Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Угода про надання спонсорської допомоги

Угода про надання спонсорської допомогиУГОДА

про надання спонсорської допомоги
м. Київ «_____» ________2013 р.
_____________________________, Надалі іменоване «Спонсор», в особі _________________, що діє на підставі __________________________, з одного боку, і Асоціація «УАСГ», надалі іменоване «Одержувач», в особі Генерального директора Батраченка С.В, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі при спільному іменовані «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цю угоду (далі - "Угода") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. За цією Угодою Спонсор зобов'язується надати Одержувачу спонсорський внесок у порядку та розмірі, передбачених цією Угодою, а Одержувач зобов'язується використати внесок Спонсора та в цілях та на умовах, передбачених Угодою.

2. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ НАДАННЯ СПОНСОРСЬКОГО ВКЛАДУ
2.1. Спонсорський внесок Спонсора за цією Угодою являє собою суму в розмірі _____ (_________________) гривень., у тому числі ПДВ ___ (___________) гривень.

2.2. До початку виконання робіт Спонсор сплачує Одержувачу попередню оплату у розмірі _________(_____________________) гривень, вартості робіт за цим договором.

2.3. Перерахування спонсорського внеску здійснюється в безготівковому порядку на рахунок Одержувача, що зазначений в розділі «Реквізити і підписи сторін» цієї угоди.

2.4 Терміни й етапність виконання розробки, а також зміст та обсяги розробки, визначаються в Календарному плані на створення (передачу) науково-технічної (нормативної) та розробки нормативно-правового акту з охорони праці (НПАОП) (додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору.

3. ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ (МЕТА) СПОНСОРСЬКОГО ВКЛАДУ
3.1. Спонсорський вклад використовується Одержувачем для виконання науково-технічний (нормативної) розробки (НТР) з нормування та стандартизації у будівництві та розробки нормативно-правового акту з охорони праці (НПАОП) за темами:

3.1.1. ДСТУ «Розміщення на багатопаливних автомобільних заправних комплексах (АЗК) - автомобільних газозаправних пунктів (АГЗП), автомобільних газозаправних станцій (АГЗС), газонаповнювальних пунктів (ГНП), проміжних складів балонів (ПСБ)...»

3.1.2. Правил експлуатації «Правил технічної експлуатації систем газопостачання скрапленим газом автотраспорту та об’єктів комунально-побутового призначення …».

3.2. Після отримання від ТОВ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» актів приймання - передачі роботи згідно договорів №10001, 10002, від 1.10.2013 року, Одержувач письмово звітує перед Спонсором про отримані результати та використання спонсорського внеску. Звіт складається у довільній формі та передається власноруч уповноваженій особі Спонсора або направляє поштою на адресу Спонсора, що зазначена в даній угоді.

3.3 Спонсорський вклад, що використаний за призначенням поверненню (відшкодуванню) не підлягає. Підтвердженням використання спонсорського вкладу за призначенням є акт приймання-передачі робіт установою, що їх виконувала, або відповідний договір у разі якщо роботи не закінчені.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Одержувач має право на:

- Отримання передбаченої цією угодою спонсорської допомоги;
- Використання спонсорської допомоги відповідно до цілей її надання;
- Захист в установленому порядку своїх прав;
- Інші права, передбачені законодавством.
4.2. Одержувач зобов'язаний:
- Використовувати спонсорську допомогу на цілі, передбачені цією угодою;
- Представляти Спонсору звіт у довільній формі про цільове використання спонсорської допомоги;
- Виконувати інші вимоги відповідно до законодавства.
4.3. Спонсор має право на:
- Вимагати від Одержувача подання звіту про цільове використання спонсорської допомоги;
- Захист в установленому порядку своїх прав;
- Інші права, передбачені законодавством.
4.4. Спонсор зобов'язаний:
- Надати спонсорську допомогу на умовах, визначених цим договором;
- Дотримуватися інших вимог  до порядку надання спонсорської допомоги, передбачені законодавством

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН УГОДИ
5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

5.2. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з Угоди або у зв'язку з ним, по можливості, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.3. У разі якщо Сторони не дійшли згоди, спір підлягає вирішенню відповідно до чинного законодавства України в судовому порядку.

6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
6.1. Ця Угода набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

7.2. Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про всі зміни у платіжних і поштових реквізитах, зміні уповноважених осіб тощо. В іншому випадку дії, вчинені за старими адресами та реквізитами, будуть вважатися належним виконанням зобов'язань.

7.3. У всьому іншому, що не передбачено цією Угодою, застосовуються норми чинного законодавства України.

7.4. Угода складена при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

8.  РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Від Спонсора Від Одержувача
Асоціація "УАСГ"

Юр.адреса: 01103, м.Київ, вул.Драгомирова, буд.10/10, к.61

Пошт.адреса: 03035, м.Київ, вул.Механізаторів 2, оф.302

Код ЄДРПО: 35196421

р/р 2600578179 в ВАТ „Райффайзен банк Аваль” м.Київ

МФО: 380805

Асоціація „УАСГ” є неприбутковою організацією.

Генеральний директор Асоціація „УАСГ”

___________________ Батраченко С.В

МП МП


Додаток 1 до договору

від «____» _________2013

__________

Календарний план виконання робіт

Розроблення проекту національного стандарту та нормативно-правового акту з охорони праці

1. (Далі-ДСТУ) «Розміщення на багатопаливних автомобільних заправних комплексах (АЗК) автомобільних газозаправних пунктів (АГЗП), автомобільних газозаправних станцій (АГЗС), газонаповнювальних пунктів (ГНП), проміжних складів балонів (ПСБ)».

2. (Далі-Правила) «Правила технічної експлуатації систем газопостачання скрапленим газом автотранспорту та об’єктів комунально-побутового призначення…».


Зміст та назва етапів

Термін виконання (початок, завершення: місяць, квартал, рік)

Результат за етапом (анотований звіт, І-а, ІІ-а, остаточна редакції, пояснювальна записка, справа нормативного документу, тощо)

Етап 1. Розроблення, узгодження і затвердження технічного завдання (ТЗ) Для створення ДСТУ та Правил

Жовтень - грудень 2013р.

Анотований звіт

Технічне завдання.

Етап 2. Розроблення І-ї редакції проекту ДСТУ та Правил із пояснювальною запискою, розсилання на відгук до організацій за Переліком додатку А ТЗ.

Січень-квітень 2014р.

І-а редакція проекту ДСТУ та Правил із пояснювальною запискою.

Етап 3. Аналіз та систематизація одержаних пропозицій.

Доопрацювання проекту ДСТУ та Правил із урахуванням наданих зауважень і пропозицій.

Розроблення ІІ-ї редакції проекту ДСТУ із пояснювальною запискою.

Квітень-серпень 2014р.

Анотований звіт.

Протокол погодження позицій.

ІІ-а редакція проекту ДСТУ та Правил із пояснювальною запискою.

Етап 4 Погодження проекту ДСТУ за Переліком погоджувальних організацій додатку Б ТЗ. Розроблення ІІІ-ї редакції проекту ДСТУ із пояснювальною запискою. Доопрацювання проекту за результатами перевірки.

Розроблення остаточної редакції проекту ДСТУ.

Подання проекту ДСТУ до Мінрегіону України для проходження процедури затвердження. Супровід до затвердження.

Комплектування справи ДСТУ.

Розроблення остаточної редакції проекту Правил

Подання проекту Правил до Держгірпромнагляду України для проходження процедури затвердження. Супровід до затвердження.

Комплектування справи Правил.

серпень-грудень 2014р.

Оригінали документів про погодження ДСТУ.

ІІІ–я редакція проекту ДСТУ та Правил із пояснювальною запискою.

Остаточна редакція проекту ДСТУ та Правил із пояснювальною запискою.

Справа ДСТУ.Від Спонсора Від Одержувача
Асоціація "УАСГ"

Юр.адреса: 01103, м.Київ, вул.Драгомирова, буд.10/10, к.61

Пошт.адреса: 03035, м.Київ, вул.Механізаторів 2, оф.302

Код ЄДРПО: 35196421

р/р 2600578179 в ВАТ „Райффайзен банк Аваль” м.Київ

МФО: 380805

Асоціація „УАСГ” є неприбутковою організацією.

Генеральний директор Асоціація „УАСГ”

___________________ Батраченко С.В


МП МП


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про порядок та умови надання нецільової благодійної допомоги...
Підстави, розміри та порядок надання нецільової благодійної допомоги (матеріальної допомоги)

Основні принципи психологічної допомоги особам з девіантною поведінкою
Функції психологічної допомоги при девіантній поведінці: виховна, компенсаторна, стимулююча, коригувальна, регулятивна. Етапи надання...

Заява-угода про надання/зміну умов надання кредитної лінії/овердрафту
Я, дані якого зазначені нижче, для здійснення розрахунків по зазначеному поточному рахунку понад власні кошти, прошу

Інструкція №23 оп
Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів...

Затверджено
Положення про надання матеріальної допомоги працівникам Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету...

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Основною метою цього уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги (укпмд) є створення єдиної комплексної та ефективної системи...

Реформа системи соціального страхування
Закон №2240, яким визначався порядок призначення та надання допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по вагітності...

Про особливості надання первинної медичної допомоги на території
Кодексу законів про працю України та Статутом комунального некомерційного підприємства «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної...

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Основною метою цього уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги (укпмд) є створення єдиної комплексної та ефективної системи...

Сертифікаційна угода
Ця угода укладена між: Київським національним університетом будівництва І архітектури (кнуба), (Орган з сертифікації ″сепробудкдтуба″),...

Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної...
Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату Девладівської сільської ради( додається...

Договір про надання правової допомоги

Договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Журнал обліку інформацій про надання медичної допомоги

Л и с т
Для керівництва в роботі надсилаємо Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови постачання в Україну...

Наказ
Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в УкраїніБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт