Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Книга обліку депозитних операцій

Книга обліку депозитних операцій

Ольга Мангушева,

приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу

Порядок заповнення Книги обліку депозитних операцій та Книги обліку особових рахунків депонентів у разі прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів

Відповідно до ст. 85 Закону України «Про нотаріат» нотаріус у передбачених законодавством випадках приймає від боржника в депозит грошові кошти і цінні папери для передачі їх кредитору. Вчинення цієї нотаріальної дії передбачено також пунктами 277–281 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції Украї­ни від 03.03.2004 р. № 20/5 та Інструкцією про порядок обліку депозитних операцій у державних нотаріальних конторах та в приватних нотаріусів, затвердженою наказом Міністерства юстиції Украї­ни від 18.02.2003 р. № 13/5.

Облік депозитних операцій здійснюється державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами в Книзі обліку депозитних операцій та Книзі обліку особових рахунків депонентів. Постає питання, на якому саме етапі вчинення цієї нотаріальної дії заповняти книги. Виходячи з аналізу змісту книг, їх необхідно заповнювати після того, як нотаріус отримав повідомлення банку про зараховану на депозитний рахунок грошову суму, та особа, яка внесла в депозит грошові суми або цінні папери, отримала від нотаріуса квитанцію та підписалася в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за вчинену нотаріальну дію (див. журнал «Мала енциклопедія нотаріуса», № 3, 4, 5, 2011 р.). Заповнюють одночасно обидві книги, починаючи з Книги обліку депозитних операцій.

Книга обліку депозитних операцій (додаток 2 до Інструкції про порядок обліку депозитних операцій у державних нотаріальних конторах та в приватних нотаріусів) по суті є бухгалтерською книгою. Надходження грошових сум чи цінних паперів обліковується в прибутковій частині Книги обліку депозитних операцій. У графі 1 «№ з/ п» указується порядковий номер запису, при цьому цей номер переносять у графу 1 Книги обліку особових рахунків депонентів; у графі 2 «Дата» — дата надходження грошових сум або цінних паперів у депозит; у графі 3 — прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), від якої прийняті грошові суми або цінні папери, за яким зобов’язанням або в рахунок яких платежів вони внесені; у графі 4 «№ квитанції» — номер виданої нотаріусом квитанції; у графах 5, 6 «Прий­нято» вказуються відповідно розмір внесеної у депозит грошової суми, вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів; у графі 7 «№ особового рахунку депонента» вказується відповідно номер особового рахунку депонента за Книгою обліку особових рахунків депонентів.

Видача грошових сум та цінних паперів обліковується у видатковій частині Книги обліку депозитних операцій. У графі 1 «№ з/п» указується порядковий номер запису; у графі 2 «Дата» — дата видачі грошових сум або цінних паперів; у графі 3 — «Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій видано (перераховано) грошові суми або видані цінні папери»; у графі 4 «№ номер платіжного доручення» — номер платіжного доручення, згідно з яким нотаріус перерахував депоненту грошові кошти; у графах 5 та 6 зазначаються відповідно розмір виданих (перерахованих) грошових сум або вид, кількість, номінальна вартість та реквізити цінних паперів, у графі 7 — номер особового рахунку депонента за Книгою обліку особових рахунків депонентів.

Нумерація в графі 1 по прибутковій та видатковій частинах Книги ведеться окремо, починаючи з першого номера в хронологічному порядку.

Наприкінці кожного місяця в прибутковій та видатковій частинах Книги обліку депозитних операцій підбиваються підсумки за графами 5 та 6, вираховуються залишки коштів за депозитними операціями на перше число наступного місяця, а також указуються суми нарахованих банком відсотків за зберігання на поточних рахунках грошових сум у разі, якщо нарахування останніх передбачається укладеним з банком договором про розрахунково-касове обслуговування. Залишки депозитних сум та суми відсот­ків за станом на перше число кожного місяця звіряються із сумами, указаними у виписках з окремих поточних рахунків, відкритих у банківських установах.

Суми нарахованих банком відсотків за зберігання на поточних рахунках грошових сум, переданих у депозит, наприкінці бюджетного року перераховуються до державного бюджету, тому нотаріус не може використовувати їх як власний прибуток.

Унесення відомостей про грошові суми або цінні папери, що надійшли в депозит, до Книги обліку депозитних операцій є підставою для відображення відповідних сум на особових рахунках депонентів у Книзі обліку особових рахунків депонентів (додаток 3 до Інструкції про порядок обліку депозитних операцій у дер­жавних нотаріальних конторах та в приватних нотаріусів). Ця книга також дуже схожа на бухгалтерські особові рахунки, що відкриваються підприємством на кожного робітника. Дуже часто організації, що видають зразки цієї книги, роблять типову помилку, а саме чомусь не зазначають на початку кожної сторінки такі реквізити, як «Особовий рахунок №» та «Місце проживання (місцезнаходження) депонента», починаючи сторінку з таблиці. Це неправильно, бо кожна сторінка Книги обліку особових рахунків депонентів повинна починатись саме з цих реквізитів, а потім вже йде таблиця.

Часто серед нотаріусів виникає питання, як саме присвоювати номер особових рахунків депонентам. Вважаю, що доцільно нумерувати особові рахунки на зразок спадкових справ, тобто, починаючи, наприклад, з № 01/2010 і т. д. до кінця року, а з наступного року починати з № 01/2011 і т. д.

Таблиця Книги особових рахунків депонентів має 9 граф. У графу 1 «Порядковий № за книгою обліку депозитних операцій» переносять порядковий номер з графи 1 Книги обліку депозитних операцій. Якщо відкривається депозитний рахунок, то проставляється номер з прибуткової частини Книги, а якщо з депозитного рахунку видається грошова сума, то номер з видаткової частини Книги обліку депозитних операцій. У графі 2 проставляється дата прийняття в депозит грошових коштів (дата вчинення нотаріальної дії); у графі 3 — прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, від яких надійшли суми, для виконання якого зобов’язання або в рахунок яких платежів вони внесені; у графі 4 — грошова сума або сумарна номінальна вартість цінних паперів; у графі 5 — дата надсилання повідомлення депоненту. Якщо нотаріусу відомо адресу депонента, то проставляється дата отримання депонентом повідомлення про прийняття в депозит грошових сум або цінних паперів, а якщо нотаріусу невідома адреса депонента або депонент з якихось причин не отримав повідомлення нотаріуса та не проставив свій підпис на зворотному поштовому повідомленні, то дата проставляється за Журналом реєстрації вихідних документів нотаріуса. Це дуже важлива дата, бо з неї починає спливати строк позовної давності. У графах 6, 7 записують дату та суму видачі з депозиту грошових сум або цінних паперів. У графі 8 «Перераховано до бюджету» проставляється сума, дата, № платіжного доручення, згідно з яким грошові кошти перераховуються до державного бюджету; у графі 9 — залишкова сума депозиту.

Книги обліку депозитних операцій, обліку особових рахунків депонентів мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою та підписом посадової особи Голов­ного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції із зазначенням кількості аркушів, що містяться в них.

Приклади заповнення Книг

Книга обліку депозитних операцій___________________________
державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
___________________________________________________
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)


Прибуткова частина

Січень 2011 року

№ з/п


Дата


Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (на­йменування юридичної особи), від якої прий­няті суми або цінні папери, для виконання якого зобов’язання чи в рахунок яких платежів вони внесені

№ квитанції


Прийнято


№ особового рахунку депонента


Розмір грошової суми


Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на 01 січня 2011 року становить 1000,00 гривень

01/2011

15.01.2011

Іванов Іван Іванович за договором позики, по­свідченим приватним нотаріусом Прізвище І. П., посвідченим 29.06.2008 року

1

25000,00Усього за січень 2011 року прибуток склав 25000,00 гривень


Видаткова частина

Січень 2011 року

№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій перераховані грошові суми або видані цінні папери

№ платіжного доручення

Видано

№ особового рахунку депонента

Розмір грошової суми

Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

1

25.01.2011

Петрову Петру Петровичу

1

1000,0002/2010

Усього за січень 2011 року видаток склав 1000,00 гривеньПрибуткова частина

Лютий 2011 року

№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), від якої прийняті суми або цінні папери, для виконання якого зобов’язання чи в рахунок яких платежів вони внесені

№ квитанції

Прийнято

№ особового рахунку депонента

Розмір грошової суми

Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7Залишок на 01 лютого 2011 року становить 25000,00 гривень
Видаткова частина

Лютий 2011 року

№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій перераховані грошові суми або видані цінні папери

№ платіжного доручення


Видано

№ особового рахунку депонента

Розмір грошової суми

Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

1

25.02.2011

Петрову Петру Петровичу

2

25000,0001/2011

Всього за лютий 2011видаток склав 25000,00 гривень


В цьому прикладі показано, як заповнювати графи Книги обліку депозитних операцій та вираховувати залишки на початок наступного місяця.

Книга обліку особових рахунків депонентів
__________________________________державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
____________________________________________________
(прізвище ініціали, нотаріальний округ)


Особовий рахунок № 01/2011

Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи — депонента: Петров Петро Петрович

Місце проживання (місцезнаходження) депонента: м. Харків, вул. Артема, буд. 31, кв. 2

Поряд­ковий номер за книгою обліку депозитних опе­рацій

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, від яких надійшли суми, для виконання якого зобов’язання або в рахунок яких платежів вони внесені

Грошова сума або сумарна номінальна вартість цінних паперів

Дата надсилання повідомлення депоненту

Видача з депозиту

Пере­рахо­вано до бю­джету

Залиш­кова сума депо­зиту

Дата

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

15.01.2011

Іванов Іван Іванович за договором позики, посвідченим приватним нотаріусом Прізвище І. П., посвідченим 29.06.2008 року

25000,00

25.01.201125000,00

1

25.02.2011

25000,0000,00

Якщо в поточному році депонент не отримав грошей, то наприкінці року через усі графи таблиці робиться запис про дату перерахування грошової суми до державного бюджету.

MEH № 6 2017 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок відкриття та використання рахунків для ведення депозитних операцій
України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03. 03. 2004 р. №20/5, та Інструкцією про порядок обліку депозитних...

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)
Порядок поширюється на книги обліку розрахункових операцій І розрахункові книжки, що використовуються

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Книга обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

5. Організація обліку операцій кредитного характеру (репо, факторинг тощо)
Облік І контроль кредитних операцій у банку базується на таких нормативно-інструктивних документах

Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій...
...

Наказ
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Закону України
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Міністерство доходів І зборів україни
Міністерство доходів І зборів України з метою забезпечення належного обліку реєстраторів розрахункових операцій (далі рро) та книг...

Книга обліку: робочий день підприємця „спрощенця” без доходів
Якщо фізична особа підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів...

Центр економічної освіти
«Огляд змін щодо ведення бухгалтерського обліку та порядку відображення у обліку господарських операцій бюджетними установами у 2015...

Книга обліку
Застосовується для обліку грошей, виданих з каси підприємства довіреній особі (роздавачу), яка виплачує заробітну плату, та повернення...

Книга обліку

Книга обліку

Книга обліку

Книга обліку тварин

Книга складського обліку запасівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт