Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір про надання маркетингових послуг

Договір про надання маркетингових послуг

Договір

про надання маркетингових послуг
м. __________ «____» _________ 201__р.
______________________, (надалі іменується «Замовник») в особі ___________________________,

що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та

_______________________, (надалі іменується  «Виконавець») в особі ________________________,

що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується «Договір») про наступне:

 

1. Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець зобов'язується надати Замовнику за плату послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять Замовника і які визначені у цьому Договорі.

 

2. Територія проведення досліджень

2.1. ________________________________________________________________________________.

 

3. Предмет маркетингових досліджень

3.1. _________________________________________________________________________________

(зазначається конкретна продукція, що є предметом досліджень за цим Договором) (надалі іменується «продукція»).

 

4. Напрямки маркетингових досліджень

4.1. Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:

4.1.1. можливості та перспективи ведення комерційних операцій;

4.1.2. визначення діючих та потенційних конкурентів;

4.1.3. загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та комплектуючих, наявність постачально-збутової мережі та ін.);

4.1.4. загальна характеристика обігу продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, розрахунки та ін.);

4.1.5. розрахунки цін, відомості про їх динаміку за період __________________;

4.1.6. ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв'язки та ін.);

4.1.7. ступінь розвитку комерційної інфраструктури (біржі, оптові торги, аукціони, посередники);

4.1.8. попит на продукцію, перспективи його розвитку;

4.1.9. відомості про потенційних споживачів;

4.1.10. можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;

4.1.11. прогноз стану кон'юнктури ринку продукції на строк _________________;

4.1.12. стан і практика застосування господарського законодавства.

 

5. Обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. надати Замовнику результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень в строк ______________ шляхом ___________________;

5.1.2. навести в результатах досліджень адреси, приклади розрахунків, схеми та ін., відповідно до зразка, передбаченого в Додатку № ___ до цього Договору;

5.1.3. протягом ________________ з дня підписання Сторонами Акта приймання-передачі наданих послуг відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов'язується здійснювати поточне консультування з питань п. 1 цього Договору безкоштовно шляхом ________________________.

 

6. Обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. надати Виконавцю за його вимогою усю наявну в Замовника інформацію, яка необхідна для результативного проведення досліджень, а саме: _____________ в строк ____________ шляхом __________________;

6.1.2. прийняти результати досліджень у Виконавця негайно;

6.1.3. виплатити Виконавцеві плату за надання послуг.

 

7. Порядок проведення досліджень та передання результатів

7.1. Виконавець самостійно організовує роботу з проведення досліджень.

7.2. Виконавець надає результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії.

7.3. При здаванні результатів досліджень Сторони складають у 2-х примірниках Акт приймання-передачі наданих послуг, по одному примірнику якого зберігається у Сторін.

7.4. Замовник має право в строк ____________________ з дати  підписання Сторонами Акта приймання-передачі  вимагати доопрацювання деяких положень, яке Виконавець зобов'язаний здійснити в строк ______________ календарних днів.

7.5. Якщо протягом строку _________________ Замовник не буде вимагати доопрацювання результатів досліджень, вони вважаються зданими без претензій з боку Замовника.

 

8. Плата за надання послуг та порядок розрахунків

8.1. Замовник виплачує Виконавцю плату за надані послуги в розмірі _______________ грн. в строк ___________ шляхом ___________________.

 

9. Відповідальність Сторін

9.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

10. Вирішення спорів

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

11. Дія Договору

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

12. Прикінцеві положення

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,  регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть  враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони складені  у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

13. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання юридичних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Коментар: Договір про організацію банкету є різновидом договору про...

Договір № про надання послуг з централізованого опалення, постачання...
Комунальне підприємство "Дніпропетровські міські теплові мережі" Дніпропетровської міської ради

Публічна оферта щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних...
Товариство з обмеженою відповідальністю «юкредит», що надалі іменується «Виконавець», пропонує укласти Договір про надання інформаційних...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт