Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уклали цей Договір далі – Договір

Уклали цей Договір далі – Договір

Сторінка1/3
  1   2   3
ПРОЕКТ

Договір підряду

в капітальному будівництві №____
Місто ______________ «____» ________20__ р.
________________________________________________________________________________, платник ______________________________________ (надалі іменується «Замовник»), в особі директора _________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

________________________________________________________________________________, платник _______________________________________(надалі іменується «Підрядник»), в особі директора _________________________, що діє на підставі Статуту та Ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури (бланк: серія ___ № __________), виданої Інспекцією державно-будівельного контролю _____________________ «___» _________ 20__ р., з другої сторони, далі разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір (далі – «Договір», «Договір підряду») про наступне.
І. Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання ___________________________________________________________________ робіт з _______________________________ (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту)________________________________.

2. Об’єкт будівництва__________________________________________________________.

Адреса розташування об’єкта ___________________________________________________.

3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією та зазначаються в Локальному кошторисі (Додаток №__ до Договору).

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668 (далі — Загальні умови).
ІІ. Строки виконання робіт (будівництва об’єкта)

4. Початок та закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору.

або

Підрядник розпочне виконання робіт протягом _________ календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо сплати авансового платежу І етапу, визначеного в п.48 Договору і завершить виконання робіт «____» ___________201__ р.

5. Підрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

6. Строки виконання робіт (будівництва об’єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов.

7. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва об’єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у порядку, визначеному п.п. 61-62 Договору.
ІІІ. Договірна ціна

8. Договірна ціна робіт визначається на основі Локального кошторису, є твердою і складає_______________________ грн. та зазначається у Договірній ціні та Локальному кошторисі (Додатки №__ та №____ до Договору).

9. У разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни буде здійснюватися із урахуванням положень п. 25, а у разі зростання цін на ресурси — п. 26 Загальних умов.

10. Уточнення твердої договірної ціни буде здійснюватися у разі виникнення обставин, передбачених у п. 24 Загальних умов.

11. Уточнення твердої договірної ціни буде здійснюватися (у порядку, визначеному Державними будівельними нормами; іншому порядку, узгодженому Сторонами)

12. Замовник прийме рішення щодо уточнення договірної ціни і повідомить про нього Підрядника протягом 3 (трьох) календарних днів з дня одержання відповідного повідомлення.

Уточнення договірної ціни буде здійснюватися Сторонами із урахуванням положень п. 27 Загальних умов.

13.Договірна ціна робіт включає плату за виконані Підрядником роботи за даним Договором та відшкодування всіх витрат Підрядника для виконання вказаних робіт, у тому числі: усі необхідні матеріали та інструмент, накладні витрати, витрати на доставку матеріалів, інструменту та обладнання на об’єкт та вивезення їх з об’єкта.

14. Роботи, не передбачені цим Договором та додатками до цього Договору, необхідність виконання яких виникла в ході виконання цього Договору, виконуються Підрядником виключно за письмовою згодою Замовника, про що Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору.
ІV. Забезпечення виконання зобов’язань Сторін за Договором

15. Виконання зобов’язань Підрядника за Договором не забезпечується.

16. Виконання зобов’язань Замовника за Договором не забезпечується.
V. Ризики знищення або пошкодження об’єкта будівництва та їх страхування

17. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника або інших Підрядників. Сторони будуть регулювати свої зобов’язання, пов’язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

18. Підрядник зобов’язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об’єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом двох календарних днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

19. Повідомлення про пошкодження об’єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом двох календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом двох календарних днів після усунення пошкодження.

20. Страхування ризику знищення або пошкодження об’єкта будівництва не здійснюється.
VI. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта)проектною документацією

21. Забезпечення робіт (будівництва об’єкта) проектною документацією покладається на Замовника, із врахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів.

22. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов.

VIІ. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

23. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

24. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням, здійснює Підрядник.

25. Замовник у разі необхідності забезпечить Підрядника водо/електрозабезпеченням, у строки та на умовах, визначених окремим договором.
VIІІ. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

26. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

  • мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами;

  • мати достатні матеріальні/технічні/фінансові, ресурси для виконання робіт, тощо);

  • мати досвід виконання аналогічних робіт.

27. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за погодження із Замовником.

28. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за десять календарних днів до початку виконання субпідрядником робіт.

Замовник має право протягом трьох календарних днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

29. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником будуть регулюватися із урахуванням положень Загальних умов.

30. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

31. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.
ІХ. Організація виконання робіт

32. Замовник за актом передасть Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) та всю дозвільну документацію протягом трьох календарних днів з дня підписання Договору.

33. Підрядник забезпечить виконання робіт у строки визначені в п. 4 Договору.

34. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом двох календарних днів з дня їх виникнення. Замовник протягом двох календарних днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

35. Підрядник буде щомісячно до 10 (десятого) числа наступного місяця надавати Замовнику інформацію, визначену п. 73 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

36. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником у службовому приміщенні Підрядника і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

37. Підрядник зобов’язаний протягом трьох календарних днів після завершення виконання робіт (прийняття об’єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат, понесених Підрядником.

38. Підрядник зобов’язаний виконувати роботи якісно та дотримуватися норм законодавства України, чинних у будівництві норм та стандартів (ДСТУ, ТУ, ДБН), а також норм охорони праці та нести відповідальність за техніку безпеки та дотримання норм протипожежної безпеки, вимог будівельних норм і правил.

39. Інші зобов’язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.
Х. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

40. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

41. Підрядник зобов’язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за два календарні дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом двох календарних днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

42. Підрядник зобов’язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. 34 Договору. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

За текстом сторони, уклали цей Договір поставки № від
Статуту, далі за текстом «Покупець», з іншої сторони, разом за текстом – сторони, уклали цей Договір поставки № від 2014р. (далі...

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Договір про надання фінансового кредиту (договір 1)
Пт «Ломбард «Пектораль», далі-Кредитодавець, з однієї сторони, та Позичальник, вказаний в Специфікації (далі- сп), з іншої сторони,...

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Далі за текстом «Постачальник», з однієї сторони, та
«Покупець», з другої сторони, уклали цей договір поставки (далі по тексту Договір), про наступне

Умови передавання та повернення орендованого майна
СубОрендар, з другої сторони, а разом надалі – Cторони, уклали цей Договір, далі – Договір, про таке

Умови передавання та повернення орендованого майна
Орендар, з другої сторони, а разом надалі Cторони, уклали цей Договір, далі Договір, про таке

Назва Періодичність Обсяг
Піп (далі – «Замовник»), які надалі разом іменуються Сторони, уклали цей Договір № П/201 про надання інформаційних продуктів (далі...

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі
Замовник І виконавець далі по тексту разом Сторони, або окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне

До Положення про порядок відкриття, ведення І закриття поточних рахунків
Сторони, окремо кожна Сторона, на основі вільного волевиявлення уклали цей договір (далі Договір) про таке

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Ліквідатора Терещука Олександра Володимировича, що діє на підставі...
Покупець), з іншої сторони (далі кожна окремо – Сторона, а разом – Сторони) уклали цей договір (далі Договір) про таке

Ліквідатора Терещука Олександра Володимировича, що діє на підставі...
Покупець), з іншої сторони (далі кожна окремо – Сторона, а разом – Сторони) уклали цей договір (далі Договір) про таке

Ліквідатора Терещука Олександра Володимировича, що діє на підставі...
Покупець), з іншої сторони (далі кожна окремо – Сторона, а разом – Сторони) уклали цей договір (далі Договір) про таке

Зразок трудового договору
Пат «Форум» (іменоване далі — роботодавець ) в особі директора Марченко Ігоря Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку,...

Договір оферти загальні положення
«Виконавець»), адресує цей Договір оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу

Права та зобов'язання сторін
«Клієнт») з другої сторони, (разом за текстом Договору – Сторони), керуючись чинним законодавством України, діючи вільно, з власної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт