Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тараса Шевченка На правах рукопису Черноус Світлана Миколаївна удк 349. 2 Оціночні поняття у трудовому праві України

Тараса Шевченка На правах рукопису Черноус Світлана Миколаївна удк 349. 2 Оціночні поняття у трудовому праві України

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

На правах рукопису

Черноус Світлана Миколаївна
УДК 349.2
Оціночні поняття у трудовому праві України


Спеціальність: 12. 00. 05 – трудове право;

право соціального забезпечення
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Науковий керівник

Панасюк Олег Терентійович,

кандидат юридичних наук, доцент
Київ – 2008

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 Оціночні поняття як складова понятійного апарату

трудового права України 13

1.1. Загальна характеристика понятійного апарату трудового права

України 13

1.2. Визначення та ознаки оціночних понять як складової

понятійного апарату трудового права України 53

РОЗДІЛ 2 Проблеми конкретизації та класифікації оціночних

понять трудового права України 91

2.1. Поняття, види, форми та способи конкретизації оціночних понять

трудового права України 91

2.2. Види оціночних понять трудового права України 114

РОЗДІЛ 3 Особливості використання оціночних понять трудового

права України 147

3.1. Функції оціночних понять трудового права України 147

3.2. Гарантії правильного застосування оціночних понять трудового

права України 159

ВИСНОВКИ 177

ДОДАТОК 186

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 188

Вступ
Актуальність теми. Розробка проекту і прийняття Трудового кодексу України передбачає реформування понятійного апарату трудового права. Зазначені процеси зумовлюють необхідність здійснення наукового пошуку оптимальних засобів і прийомів законодавчої техніки. Одним із таких засобів є правові поняття різних видів у тому числі й оціночні.

Використання оціночних понять у трудовому праві, які, будучи спеціальним засобом юридичної техніки, виконують специфічні, властиві тільки їм функції, одночасно породжує певні труднощі в процесі реалізації норм, що їх містять, і створює умови для виникнення трудових спорів. Ці складності обумовлені специфічними логіко-юридичними властивостями оціночних понять права і полягають у проблемах їх конкретизації, тлумачення, створення і застосування норм, що їх містять. Аналіз законодавства про працю України та трьох проектів Трудового кодексу України свідчить про те, що кількість оціночних понять у трудовому законодавстві не має тенденцій до зменшення. Замість тих оціночних понять, від яких нормотворець відмовляється або щодо яких ним здійснена конкретизація, вводяться нові оціночні поняття, використання котрих є новизною у трудовому законодавстві України. Враховуючи викладене, наукові пошуки підходів до виявлення оціночних понять у текстах нормативно-правових актів, їх конкретизації, класифікації, розробка засобів забезпечення безпомилкового використання оціночних понять у трудовому праві України є важливими і своєчасними.

Незважаючи на вказані проблеми, питання оціночних понять трудового права України є майже неопрацьованими в науці трудового права України, що свідчить про актуальність та важливість цього дисертаційного дослідження.

Обрана тема спрямована на виявлення характерних ознак оціночних понять трудового права як складової понятійного апарату, їх функцій та місця в понятійному апараті трудового права України. Розкриття обраної теми, на думку дисертанта, створить підґрунтя для цілого ряду узагальнень щодо сутності оціночних понять трудового права в теорії трудового права України і сприятиме вдосконаленню правового регулювання трудових правовідносин.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дисертаційного дослідження проведено в контексті науково-дослідної роботи з теми “Формування механізму реалізації та захисту прав та свобод громадян в Україні” (номер державної реєстрації 0101U003579), яка виконувалася на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2001 р. по 31 грудня 2005 р.

Дисертаційне дослідження також пов’язано з бюджетною темою “Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу” (№ 06БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2006 р. по 31 грудня 2010 р.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка концепції про оціночні поняття як складову понятійного апарату трудового права України, виявлення проблем, які існують у зв’язку з їх використанням у трудовому законодавстві, формулювання пропозицій по вдосконаленню законодавства України про працю.

Виходячи з мети дослідження, автором окреслено такі основні завдання:

– розглянути співвідношення таких категорій, як “понятійний апарат”, “категоріальний апарат”, “термінологічний апарат” та виявити їх складові;

– дослідити співвідношення категорій “понятійний апарат трудового права України як галузі права”, “понятійний апарат трудового права України як науки” і “понятійний апарат трудового права України як навчальної дисципліни”;

– проаналізувати структурні елементи понятійного апарату трудового права України як галузі права, його характерні ознаки та уточнити його визначення;

– визначити характерні особливості оціночних понять як складової понятійного апарату трудового права;

– проаналізувати співвідношення оціночних понять із суміжними категоріями;

– сформулювати визначення оціночних понять трудового права України;

– визначити поняття, виявити види, форми та способи конкретизації оціночних понять трудового права України;

– здійснити класифікацію та групування оціночних понять, що використовуються в законодавстві про працю;

– визначити та охарактеризувати функції, які виконують оціночні поняття трудового права;

– виявити та сформулювати гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права.

Об'єктом дослідження є національне законодавство та міжнародні нормативно-правові акти про працю, практика їх застосування, проекти нормативно-правових актів, доктринальні дослідження.

Предметом дослідження є оціночні поняття у трудовому праві України.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження автором використані загальнонаукові і спеціальнонаукові методи пізнання правових явищ. Зокрема використані такі методи: діалектичний, формально-логічний, історичний, системно-структурний, дедуктивний, індуктивний, системного аналізу, порівняння, а також порівняльно-правовий метод.

Використання діалектичного методу дозволило автору розглянути проблеми використання оціночних понять у трудовому законодавстві в їх розвитку. За допомогою формально-логічного методу сформульовано визначення ключових категорій: “понятійний апарат”, “понятійний апарат трудового права України”, “оціночні поняття” та інші. Застосування історичного методу дозволило показати розвиток наукової думки з питань оціночних понять права та дослідити розвиток окремих оціночних понять трудового права. Системно-структурний метод застосовано зокрема при проведенні класифікації та групування оціночних понять трудового права, при визначенні видів та форм конкретизації оціночних понять трудового права. Дедуктивний та індуктивний методи використано при визначенні критеріїв конкретизації окремих оціночних понять. Використання методу порівняння надало можливість автору провести розмежування таких категорій, як “понятійний апарат”, “категоріальний апарат”, “термінологічний апарат”, “понятійний апарат трудового права України як галузі права”, “понятійний апарат трудового права України як науки”, і “понятійний апарат трудового права України як навчальної дисципліни”; “оціночні поняття та оціночні ознаки”, “оціночні терміни”, “оціночні категорії”, “оціночні судження” та інші. Порівняльно-правовий метод використано в частині аналізу законодавства України про працю, що використовує оціночні поняття, законодавства інших країн (зокрема Російської Федерації, Казахстану) та міжнародно-правових норм. Метод системного аналізу застосовувався при визначенні місця оціночних понять у понятійному апараті трудового права України. Висновки, сформульовані автором, ґрунтуються на аналізі законодавства України про працю, практики його застосування, окремих норм цивільного, сімейного, кримінального та інших галузей права, праць учених з логіки, у галузі загальної теорії права, трудового, цивільного, кримінального та інших галузей юридичної науки.

Науковою основою для проведення дослідження стали праці українських учених – правників у галузі трудового права: М.Й. Бару, Н.Б. Болотіної, В.С. Венедиктова, І.В. Зуба, Д.О. Карпенка, О.Т. Панасюка, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.Г. Ротаня, Б.С. Стичинського, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, О.М. Ярошенка та інших.

Також автором використовувалися доробки вчених – представників радянської та російської правової науки в галузі трудового права: М.Г. Александрова, Є.І. Астрахана, О.К. Бєзіної, С.Ю. Головіної, С.О. Іванова, Р.З. Лівшиця, М.В. Молодцова, В.І. Нікітінського, Ю.П. Орловського, О.С. Пашкова, В.М. Скобелкіна, О. А. Степанової та інших.

Для дослідження обраної теми автором було використано праці науковців з інших галузей юридичної науки: загальної теорії права – С.С. Алексєєва, М.О. Власенка, Т.В. Кашаніної, А. Нашиц, А.С. Піголкіна, П.М. Рабиновича, О.Ф. Скакун, О.Ф. Черданцева, Г.Г. Шмєльової та інших; кримінального права – В.М. Кудрявцева, В.В. Пітецького, С.Д. Шапченка, Є.В. Кобзєвої, З.А. Тростюк; адміністративного права – В.В. Ігнатенка; цивільного права – М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, Д.А. Гараймовича, А.Г. Діденка та інших.

Специфіка теми дослідження зумовила використання спеціальної літератури з логіки: праці П.Г. Горського, В.Є. Жеребкіна, А.Є. Конверського, П.В. Копніна; лінгвістики – І.С. Квітко та інших.

Нормативну базу становили Конституція України, міжнародно-правові акти, Кодекс законів про працю України та інші нормативно-правові акти України, законодавство Союзу РСР, окремі нормативно-правові акти зарубіжного законодавства, локальні нормативні акти та матеріали судової практики.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження визначається відсутністю комплексних наукових досліджень оціночних понять трудового права України. Запропонована дисертація є першою працею такого спрямування в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення, які виносяться на захист:

Уперше в теорії трудового права України:

1. Досліджено оціночні поняття як складову понятійного апарату трудового права України. Сформульовано логічні, лінгвістичні та юридичні особливості оціночних понять трудового права України.

Юридичні особливості оціночних понять трудового права України: 1) використане в текстах норм трудового права оціночне поняття характеризує будь-який елемент трудових та тісно пов’язаних з ними відносин; 2) оціночні поняття трудового права в силу своїх логічних особливостей повно й остаточно не конкретизовані в жодному нормативному акті як самим нормотворцем, так і уповноваженими ним суб’єктами; 3) остаточна конкретизація оціночного поняття здійснюється в результаті застосування норми, що його містить, уповноваженим суб’єктом у кожному окремому випадку; 4) визначення змісту оціночного поняття здійснюється в кожному конкретному випадку. При здійсненні конкретизації оціночного поняття суб’єкт, що застосовує правову норму, має можливість вільної оцінки фактів, яка обумовлена об’єктивними чинниками: а) конкретною нормою; б) контекстом, у якому поняття використано в цій нормі; в) конкретним правовідношенням, щодо якого застосовується ця норма; г) критеріями, стандартами і т. ін., які визначені в нормативних актах щодо цього поняття; ґ) іншими соціальними факторами, якими характеризується ситуація правозастосування, та чинником суб'єктивного характеру – правосвідомістю суб’єкта, що застосовує норму; 5) у процесі конкретизації оціночних понять здійснюється піднормативне регулювання суспільних відносин, яке може бути як результатом реалізації норми, так і результатом локальної нормотворчості.

Обґрунтовано позицію про те, що оціночні поняття трудового права являють собою окремий різновид правових понять трудового права.

2. Запропоновано визначення оціночного поняття трудового права України, яке являє собою абстрактну думку про властивості, якість і цінність явищ, дій, осіб тощо, яка у формі слів загального вжитку або словосполучень використана в текстах норм трудового права, характеризує будь-який елемент трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, і в силу своїх логічних особливостей повно і остаточно не конкретизована в жодному нормативному акті як самим нормотворцем, так і уповноваженими ним суб’єктами, остаточна конкретизація якого здійснюється суб’єктом у процесі застосування норми, що містить його в кожному конкретному випадку, обумовлена об’єктивними і суб’єктивними чинниками, внаслідок чого здійснюється індивідуальне піднормативне регулювання трудових відносин.

3. Зроблено висновок про необхідність використання оціночних понять у актах, які регулюють трудові відносини в Україні, яка обумовлена функціями, що виконує цей різновид понять у трудовому праві. Виділено: 1) загальні функції оціночних понять – функції, які виконують усі поняття права; 2) міжгалузеві – функції, які притаманні всім оціночним поняттям права України, незалежно від галузі права, у якій вони використані; 3) галузеві функції оціночних понять – функції, які зумовлені специфікою певної галузі права. У трудовому праві України оціночні поняття виконують: 1) функцію оціночних ознак складів дисциплінарних і матеріальних правопорушень; 2) підстави для здійснення локальної та індивідуальної нормотворчості; 3) засобу оціночного методу регулювання трудових відносин.

4. Зроблено висновок про необхідність існування гарантій правильного застосування оціночних понять трудового права України, систему яких утворюють нормотворчі та нормореалізаційні гарантії. Нормотворчими гарантіями правильного застосування оціночних понять трудового права слід вважати сукупність засобів, способів, умов та правил, що використовуються на стадії створення норми права і направлені на забезпечення правильного застосування оціночних понять, що використані в нормах, які регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини. Нормотворчі гарантії утворюють техніко-юридичні та процедурні гарантії.

Під нормореалізаційними гарантіями правильного застосування оціночних понять слід розуміти сукупність засобів, що забезпечують правильне застосування оціночних понять, які містяться в актах, що регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини, у процесі їх реалізації суб’єктами трудового права України. Нормореалізаційні гарантії поділяються на юридичні та організаційні.

5. Сформульовано пропозицію про необхідність доповнення проекту Закону України “Про нормативно-правові акти” статтею, яка закріплює техніко-юридичні правила застосування оціночних понять у нормативно-правових актах.

Удосконалено:

1. Визначення понятійного апарату трудового права України, який розглядається автором як складова понятійного апарату права України, є результатом логіко-лінгвістичної та правової діяльності нормотворця, науковців та практичних працівників і являє собою призначену для фіксації та передачі правової інформації сукупність понять, категорій, слів (термінів) та визначень, що містяться в нормах, які регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини і характеризується системністю, цілісністю, відносною самостійністю та ієрархічністю.

2. Підходи до розуміння конкретизації оціночних понять трудового права, яка розглядається у двох значеннях. У першому значенні під конкретизацією оціночних понять у трудовому праві України розуміється діяльність, що здійснюється суб’єктами як на стадії нормотворення, так і на етапі нормореалізації з метою встановлення орієнтовних критеріїв (стандартів) оціночних понять, які використані в нормах, що регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини. У другому значенні конкретизація розглядається як результат цього процесу, що має вербальну (найчастіше текстуальну) форму фіксації критеріїв та стандартів оціночних понять.

3. Класифікацію оціночних понять трудового права за ступенем їх конкретизації на абсолютно оціночні поняття та відносно оціночні поняття. Проведено: 1) класифікацію відносно оціночних понять за такими критеріями, як: а) спосіб конкретизації; б) вид конкретизації; в) галузь законодавства, у якій визначені критерії конкретизації; г) діапазон дії та місце локалізації; 2) групування оціночних понять трудового права залежно від характеру найбільш загальних властивостей, що складають їх зміст.

Набули подальшого розвитку положення про те, що:

1. Категорії “понятійний апарат”, “категоріальний апарат”, “термінологічний апарат” не збігаються ні за своїм змістом, ні за обсягом. Найбільш широкою категорією є “понятійний апарат”.

2. Необхідно розмежовувати поняття “оціночні поняття”, “оціночні судження” і “оціночні категорії” трудового права; є помилковим використання категорії “оціночні терміни ”.

3. Необхідно ввести до пункту 3 частини 1 статті 40 КЗпП України, замість поняття “систематичне невиконання трудових обов’язків”, поняття “повторне невиконання трудових обов’язків”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна
Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносин

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

Ю. М. Степаненко здобувач кафедри цивільного права Київського національного...
Виділено проблемні аспекти категорії «пролонгація договору оренди», запропоновано нові підходи до розкриття цього поняття

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Твір-опис у художньому стилі «Світ краси природи у творчості Т. Шевченка»
Тараса Шевченка та ХVІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах...
Теоретичні засади формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб…

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису пахолок ольга олегівна
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу 12

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Державна податкова адміністрація україни національний університет...
Нвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспектБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт