Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________________С.В.Іванов

(підпис)

«___» __________________ 20 р.

ОБЛІК В БАНКАХ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

в тому числі перепідготовка спеціалістів

за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам
Підпис(и) автора(ів)_____________

«___» ____________________2014р.


СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

обліку і аудиту

Протокол № 15

від 13.05.2014 р.
Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМВ 49.48-26.05.2014

КИЇВ НУХТ 2014
Облік в банках [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю.Л.Темчишина. – К. : НУХТ, 2014. – 151 с.Рецензент: Осадча Г.Г., канд. екон. наук
Укладач: Ю.Л.Темчишина, канд. екон. наук

Відповідальний за випуск Л.М.Чернелевський, канд. екон. наук, проф.

Подано в авторській редакції.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Банківська система є важливою ланкою економіки країни, оскільки банки виступають в ролі фінансових посередників на грошовому ринку, здійснюючи перерозподіл грошових ресурсів як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Специфіка діяльності банку як суб’єкта господарювання полягає в тому, що банківські установи мобілізують тимчасово вільні грошові кошти суб’єктів ринку – юридичних і фізичних осіб, задовольняють їхні потреби в додаткових фінансових ресурсах та здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, що містить вичерпні фінансові відомості про банк як суб’єкт господарської діяльності. Бухгалтерська інформація, базуючись на документальних доказах, дає змогу простежити активи банку від моменту, коли було отримано відповідний дозвіл та придбано ці активи, до їх списання чи реалізації. Те саме стосується і пасивів – від виникнення зобов’язань до їх погашення. Система бухгалтерського обліку має бути надійною і ефективною.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік в банках» є власні і залучені кошти та операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного портфелів, основних засобах і нематеріальних активах, а також на рахунках грошових коштів у касі та банках.


Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Облік в банках» пов'язаний з такими дисциплінами, як «Бухгалтерський облік», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Гроші і кредит», «Економіка підприємства» та ін. Викладання дисципліни «Облік у банках» ґрунтується на попередньому вивченні перелічених дисциплін.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення дисципліни полягає у набутті студентами ґрунтовних знань з основних тем курсу; вмінь, спрямованих на оволодіння методикою фінансового обліку в комерційних банках; практичних навичок із застосування отриманих знань на практиці у процесі винесення обґрунтованих управлінських рішень в системі банківського обліку, внутрішньобанківського аудиту та менеджменту в банках.

Завдання дисципліни «Облік в банках»: навчитись оперувати даними балансу та інших форм фінансової звітності; навчитись користуватися інформацією з рахунків бухгалтерського обліку в управлінні процесами формування власних і залучених коштів з метою ефективного їх використання шляхом надання кредитів, придбання і торгівлі цінними паперами, через інвестиційні вкладення в інші банки та підприємства, через депозити.

Після вивчення дисципліни “Облік в банках” студент повинен:

знати: функції обліково-операційного апарату банку; сутність і класифікацію звітності банківських установ, загальні вимоги до формування фінансової звітності; порядок здійснення касових операцій; загальну схему документообігу під час виконання касових операцій установами банків; загальну схему документообігу при здійсненні банком операцій з платіжними картками; порядок обліку операцій з формування статутного капіталу; порядок обліку розрахунків з акціонерами банку; порядок здійснення операцій банків з іноземною валютою; порядок обліку операцій з цінними паперами та довгостроковими вкладеннями банку; порядок обліку міжбанківських розрахунків; порядок обліку кредитних операцій; порядок обліку операцій з основними засобами і нематеріальними активами;

уміти: аналізувати дані балансу; відображати в обліку операції з платіжними картками; складати бухгалтерські проводки за касовими операціями; відображати в обліку нарахування доходів; відображати в бухгалтерському обліку нарахування витрат; відображати в обліку кредитні операції; відображати в обліку міжбанківські розрахунки; складати бухгалтерські проводки з викупу банком акцій власної емісії та з обліку формування статутного капіталу; відображати в обліку видачу і погашення банківського кредиту; розраховувати доход вкладників та загальний розмір вкладів на кінець встановленого періоду; відображати в бухгалтерському обліку вкладення банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком для їх подальшого продажу; здійснювати кореспонденцію рахунків за операціями банків з іноземною валютою.

мати навички: самостійної роботи з спеціальною літературою; формування звітності комерційного банку відповідно до МСФЗ.

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
Мета заняття — з’ясувати необхідність і причини проведення реформи бухгалтерського обліку в банках України, визначити міжнародні аспекти бухгалтерського обліку та їх суть, визначити особливості фінансового та управлінського обліку, розглянути законодавчу і нормативну базу організації бухгалтерського обліку в банку, визначити об'єкти бухгалтерського обліку, класифікацію бухгалтерських рахунків і методи реєстрації банківських операцій в бухгалтерських реєстрах, розглянути принципи побудови плану рахунків і характеристику його основних розділів, реєстри аналітичного і синтетичного обліку, види балансів, які складаються банками та їх зміст, класифікацію банківської документації.
План проведення заняття

1.Банк як суб’єкт підприємницької діяльності.

2. Завдання бухгалтерського обліку в банках.

3. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку: склад і загальна характеристика.

4. Фінансовий, управлінський та податковий облік: зміст та призначення.
Теоретичні основи

Система бухгалтерського обліку в банках має конкретне призначення, а саме – відображає кругообіг ресурсів у процесі його діяльності. Це зумовило методичний поділ системи бухгалтерського обліку на підсистеми: фінансову, управлінську, податкових розрахунків. Так, функціонування підсистеми фінансового обліку націлене на формування достовірної інформації про діяльність банку та її результати. У підсистемі управлінського обліку інформація деталізується за структурними підрозділами, що забезпечує процедуру розрахунку ефективності їхньої діяльності, тобто визначення вкладу кожного підрозділу в загальний результат діяльності банку за звітний період. Формування інформаційної бази для складання податкової звітності ґрунтується на засобах і способах обліку валових доходів та валових витрат, різниця між якими становить базу оподаткування – податковий прибуток.

Об’єкти фінансового обліку у сукупності характеризують зміст, обсяг і зміни будь-якої інформації стосовно ведення банківської діяльності, а виокремлення об’єктів фінансового обліку орієнтовано на розв’язання конкретних питань управління активами, пасивами та капіталом банку.

Норми і правила фінансового обліку встановлюються нормативно - інструктивними документами НБУ, зміст яких відповідає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Облікові норми ведення управлінського обліку банки визначають самостійно з урахуванням внутрішньої структури банку, обсягу та номенклатури активних і пасивних операцій. Правила податкових розрахунків суворо регламентовано на законодавчому рівні.

Положення про організацію операційної діяльності в банках України затверджено ПП НБУ від 18.06.03 за № 254.

Під операційною діяльності банку слід розуміти сукупність технологічних процесів, пов’язаних з документуванням інформації за операціями банку, їх реєстрацією у відповідних регістрах, перевірянням та вивірянням.

Кожна операція банку, тобто дія або подія, внаслідок якої відбуваються зміни у фінансовому стані банку, відображається за балансовими або позабалансовими рахунками чинного плану рахунків. Саме тому за кожною операцією визначаються правила їх обліку, тобто операційні процедури, які охоплюють такі елементи: опис операції; розподіл повноважень між виконавцями операцій; визначення кола відповідальності осіб, що здійснюють операції; документування інформації за операцією; механізми внутрішнього контролю за проведенням операцій.

Іншими словами, операційні процедури базуються на конкретних принципах, які обов’язково передбачають наявність дозволу на здійснення операції, її запис та контроль виконання.

Банківські операції поділяються:  на внутрішньобанківські – ті, що виконуються за ініціативою банку, відтак їх зміст відображається на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, які не належать до клієнтських рахунків;  клієнтські – пов’язані з веденням клієнтських особових рахунків, за якими обліковуються кошти клієнтів банку.

До клієнтських рахунків належать:  кореспондентські;  поточні (зокрема рахунки за спеціальним режимом їх використання);  вкладні (депозитні).

Операції здійснюються за такою послідовністю:  надання (одержання) дозволу на проведення операції;   безпосередньо виконання операції: укладання договорів, складання первинних документів, відкриття рахунків, запуск інформації в облікову систему, оброблення інформації; здійснення внутрішнього контролю протягом усього операційного процесу – від ініціювання до відображення інформації про операцію в облікових регістрах.

Усі операції, що їх здійснює банк, виконуються протягом операційного дня, який складається з операційного часу та часу завершення технологічної обробки облікової інформації, внаслідок чого формується оборотно-сальдовий баланс, регістри аналітичного обліку.

Оперативність системи бухгалтерського обліку досягається завдяки тому, що операції банку реєструються та відображаються в день їх здійснення або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після закінчення операційного дня (часу) або у святкові чи вихідні дні.

Важливим елементом функціонування системи обліку є встановлення правил документообігу за операціями з урахуванням вимог нормативно-правових актів НБУ; договорів між банком і клієнтом, між банками - кореспондентами. Чіткий механізм документообігу забезпечує своєчасне формування (одержання) первинних документів, відображення інформації про операції в облікових регістрах та виконання процедур контролю.

Відправною точкою ефективного облікового механізму в банку є первинний облік, що базується на документуванні банківських операцій. Отже, первинні документи – це підстава для відображення операцій за балансовими та (або) позабалансовими рахунками.

Первинні документи класифікуються за такими ознаками:  місцем складанням – зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків) та внутрішні (оформлені в банку);  змістом – касові та меморіальні.

Меморіальні призначені для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій.

До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги – доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки.

Меморіальними ордерами оформляються також операції, які відображаються за позабалансовими рахунками.

Касовими документами, які поділяються на прибуткові і видаткові, оформляються операції з готівкою. Заповнюються касові документи відповідно до вимог Національного банку з організації касової роботи в банках України.

Інформація, наведена у первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, до яких належать:  особові рахунки та виписки з них;  аналітичні рахунки з облікувнутрішньобанківських операцій;  книги реєстрації відкритих рахунків;  оборотно-сальдовий баланс.

Основним регістром аналітичного обліку, що вміщує записи про операції, здійснені протягом операційного дня, є особові рахунки, форму яких кожен банк затверджує самостійно з огляду на можливості програмного забезпечення. Записи в регістрах аналітичного обліку провадяться тільки на підставі відповідного санкціонованого первинного документа (паперового або електронного). До кожного особового рахунку складаються виписки, призначені для видачі або відсилання клієнту, які підтверджують виконані за день операції.

У книзі реєстрації відкритих рахунків нагромаджується інформація про номери аналітичних рахунків у порядку їх відкриття. Зміни в рахунках, проведені по книзі протягом минулого місяця, роздруковуються на паперових носіях, обов’язково станом на перше число звітного місяця. Порядок відкриття (закриття) та режим рахунків установлюються нормативно-правовими актами Національного банку. Разом з тим банк самостійно визначає порядок відкриття (закриття) внутрішньобанківських рахунків, призначених для нагромадження інформації з обліку нарахованих доходів і витрат, отримання кредитів, розміщення депозитів, розподілу прибутку. Перелічені операції класифікуються як внутрішньобанківські.

Оборотно – сальдовий баланс як основний регістр синтетичного обліку роздруковується щодня на паперових носіях. У Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України (затверджене ПП НБУ від 30.12.98 за № 566) описано вимоги до порядку формування оборотно-сальдового балансу.

План рахунків – це систематизований перелік рахунків фінансового обліку, що використовується для реєстрації господарських операцій банку. Головна умова побудови плану рахунків – орієнтація на формування показників фінансової звітності.

Нова редакція плану рахунків затверджена ПП НБУ  від 17.06.04 № 280. Постанова набрала чинності з 1 січня 2005 року.

Побудова плану рахунків забезпечує ведення облікових процедур у такий спосіб:

а) фінансовий облік ведеться за єдиним планом рахунків, обов'язковим  до застосування всіма банками другого рівня;

б) вимірювання об’єктів фінансового обліку підтверджується документально за кожною господарською операцією;

в) оцінка об’єктів обліку описується обліковою політикою банку, що узагальнює методи визнання вартості об’єктів, яку фіксують за статтями фінансової звітності або визнають у звіті про прибутки та збитки;

г) узагальнення первинної інформації провадиться спочатку на рахунках аналітичного обліку, а потім на синтетичних балансових рахунках, що їх передбачено планом рахунків;

д) позабалансові операції відображаються в обліку за системою подвійного запису за допомогою спеціальних контр рахунків;

е) план рахунків забезпечує мультивалютний  облік операцій, тобто зміст операцій, розрахунки за якими провадяться в іноземній валюті, відображається на тих самих рахунках, що й за операціями в національній валюті. Такий підхід свідчить про застосування базового принципу міжнародного обліку – переважання економічного змісту операції над її юридичною формою. Валюта є тільки засобом розрахунку, а економічний зміст операції однаковий: видані кредити, придбані цінні папери незалежно від того, в якій валюті провадиться розрахунок за операцією;

є) аналітичний облік забезпечується через доповнення синтетичних рахунків плану рахунків загальними і спеціальними параметрами

План рахунків поділений на 9 класів. Рахунки з першого по п’ятий  класи є балансовою частиною – балансові рахунки. Перший – четвертий класи рахунків формують інформацію активу та пасиву балансу, а п’ятий клас – лише пасиву. Окремо виділяється частина доходів і витрат – рахунки доходів і витрат. Сюди відносяться рахунки 6-го класу "Рахунки доходів і витрат" та рахунки 7-го класу "Рахунки витрат". Восьмий клас рахунків становить Управлінський облік. Він не поділений на рахунки і субрахунки, а використовується банками в залежності від потреб та необхідності. Позабалансова частина – позабалансові рахунки виділені в окремий дев'ятий клас.

За кожним класом виділено: двозначні рахунки як розділи конкретного класу, які, по суті, дублюють статті активу та пасиву балансу банку;  тризначні рахунки характеризують групу за розділом;  чотиризначні – синтетичні рахунки, за якими в підсистемі фінансового обліку через подвійний запис відображається зміст господарських операцій банку.

Двозначні рахунки розділів указують на напрям банківської діяльності у розрізі операцій, визначених класом.

Наприклад:

Розділ 20 – напрям діяльності "Кредити, що надаються суб’єктам господарювання"; розділ 21 – "Кредити, що надані органам державної влади"; розділ 22 – "Кредити, що надані фізичним особам".

Група рахунків, а це тризначні рахунки, деталізують інформацію щодо напряму банківської діяльності, узагальненого розділом.

Для прикладу подамо групу рахунків розділу 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання".

Група несе інформацію щодо видів кредитування суб’єктів господарювання, а саме:

201 "Кредити, що надані суб’єктам господарювання за операціями репо";

202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання";

203" Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання";

206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання";

207 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання";

209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб’єктам господарювання".

Такий підхід характерний для кожного розділу всіх дев'яти класів Плану рахунків.

За кожною групою передбачено певну кількість рахунків, які забезпечують повну облікову процедуру конкретної банківської операції від початку її здійснення і до завершення.

Це можна побачити на прикладі групи 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання". За цією групою передбачено таку номенклатуру рахунків: 2062 "Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання"; 2063 "Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання"; 2066 "Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання"; 2067 "Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання"; 2068 "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктами господарювання".

Значне навантаження у Плані рахунків несуть рахунки класу 9 "Позабалансові операції". Усі рахунки згруповано за розділами 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99.

Рахунки розділів 90 - 95 використовуються для обліку зобов’язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами (кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті без ліквідні акредитиви, різні гарантійні зобов’язання, зобов’язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів.

Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків з приватизації і довірчого управління. Позабалансові рахунки кореспондують між собою. Подвійний запис між рахунками забезпечується через контррахунки розділу 99. У межах груп 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95" і 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98" контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку. Позабалансові рахунки поділено на активні та пасивні. Ця ознака конкретизується буквами А або П справа після чотиризначного номера рахунка.

Позабалансовий рахунок – активний, якщо за переведення його на баланс буде дебетуватися балансовий рахунок. Якщо ж банк кредитуватиме балансовий рахунок, то позабалансовий рахунок, відповідно, є пасивним.

Слід зазначити, що ознака синтетичного рахунка: активний, пасивний, активно-пасивний, контрактивний, контрпасивний  - вказані за всіма рахунками Плану рахунків, що значно спрощує сприйняття механізму облікової процедури за здійснюваними банком господарськими операціями.
Практичні завдання

1.1. Визначте вид і характер наведених бухгалтерських рахунків і відобразіть інформацію у таблиці:

— ощадні сертифікати, емітовані банком;

— господарські матеріали;

— поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності;

— короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями;

— резервні фонди;

— боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж;

— валюта та банківські метали, куплені за умовами спот;

— зобов'язання з кредитування, отримані від банків;

— резерви під заборгованість за кредитами, наданими клієнтам;

— розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку;

— банкноти та монети в касі банку;

— довгострокові кредити, надані іншим банкам;

— емісійна різниця;

— контррахунок;

— не сплачені клієнтам доходи;

— цінні папери на зберігання;

— витрати на відрядження;

— відсоткові витрати за коштами до запитання;

— відсоткові доходи за кредитами;

— результат від торговельних операцій.


Вид бухгалтерського рахунку

Активний, або умовно-активний

Пасивний, або умовно-пасивний

Клас плану рахунків

Балансові:
постійні;
тимчасові позабалансові

 

 

 


1.2. Виходячи з формули номера аналітичного особового рахунку, складіть номер особового рахунку, відкритого за короткостроковими депозитами, які залучені від банку «Електрон», на балансовому рахунку 7012 «Відсоткові витрати за короткостроковими депозитами інших банків», якщо відомо:

— номер банку «Електрон» за міжбанківськими розрахунками 322636;

— номер особового рахунку по порядку 016.
1.3. Визначити контрольний розряд в номері аналітичному рахунку.

Рахунок 1210 к 728011234, код МФО банку 30000.

Рахунок 1210 к 7281, код МФО банку 30000.
1.4. Визначити контрольний розряд в номері аналітичному рахунку.

Рахунок 2010 к 128010123, код МФО банку 30000.

Рахунок 2010 к 42817, код МФО банку 30000.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
«Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання...

Методичні рекомендації розраховані для студентів IV курсу напряму...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів IV курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит”. – Київ, 2015....

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»
Облік І аудит [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»,...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для проведення практичних занять дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять
Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік І експертиза»

Програма проходження тренінгу для студентів Факультет обліку І фінансів...
Програма проходження тренінгу регламентує систему організаційних заходів, порядок проведення та підведення підсумків тренінгу студентів...

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «облік у бюджетних установах»
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” усіх форм навчання...

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього...

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу»
Методичні вказівки з до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу» для студентів за напрямом підготовки 030505...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні рекомендації для самостійної підготовки для занять студентів...
Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами...
Автори: Ю. А. Верига, к е н., професор кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський універ­ситет економіки...

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті ” для студентів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт