Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «Поліграфіка Плюс»

Тов «Поліграфіка Плюс»

Сторінка1/3
  1   2   3
Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора

(03 лютого2017 року)
Завдання 1 (30 балів)

ТОВ «Поліграфіка Плюс» надаєполіграфічні послуги. Підприємство має роздрібний магазин, де продається продукція власного виробництваі товари. Для отримання іноземних інвестицій підприємству необхідно надати пакет документів, серед яких Баланс (Звіт про фінансовий стан), складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Підприємство уклало договір з аудиторською фірмою щодо аудиту звітності, складеної за МСФЗ, станом на 31.12.2016 р. Ви – член робочої групи, якому доручено ділянку, пов’язану з перевіркою статті «Запаси».

Стан запасів на ТОВ «Поліграфіка Плюс» характеризується такими обліковими даними:

Витяг*

з Балансу (Звіту про фінансовий стан) ТОВ «Поліграфіка Плюс»,

складеного за МСФЗ, на 31 грудня 2016 р.

тис.грн.


Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

ІІ. Оборотні активи


Запаси

1100

6451

65212121

Виробничі запаси

1101

2578

2776


Незавершене виробництво

1102

25

46

Готова продукція

1103

3657

3369

Товари

1104

191

330

*Баланс (Звіт про фінансовий стан) складено з використанням вписуваних рядків відповідно до додатка 3 НП(С)БО 1

Витяг із сальдової відомості ТОВ «Поліграфіка Плюс» за 2016 рік

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Сальдо на кінець періоду

Код

Назва

Дебет

Дебет

20

Виробничі запаси

2 508000

2 746000

201

Сировина й матеріали

2 220 000

1 800 000

203

Паливо

28 000

76000

207

Запасні частини

230 000

490 000

209

Інші матеріали

30 000

380 000

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

70 000

30 000

23

Виробництво

25 000

46 000

26

Готова продукція

3657000

3369 000

28

Товари

191000

330000

281

Товари на складі

90 000

192 000

282

Товари в торгівлі

177 000

250 000

285

Торгова націнка

76 000

112 000

 

 Разом запаси

6 451 000

6 521 000

У ході отримання аудиторських доказів Вами встановлено таке:

1. Підприємство у квітні 2016 року виконувало роботи з розробки нового виду продукції – паперової 3D-упаковки. Витрати на проектування та конструювання нового виробу, що включали вартість сировини та матеріалів, витрати на оплату праці та ЄСВ, інші прямі витрати, підтверджені документами і становлять 15000 грн та відображені у складі сальдо рахунку 26 «Готова продукція» станом на 31.12.2016 року. Дослідні зразки виявились непридатними для продажу та для подальшого впровадження у виробництво.

2. 06 жовтня 2016 року придбано комплект зимових шин 185/60R14 Росава SnowGard, 82Т на суму 4000 грн (без ПДВ, накладна №32 від 06.10.2016 року) на автомобіль Daewoo Lanos, який обліковується з 2010 року і використовується адміністративним персоналом. Оприбуткування шин оформлено записом:

Д152 К 631.

Шини зберігаються на складі і до кінця року встановлені не були.

3. 05 грудня 2016 року оприбутковано полотно натуральне Льон 40х60 20 м на суму 12000 (без ПДВ) від клієнта, з яким укладено договір підряду на умовах виконання робіт (друк картин на полотні) з матеріалів замовника. Оприбуткування полотна здійснено на підставі накладної №84 від 05.12.16 проводкою:

Д 201 К685.

4. 30 грудня2016 року товар невласного виробництва у роздрібному магазині було уцінено: проведено уцінку первісної вартості цього товару (рахунок 282 «Товари в торгівлі») на 10% внаслідок втрати первісно очікуваних економічних вигід (наказ керівника від 30.12.2016 року опис-акт уцінки від 30.12.2016 року). Відповідно до наказу про облікову політику на 2016 рік резерв уцінок не створювався. Новий товар у грудні не придбавався. Операції з уцінки в обліку не було відображено.

Враховуючи наведене, Вам необхідно:

1.1. Порівняти П(С)БО 9«Запаси» та МСБО 2 «Запаси» шляхом заповнення Таблиці 1(8 балів).

1.2. Скласти Робочий документ аудитора «Ідентифіковані викривлення у залишках за статтями запасів у Балансі (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 року, складеному за МСФЗ» та вказати суму ідентифікованого викривлення та суть помилки шляхом заповнення Таблиці 2(12 балів).

1.3. Розкритисутність термінів із посиланням на відповідний МСА (10 балів).

1.3.1. Загальні цілі незалежного аудитора (2 бали).

1.3.2. Професійний скептицизм(3 бали).

1.3.3. Професійне судження (3 бали).

1.3.4. Дотримання МСА, доречних для аудиту (2 бали).

Завдання 2 (30 балів)
ПАТ «Октопус» – мережа роздрібних магазинів уклало договір з Аудиторською фірмою «Партнер-Аудит», в якій Ви працюєте аудитором, на виконання завдання з аудиту річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016 р. Керівником групи із завдання Вам доручено виконати:

1) перевірку правильності нарахування та використання забезпечень ПАТ «Октопус» (перевірка розрахунків за податками і платежами та внесками на соціальне страхування проводиться іншими аудиторами);

2) перевірку правильності розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2016 р.

Аудитору були надані оборотно-сальдові відомості поза субрахунками та аналітичними рахунками бухгалтерського обліку ПАТ «Октопус» за досліджуваний період (витяг представлений у Таблиці 1), а також Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ «Октопус» на 31.12.2016 р. (витяг представлений у Таблиці 2) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПАТ «Октопус» за 2016 р. (витяг представлений у Таблиці 3).
Таблиця 1.Витяг з оборотно-сальдової відомості за субрахунками та аналітичними рахунками бухгалтерського обліку ПАТ «Октопус» за 2016 рік


Рахунок (назва/шифр)

Залишок на 31.12.2015 р., грн.

Обороти за 2016 р., грн.

Залишок на 31.12.2016 р., грн.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

471 “Забезпечення виплат відпусток”23167,00

1767425,39

4207424,042463165,65Таблиця 2. Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) ПАТ «Октопус»

станом на 31.12.2016 р.

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

(тис. грн.)

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення<…>


Поточні забезпечення

1660

23

2463

<…>Таблиця 3.Витяг зі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ПАТ «Октопус»за 2016 рік

(тис. грн)

Стаття 

Код рядка

За звітний період 


За аналогічний період попереднього року

<…>


Адміністративні витрати

2130

(5315)

(6789)

Витрати на збут

2150

(6384)

(1956)

<…>

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Організатором Програми «business плюс»
Плюс» мають право всі корпоративні абоненти, які уклали Договір про надання телекомунікаційних послуг з тов «Астеліт» та перебувають...

До Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції
Тов «борг-плюс» (далі – Боржник) на користь тов «бобруйск-агро» (далі – Стягувач) грошової суми у розмірі 93 983,67 грн. – заборгованості,...

Вих. №03/07-14/483-oг/МЮ/вгсу від 03. 07. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна тов сп "соллі-плюс", ідентифікаційний код 22686972, розташованого за адресою: 62441,...

Вих. №30/05-14/390-oг/МЮ/вгсу від 30. 05. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна тов сп "соллі-плюс", ідентифікаційний код 22686972, розташованого за адресою: 62441,...

Конкурс від тм «Бепантен Плюс»

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Наказом тов «кінто, лтд» від 18. 11. 2016 р. №15. Форми вхідних та вихідних документів
Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – тов “кінто, лтд”

Тов «центр комунального розвитку»
Тов «центр комунального розвитку», в особі в о директора Вечеринського Олега Ігоровича, що діє на підставіСтатуту, надалі «виконавець»,...

3 Сложение чисел с разными знаками
Если перед скобками стоит знак «плюс» или нет знака, то их просто убирают: ( 2 – Х) + (а – в + с) = 2 – Х + а – в + с

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал»
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал», надалі – «Оператор», в особі директора Малюк Володимира Євгеновича, який...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

4 тов «веза-украина», іменоване надалі «Постачальник»
Тов «веза-украина», іменоване надалі «Постачальник», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Програмний комплекс "бест звіт плюс" Керівництво з експлуатації Версія 21
Реєстрація продавцем податкової накладної у Єдиному реєстрі та отримання покупцем даних про реєстрацію такої накладної 36

Тов «сімпл мані», складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за
Товариство з обмеженою відповідальністю "сімпл мані" (надалі – тов "сімпл мані", Товариство, Підприємство, Компанія) є товариством...

Акт перевірки встановлення обладнання на фундамент
Київ Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі» Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі»

Судова палата у господарських справах
України від 2 грудня 2014 року у справі №24/5005/14436/2011 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Добробуд»...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт