Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. мета орендного користування

2. мета орендного користування

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ


м. __________________

"___" ________________ 20__ р.


________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі ______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

громадянин ___________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові орендодавця)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Орендодавець"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем Орендареві наступної квартири (надалі іменується "квартира, що орендується") для проживання у ній працівників Орендаря на визначений цим Договором строк та за встановлену цим Договором плату:

1.1.2. Адреса: ____________________________________________________.

1.1.3. Загальна площа: ____________________________________________.

1.1.4. Житлова (корисна) площа ____________________________________.

1.1.5. Поверх: ____________________________________________________.

1.1.6. Кількість кімнат: ____________________________________________.

1.1.7. Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування: ___________.

1.1.8. Недоліки квартири, що орендується: ___________________________.

1.2. Орендодавець також передає Орендареві в оренду майно, що знаходиться у квартирі, що орендується, згідно з додатком N __________ до цього Договору (надалі іменується "майно").
2. МЕТА ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ

2.1. Квартира, що орендується, надається Орендарю для проживання в ній таких працівників Орендаря: ________________________________.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ

3.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ______________________ з моменту набрання чинності цим Договором, що має бути оформлено Сторонами відповідним актом прийому-передачі

3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний виїхати з квартири, що орендується, та підготувати її для передання Орендарю.

3.3. У момент підписання акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від квартири, що орендується, та від кімнат, які знаходяться у даній квартирі.
4. СТРОК ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ

4.1. Строк орендного користування квартирою, що орендується, та майном складає ____________________________ років з моменту прийняття квартири, що орендується, за актом прийому-передачі.

.

4.2. Якщо жодна Сторона в строк _______________________ до закінчення дії цього Договору не заявить про намір його розірвати, цей Договір автоматично продовжується на _________________________________________________ строк.

4.3. Строк орендного користування може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою Сторін до цього Договору.
5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір орендної плати за орендне користування квартирою, що орендується, та майном складає _______________________________________ грн. за один місяць орендного користування.

5.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу Орендаря або за заявою Орендодавця в безготівковому порядку на рахунок останнього в __________ не пізніше ____________ числа кожного __________________ місяця.

5.3. Орендар зобов'язаний протягом ________________________ з моменту __________, перераховувати орендну плату за ______________________ авансом.

(строк)

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами 1 (один) раз протягом ________________________ за згодою Сторін шляхом _______________.
6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

6.1. Комунальні послуги, які споживає Орендар в квартирі, що орендується, оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

6.2. Усі витрати за користування телефонами в квартирі, що орендується, оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками ______________.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем квартири, що орендується, у відповідності до умов цього Договору шляхом ________________.

7.2. Орендодавець має право вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

7.3. Орендодавець має право вимагати від Орендаря звільнення квартири, що орендується, та повернення майна після закінчення строку орендного користування.

7.4. Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт квартири, що орендується.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

8.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

- використовувати квартиру, що орендується, за її цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;

- забезпечувати збереження і охайність квартири, що орендується, та підтримувати її в належному стані;

- дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться в квартирі, що орендується;

- усувати наслідки аварій, які сталися в квартирі, що орендується, в строк _________ шляхом ___________;

- дотримуватися протипожежних правил;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт квартири, що орендується;

- не здійснювати перебудову та перепланування квартири, що орендується, без попередньої письмової згоди на це Орендодавця;

- дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями;

- безперешкодно допускати Орендодавця до квартири, що орендується, з метою перевірки її використання у відповідності до цього Договору;

- звільнити квартиру, що орендується, та повернути Орендодавцеві майно після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку орендного користування в строк ____________.

8.2. Орендар за цим Договором має наступні права:

- обладнати та оформити квартиру, що орендується, на власний розсуд;

- здавати квартиру, що орендується, у суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

- установлювати замки на вхідні двері та кімнати, укріплювати вхідні двері квартири, що орендується;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони в квартирі, що орендується;

- самостійно визначати порядок, умови та строки проживання в квартирі конкретних осіб із числа тих, що визначені у п. 2.1 цього Договору.
9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ТА МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

9.1. Після закінчення строку орендного користування Орендар зобов'язаний передати Орендодавцю квартиру, що орендуються, та майно протягом ___________________________ з моменту закінчення строку орендного користування за актом прийому-передачі.

9.2. Протягом строку, визначеного у п. 9.1 цього Договору, Орендар зобов'язаний забезпечити виїзд осіб, які проживали в квартирі, що орендується, та підготувати її до передання Орендодавцю.

9.3. Квартира, що орендується, та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта прийому-передачі.

9.4. В момент підписання акта прийому-передачі Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири, що орендується, та кімнат, які знаходяться в квартирі, що орендується.

9.5. Квартира і майно, що орендуються, повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані, в якому вони були передані в орендне користування з урахуванням нормального природного зносу.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

10.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

10.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10.5. Орендар несе наступну відповідальність:

- у випадку прострочення в прийнятті квартири, що орендується, та майна - неустойка в розмірі ________________________;

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів - пеня в розмірі ________________________________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання квартири, що орендується, - штраф у розмірі __________________________________________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;

- за передання квартири, що орендується, або її кімнат в суборенду без письмової згоди Орендодавця - неустойка у розмірі ____________.

10.6. Орендодавець несе наступну відповідальність:

- у випадку прострочення по переданню Орендарю квартири, що орендується, та майна - неустойка в розмірі ___________________________.

11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір може бути розірваний достроково в порядку та на умовах, що визначені у ст. 825 Цивільного кодексу України.
12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

________________________________________________________________.
13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Орендаря.

13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Орендаря.

реквізити сторін

орендАР


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПідписиЗа ОРЕНДАРЯ

Керівник ___________/_________/
м. п.

ОрендОДАВЕЦЬ


___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

сторінОРЕНДОДАВЕЦЬ ________________/____________/поділитися в соціальних мережахСхожі:

Новий Податковий кодекс України. Офіційний текст :: Розділ XI. Плата...
Плата за користування надрами загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді

1 конкурс. Привітання команд
...

Статут
Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, розпорядження №401-р від 13 грудні 1995 р Товариство є повним правонаступником орендного...

Подання заяви про користування об’єктом благоустрою для розгляду...

Затверджую
Мета: Ознайомитися з правилами проведення патологоанатомічного розтину сільськогосподарських тварин. Засвоїти інструменти, які використовуються...

Рішення виконавчого комітету
Кабінету Міністрів України від 29. 12. 2010 року №1253«Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за...

Інформаційна картка
«Рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі земельної ділянки у постійне користування...

Рішення міської ради про переоформлення права постійного користування...

Тема: Побутов
Мета: Розповісти про правила користування побутовою хімією, сформувати в учнів поняття про небезпечні та безпечні речовини й правила...

Право користування дитиною нерухомим майном
Запропоновано об’єднати й зафіксувати всі дії нотаріуса та сторін правочину, спрямовані на перевірку наявності або відсутності права...

Правила користування послугою доступу до мережі загальні положення
Правила користування послугою доступу до мережі тов "Букор" встановлюють, права та обов'язки Сторін, порядок та умови

Право користування майном члена сім’ї власника житла пов’язано з
На думку цього складу суду, у цьому конкретному випадку згода органів опіки та піклування необхідна лише у випадку, якщо дитина є...

Договір про порядок володіння та користування спільним майном
«Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх...

Публічне акціонерне товариство «банк народний капітал»
Голови Правління ат «нк банк» про надання кредиту (відкриття кредитної лінії), в якому визначається мета заходу, що кредитується,...

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право...

Рішення експертної комісії є підставою для включення інформації до...
Для службового користування (далі експертна комісія) згідно з орієнтовними критеріями щодо обмеження доступу до службової інформації...

Заява про приєднання до Договору надання послуг з підключення та...
Договору надання послуг з підключення та забезпечення технічної підтримки користування

Про податковий розрахунок з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин
Кабінету Міністрів України від 26. 03. 2008 n 264 "Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт