Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

М. Київ 201- зміст стаття 1 загальні положення

М. Київ 201- зміст стаття 1 загальні положення

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішенням

Загальних зборів засновників

від « » січня 2011 року

(Протокол №__)

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ« »

м. Київ – 201-

ЗМІСТ

Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………………..3

Стаття 2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА……………………………………………..3

Стаття 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 4

Стаття 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 15

Стаття 5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА.

ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВАРИСТВІ 16

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ 17

Стаття 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

Стаття 8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА,
РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ
ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА


Стаття 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ 20

Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА 22

Стаття П. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА 25

Стаття 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 27

Стаття ІЗ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 29

Стаття 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 33

Стаття 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 32

Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 32

Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 33

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа Генезис» (далі - Товариство) створено на добровільних засадах шляхом об’єднання майнових вкладів його Учасників з метою одержання прибутку.

1.2. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені здійснювати правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді.

1.3. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність.

1.5. Товариство має печатку із своїм найменуванням та символікою, кутовий та інші штампи, знак для товарів і послуг та інші реквізити.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, , м. Київ, вул. , буд. , кв. .

1.7. Назва Товариства українською мовою:

Повна – Товариство з обмеженою відповідальністю « ».

Скорочена – ТОВ « ».

Назва Товариства російською мовою:

Повна – Общество с ограниченной ответственностью « ».

Скорочена – ООО « ».

Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

1.8. Учасниками Товариства є:

1.8.1. Громадянин України

1.8.2. Громадянин .

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
2.1.Товариство має правоздатність та дієздатність юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.2.Товариство створене на не визначений строк.

2.3.Товариство має право займатися будь-якою господарською діяльністю (у тому числі підприємницькою), яка не суперечить законодавству України.

2.4.Товариство має власне відокремлене майно, має самостійний баланс, від свого імені може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському суді, адміністративному та третейському суді від свого імені.

2.5.Товариство має Статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається Статутом Товариства, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки майном Товариства.

2.6.Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, залучає матеріально-технічні, фінансові та інші види ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства України.

2.7.Товариство відкриває поточні та інші рахунки в банках України, у банках інших держав, а також рахунки у цінних паперах у відповідних установах, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та законодавством інших держав.

2.8.Товариство має фірмове найменування, знак для товарів та послуг (торгівельну марку), круглу печатку та кутовий штамп із своїми найменуванням та ідентифікаційним кодом, іншу атрибутику юридичної особи.

2.9.Товариство мас право засновувати дочірні і спільні (у тому числі за участю іноземних інвесторів) підприємства і затверджувати їх статути, створювати філії та представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства як на території України, так і за її межами.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються основними та оборотними коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Положень, затверджених Загальними зборами Учасників Товариства. Керівництво діяльністю філій, представництв, інших відособлених підрозділів Товариства здійснюють особи, призначені директором Товариства.

2.10.Товариство може бути засновником та учасником (акціонером) підприємств, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, спілок, інших добровільних об'єднань, а також благодійних організацій.

2.11.Товариство має право в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, з метою забезпечення виконання зобов'язань, надавати у заставу власне майно та майнові права виступаючи заставодавцем або майновим поручителем, а також виступати поручителем, гарантом перед кредиторами за третіх осіб. Товариство мас право приймати у заставу майно та манної права виступаючи заставодержателем.

2.12.Товариство мас право укладати з третіми особами договори дарування і відповідно бути дарувальником чи обдарованим.

2.13.Для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності Товариству, у порядку встановленому діючим законодавством, надається право:

2.13.1. укладати угоди, договори, контракти, та інші правочини усіх видів не заборонена чинним законодавством з юридичними і фізичними особами яку державі, так і за кордоном;

2.13.2. придбавати та брати в оренду, продавати та передавати, обмінювати та надавати і тимчасове користування платно чи безкоштовно рухоме та нерухоме майно;

2.13.3. одержувати дивіденди від участі в господарських товариствах;

2.13.4. отримувати кредити як українських, так і закордонних банків та інших кредиторів;

2.13.5. збільшувати чи зменшувати розмір Статутного капіталу Товариства;

2.13.6. приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрастів) самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені; чинним в Україні законодавством;

2.13.7. випускати (емітувати), реалізувати, купувати цінні папери;

2.13.8. страхувати власне майно та ризики;

2.13.9. володіти іншими правами, що передбачені та не суперечать законодавству України.

2.14.Товариство має право на захист його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на Інформацію, на комерційну таємницю та інші особисті немайнові прана, які можуть йому належати.
Стаття 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1.Цілі діяльності Товариства - здійснення інвестиційної, будівельної, проектної, виробничої, торгівельної, інформаційної, фінансової, маркетингової, постачальницької, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, туристичної, комісійної, посередницької, культурно-освітньої, представницької та інших видів діяльності з метою досягнення позитивних економічних і соціальних результатів та одержання прибутку и інтересах Товариства, його Учасників та трудового колективу, підвищення добробуту і найбільш певного задоволення потреб громадян, підприємств, організацій у продукції, роботах і послугах Товариства, залучення фізичних і юридичних українських та іноземних осіб до активної діяльності по інвестуванню в економіку капіталовкладень, проектуванню і будівництву об'єктів промислового, комерційного та житлово-цивільного призначення, спільної діяльності по насиченню споживчого ринку високоякісною продукцією (роботами, послугами), та підвищення конкурентоспроможності Товариства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення наступних видів господарської діяльності, але не виключно:

3.2.1. вирощування зернових та технічних культур;

3.2.2. овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;

3.2.3. вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;

3.2.4. розведення великої рогатої худоби;

3.2.5. розведення овець, кіз, коней;

3.2.6. розведення свиней;

3.2.7. розведення птиці;

3.2.8. розведення інших тварин;

3.2.9. змішане сільське господарство;

3.2.10. надання послугу рослинництві; облаштування ландшафту;

3.2.11. надання послугу тваринництві;

3.2.12. мисливство;

3.2.13. лісівництво та лісозаготівлі;

3.2.14. одержування продукції лісового господарства;

3.2.15. надання послуг у лісовому господарстві;

3.2.16. рибальство; надання послуг у рибальстві;

3.2.17. рибництво; надання послугу рибництві;

3.2.18. виробництво м'яса;

3.2.19. виробництво м'яса свійської птиці та кролів;

3.2.20. виробництво м'ясних продуктів;

3.2.21. виробництво рибних продуктів;

3.2.22. перероблення та консервування картоплі;

3.2.23. виробництво фруктових та овочевих соків;

3.2.24. перероблення та консервування овочів та фруктів, не піднесене до інших групувань;

3.2.25. виробництво нерафінованих олії та жирів;

3.2.26. виробництво рафінованих олії та жирів;

3.2.27. виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів;

3.2.28. перероблення молока та виробництво сиру;

3.2.29. виробництво морозива;

3.2.30. виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

3.2.31. виробництво крохмалю та крохмальних продуктів;

3.2.32. виробництво готових кормів для тварин, що утримуються па фермах;

3.2.33. виробництво готових кормів для домашніх тварин;

3.2.34. виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

3.2.35. виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання;

3.2.36. виробництво цукру;

3.2.37. виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів;

3.2.38. виробництво макаронних виробів;

3.2.39. виробництво прянощів та приправ;

3.2.40. виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів;

3.2.41. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань;

3.2.42. виробництво дистильованих алкогольних напоїв;

3.2.43. виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів;

3.2.44. виробництво виноградних вин;

3.2.45. виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;

3.2.46. виробництво Інших напоїв із зброджуваних продуктів;

3.2.47. виробництво пива;

3.2.48. виробництво солоду;

3.2.49. виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв;

3.2.50. виробництво тютюнових виробів;

3.2.51. прядіння бавовняних волокон;

3.2.52. кардне прядіння вовняних волокон;

3.2.53. камвольне прядіння вовняних волокон;

3.2.54. прядіння лляних волокон;

3.2.55. прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон;

3.2.56. виробництво швацьких ниток;

3.2.57. підготовка та прядіння інших текстильних волокон;

3.2.58. виробництво бавовняних тканин;

3.2.59. виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння;

3.2.60. виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння;

3.2.61. виробництво шовкових тканин,

3.2.62. виробництво інших текстильних тканин;

3.2.63. оздоблення тканин та текстильних виробів;

3.2.64. виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;

3.2.65. виробництво килимів та килимових виробів;

3.2.66. виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;

3.2.67. виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них;

3.2.68. виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань;

3.2.69. виробництво трикотажного полотна;

3.2.70. виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів;

3.2.71. виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів;

3.2.72. виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра;

3.2.73. виробництво одягу зі шкіри;

3.2.74. виробництво робочого одягу;

3.2.75. виробництво верхнього одягу;

3.2.76. виробництво спіднього одягу;

3.2.77. виробництво іншого одягу та аксесуарів;

3.2.78. виробництво хутра та виробів з хутра;

3.2.79. виробництво шкіри;

3.2.80. виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів;

3.2.81. виробництво взуття;

3.2.82. лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини;

3.2.83. виробництво фанери, плит та панелей, шпону;

3.2.84. виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;

3.2.85. виробництво дерев'яної тари;

3.2.86. виробництво інших виробів з деревини;

3.2.87. виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння;

3.2.88. виробництво паперової маси;

3.2.89. виробництво паперу та картону;

3.2.90. виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари;

3.2.91. виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;

3.2.92. виробництво паперових канцелярських виробів;

3.2.93. виробництво шпалер;

3.2.94. виробництво інших виробів із паперу та картону;

3.2.95. видання книг;

3.2.96. видання газет;

3.2.97. видання журналів та періодичних публікацій;

3.2.98. видання звукозаписів;

3.2.99. інші види видавничої діяльності; 3.2.100.друкування газет;

3.2.101. інша поліграфічна діяльність;

3.2.102. брошурувально - палітурна та оздоблювальна діяльність;

3.2.103. виготовлення друкованих форм;

3.2.104. надання інших послугу поліграфічній діяльності;

3.2.105. тиражування звукозаписів;

3.2.106. тиражування відеозаписів;

3.2.107. тиражування програмного забезпечення;

3.2.108. виробництво коксу;

3.2.109. виробництво продуктів нафто перероблення;

3.2.110. виробництво промислових газів;

3.2.111. виробництво барвників та пігментів;

3.2.112. виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції;

3.2.113. виробництво добрив та азотних сполук;

3.2.114. виробництво пластмас у первинних формах;

3.2.115. виробництво синтетичного каучуку;

3.2.116. виробництво агрохімічної продукції;

3.2.117. виробництво лаків та фарб;

3.2.118. виробництво основних фармацевтичних продуктів;

3.2.119. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

3.2.120. виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;

3.2.121. виробництво парфумерних та косметичних засобів;

3.2.122. виробництво клею та желатину;

3.2.123. виробництво ефірних олій;

3.2.124. виробництво фотоматеріалів;

3.2.125. виробництво електронних носіїв даних;

3.2.126. виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей;

3.2.127. виробництво штучних та синтетичних волокон;

3.2.128. виробництво гумових шин, покришок та камер;

3.2.129. відновлення протектора гумових шин та покришок;

3.2.130. виробництво інших гумових виробів;

3.2.131 .виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас;

3.2.132. виробництво тари з пластмас;

3.2.133. виробництво будівельних виробів з пластмас;

3.2.134. виробництво інших виробів з пластмас;

3.2.135. виробництво листового скла;

3.2.1З6. формування та оброблення листового скла;

3,2.137. виробництво ємностей зі скла;

3.2.138. виробництво скловолокна;

3.2.139. виробництво та оброблення інших скляних виробів;

3.2. і40. виробництво господарських та декоративних керамічних виробів;

3.2.141. виробництво керамічних санітарно-технічиих виробів;

3.2.142. виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;

3.2.143. виробництво інших технічних керамічних виробів;

3.2.144. виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.;

3.2.145. виробництво вогнетривких керамічних виробів;

3.2.146. виробництво керамічних плиток та плит;

3.2.147. виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;

3.2.148. виробництво цементу;

3.2.149. виробництво вапна;

3.2.150. виробництво гіпсових сумішей;

3.2.151. виробництво виробів з бетону для будівництва;

3.2.152. виробництво виробів з гіпсу для будівництва;

3.2.153. виробництво готових для використання бетонних сумішей;

3.2.154. виробництво сухих будівельних сумішей;

3.2.155. виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу;

3.2.156. виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу;

3.2.157. оброблення декоративного та будівельного каменю;

3.2.158. виробництво абразивних виробів;

3.2.159. виробництво неметалевих мінеральних виробів, п. в. і. г;

3.2.160. виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

3.2.161. виробництво труб та фітингів для труб з чавуну;

3.2.162. виробництво труб та фітингів для труб зі сталі;

3.2.163. холодне волочіння;

3.2.164. холодний прокат штаби;

3.2.165. холодне штампування та гнутгя;

3.2.166. виробництво дроту;

3.2.167. виробництво дорогоцінних металів;

3.2.168. виробництво алюмінію;

3.2.169. виробництво свинцю, цинку та олова;

3.2.170. виробництво міді;

3.2.171. виробництво інших кольорових металів;

3.2.172. лиття металів;

3.2.173.лиття чавуну;

3.2.І74. лиття сталі;

3.2.175. лиття легких кольорових металів;

3.2.176. лиття інших кольорових металів;

3.2.177. виробництво будівельних металевих конструкцій;

3.2.178. виробництво будівельних металевих виробів;

3.2.179. виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів;

3.2.180. виробництво радіаторів та котлів центрального опалення;

3.2.181. виробництво парових котлів;

3.2.182. кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

3.2.183. оброблення та нанесення покриттів на метали;

3.2.184. загальні механічні операції;

3.2.185.виробництво ножових виробів;

3.2.186. виробництво інструментів;

3.2,187. виробництво замків;

3.2.188. виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей;

3.2.189. виробництво пакувань з легких металів;

3.2.190. виробництво виробів з дроту;

3.2. 191.виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин;

3.2.192. виготовлення інших готових металевих виробів;

3.2.193. виробництво двигунів та турбін;

3.2.194. ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;

3.2.195. монтаж двигунів та турбін;

3.2.196. виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем;

3.2.197. ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;

3.2.198. монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем;

3.2.199. виробництво кранів і клапанів;

3.2.200. виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та

приводів;

3.2.201. виробництво печей та пічних пальників;

3.2.202. виробництво підіймально-транспортного устаткування;

3.2.203. ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування;

3.2.204. виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;

3.2.205. виробництво Інших машин та устаткування загального призначення;

3.2.206. монтаж інших машин та устаткування загального призначення;

3.2.207. ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального

призначення;

3.2.208. виробництво тракторів для сільського та лісового господарства;

3.2.209. виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;

3.2.210. ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;

3.2.211. виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних

інструментів;

3.2.212. виробництво верстатів для оброблення металу;

3.2.213. виробництво інших верстатів;

3.2.214. ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;

3.2.215. виробництво машин та устаткування для металургії;

3.2.216. монтаж машин та устаткування для металургії;

3.2.217. ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії;

3.2.218. виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;

3.2.219. ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної

промисловості й будівництва;

3.2.220. монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;

3.2.221. виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів;

3.2.222. монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродукції;

3.2.223. ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення

сільгосппродуктів;

3.2.224. виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів;

3.2.225. ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів;

3.2.226. виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону;

3.2.227. ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва

паперу та картону;

3.2.228. виробництво машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.;

3.2.229. монтаж машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.;

3.2.230. ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального

призначення, н. в. і. г.;

3.2.231. виробництво електричних побутових приладів;

3.2.232. виробництво неелектричних побутових приладів;

3.2.233. виробництво офісного устаткування;

3.2.234. монтаж та установлення офісного устаткування;

3.2.235. виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для

оброблення інформації;

3.2.236. монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткований для оброблення інформації;

3.2.237. виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

3.2.238. ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

3.2.239. монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

3.2.240. виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;

3.2.241. ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;

3.2.242. монтаж електророзподільної та контрольної апаратури;

3.2.243. виробництво ізольованого проводу та кабелю;

3.2.244. виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів);

3.2.245. виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування;

3.2.246. виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів; 3.2.247.вииробництізо іншого електричного устаткування, н. в. і. г.;

3.2.248. ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, п. в. і. г.; 3.2.249.монтаж іншого електричного устаткування, н. в. і. г.;

3.2.250. виробництво електро - та радіо компонентів;

3.2.251. виробництво передавальної апаратури;

3.2.252. ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури;

3.2.253. монтаж передавальної апаратури;

3.2.254. виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;

3.2.255. ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;

3.2.256. монтаж І установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;

3.2.257. виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;

3.2.258. монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;

3.2.259. ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне

устаткування, та ортопедичних пристосувань;

3.2.260. виробництво контрольно - вимірювальних приладів;

3.2.261. монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів;

3.2.262. ремонт та технічне обслуговування контрольио-вимірювальпих приладів; 3.2.263.проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;

3.2.264. виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування;

3.2.265. виробництво годинників;

3.2.266. виробництво автомобілів;

3.2.267. виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів;

3.2.268. виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів;

3.2 269. будування та ремонт суден;

3.2.270. будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден;

3.2.271. виробництво залізничного рухомого складу;

3.2.272. ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;

3.2.273. виробництво літальних апаратів, включаючи космічні;

3.2.274. виробництво мотоциклів;

3.2.275. виробництво велосипедів;

3.2.276. виробництво інвалідних колясок;

3.2.277. виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.;

3.2.278. виробництво меблів для сидіння;

3.2.279. виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі;

3.2.280. виробництво кухонних меблів;

3.2.281. виробництво інших меблів;

3,2.282. виробництво матраців;

3.2.283. виробництво монет та медалей;

3.2.284. виробництво ювелірних виробів;

3.2.285. виробництво музичних інструментів;

3.2.286. ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів;

3.2.287. виробництво спортивних товарів;

3.2.288. виробництво ігор та іграшок;

3.2.289. виробництво біжутерії;

3.2.290. виробництво мітел та щіток;

3.2.291. виробництво іншої продукції, н. в. і. г.;

3.2.292. оброблення металевих відходів та брухту;

3.2.293. оброблення неметалевих відходів та брухту;

3.2.294. виробництво електроенергії;

3.2.295. передача електроенергії;

3,2.296. розподілення та постачання електроенергії;

3.2.297. виробництво газу;

3.2.298. розподілення та постачання газу;

3.2.299. постачання пари та гарячої води;

3.2.300. збирання, очищення та розподілення води;

3.2.301. розбирання та знесення будівель; земляні роботи;

3.2.302. розвідувальне буріння;

3.2.303. загально будівельні роботи;

3.2.304. будівництво будівель;

3.2.305. будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;

3.2.306. будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;

3.2.307. будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;

3.2.308. будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;

3.2.309. будівництво інших споруд;

3.2.310. монтаж та встановлення збірних конструкцій;

3.2.311. виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;

3.2.312. будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд;

3.2.3 13. будівництво водних споруд;

3.2.314. інші спеціалізовані будівельні роботи;

3.2.315. монтаж металевих конструкцій;

3.2.316. електромонтажні роботи;

3.2.317. ізоляційні роботи;

3.2.318. монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

3.2.319. газопровідні роботи;

3.2.320. інші монтажні роботи;

3.2.321. штукатурні роботи;

3.2.322. столярні та теслярські роботи;

3.2.323. покриття підлог та облицювання стін;

3.2.324. малярні роботи та скління;

3.2.325. інші роботи з завершення будівництва;

3.2.326. оренда будівельної техніки з оператором;

3.2.327. оптова торгівля автомобілями;

3.2.328. роздрібна торгівля автомобілями;

3.2.329. посередництво в торгівлі автомобілями;

3.2.330. технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

3.2.331. оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;

3.2.332. роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;

3.2.333. посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям;

3.2.334. оптова торгівля мотоциклами;

3.2.335. роздрібна торгівля мотоциклами;

3.2.336. посередництво в торгівлі мотоциклами;

3.2.337. технічне обслуговування та ремонт мотоциклів;

3.2.338. роздрібна торгівля пальним;

3.2.339. посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, жилими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

3.2.340. посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;

3.2.341. посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;

3.2.342. посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

3.2.343. посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

3.2.344. посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами; 3.2.345. посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

3.2.346. посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;

3.2.347. посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;

3.2.348. оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

3.2.349. оптова торгівля квітами та іншими рослинами;

3.2.350. оптова торгівля живими тваринами;

3.2.351. оптова торгівля шкурами та шкірою;

3.2.352. оптова торгівля необробленим тютюном;

3.2.353. оптова торгівля фруктами та овочами;

3.2.354. оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами;

3.2.355. оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;

3.2.356. оптова торгівля напоями;

3.2.357. оптова торгівля тютюновими виробами;

3.2.358. оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами;

3.2.359. оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;

3.2.360. оптова торгівля іншими продуктами харчування;

3.2.361. неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

3.2.362. оптова торгівля текстильними товарами;

3.2.363. оптова торгівля одягом;

3.2.364. оптова торгівля взуттям;

3.2.365. оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу;

3.2.З66. оптова торгівля електропобутовими приладами;

3.2.367. оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису;

3.2.368. оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та

засобами для чищення;

3.2.369. оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами;

3.2.370. оптова торгівля фармацевтичними товарами;

3.2.371. оптова торгівля меблями, покриття для підлоги та неелектричними побутовими

приладами;

3.2.372. оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям; 3.2.373. оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. і. г.;

3.2.374. оптова торгівля паливом;

3.2.375. оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів;

3.2.376. оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та

напівфабрикатами з них;

3.2.377. оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами;

3.2.378. оптова торгівля деревиною;

3.2.379. оптова торгівля будівельними матеріалами;

3.2.380. оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;

3.2.3 81. оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальні устаткуванням;

3.2.382. оптова торгівля хімічними продуктами;

3.2.383. оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

3.2.384. оптова торгівля відходами та брухтом;

3.2.385. оптова торгівля верстатами;

3.2.386. оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості і будівництва; 3.2.387. оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного трикотажного виробництва;

3.2.388. оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним;'

забезпеченням;

3.2.389. оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням;

3.2.390. оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням;

3.2.391. оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;

3.2.392. оптова торгівля сільськогосподарською технікою;

3.2.393. інші види оптової торгівлі;

3.2.394. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

3.2.395. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

3.2.396. роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю;

3.2.397. роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;

3.2.398. роздрібна торгівля рибою та морепродуктами;

3.2.399. роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами;

3.2.400. роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями;

3.2.401. роздрібна торгівля тютюновими виробами;

3.2.402. роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями;

3.2.403. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;

3.2.404. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

3.2.405. роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;

3.2.406. роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами:

3.2.407. роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами;

3.2.408. роздрібна торгівля одягом;

3.2.409. роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами;

3.2.4І0. роздрібна торгівля меблями;

3.2.411. роздрібна торгівля іншими товарами для дому;

3.2.412. роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо - та телеапаратурою; 3.2.413.роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;

3.2.414. роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;

3.2.415. роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими

товарами;

3.2.416. роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням;

3.2.417. роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами;

3.2.418. роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням;

3.2.419. роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.;

3.2.420. роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

3.2.421. роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі;

3.2.422. роздрібна торгівля з лотків та на ринках;

3.2.423. роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.;

3.2.424. ремонт взуття;

3.2.425. ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів;

3.2.426. ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури;

3.2.427. ремонт інших побутових електричних товарів;

3.2.428. ремонт годинників;

3.2.429. ремонт ювелірних виробів;

3.2.430. ремонт та перероблення одягу;

3.2.431. ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку;

3.2.432. діяльність готелів;

3.2.433. надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами;

3.2.434. надання місць кемпінгами;

3.2.435. надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.;

3.2.43б. діяльність ресторанів;

3.2.437. діяльність кафе;

3.2.438. діяльність барів;

3.2.439. діяльність їдалень;

3.2.440. послуги з постачання готової їжі;

3.2.441. діяльність пасажирського залізничного транспорту;

3.2.442. діяльність вантажного залізничного транспорту;

3.2.443. діяльність автомобільного регулярного транспорту;

3.2.444. діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг;

3.2.445. діяльність таксі;

3.2.446. діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

3.2.447. діяльність автомобільного вантажного транспорту;

3.2.448. транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами;

3.2.449. транспортування газу трубопроводами;

3.2.450. транспортування іншої продукції трубопроводами;

3.2.451. діяльність морського пасажирського транспорту;

3.2.452. діяльність морського вантажного транспорту;

3.2.453. діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту;

3.2.454. діяльність вантажного річкового транспорту;

3.2.455. авіаційні регулярні пасажирські перевезення;

3.2.456. авіаційні регулярні вантажні перевезення;

3.2.457. авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення;

3.2.458. авіаційні нерегулярні вантажні перевезення;

3.2.459. транспортне оброблення вантажів;

3.2.460. складське господарство;

3.2.461. функціонування інфраструктури залізничного транспорту;

3.2.462. функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту; 3.2.463.функціонування інфраструктури водного транспорту;

3.2.464. функціонування інфраструктури авіаційного транспорту;

3.2.465. організація перевезення вантажів;

3.2.466. кур'єрська діяльність;

3.2.467. діяльність зв'язку;

3.2.468. організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; 3.2.469.купівля та продаж власного нерухомого майна;

3.2.470. здавання в оренду власного нерухомого майна;

3.2.471. діяльність агентств нерухомості;

3.2.472. управління нерухомим майном;

3.2.473. оренда автомобілів;

3.2.474. оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;

3.2.475. оренда водних транспортних засобів та устаткування;

3.2.476. оренда повітряних транспортних засобів та устаткування;

3.2.477. оренда сільськогосподарських машин та устаткування;

3.2.478. оренда будівельних машин та устаткування;

3.2.479. оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;

3.2.480. оренда інших машин та устаткування;

3.2.481. прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;

3.2.482. консультування з питань інформатизації;

3.2.483. розроблення стандартного програмного забезпечення;

3.2.484. інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення;

3.2.485. оброблення даних;

3.2.486. діяльність, пов'язана з банками даних;

3.2,487. ремонт і технічне обслуговування офісної техніки;

3.2.488. ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;

3.2.489. інша діяльність у сфері інформатизації;

3.2.490. дослідження і розробки в галузі природничих наук;

3.2.491. дослідження і розробки в галузі технічних наук;

3.2.492. дослідження і розробки п галузі гуманітарних наук;

3.2.493. дослідження і розробки в галузі суспільних наук;

3.2.494. нотаріальна та інша юридична діяльність;

3.2.495. дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

3.2.496. консультування з питань комерційної діяльності та управління;

3.2.497. управління підприємствами;

3.2.498. діяльність у сфері інжинірингу;

3.2.499. діяльність у сфері геології та геологорозвідування;

3.2.500. діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;

3.2.501. технічні випробування та дослідження;

3.2.502. рекламна діяльність;

3.2.503. підбір та забезпечення персоналом;

3.2.504. проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

3.2.505. прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;

3.2.506. діяльність у сфері фотографи;

3.2.507. пакування;

3.2.508. надання секретарських послуг та послуг з перекладу;

3.2.509. діяльність телефонних центрів;

3.2.510. надання інших комерційних послуг;

3.2.511. школи підготування водіїв транспортних засобів;

3.2.512. освіта дорослих та інші види освіти;

3.2.513. діяльність лікарняних закладів;

3.2.514. діяльність санаторно-курортних закладів;

3.2.515. медична практика;

3.2.516. стоматологічна практика;

3.2.517. інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини;

3.2.518. ветеринарна діяльність;

3.2.519. збирання і оброблення стічних вод;

3.2.520. збирання та знищення інших відходів;

3.2.521. прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності; 3.2.522.виробництво фільмів;

3.2.523. розповсюдження фільмів;

3.2.524. демонстрація кінофільмів;

3.2.525. діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;

3.2.526. театральна та інша мистецька діяльність;

3.2.527. реставраційна діяльність;

3.2.528. діяльність концертних та театральних залів;

3.2.529. діяльність ярмарок та атракціонів;

3.2.530. інша видовищно-розважальна діяльність;

3.2.531. діяльність інформаційних агентств;

3.2.532. діяльність спортивних об'єктів;

3.2.533. інша діяльність у сфері спорту;

3.2.534. діяльність з організації азартних ігор;

3.2.535.інші види рекреаційної діяльності;

3.2.536. прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

3.2.537. чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів;

3.2.538. надання послуг перукарнями та салонами краси;

3.2.539. організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг;

3.2.540. діяльність по забезпеченню фізичного комфорту;

3.2.541. надання інших індивідуальних послуг;

3.2.542. усі інші види діяльності прямо не заборонені чинним законодавством.
3.3.Для здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, патентуванню або потребують отримання спеціального дозволу відповідних державних органів, Товариство отримує відповідну ліцензію, патент, дозвіл.

3.4.Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, надані послуги, виконані роботи, та необхідності економічного та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів, тощо.

3.5.Товариство вільне у виборі предмету договорів, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ I. Загальні положення 6 Стаття Поняття Статуту територіальної громади 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

Наказ
Відповідно до пунктів 201. 2 та 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України,...

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 10

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...

Вінниця – 2013 зміст розділ загальні положення
Розділ порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків...
Загальні положення

Наказ
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та Положення про Міністерство доходів І зборів України,...

Для таких податкових накладних/розрахунків коригування встановлюються такі строки реєстрації
Загальні правила реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в єрпн, зокрема термін їх реєстрації в єрпн, встановлений...

Угода про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія Протокол...
Виробництво означає будь-який вид обробки чи переробки, включаючи збирання або конкретні операції

До уваги платників податку на додану вартість!
«в» підпункту 201. 16. 1 пункту 201. 16 статті 201 Податкового кодексу України з повідомленням щодо подачі документів про підтвердження...

Регламент змагань з футзалу серед студентських команд вищих навчальних...
Києва (Чемпіонат, Першість та розіграш Кубка) під егідою громадської організації «Футбольна асоціація студентів м. Києва» (далі –...

Загальні положення
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права І обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт