Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" №82 (1835)

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" №82 (1835)

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння

 

 

 

Ануфрiєв Iгор Вячеславович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33552636

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвський, 01025, м. Київ, Володимирська, 7 офiс 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 593-89-46 (044) 593-89-48

6. Електронна поштова адреса

ess@eiu.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 82 (1835)

 

30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.eiu.com.ua/

в мережі Інтернет

29.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Вiдповiдно до п.1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя:
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- Iнформацiя про рейтингове агенство;
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- Iнформацiя про дивiденди;
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- Опис бiзнесу;
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин:
1) Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи не володiють акцiями емiтента;
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;
3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi папери протягом звiтного року;
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом звiтного року;
5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй не вiдбувався;
6) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент не належить до компанiй, дохiд (виручка) яких вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає бiльше, нiж 5млн.грн.
7) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
8) Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
9) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
10) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;
11) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечнi активи;
12) Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
13) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
14) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
15) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
16) Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
17) Рiчна фiнансова звiтнiсть - емiтент складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
18) Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва ) не заповнювався, оскiльки протягом 2013 року не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр " №73
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" 80
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр "
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

1. Загальні засади участі громадян в охоронi громадського порядку 2
Особливості участі громадян в охороні громадського порядку регламентовані Законом України “Про участь громадян в охоронi громадського...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт