Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови передавання та повернення орендованого майна

Умови передавання та повернення орендованого майнаДОГОВІР № ____

суборенди нежитлового приміщення
м. Київ “___“___________20___ р.
____________________________________________________, надалі – СубОрендодавець,

з однієї сторони, та ___________________________________________________________ надалі – СубОрендар, з другої сторони, а разом надалі – Cторони, уклали цей Договір, далі – Договір, про таке:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.


1. “СубОрендодавець”, зобов’язується передати, а “СубОрендар” зобов’язується прийняти у тимчасове користування нежитлове приміщення за адресом: _______________________________________________________________________________, загальною площею ______ (_________________________) кв.м на _____________________ поверсі зазначеної нежитлової будівлі, розташування якого зазначено на плані приміщення.

1.1. Об’єкт, що надається в оренду, є нежитловим приміщенням, що належить СубОрендодавцю на підставі Договору оренди нежитлового приміщення №_________ від «___» _______________ 20___ р.

1.2. Мета оренди: для власних потреб Орендаря.


  1. УМОВИ ПЕРЕДАВАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.


2.1. СубОрендар вступає у володіння та користування об’єктом, що надається в оренду, одночасно із підписанням Сторонами акта приймання-передавання орендованих приміщень, який підписується Сторонами протягом 20 календарних днів з моменту підписання даного Договору.

2.2. Оренда об’єкта не означає передавання СубОрендареві права власності на цей об’єкт. Орендар лише володіє і користується ним протягом строку оренди.

2.3. Приймання-передавання об’єкта, що надається в оренду, здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників Сторін.

2.4. Сторони призначають своїх представників у двосторонню комісію та приступають до приймання-передавання об’єкта, що надається в оренду, протягом 20 днів з моменту підписання цього Договору.

2.5. При передаванні об’єкта, що надається в оренду, складається акт приймання-передавання орендованих приміщень, який підписується членами комісії, погоджується СубОрендарем та затверджується СубОрендодавцем ( додаток 1).

2.6. Після підписання Сторонами цього Договору СубОрендар зобов’язаний відповідно до чинного законодавства отримати дозволи від державних та/або комунальних органів необхідних для досягнення мети оренди.
3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1. Орендна плата за цим Договором становить _____________грн. (______________________) на місяць, починаючи з моменту підписання акта приймання-передавання орендованих приміщень.

3.2. СубОрендар сплачує вартість фактично спожитих комунальних послуг (водопостачання, каналізація, електрична та теплова енергія тощо) безпосередньо на рахунок СубОрендодавця відповідно до розрахунку, який надається СубОрендодавцем. СубОрендодавець розраховує вартість фактично спожитих Орендарем комунальних послуг пропорційно до площі об’єкта, що орендується.

3.3. СубОрендар повинен сплачувати Орендодавцю, плату за отримані комунальні послуги щомісячно до _____ числа місяця, що слідує за місяцем, в якому відбувалась оренда.

3.4. Після підписання Акта приймання-передавання орендованих приміщень СубОрендар зобов’язаний на протязі 3-х робочих днів здійснити оплату СубОрендодавцеві за перший місяць суборенди приміщення та сплатити суму в розмірі _________________ (___________________) в якості застави за збереження майна яке находиться в приміщенні та за саме приміщення, що орендується.

3.5. СубОрендар повинен сплачувати Орендодавцю, орендну плату щомісячно до _____ числа місяця, в якому відбувалась оренда.
4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ.
4.1. Амортизаційні відрахування на об’єкт, що надається в оренду, здійснює СубОрендодавець.

4.2. Амортизаційні відрахування на об’єкт, що надається в оренду, залишаються в розпорядженні СубОрендодавця.
5. ОБОВ’ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ.
5.1. Використовувати об’єкт, що надається в оренду, відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно та в повному обсязі вносити СубОрендодавцеві орендну плату. СубОрендар не звільняється від орендної плати на період ремонту чи переобладнання приміщення.

5.3. Утримувати орендоване майно у відповідності з технічними та санітарними нормами.

5.4. Забезпечувати виконання вимог пожежної безпеки та утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, не допускати їх використання не за призначенням.

5.5. Своєчасно здійснювати за рахунок власних коштів поточний ремонт орендованих приміщень.

5.6. У разі припинення Договору оренди повернути об’єкт, що надається в оренду, протягом 10 днів СубОрендодавцеві у належному технічному і санітарному стані.

5.7. Узгоджувати з СубОрендодавцем капітальне перепланування об’єкта, що надається в оренду.

5.8. Не допускати свідомо чи з необережності пошкодження об’єкта, що надається в оренду.

5.9. Безперешкодно допускати представників СубОрендодавця до об’єкта, що надається в оренду.

5.10. У випадку аварій та інших непередбачених обставин, що виникли з вини СубОрендаря, вжити усіх належних заходів, спрямованих на їх термінове усунення, і негайно сповістити про це СубОрендодавця.

5.11. СубОрендар не відповідає за зобов’язаннями СубОрендодавця.
6. ПРАВА СУБОРЕНДАРЯ.
6.1. Вносити зміни до складу та стану об’єкта, що надається в оренду, з дозволу СубОрендодавця.

6.2. Вимагати зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість передбаченого Договором користування об’єктом, що надається в оренду, істотно зменшилась.

6.3. Здавати об’єкт, що надається в оренду, в піднайом за письмовою згодою СубОрендодавця.

6.4. Не повертати СубОрендарю суму отриману в якості застави за збереження майна яке находиться в приміщенні та за саме приміщення, якщо буде наявний факт його пошкодження.
7. ОБОВ’ЯЗКИ СУБОРЕНДОДАВЦЯ.
7.1. Передати СубОрендарю в оренду нежитлове приміщення згідно з пунктом 1 цього Договору за актом приймання-передавання орендованих приміщень.

7.2. СубОрендодавець не відповідає за зобов’язаннями СубОрендаря.

7.3. В разі відсутності претензій до СубОрендаря щодо стану приміщення, що орендувалось та його майна, повернути останньому суму, яка була внесена в якості застави, протягом 20 банківський днів.
8. ПРАВА СУБОРЕНДОДАВЦЯ.
8.1. Контролювати стан об’єкта, що надається в оренду.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою Сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до господарського суду .
10. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.
10.1. Ризик випадкового знищення чи пошкодження об’єкта, що надається в оренду, несе СубОрендодавець.

10.2. СубОрендар зобов’язаний в місячний строк з моменту набуття чинності цим Договором застрахувати об’єкт, що надається в оренду, на користь СубОрендодавця на підставі довідки-рахунка, яку надає СубОрендодавець.
11. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.
11.1. Цей Договір укладається терміном на _________ (____________________) місяців з дня його підписання Сторонами. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про протилежне.

11.2. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається.

11.3. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із Сторін за рішенням господарського у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5. Сторони визнають, що у разі невнесення СубОрендарем орендної плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку сплати орендної плати, передбаченого п. 3.3 Договору, цей Договір може бути розірваний достроково на вимогу СубОрендодавця за рішенням суду.

11.6. У разі розірвання Договору СубОрендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. Якщо СубОрендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою СубОрендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, СубОрендодавець може компенсувати вартість поліпшення СубОрендарю.

11.7. Реорганізація СубОрендодавця не є підставою для зміни або припинення цього Договору.

11.9. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- знищення об’єкта оренди;

- достроково за згодою Сторін або за рішенням суду;

- банкрутства СубОрендаря.

11.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

11.11. Якщо одна із Сторін бажає розірвати даний Договір, ініціатор розірвання Договору зобов’язаний повідомити про це другу Сторону не пізніше чим за 2 (два) місяці, без врахування поштового обігу.


12. ДОДАТКИ
12.1. До цього Договору додається зразок Акту приймання-передавання орендованих приміщень, який є невід’ємною частиною цього Договору і підписується Сторонами при прийманні-передаванні орендованих приміщень.

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ: СУБОРЕНДАР:
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ ____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________

ДОДАТОК №1

до договору суборенди

від “__“ _____20___ р. №___
З А Т В Е Р Д Ж У Ю П О Г О Д Ж У Ю


Від СубОрендодавця _____________________


Від СубОрендаря _____________________


__________________________ _____________________
« »__________________20___р. « »_______________________20___р
А К Т

приймання-передавання орендованих приміщень
" " ______________20__р. м. Київ
Комісія у складі представників СубОрендодавця ______________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________________________________________
та представників СубОрендаря _____________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________________

на підставі Договору оренди від « »_________20___р. провела обстеження приміщення, що надається в оренду СубОрендарю (повертається СубОрендодавцеві після закінчення терміну оренди).

Комісія встановила, що приміщення площею _______кв.м. за адресою _________________________________________, перебуває в праві користування та розпорядження СубОрендодавця та передається (приймається) СубОрендарю (СубОрендодавцем) в орендне користування.

Технічний стан приміщень:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Разом з приміщеннями передається обладнання (устаткування, інвентар):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПЕРЕДАВ П Р И Й Н Я ВПредставники СУБОРЕНДОДАВЦЯ Представники СУБОРЕНДАРЯ

_____________________________ ________________________________

(підпис) (підпис)

_____________________________ ________________________________

_____________________________ ________________________________поділитися в соціальних мережахСхожі:

Умови передавання та повернення орендованого майна
Орендар, з другої сторони, а разом надалі Cторони, уклали цей Договір, далі Договір, про таке

Правила ведення Бази даних орендованого нерухомого майна, належного...
База даних орендованого нерухомого майна, належного територіальній громаді міста Києва (далі – «База даних») складається із інформації,...

Регламент про умови повернення та гарантію товарів
Покупець має право на повернення Товару протягом періоду, який являє собою 14 днів з дати покупки, та встановлений чинним законодавством...

Акт прийняття-передавання товарної продукції

Наказ
Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання

Рецензування звітів про оцінку майна
Статтею 13 Закону України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” передбачено проведення рецензування...

Закону України
Міністерства юстиції України від 11. 11. 2014р. №1886/5 затверджено нормативно-правові акти з питань організації роботи з електронними...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Лист на повернення коштів

А. З. Барсуков документація конкурсних торгів
Апаратури електричної для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони (пристрої для приймання, перетворювання та передавання...

П о с т а н о в а від 10 грудня 2003 р. N 1891 Київ
Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки вартості...

П о с т а н о в а від 10 грудня 2003 р. N 1891 Київ
Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки вартості...

Підготовка комп’ютерних презентацій для дітей
Тому дуже важливо, щоб та інформація, що надходить до нас мала властивості вірогідності, правдивості, зрозумілості, повноти, цінності...

Директору тов «екта сервіс» Ясь І. О. Заява повернення коштів

Зразок листа на повернення грошових коштів для фізичних осіб

Урок №1 Майстерня скульптора. Хто в лісі живе? У майстерні скульптора....
...

Зразок листа на повернення грошових коштів для юридичних осіб та спдБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт