Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови передавання та повернення орендованого майна

Умови передавання та повернення орендованого майнаДОГОВІР № ____

оренди нежитлового приміщення
м. Київ “___“___________20___ р.
____________________________________, надалі – Орендодавець, з однієї сторони, та _____________________________________ надалі – Орендар, з другої сторони, а разом надалі – Cторони, уклали цей Договір, далі – Договір, про таке:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.


1. “Орендодавець”, зобов’язується передати, а “Орендар” зобов’язується прийняти у тимчасове користування нежитлове приміщення за адресом: ______, загальною площею _____ (прописом) кв.м на першому поверсі зазначеної нежитлової будівлі, розташування якого зазначено на плані приміщення.

1.1. Об’єкт, що надається в оренду, є нежитловим приміщенням, що належить Орендодавцю на праві власності.

1.2. Мета оренди: для розташування підрозділів Орендаря..


  1. УМОВИ ПЕРЕДАВАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.


2.1. Орендар вступає у володіння та користування об’єктом, що надається в оренду, одночасно із підписанням Сторонами акта приймання-передавання орендованих приміщень, який підписується Сторонами протягом 20 календарних днів з моменту підписання даного Договору.

2.2. Оренда об’єкта не означає передавання Орендареві права власності на цей об’єкт. Орендар лише володіє і користується ним протягом строку оренди.

2.3. Приймання-передавання об’єкта, що надається в оренду, здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників Сторін.

2.4. Сторони призначають своїх представників у двосторонню комісію та приступають до приймання-передавання об’єкта, що надається в оренду, протягом 20 днів з моменту підписання цього Договору.

2.5. При передаванні об’єкта, що надається в оренду, складається акт приймання-передавання орендованих приміщень, який підписується членами комісії, погоджується Орендарем та затверджується Орендодавцем ( додаток 1).

2.6. Після підписання Сторонами цього Договору Орендар зобов’язаний відповідно до чинного законодавства отримати дозволи від державних та/або комунальних органів необхідних для досягнення мети оренди.
3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1. Орендна плата за цим Договором становить _____________грн. (______________________.) (разом з ПДВ) на місяць, починаючи з моменту підписання акта приймання-передавання орендованих приміщень.

3.2. Орендар сплачує вартість фактично спожитих комунальних послуг (водопостачання, каналізація, електрична та теплова енергія тощо) безпосередньо на рахунок Орендодавця відповідно до розрахунку, який надається Орендодавцем. Орендодавець розраховує вартість фактично спожитих Орендарем комунальних послуг пропорційно до площі об’єкта, що орендується.

3.3. Орендар повинен сплачувати Орендодавцю орендну плату, плату за отримані комунальні послуги та суму ПДВ щомісячно до _____ числа місяця, що слідує за місяцем, в якому відбувалась оренда.
4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ.
4.1. Амортизаційні відрахування на об’єкт, що надається в оренду, здійснює Орендодавець.

4.2. Амортизаційні відрахування на об’єкт, що надається в оренду, залишаються в розпорядженні Орендодавця.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.
5.1. Використовувати об’єкт, що надається в оренду, відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно та в повному обсязі вносити Орендодавцеві орендну плату. Орендар не звільняється від орендної плати на період ремонту чи переобладнання приміщення.

5.3. Утримувати орендоване майно у відповідності з технічними та санітарними нормами.

5.4. Забезпечувати виконання вимог пожежної безпеки та утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, не допускати їх використання не за призначенням.

5.5. Своєчасно здійснювати за рахунок власних коштів поточний ремонт орендованих приміщень.

5.6. У разі припинення Договору оренди повернути об’єкт, що надається в оренду, протягом 10 днів Орендодавцеві у належному технічному і санітарному стані.

5.7. Узгоджувати з Орендодавцем капітальне перепланування об’єкта, що надається в оренду.

5.8. Не допускати свідомо чи з необережності пошкодження об’єкта, що надається в оренду.

5.9. Безперешкодно допускати представників Орендодавця до об’єкта, що надається в оренду.

5.10. У випадку аварій та інших непередбачених обставин, що виникли з вини Орендаря, вжити усіх належних заходів, спрямованих на їх термінове усунення, і негайно сповістити про це Орендодавця.

5.11. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця.
6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ.
6.1. Вносити зміни до складу та стану об’єкта, що надається в оренду, з дозволу Орендодавця.

6.2. Вимагати зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість передбаченого Договором користування об’єктом, що надається в оренду, істотно зменшилась.

6.3. Здавати об’єкт, що надається в оренду, в піднайом за письмовою згодою Орендодавця.
7. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.
7.1. Передати Орендарю в оренду нежитлове приміщення згідно з пунктом 1 цього Договору за актом приймання-передавання орендованих приміщень.

7.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.
8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ.
8.1. Контролювати стан об’єкта, що надається в оренду.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою Сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до господарського суду .
10. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.
10.1. Ризик випадкового знищення чи пошкодження об’єкта, що надається в оренду, несе Орендодавець.

10.2. Орендар зобов’язаний в місячний строк з моменту набуття чинності цим Договором застрахувати об’єкт, що надається в оренду, на користь Орендодавця на підставі довідки-рахунка, яку надає Орендодавець.
11. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.
11.1. Цей Договір укладається терміном на _____ (прописом) років з дня його підписання Сторонами. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про протилежне.

11.2. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається.

11.3. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із Сторін за рішенням господарського у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5. Сторони визнають, що у разі невнесення Орендарем орендної плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку сплати орендної плати, передбаченого п. 3.3 Договору, цей Договір може бути розірваний достроково на вимогу Орендодавця за рішенням суду.

11.6. У разі розірвання Договору Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець може компенсувати вартість поліпшення Орендарю.

11.7. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення цього Договору.

11.9. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- знищення об’єкта оренди;

- достроково за згодою Сторін або за рішенням суду;

- банкрутства Орендаря.

11.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

11.11. Якщо одна із Сторін бажає розірвати даний Договір, ініціатор розірвання Договору зобов’язаний повідомити про це другу Сторону не пізніше чим за 2 (два) місяці, без врахування поштового обігу.
12. ДОДАТКИ
12.1. До цього Договору додається зразок Акту приймання-передавання орендованих приміщень, який є невід’ємною частиною цього Договору і підписується Сторонами при прийманні-передаванні орендованих приміщень.

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

ДОДАТОК №1

до договору оренди

від “__“ _____20___ р. №___
З А Т В Е Р Д Ж У Ю П О Г О Д Ж У Ю


Від Орендодавця _____________________


Від Орендаря_____________________


__________________________ _____________________
« »__________________20___р. « »_______________________20___р
А К Т

приймання-передавання орендованих приміщень
" " ______________20__р. м. Київ
Комісія у складі представників Орендодавця _________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________________________________________
та представників Орендаря ________________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________________

на підставі Договору оренди від « »_________20___р. провела обстеження приміщення, що надається в оренду Орендарю (повертається Орендодавцеві після закінчення терміну оренди).

Комісія встановила, що приміщення площею _______кв.м. за адресою ______________________, перебуває в праві власності Орендодавця та передається (приймається) Орендарю (Орендодавцем) в орендне користування.

Технічний стан приміщень:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Разом з приміщеннями передається обладнання (устаткування, інвентар):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПЕРЕДАВ П Р И Й Н Я ВПредставники ОРЕНДОДАВЦЯ Представники ОРЕНДАРЯ

_____________________________ ________________________________

(підпис) (підпис)

_____________________________ ________________________________

_____________________________ ________________________________поділитися в соціальних мережахСхожі:

Умови передавання та повернення орендованого майна
СубОрендар, з другої сторони, а разом надалі – Cторони, уклали цей Договір, далі – Договір, про таке

Правила ведення Бази даних орендованого нерухомого майна, належного...
База даних орендованого нерухомого майна, належного територіальній громаді міста Києва (далі – «База даних») складається із інформації,...

Регламент про умови повернення та гарантію товарів
Покупець має право на повернення Товару протягом періоду, який являє собою 14 днів з дати покупки, та встановлений чинним законодавством...

Акт прийняття-передавання товарної продукції

Наказ
Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання

Рецензування звітів про оцінку майна
Статтею 13 Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” передбачено проведення рецензування...

Закону України
Міністерства юстиції України від 11. 11. 2014р. №1886/5 затверджено нормативно-правові акти з питань організації роботи з електронними...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Лист на повернення коштів

А. З. Барсуков документація конкурсних торгів
Апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони (пристрої для приймання, перетворювання та передавання...

П о с т а н о в а від 10 грудня 2003 р. N 1891 Київ
Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки вартості...

П о с т а н о в а від 10 грудня 2003 р. N 1891 Київ
Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки вартості...

Підготовка комп’ютерних презентацій для дітей
Тому дуже важливо, щоб та інформація, що надходить до нас мала властивості вірогідності, правдивості, зрозумілості, повноти, цінності...

Директору тов «екта сервіс» Ясь І. О. Заява повернення коштів

Зразок листа на повернення грошових коштів для фізичних осіб

Урок №1 Майстерня скульптора. Хто в лісі живе? У майстерні скульптора....
...

Зразок листа на повернення грошових коштів для юридичних осіб та спдБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт