Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір оренди земельної ділянки

Договір оренди земельної ділянки

Олена СІРЯКОВА,

приватний нотаріус, м. Миколаїв

Договір оренди земельної ділянки

Зразок 1

типового договору оренди землі
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

№ 220 від 3 березня 2004 р.

ТИПОВИЙ

договір оренди землі

(Місце укладання, число, місяць рік – прописом)

Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку, та орендар (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з другого, уклали цей

договір про нижченаведене:

1 Предмет договору

Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку (цільове призначення), яка знаходиться (місцезнаходження).

2 Об’єкт оренди

2.1 В оренду передається земельна ділянка загальною площею (гектарів), у тому числі (площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом та видами угідь – рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо).

2.2 На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів), а також інші об’єкти інфраструктури (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об’єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо).

2.3 Земельна ділянка передається в оренду разом з (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів).

2.4 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить (сума цифрами та прописом) гривень.

2.5 Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що

можуть перешкоджати її ефективному використанню ___________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6 Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини _____________________________________________________________________________________________________________

3 Строк дії договору

3.1 Договір укладено на ____________ років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за _____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

4 Орендна плата

4.1 Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі (розмір орендної плати: грошової – у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку; натуральної – перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки; відробіткової – види, обсяги, строки і місце надання послуг; види. обсяги, строки і місце виконання робіт) .

4.2 Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності

здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації (непотрібне закреслити).

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

4.3 Орендна плата вноситься у такі строки ________________________.

4.4 Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

4.5 Розмір орендної плати переглядається (періодичність) у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

4.6 У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі (відсотків) несплаченої суми за кожний день прострочення.

5 Умови використання земельної ділянки

5.1 Земельна ділянка передається в оренду для (мета використання).

5.2 Цільове призначення земельної ділянки ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3 Умови збереження стану об’єкта оренди _________________________________________________

6 Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

6.1 Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення (непотрібне закреслити).

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря) (непотрібне закреслити).

6.2 Інші умови передачі земельної ділянки в оренду _____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3 Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у (строк) після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

7 Умови повернення земельної ділянки

7.1 Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

7.2 Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

7.3 Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) (непотрібне закреслити) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

7.4 Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

7.5 Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

8 Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

8.1 На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) (непотрібне закреслити) та інші права третіх осіб (підстави встановлення обмежень (обтяжень).

8.2 Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

9 Інші права та обов’язки сторін*

9.1 Права орендодавця: __________________________________________________________________

9.2 Обов’язки орендодавця: _______________________________________________________________

Визначаються відповідно до Закону України «Про оренду землі».

9.3 Права орендаря: _____________________________________________________________________

9.4 Обов’язки орендаря: __________________________________________________________________

10 Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

10.1 Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе

орендар (орендодавець) (непотрібне закреслити).

11 Страхування об’єкта оренди

11.1 Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) (непотрібне закреслити) страхуванню на весь період дії цього договору.

11.2 Страхування об’єкта оренди здійснює орендар (орендодавець) (непотрібне закреслити).

11.3 Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

12 Зміна умов договору і припинення його дії

12.1 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

12.2 Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки у власність;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

12.3 Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

12.4 Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку

допускається (не допускається) (непотрібне закреслити).

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є _________________________________

12.5 Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) (непотрібне закреслити) підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) (непотрібне закреслити) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

13 Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

13.1 За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

13.2 Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

14 Прикінцеві положення

14.1 Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій – в органі, який провів його державну реєстрацію (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки).

Невід’ємними частинами договору є:

план або схема земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом;

(інші документи, що додаються до договору)

Реквізити сторін

Орендодавець

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер (фізичної особи)

Ідентифікаційний код (юридичної особи)Орендар

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер (фізичної особи)

Ідентифікаційний код (юридичної особи)Підписи сторін

Орендодавець

________________________

(підпис)

М. П. (за наявності печатки)Орендар

________________________

(підпис)

М. П. (за наявності печатки)


Договір зареєстровано в (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки), про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від «___» ____________ ___ р. за № _______

(ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)

___________

(підпис)

М. П. 

(типовий договір зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1724 від 13 грудня 2006 р.)

Оскільки ст. 14 Закону України «Про оренду землі» передбачає, що типова форма договору оренди затверджується КМ України не бачу сенсу винаходити велосипед. Треба пристосувати його до Вашого конкретного договору. При цьому не слід забувати, що закон передбачає істотні умови цього договору.

«Стаття 15. Умови договору оренди землі

Істотними умовами договору оренди землі є:

об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

умови збереження стану об’єкта оренди;

умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;

визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

відповідальність сторін.

Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4–6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов’язань сторін, порядок страхування об’єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об’єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.

Невід’ємною частиною договору оренди землі є:

план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Законом.

У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи».

Крім того нотаріус при посвідченні договору роз’яснює сторонам ст. 18 Закону України «Про оренду землі»: Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації» про що зазначається в тексті договору.

На сьогоднішній день договір оренди земельної ділянки може бути посвідчений нотаріально за бажанням сторін цього правочину.

Так закон України «Про оренду землі» передбачає:

«Стаття 14. Форма договору оренди землі

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України».

Водночас з цим згідно з ч. 2 ст. 290 Господарського кодексу України «оренда земельної ділянки без договору, укладеного в письмовій формі, посвідченого нотаріально та зареєстрованого в установленому законом порядку, не допускається». Правда, якщо зробити аналіз всієї нормативної бази щодо цього питання, можна дійти висновку, що обов’язкової нотаріальної форми цей правочин не потребує, але все ж таки це вузьке місце в законодавстві залишає широке поле для спорів юристів.

Сторонами договору можуть бути, як фізичні, так і юридичні особи, районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом; сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.

Нотаріусу для посвідчення такого договору, крім документів, які витребовуються за загальним правилами посвідчення правочинів, на мою думку, необхідно додати державний акт про право на власності на землю; план або схему земельної ділянки; Акт визначення меж земельної ділянки на місцевості; кадастровий план земельної ділянки; довідку про наявність, відсутність обмежень, обтяжень; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку; акт приймання-передачі об’єкта оренди.

Що стосується неузгодження нашої «Інструкції…», з діючим законодавством, то ст. 118 передбачає обов’язкову нотаріальну форму для договорів оренди, укладених на строк більше 5 років.

Інформація про судову практику з цього питання в мене відсутня.

Вимога нотаріального посвідчення договорів при приватизації державного майна міститься уст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» та ст. 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». Примірні договори, як і у випадку з орендою землі (де Типову форму затверджує КМУ), затверджуються наказом Фонду державного майна України.МЕН №2 2007-го року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Приватний нотаріус Новгородківського районного нотаріального округу Кіровоградської області
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про оренду землі» (далі — Закон) орендар набуває право оренди земельної ділянки на підставах І в...

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Договір дарування садового будинку та земельної ділянки

Інформаційна картка
«Рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поновлення права оренди земельної ділянки, право...

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м....

Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та надання витягів із поземельної книги
України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» доповнено...

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році
Гу дфс у Харківській області звертає увагу на деякі зміни та доповнення в обчисленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної...

Форма анкети земельної ділянки
Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км)

Зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки договiр купівлі-продажу земельної ділянки
«Покупець», діючі добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені...

Методичні рекомендації щодо заповнення податкової декларації з податку...
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок) є однією із складових податку на майно та належить до...

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")

Договір оренди майна з правом викупу
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом "об’єкт оренди")

Зразок договору купівліпродажу земельної ділянки з розташованим на...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт