Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір на брокерське обслуговування

Договір на брокерське обслуговування
ДОГОВІР

на брокерське обслуговування
м. Дніпропетровськ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сігніфер», (далі по тексту Брокер) юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, а саме брокерської діяльності серія АЕ №185084 від 28.07.2011 року, в особі директора ___________________, який(-а) діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Клієнт: фізична або юридична особа, яка приєдналась до цього Договору відповідно до умов статті 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору на брокерське обслуговування та визначена в цій Заяві як Клієнт, з іншої сторони, у подальшому Клієнт та Брокер разом іменуються як "Сторони", a кожен окремо - "Сторона", уклали цей Договір на брокерське обслуговування (надалі – «Договір») про викладене нижче:


 1. СТАТТЯ 1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1. На умовах цього Договору, Клієнт доручає, а Брокер зобов’язується за дорученням (за замовленням) Клієнта та за плату вчиняти правочини спрямовані на придбання та відчуження цінних паперів українських емітентів а також строкових (ф’ючерсних та опціонних) контрактів (надалі – «цінні папери»), а саме – діючи від свого імені, але за рахунок Клієнта (послуги комісіонера), укладати договори купівлі-продажу (надалі – «Угоди») в режимі торгів ринку заявок на умовах, викладених у відповідних разових замовленнях клієнта, перераховувати/одержувати кошти та підписувати акти виконання зобов’язань за такими Угодами, а також інші необхідні для виконання доручень Клієнта дії.

  2. Перелік фондових бірж, на яких можуть Укладатися Угоди визначений в Технічному протоколі (Додатку №2), який є невід’ємною частиною цього Договору.

  3. Брокер виконує доручення Клієнта за винагороду, розмір та порядок оплати якої визначається відповідно до вибраного Клієнтом тарифним планом, вказаному в Технічному протоколі (Додатку №2).

  4. Договір складається Брокером і опубліковується шляхом розміщення на сайті Брокера www.signifer.com.ua (надалі - сайт). Всі додатки до цього договору є невід’ємною його частиною і опубліковані на сайті Брокера.
 1. СТАТТЯ 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Сторонами цього Договору є Товариство з обмеженою відповідальністю «Сігніфер» та Клієнти, які приєдналися до нього у встановленому порядку.

  2. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти договір. Акцептованому Клієнтом Договору присвоюється індивідуальний номер.

  3. Укладення цього Договору здійснюється відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію приєднання до Угоди, подає Брокеру Заяву про приєднання, оформлену відповідно з Додатком №1 до Договору, в порядку визначеному цим Договором.

  4. Приєднання до Договору означає набуття відповідним Клієнтом всіх прав та обов’язків, що випливають з цього Договору.

  5. Приєднання до цього Договору здійснюється у наступному порядку:

   1. Сторони усвідомлюють та визнають, що моментом ознайомлення Сторони з Договором вважається момент, з якого інформація є доступною для Сторони.

   2. Клієнт, попередньо ознайомившись з умовами Договору на сайті Брокера та погодившись з ними, завантажує, роздруковує, заповнює, підписує зі своєї сторони та надсилає рекомендованим листом на адресу Брокера (або надає особисто відповідальному працівнику Брокера) два примірника Заяви про приєднання оформлені належним чином, а також інші документи передбачені Додатком №4 до Договору.

   3. З моменту отримання та перевірки Брокером від Клієнта документів передбачених цим Договором, укомплектованих та оформлених належним чином, договір на брокерське обслуговування вважається укладеним.   1. У випадку якщо наданий Клієнтом пакет документів є не повним, документи містять неточності, виправлення, розбіжності, або порушують норми чинного законодавства та/або умови цього Договору, або якщо існують сумніви щодо достовірності наданих документів, Брокер має право відмовити клієнту в приєднанні до цього Договору. В такому випадку, Брокер в строк до 10 (десяти) робочих днів направляє Клієнту вмотивовану відмову в приєднанні до цього договору.

   2. Брокер одержавши від Клієнта два примірника Заяви про приєднання оформлених належним чином, присвоює Договору відповідний номер, а Клієнту відповідний Реєстраційний код, вносить номер і код до обох примірників Заяви про приєднання, ставить вхідний номер на обох примірниках Заяви про приєднання та направляє один примірник на адресу Клієнта.

   3. У випадку особистої присутності Клієнта в офісі Брокера Заява про приєднання заповнюється та підписується Сторонами на місті, при цьому один примірник видається Клієнту на руки.

  1. Підписанням Заяви про приєднання Клієнт підтверджує свій намір укласти Договір та згоду зі всіма положеннями цього Договору.

  2. З моменту реєстрації заяви у Брокера, договору присвоюється індивідуальний номер, і акцепт вважається закінченим. Індивідуальний номер кожного укладеного в передбачений в цьому пункті способом договору зазначається в заявці Про приєднання (Додаток №1), один екземпляр якої повертається Клієнту.

  3. Для здійснення торгівлі на Організаторах Торгівлі, передбачених в Технічному протоколі (Додатку №2 до Договору), Клієнт повинен відкрити у Зберігача ТОВ «Сігніфер» рахунок у цінних паперах.

  4. Брокер зобов’язується укладати договори щодо цінних паперів Клієнта тільки на підставі замовлень клієнта, складених у відповідності до законодавства та умов цього Договору. Замовлення передається Клієнтом Торговцю з використанням засобів електронного зв’язку: через торговий термінал SmartTrade, з наступним обов’язком Клієнта не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, в якому замовлення набуло чинності, надати (надіслати) Брокеру оригінал такого замовлення у паперовій формі.

  5. Виписка з реєстру угод, укладених на біржових торгах є підтвердженням виконання Брокером замовлення Клієнта.
 1. СТАТТЯ 3

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Порядок реалізації прав і виконання обов'язків Сторін, перерахованих в даному розділі Договору, визначається Регламентом (Додаток №7 до Договору).


  1. Клієнт має право:

   1. Здійснювати операції відповідно до умов цього Договору.

   2. Здійснити перехід на інший тарифний план в порядку і на умовах, передбачених Регламентом.

   3. Отримувати звіти Брокера в порядку і терміни, передбачені Регламентом.
  1. Брокер зобов'язується:

   1. Не пізніше 3-х (трьох) робочих днів після надання Клієнтом всіх необхідних документів відкрити торговий рахунок(и) для обліку грошових коштів, цінних паперів і операцій Клієнта. Обов'язки Брокера по наданню брокерських послуг відповідно до цього Договору набирають чинності з моменту підписання Сторонами заяви про приєднання до цього Договору і пред'явлення Клієнтом всіх документів, необхідних для виконання Брокером своїх обов'язків по даному Договору.

   2. Надавати Клієнтові виписки і звіти про проведені операції по брокерському рахунку в порядку і в терміни, передбачені Регламентом.

   3. На вимогу Клієнта, а також в разі припинення дії цього Договору або ліквідації Брокера, повернути всі кошти, що належать Клієнту, за винятком винагороди Брокера.

   4. Надавати Клієнтові інформацію про Брокера, що підлягає розкриттю відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Забезпечувати конфіденційність інформації відносно брокерських рахунків і операцій Клієнта, інших відомостей про Клієнта, що стали відомі Брокерові внаслідок виконання цього Договору, і не надавати будь-кому цю інформацію за винятком випадків, передбаченим вимогами чинного законодавства або цього Договору.

   6. Утримувати (як податковий агент) податок із сум оподатковуваного доходу Клієнта за ставками, встановленими Податковим Кодексом України.
  1. Клієнт зобов’язується:

   1. Дотримуватися всіх положень цього Договору і Додатків до нього.

   2. Своєчасно і в повному об'ємі надавати Брокерові всі відомості і документи, необхідні для виконання Брокером своїх зобов'язань за даним Договором.

   3. Своєчасно надавати Брокерові відомості про зміну даних, що мають значення для ведення обліку, включаючи відомості про зміну своїх реквізитів.

   4. Не поширювати в комерційних або некомерційних цілях біржову та іншу інформацію, що надається Брокером Клієнтові в рамках цього Договору, не створювати на її основі бази даних або інші інформаційні продукти, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, окрім особистого користування.

   5. В разі незгоди з внесеними Брокером відповідно до п.3.4.1 Договору змінами сповістити про це Брокера, одним з передбачених Регламентом способом, протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після опублікування на сайті повідомлення про внесення таких змін. В цьому випадку дія Договору припиняється з моменту отримання Брокером повідомлення від Клієнта про незгоду з внесеними змінами. Ненадання Клієнтом такого повідомлення в зазначений термін означає, що Клієнт повністю погоджується з внесеними змінами.

   6. Своєчасно і в повному об'ємі оплачувати послуги Брокера за даною цим Договором.

   7. Якщо разове замовлення було надано Клієнтом Брокеру з використанням засобів факсимільного або електронного зв'язку, клієнт зобов'язаний протягом десяти робочих днів надати (надіслати) Брокеру оригінал такого замовлення у паперовій формі, або в електронній формі, засвідчений з дотриманням вимог, передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис».

   8. Не розголошувати комерційну таємницю Брокера, що стала відома йому в ході виконання Сторонами цього Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством.

   9. Згідно законодавства України для ідентифікації особи Клієнта:

- відправити скан-копію «Картки зі зразком підпису», підписану ЕЦП;

- або підправити «Картку зі зразком підпису», завірену нотаріально електронною поштою на адресу компанії (klient@signifer.com.ua) / поштою на адресу компанії;

- або особисто поставити підпис на «Картці зі зразком підписом» в офісі компанії в присутності уповноваженого працівника.


  1. Брокер має право:

   1. Вносити в односторонньому порядку зміни до тексту цього Договору і Додатків до нього при цьому обов'язково повідомляти Клієнта одним з передбачених Регламентом способів в строк не пізніше 3-х робочих (трьох) днів з дати внесення змін. Для Клієнта вищезгадані зміни набирають чинності після закінчення 15 (п'ятнадцяти) днів з дати публікації інформації про такі зміни на сайті Брокера.

   2. Для виконання замовлень Клієнта в рамках цього Договору залучати третіх осіб на умовах передоручення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

   3. Утримувати винагороду, що належить Брокерові відповідно умов цього Договору, а також пеню за порушення термінів здійснення платежів, та стягувати понесені Брокером в процесі виконання замовлень Клієнта витрати із коштів, що належать Клієнтові, і що знаходяться на його торговому рахунку (рахунках).

   4. У випадку порушення Клієнтом п.п. 3.3.6., 3.3.7. цього Договору Брокер має право тимчасово припинити обслуговування торгового рахунку клієнта та заблокувати будь-які операції Клієнта, в тому числі – вивід коштів.

   5. В разі недотримання Клієнтом п.3.3.4 цього Договору обмежувати або припиняти доступ Клієнта до такої інформації.

   6. Тимчасово припиняти обслуговування (блокувати торговий рахунок) Клієнта у випадках порушення Клієнтом своїх обов’язків за цим Договором, до усунення Клієнтом причин, що викликані блокуванням брокерського рахунку.

   7. У випадку недостовірності поданих клієнтом документів розірвати або призупинити дію цього Договору в односторонньому порядку.

   8. У випадку не відкриття рахунку у зберігача, або невиконання умов договору про відкриття рахунку, розірвати або призупинити дію цього Договору в односторонньому порядку.

   9. Брокер має право відмовити клієнту в приєднанні до цього Договору в наступних випадках:

    1. надані брокеру Документи є не повними;

    2. документи містять неточності, виправлення, розбіжності, або порушують норми чинного законодавства та/або умови цього Договору;

    3. якщо існують підстави щодо сумніву в достовірності підписаних Клієнтом документах;

    4. дієздатність клієнта є не повною або обмеженою.

   10. У разі якщо Клієнт подав Брокеру завідомо недостовірну інформацію та документи Брокер має право розірвати цей Договір або призупинити його дію до повного усунення всіх порушень. При цьому всі ризики пов’язані з наданням недостовірної інформації/ документів несе Клієнт.


 1. СТАТТЯ 4

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


  1. Оплата послуг Брокера за даним Договором включає комісійну винагороду Брокера згідно з тарифами на брокерське обслуговування (Додаток №5; Додаток №6), та винагороду за надані Клієнтові додаткові послуги згідно з тарифами на ці послуги.

  2. Списання коштів з торгового рахунку Клієнта в рахунок оплати послуг Брокера здійснюється Брокером в безакцептному порядку на підставі обраного клієнтом тарифного плану, зазначеного в Технічному протоколі (Додатку №2) або письмової заяви Клієнта.

  3. При нестачі грошових коштів на брокерському рахунку Клієнта, Клієнт вносить суму, необхідну для повного покриття своїх зобов'язань перед Брокером.

  4. Всі розрахунки за даною угодою здійснюються в національній валюті України - гривні в порядку і в терміни, визначені цим Договором.
 1. СТАТТЯ 5

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором відповідно до умов цього Договору і чинного законодавства України лише в межах завданої прямої дійсної шкоди.
  1. Брокер не несе відповідальність:

 1. за результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі аналітичних матеріалів, що надаються Клієнтові Брокером;

 2. за невиконання доручення Клієнта унаслідок кон'юнктури ринку, що несприятливо склалася;

 3. за невиконання доручення Клієнта унаслідок порушення нормального функціонування систем забезпечення діяльності торгівельних площадок, комп'ютерних систем Брокера або каналів зв'язку (несправності і збої в роботі устаткування, програмного забезпечення, енергопостачання і т.п.);

 4. за невиконання або неналежне виконання третіми особами зобов'язань по операціях, укладеним Брокером за дорученням Клієнта в рамках цього Договору.

  1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по оплаті послуг Брокера, Брокер має право припинити обслуговування Клієнта до моменту повного виконання зобов'язань і (або) вимагати від Клієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен календарний день прострочення платежу. Сплата пені не звільняє Клієнта від виконання зобов'язань за Договором.

  2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це сталося внаслідок дій та обставин непереборної сили (стихійні лиха, військові дії, зміни в законодавстві, рішення органів державної або місцевої влади і т. п.), настання яких Сторони не могли ні передбачати, ні запобігти і які зробили неможливим хоч би для однієї із Сторін виконання своїх зобов'язань по даному Договору.

  3. Якщо дія вказаних в п.5.4 обставин зробить неможливим для однієї із Сторін виконання зобов'язань за даним Договором протягом 30 (тридцяти) днів, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір. В цьому випадку жодна із Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків, що виникли після настання вищезгаданих обставин.

  4. Уразі порушення Клієнтом – фізичною особою порядку розпорядження майном, що є спільною власністю подружжя, якщо це призвело до визнання недійсним правочину (правочинів), укладеного Брокером на виконання цього Договору, такий клієнт відшкодовує Брокеру та контрагенту правочину завдані збитки.
 1. СТАТТЯ 6

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ


  1. Цей Договір вважається укладеним на невизначений строк та набуває чинності з моменту приєднання до нього Клієнта відповідно до умов і положень статті 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання Клієнтом Заяви про приєднання.

  2. Цей Договір може бути достроково розірваний:

   1. за взаємною згодою Сторін;

   2. у разі ліквідації будь-якої Сторони;

   3. клієнтом у будь-який час, письмово попередивши про це Брокера за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору;

   4. брокером у будь-який час, письмово попередивши про це Клієнта за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору, крім випадків передбачених п. 6.3. Договору.

  3. Брокер має право негайно в односторонньому порядку розірвати цей Договір в наступних випадках:
 1. прострочення платежу по оплаті послуг Брокера більше одного місяця;

 2. блокування брокерського рахунку Клієнта більше одного місяця;

 3. якщо брокерський рахунок Клієнта має нульове сальдо і протягом 6 місяців по ньому не проводилися операції;

 4. істотного порушення Клієнтом умов цього Договору та/або чинного законодавства України;

 5. неможливість для Брокера виконувати свої зобов'язання за даним Договором внаслідок ліквідації, відзиву відповідних ліцензій, вирішення державних або судових органів або по інших причинах.

  1. Договір вважається розірваним:

 1. у випадках, передбачених п.6.2 цього Договору, після закінчення 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту отримання повідомлення про розірвання Договору Брокером;

 2. у випадках, передбачених п.6.3 цього Договору, після закінчення 30 (тридцяти) днів з моменту відправлення повідомлення про розірвання Договору за вказаною Клієнтом поштовою адресою.

  1. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання всіх взаємних зобов'язань по раніше здійснених операціях і врегулюванні взаємних претензій.
 1. СТАТТЯ 7

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


  1. У разі виникнення будь-яких спірних питань з приводу цього Договору Клієнт зобов’язаний направити Брокеру підписану ним письмову претензію, в якій вказати по суті свої зауваження та/або заперечення.

  2. Претензії Клієнтів розглядаються в порядку їх надходження в строк не більше двох тижнів спеціальною постійною комісією, що створюється окремим наказом Брокера з фахівців, що мають безпосереднє відношення до виконання цього Договору з боку Брокера.

  3. На час розгляду претензії Брокер призупиняє надання будь-яких послуг передбачених цим Договором, в тому числі заблоковує Брокерський рахунок Клієнта та не виконує будь-які Замовлення Клієнта.

  4. Про рішення комісії та про прийняті заходи Брокер інформує Клієнта.

  5. У випадку, якщо будь-яка із Сторін не задоволена рішенням комісії, вона має право звернутися до суду.
 1. СТАТТЯ 8

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


  1. Жодна Сторона не несе відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання нею будь-якого зобов'язання за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин.

  2. Під форс-мажорними обставинами розуміють зовнішні та надзвичайні події, які виникають наперекір волі Сторін i виникнення та дію цих подій Сторони не могли передбачити та відвернути за допомогою засобів, застосування яких в конкретній ситуації розумно вимагати та очікувати від Сторони, яка зазнала дії форс-мажорних обставин.

  3. Форс-мажорними обставинами визнаються: війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, дії держав, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, пожежа, повені, землетруси, інші стихійні лиха, вихід з ладу сервера, проблеми з програмним забезпеченням, аварії на каналах телекомунікаційного зв’язку та на лініях енергопостачання. Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії вказаних подій.

  4. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання під впливом форс-мажорних обставин повинна в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення форс-мажорних обставин, а також вжити всіх необхідних заходів для найшвидшого припинення дії таких обставин. Повідомлення має містити опис таких обставин та їх наслідків, які можуть спричинити невиконання умов цього Договору. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

  5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони за цим Договором про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

  6. Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

  7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом одного місяця і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення рекомендованим листом письмової заяви про це іншій Стороні.


 1. СТАТТЯ 9

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


  1. Сторони зобов'язуються не розкривати перед третіми особами та не використовувати ні в яких цілях інформацію та відомості, отримані ними в зв'язку з укладенням цього Договору, окрім як в таких випадках:

   1. за умови отримання згоди іншої Сторони;

   2. за умови, що відомості, які необхідно розкрити, вимагаються у відповідності із законодавством, що застосовується, чинними вимогами щодо ведення звітності або рішенням суду компетентної юрисдикції;

   3. в тій мірі, в якій це безпосередньо обумовлюється в цьому Договорі i використовується дня нормального виконання цього Договору.
 1. СТАТТЯ 10

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Брокер має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в цей Договір, в тому числі шляхом викладення його в новій редакції.

  2. Зміни та доповнення, внесені Брокером у Договір у зв’язку із змінами термінів, визначень, скорочень, структурними змінами Договору та іншими подібними змінами вступають в дію з моменту їх оприлюднення шляхом розміщення на сайті Брокера.

  3. Для вступу в дію змін та доповнень до Договору не пов’язаних із змінами термінів, визначень, скорочень, структурними змінами Договору та іншими подібними змінами Брокер зобов’язаний попередньо оприлюднити їх шляхом розміщення на власному сайті не пізніше ніж за десять календарних днів до вступу в дію таких змін та доповнень. При цьому Клієнт має право відмовитися від подальшого виконання цього Договору або погодитися на подальше виконання цього Договору.

  4. У випадку відмови Клієнта від виконання умов цього Договору у зв’язку із змінами або доповненнями, які були попередньо оприлюдненні, Клієнт зобов’язаний рекомендованим листом надіслати Брокеру письмове повідомлення про це не пізніше дати вступу в дію таких змін та доповнень до Договору. В такому випадку цей Договір є достроково розірваним з дати вступу в дію таких змін та доповнень до Договору.

  5. Відсутність письмового повідомлення надісланого Клієнтом на адресу Брокера рекомендованим листом та отриманого Брокером до дати вступу в дію таких змін та доповнень до Договору означає погодження Клієнта на подальше виконання цього Договору з врахуванням таких змін та доповнень до Договору.

  6. Відсутність у Клієнта можливості з будь-яких причин своєчасно надіслати таке письмове повідомлення не змінює фактів його несвоєчасного подання й, відповідно, погодження Клієнта на подальше виконання цього Договору з врахуванням таких змін та доповнень до Договору.

  7. Зміни та доповнення, які вступили в дію розповсюджуються на усіх осіб, що приєдналися до цього Договору, у тому числі тих, що приєдналися раніше дати вступу в дію таких змін та доповнень.

  8. Сторони дійшли згоди, що виписка з торгового терміналу SmartTrade, Quik належним чином засвідчена Брокером, є належним доказом того, що та чи інша заявка Клієнта на виконання операції на ринку цінних паперів була надана Брокеру.

  9. Якщо будь-яке положення цього Договору стане недійсним в зв'язку з суперечностями нового законодавства, воно не повинно братися до уваги i підлягає зміні таким чином, щоб зробити його відповідним та зберегти, по можливості, сутність цього Договору. При цьому інші положення цього Договору не повинні змінюватися та будуть зберігати юридичну силу.

  10. Згідно підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 Податкового Кодексу України Брокер є податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами.

  11. Якщо за контекстом не вимагається інше, терміни та визначення, вжиті в однині, містять в собі також i множину, i навпаки.

  12. Цей Договір i додатки до нього представляють собою цілісну юридичну угоду між Сторонами, яка замінює та припиняє всі попередні домовленості, контракти та протоколи про наміри Сторін щодо предмета цього Договору
 1. СТАТТЯ 11

ДОДАТКИ


  1. Додаток №1 Заява про приєднання

  2. Додаток №2 Технічний протокол

  3. Додаток №3 Повідомлення про ризики

  4. Додаток №4 Перелік Документів, необхідних для підписання договору

  5. Додаток №5 Тарифи по Інтернет-трейдингу

  6. Додаток №6 Тарифи по строковому ринку

  7. Додаток №7 Регламент

  8. Додаток №8 Форми доручень клієнта

  9. Додаток №9 Форми розпоряджень клієнта

  10. Додаток №10 Мінімальні вимоги до апаратно-програмного забезпечення

  11. Додаток №11 Повідомлення про «Маржин-кол»


 1. СТАТТЯ 12

ЮРИДИЧНА АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ БРОКЕРА
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сігніфер»

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, буд.23

Код за ЄДРПОУ 37540116

п/р 26501021059001 в Дніпропетровському РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

код банку 305266


Директор ____________________ / ____________ /


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами
«Брокер», який є платником податку на прибуток на загальних підставах, разом в подальшому поіменовані «Сторони», уклали цей Договір...

На брокерське обслуговування
Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України в зв’язку із чим

На брокерське обслуговування
Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України в зв’язку із чим

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Договір № на сервісне обслуговування та ремонт обладнання
Директора Дементьєвої Людмили Павлівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали цей Договір про наступне

2 Забезпечити агента довідковими, рекламними, та іншими матеріалами,...
Договір про туристично-екскурсійне обслуговування між замовником та тов «етноленд» Сторінка

Договір на туристичне обслуговування

Договір на туристичне обслуговування

Договір № на туристичне обслуговування (Туроператор-Турист)

Договір підряду з сервісного обслуговування систем кондиціювання

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

Договір № на бухгалтерське обслуговування господарської діяльності
Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, в особі директора Степанюка Андрія Любомировича, що діє на підставі Статуту...

Договір на туристичне обслуговування (надання санаторно-курортних послуг)
«Сторони», керуючись ст. 901-907 ЦК україни, ст. 295-305 гк україни, ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами,...

Договір № транспортно-експедиційного обслуговування експортно-імпортних та транзитних вантажівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт