Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір про надання фінансового кредиту (договір 1)

Договір про надання фінансового кредиту (договір 1)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (ДОГОВІР 1)
ПТ «Ломбард «Пектораль», далі-Кредитодавець, з однієї сторони, та Позичальник, вказаний в Специфікації (далі- Сп), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про надання фінансового кредиту, місце, номер і дату укладення якого зазначено в Сп, далі-Договір 1, про наступне: 1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит готівкою, надалі- Кредит, у розмірі згідно з умовами Сп. Кредит надається Позичальнику на власні потреби та не є споживчим кредитом. 2. Забезпеченням зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду, далі Договір 2. 3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом згідно з умовами Сп не пізніше дати, зазначеної в умовах Сп. При цьому, якщо датою повернення Кредиту є неробочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його перший наступний робочий день. 4. Позичальник/ уповноважена особа має право: 4.1. Достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного сроку користування Кредитом; 4.2. За наявності згоди Кредитодавця: 4.2.1. Подовжити строк дії Договору 1, за умови часткового погашення заборгованості щодо сплати процентів за коростування Кредитом за той строк, на який Позичальник має намір подовжити дію Договору 1; 4.2.2. За умови повного погашення процентів за користування Кредитом на день звернення змінити строк користування кредитом, а також повернути частину Кредиту або отримати додаткову суму Кредиту, в разі, якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оцінну вартість Премету згідно Договору 2. В такому випадку Сп має бути викладена в новій редакції, що, відповідно, припиняє зобов’язання за договором попередньої редакції. 5. У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п. 3 Договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет згідно Договору 2. У разі невиконання своїх зобо’язань за Договором Позичальник/Заставодавець зобов’язується самостійно виконати всі зобов’язання, пов’язані зі сплатою відповідних податків, згідно чинного законодавства. 5.1. У випадку вилучення Предмету з володіння Кредитодавця (виникнення права третіх осіб на предмет закладу, вилучення предмету закладу правоохоронними, іншими компетентними органами тощо) Позичальник зобов’язаний в повному обсязі виконати всі фінансові зобов’язання перед Кредитодавцем, передбачені Договором 1, в строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів з дати настання таких обставин. Позичальник/Заставодавець також повідомлений про кримінальну відповідальність за шахрайтство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), зокрема за надання недостовірної інформації з метою одержання фінансового кредиту. 6. Якщо Позичальник звернувся після встановленого умовами Сп строку, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Кредитом в період понад визначений Договором 1 строк у розмірі, встановленному умовами Сп та додаткові проценти (пеню) за кожен день прострочки. 7. Сума процентів за користування Кредитом, включаючи проценти згідно п. 6 Договору 1, нараховується Кредитодавцем в день погашення Кредиту чи подовження Договору 1, про цьому враховується перший день надання Кредиту/подовження дії Договору 1 та не враховується день погашення Кредиту/сплати поцентів за користування Кредитом при подовженні Договору 1, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином, сума, обумовлена у Сп, підлягає обов’язковому перерахунку при зверненні Позичальника до ломбарду з урахуванням фактичного строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати. Ромір річної процентної ставки за користування Кредитом, за умови вчасного виконання Позичальником своїх зобов’язань, визначається за формулою: Р%=Д%*КД (де Р%- річна процентна ставка; Д%- денна процентна ставка, вказана в Сп; КД- кількість днів в році). 8. Дані Договору 1, зазначені в Сп, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, прямо передбачених законодавством України та Договором 1. Кредитодавець має право без згоди Позичальника ознайомлювати з умовами Договору 1: а) страховиків, які відповідно до договорів, укладених з Кредитодавцем, страхують його ризики; б) третіх осіб, які надають поручительство або до яких переходить право вимоги до Позичальника на підставі договору, укладеного з Кредитодавцем; в) компетентним органам — в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. 9. Позичальник/Заставодавець надає згоду на включення та обробку його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, до бази даних клієнтів Кредитодавця та їх передачу іншим суб’єктам надання ломбардних послуг. Позичальник також підтверджує, що йому повідомлено про включення його до бази персональних даних, а також про мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані та відмовляється від додаткового письмового повідомлення щодо включення інформації про нього до бази персональних даних, а також додаткового повідомленння щодо передачі даних третім особам, зазаначеним у Договорі 1. Позичальник також засвідчує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року. 10. Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Сп. Строк дії Договору 1 визначається згідно п. 4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинений в порядку, встановленому даним договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника в повному обсязі. 11. Договір 1 та Сп складено у двох оригінальних примірниках — по одному для кожної із Сторін.

ДОГОВІР ЗАКЛАДУ МАЙНА ДО ЛОМБАРДУ (ДОГОВІР 2)
Кредитодавець та Позичальник за Договором 1, далі відповідно Заставодержатель та Заставодавець, уклали даний договір закладу майна до ломбарду ( далі Договір 2), про наступне: 1. Заставодавець передає у володіння Заставодержателю майно згідно з описом у Сп, яке є предметом закладу, далі - Предмет. Опис Предмету та його характеристика, наведені у Сп, здійснюється Заставодержателем за погодженням з Заставодавцем. Наступні застави Предмету можливі виключно за письмовою згодою Заставодержателя. 2. Предмет оцінюється за взаємною згодою сторін в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних правил та методик Заставодержателя. 2.1. Заставодавець заявляє, що Предмет є його особистою приватною власністю, при цьому право власності на Предмет набуто Заставодавцем правомірно. Предмет нікому іншому не належить та не відчужений, під забороною (арештом), заставою, а також у власності інших осіб не перебуває, судового спору щодо Предмету, а також прав третіх осіб немає. 2.2. У випадку недотримання Заставодавцем п. 2.1 Договору 2 та/або вилучення Предмету з володіння Заставодержателя ( виникнення прав третіх осіб на предмет закладу, вилучення предмету закладу правоохоронними органами тощо), або в разі настання будь-яких інших обставин, які виникли у зв’язку/внаслідок дії/бездіяльності Заставодавця, та внаслідок яких унеможливлюється звернення стягнення на Предмет, Заставодавець несе перед Заставодержателем відповідальність згідно п. 5.1. Договору 1. 3. Заклад Предмету є забеспеченням зобов’язань Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитодавцем, за Договором 1, а саме: зобов’язань щодо повернення суми Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом згідно умовам Сп не пізніше дати, зазаначеної як день повернення у Сп, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем. 4. Заставодержатель зобов’язується: 4.1. Вживати заходів, необхідних для збереження та належного утримання Предмета; 4.2. За втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету за угодою сторін, встановленої умовами Сп, а за недостачу або ушкодження Предмету — у розмірі суми,на яку знизилася його оцінна вартість. При виплаті такої компенсації її розмір зменшується на суму зобов’язань Заставодавця за Договором 1, розрахованих на дату здійснення виплати. 4.3. Повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк. 5. У разі невиконання Заставодавцем як Позичальником своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк, Заставодержатель з метою погашення Кредиту, процентів, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем внаслідок невиконання Заставодавцем як Позичальником зобов’язань по Договору 1, і пов’язаних з пред’явленням вимоги і звернення стягнення на Предмет, без повідомленння про порушення забеспеченого заявою зобов’язання, у будь-який час має право: а) звернути стягнення на закладене майно шляхом набуття права власності на Предмет за ціною, що дорівнює сумі виданого, але не повернутого Позичальником/Заставодавцем кредиту та відсотків, нарахованих згідно умов Сп на строк, на який надавався кредит; б) звернути стягнення на Предмет шляхом його примусового відчуження (без набуття права власності Заставодержателем), зокрема шляхом реалізації третім особам в позасудовому порядку, при цьому спосіб відчуження обирається Заставодержателем на його власний розсуд, зокрема, шляхом укладенння з іншими особами договорів доручення, комісії на продаж Предмету третім особам; в) після настання строку повернення фінансового кредиту від імені і за дорученням Заставодавця на проведення будь-яких дій з Предметом здійснити його реставрацію, переробку, чищення, полірування, клеймування, підготовку до продажу, технічне обслуговування тощо, та реалізувати Предмет у спосіб, який обирається Заставодержателем на його власний розсуд, та за ціною виданого, але не повернутого кредиту та нарахованих згідно з умовами Сп відсотків, або іншою ціною, з урахуванням ринкової кон’юктури, попиту, стану речі на момент продажу тощо. Доручення з правом передоручення вважається отриманим з моменту перевищення строку користування кредитом. Плата за здійснення Заставодержателем доручення з реалізації Предмету становить різницю між сумою неповернутого Позичальником/Заставодавцем кредиту, процентів згідно з умовами Сп, відшкодування збитків, інших витрат, та ціною продажу Предмету третім особам. Заставодержатель має право відрахувати належну йому плату за виконання доручення з усіх грошових коштів, що надійшли до нього від продажу Предмету. 6. У разі, якщо Заставодавець як Позичальник прострочив, а Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержателем зобов’язань, передбачених п.4 Договору 2- стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету. 7. Дані Договору 2, зазначені в Сп, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України та Договором 1. 8. Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Сп та діє до моменту припинення Договору 1. 9. Договір 2 може бути достроково припинено в порядку встановленому Договором 1 або відповідно до закону. 10. Договір 2 та Сп складено у двох оригінальних примірниках — по одному для кожної із Сторін.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір №000/01 поставки обладнання на умовах надання товарного кредиту
Товариство з обмеженою відповідальністю „Яііі”, надалі "покупець", в особі директора Кооо, діючого на підставі Статуту, з другої...

Договір оферти загальні положення
«Виконавець»), адресує цей Договір оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу

Договір про надання юридичних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

1 Товариство у своїй діяльності при наданні фінансових послуг надання...
Ці Правила встановлюють порядок надання коштів у позику, в тому числі І на умовах фінансового кредиту товариством з обмеженою відповідальністю...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Договір № про надання послуг з централізованого опалення, постачання...
Комунальне підприємство "Дніпропетровські міські теплові мережі" Дніпропетровської міської ради

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Правила надання коштів у позику, в тому числі І на умовах фінансового кредиту
Товариством з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «фагор» (далі – Правила) регламентують умови та процедуру надання коштів...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступнеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт