Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання

сертифіката аудитора України

(іспит 23 березня 2012 року)
Завдання 1

(40 балів)

Аудиторська фірма, у якій Ви працюєте, у січні 2012 року уклала договір на проведення аудиту фінансової звітності за 2011 рік з ПрАТ «Запасні частини» (далі Підприємство), яке здійснює реалізацію запасних частин для ремонту автомобілів. Вартість запасів, відображених на балансі, є суттєвою для фінансової звітності Підприємства. Склад, де зберігаються виробничі запаси і товари, розміщений у сусідньому з офісним приміщенні.

Керівник аудиторської групи із завдання доручив Вам провести аудит запасів. Інвентаризація запасів була проведена Підприємством до початку аудиторської перевірки. Інвентаризаційних різниць у процесі проведення інвентаризації персоналом Підприємства виявлено не було.

У таблиці VІІІ «Запаси» Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) були наведені такі показники:

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

Збільшення чистої вартості реалізації

Уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

50 500

-

-

Тара і тарні матеріали

830

300 200

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

64 500

-

-

Товари

910

2 658 600

-

-

Разом

920

3 073 800

-

-

Із рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації _________

переданих в переробку ___________

оформлених у заставу __________

переданих на комісію _ 115 100

Активи на відповідальному зберіганні _ 26 200

У процесі виконання завдання була отримана така інформація:

1. 31 січня 2012 року за результатами вибіркової інвентаризації деяких товарних запасів з участю аудитора, було виявлено нестачу товарів на суму 46 500 грн., які відображались на балансі Підприємства станом на 31 грудня 2011 року.

2. Через збій у роботі програмного забезпечення у вересні 2011 року товари зі складу були списані на собівартість реалізації із розрахунку сумарної вартості залишку товарних запасів на початок вересня та вартості отриманих протягом вересня запасних частин, унаслідок чого собівартість списаних зі складу і реалізованих товарів була завищеною на 25 000 грн. Обліковою політикою Підприємства було визначено, що вони мають оцінюватись за методом середньозваженої собівартості з її розрахунком на дату здійснення операції.

3. 05 січня 2012 року за договором купівлі-продажу з ТОВ «Зірка» від 28.12.2011 року йому було продано товару на суму 38 500 грн (без ПДВ), первісна вартість яких склала 57 200 грн.

4. Були виявлені наступні запасні частини, придбані у 2006 році для перепродажу, які на дату балансу застаріли:

Інвентарний номер

Найменування запасів

Дата придбання запасів

Первісна вартість одиниці запасів

Кількість, шт.

Первісна вартість запасів

Чиста вартість реалізації запасів

Перевищення первісної вартості запасів над чистою вартістю реалізації, грн.

Балансова вартість запасів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

207 125 613

Опора переднього амортизатора (без підшипника)

15.02.06

87,0

15

1 305

705

600

1 305

207 212 211

Амортизатор передній

28.03.06

286,0

100

28 600

20 200

8 400

28 600

207 513 178

Сальник поршня супорта

12.06.06

5,0

50

250

100

150

250

207 612 075

Стійка стабілізатора переднього (84 мм)

15.07.06

84,0

20

1 680

1 080

600

1 680

207 612 238

Важіль передній правий

22.08.06

711,0

16

11 376

7 866

3 510

11 376

207 612 239

Важіль передній лівий

10.10.06

358

12

4 296

1 680

2 616

4 296

Всього

х

х

х

х

47 507

31631

15 876

47 507

5. 15 грудня 2011 року Підприємством було укладено договір постачання запасних частин як товару з ПАТ «Автозапчаснини» на суму 160 200 грн. за умовою EXW (франко-завод). Запасні частини на суму 65 000 грн. (без ПДВ) були відвантажені зі складу ПАТ «Автозапчастини» 30 грудня 2011 року, але до кінця дня 31 грудня 2011 року на склад Підприємства ще не надійшли і в балансі Підприємства не відображені.

Вам потрібно:

1. Описати із посиланням на відповідний Міжнародний стандарт аудиту процедури, які має виконати аудитор при неможливості бути присутнім при інвентаризації запасів (5 балів).

2. З урахуванням вартості відображених на балансі Підприємства запасів та виявлених аудитором операцій (1-5) здійснити необхідні коригування залишків запасів станом на 31.12.2011 року (10 балів) шляхом їх відображення у наведеній нижче таблиці 1 (без застосування субрахунків). При цьому необхідно прийняти до уваги, що усі помилки, про які йдеться вище мова, були допущені у звітному періоді (2011 році), а фінансова звітність за 2011 рік керівництвом Підприємства на момент проведення аудиту запасів ще не була затверджена з метою оприлюднення. (10 балів)

Таблиця 1.з/п

Характер впливу коригування на статті запасів, що відображені в балансі

Сума коригування

Відображення коригування в обліку

Дебет

Кредит

«+»

«- »

1.
2.
3.
4.
5.Всього коригувань

В поданій нижче таблиці 2 наведіть пояснення (коментарі), що обґрунтовують доцільність проведення коригувань, наведених вище. (5 балів)

Таблиця 2.

Номер пункту завдання

Зміст коментаря

1.
2.
3.
4.
5.
3. Визначити вартість запасів, які Підприємство має відобразити на балансі після проведених коригувань та навести інформацію про запаси, яку необхідно Підприємству відобразити у таблиці VІІІ «Запаси» Приміток до річної фінансової звітності. (5 балів).

4. Описати аудиторські процедури, які можуть бути доцільними для підтвердження існування та стану запасів, переданих на комісію та відповідальне зберігання. (5 балів)

5. Навести приклади формування аудитором своєї думки у аудиторському звіті та за необхідності параграф, в якому сформована підстава для модифікації аудиторської думки, у випадках, коли:

 1. керівництво Підприємство погоджується з необхідністю проведення коригування показників фінансової звітності та вносить відповідні виправлення;

 2. керівництво Підприємства відмовляється від виправлення помилок, які були виявлені аудитором під час аудиту запасів згідно умов ситуаційного завдання.

(10 балів)

Завдання 2

(30 балів)
У лютому 2012 року аудиторська фірма, на якій Ви працюєте, отримала завдання з аудиту фінансової звітності за 2011 рік ПрАТ «Санаторій» (далі Підприємство). У звітному періоді Підприємство надавало послуги з проживання, оздоровлення і харчування фізичним особам. При цьому оплата 80% путівок здійснювалася попередньо юридичними особами, працівники яких відпочивали у санаторії, та органами соціального страхування, а 20% путівок - самими відпочивальниками.

Під час аудиту Ви звернули увагу на те, що за даними фінансової звітності залишок заборгованості з одержаних авансів становив 7 350,2 тис. грн., а чистий дохід від реалізації путівок за 2011 рік дорівнював сумі 14 260 тис. грн.

За обліковою політикою Підприємства послуги з проживання, оздоровлення і харчування вважаються наданими при підписанні фізичною особою (працівником підприємства, за відпочинок і оздоровлення якого було сплачено аванс), акту наданих послуг. Бухгалтер, що відповідає за реалізацію путівок, виписує відпочивальникові талон про сплату ним послуг, який є підставою для виписування відділом реєстрації путівки, за якою здійснюється його поселення в номер та видається талон на харчування. Звірка попередньої оплати за послуги з відпочинку і оздоровлення, виписування актів наданих послуг, звірка реєстрації відпочивальників та виданих їм путівок здійснюється одним працівником – бухгалтером відділу реалізації путівок.

При проведенні Вами перевірки одержаних Підприємством авансів за послуги відпочинку були виявлені суми, сплачені юридичними особами у 2009-2011 роках, за яким акти наданих послуг не складались. Однак дані відділу реєстрації путівок засвідчили, що відпочивальники вже отримали послуги з відпочинку, оздоровлення і харчування, за які їхніми підприємствами було оплачено аванси. Деякі з них отримали ці послуги уже двічі поспіль, тоді як кредиторська заборгованість за отриманими авансами залишалася незмінною.

Враховуючи наведену вище ситуацію,

вам потрібно:

 1. Вказати, які елементи середовища контролю у відповідності до МСА 315 є доречними при отриманні аудитором розуміння цього компонента системи внутрішнього контролю (8 балів).

 2. Згідно МСА 240:

 1. вказати два типи навмисних викривлень, що стосуються аудитора під час оцінки суттєвості викривлення у фінансовій звітності внаслідок шахрайства; (2 бали);

 2. та пояснити, враховуючи умову ситуаційного завдання, чи можна інтерпретувати дії бухгалтера відділу реалізації путівок як шахрайство, і визначити, до якого типу (типів) навмисних викривлень ці дії можуть бути віднесені (4 бали).

 1. Відповідно до МСА 240 наведіть приклади аудиторських процедур (не менше 3-х по кожному підпункту) як конкретні дії аудитора у відповідь на оцінку ризиків суттєвого викривлення внаслідок:

 1. неправдивої фінансової звітності щодо визнання доходів; (3 бали)

 2. незаконного привласнення активів. (3 бали)

 1. Згідно МСА 315:

 1. наведіть приклади (не менше 4-х) заходів контролю як компоненти внутрішнього контролю; (2 бали)

 2. опишіть як наведені в підпункті а) заходи контролю повинні бути реалізовані стосовно функціональних обов’язків бухгалтера відділу реалізації путівок з метою запобігання шахрайству (8 балів).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Керівництво ват „Моноліт” прийняло рішення про заміну аудитора для...
Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора (26 березня 2010 року)

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора...
З урахуванням положень мса, зазначених у вступній частині та прийнятих рішень апу з питань організації контролю якості аудиту та...

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора
В зв’язку з цим Вам було доручено зустрітися з фінансовим директором Товариства та попередньо узгодити основні умови проведення аудиту...

Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора
Відповідно до наказу керівника аудиторської фірми щодо розподілу часу та трудових ресурсів для проведення перевірки Ви відповідальні...

Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора
Відповідно до наказу керівника аудиторської фірми щодо розподілу часу та трудових ресурсів для проведення перевірки Ви відповідальні...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з П(С)бо 7 які з витрат не включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів?

Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора
Вас було призначено керівником групи із завдання. Протягом виконання завдання Ви здійснюєте нагляд І контроль його виконання І, за...

Другий етап кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора банків
Аудиторська фірма, в якій ви працюєте, здійснює аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року Приватного акціонерного...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Сума мита та митних зборів, сплачених на митниці при експорті продукції, включається до

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Надання користувачам для прийняття рішень повної І достовірної інформації про фінансове становище, результати

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Надання користувачам для прийняття рішень повної І достовірної інформації про фінансове становище, результати

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, визначені цим

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, які мають дочірні

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, які мають дочірні

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чи може власник або керівник

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чи може власник або керівник

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката...
Надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становищеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт