Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правопис

Правопис

Сторінка1/55
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УКРАЇНСЬКИЙ
ПРАВОПИС

Схвалений
Національною академією наук України,
Міністерством освіти і науки України,
Міністерством культури
і мистецтв України

КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 2007
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с.

Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Затверджено до друку вченими радами
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
та Інституту української мови НАН України

Науково-видавничий відділ
філології, художньої літератури та словників
Редактори Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, К.С. Чайка
© Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні

НАН України, Інститут української мови

НАН України, 2007

ISВN 978-966-00-0617-1
ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 8

I. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА 10

ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ 10

ГОЛОСНІ 10

§ 1. Ненаголошений О 10

§ 2. Ненаголошені Е, И 10

§ 3. І 11

§ 4. Ї 11

§ 5. Я, Ю, Є 11

§ 6. Апостроф 11

§ 7. ЙО, ЬО 11

Чергування голосних 12

§ 8. Чергування О – І, Е – І 12

О, Е, що не переходять в І 12

Відхилення в чергуванні О – І, Е – І 13

§ 9. Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й 14

Чергування голосних у дієслівних коренях 14

§ 10. Чергування О — А 14

Е (невипадний) — І (невипадний) 15

Е (випадний) — И 15

§ 11. Чергування У — В 15

§ 12. Чергування І — Й 15

§ 13. Чергування З — ІЗ – ЗІ(ЗО) 16

Приголосні 16

§ 14. Літера Г 16

§ 15. Літера Ґ 17

Позначення м’якості приголосних 17

§ 16. Коли пишеться Ь 17

§ 17. Коли Ь не пишеться 17

Зміни приголосних при збігу їх 18

§ 18. Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ- 18

Зміни приголосних перед -СЬК(ИЙ), -СТВ(О) 18

Зміни приголосних перед -Ш(ИЙ) у вищому ступені прикметників (прислівників) 19

-ЧН-, -ШН- 19

Спрощення груп приголосних 19

§ 19. -Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л- 19

-3(К)Н-, -С(К)Н- 19

-С(Л)Н- 19

Подвоєння та подовження приголосних 19

§ 20. Подвоєння приголосних при збігу їх 19

-ЕНН(ИЙ), -АНН(ИЙ) 20

Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І 20

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ 21

§ 21. З- (ІЗ-, ЗІ-) 21

БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ін. 21

ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ- 21

ПРАВОПИС СУФІКСІВ 21

ІМЕННИКОВІ СУФІКСИ 21

§ 22. -ИК, -НИК та ін. 21

-ИВ(О) 22

-АЛЬНИК, -ИЛЬНИК та ін. 22

-АЛЬ, -ЕНЬ, та ін. 22

-ИНН(Я), -ІНН(Я) та ін. 22

-ЕН(Я) [-ЄН(Я)] 22

-ЕЧОК [-ЄЧОК], -ЕЧК(А) [-ЄЧК(А)], -ИЧОК, -ИЧК(А) та ін. 22

-ЕНК(О) [-ЄНК(О)], -ЕНЬК(О, А) [-ЄНЬК(О)] 22

-ИСЬК(О) [-ЇСЬК(О)], -ИЩ(Е) [-ЇЩ(Е)] 22

-ОВИЧ, -ІВН(А) [-ЇВН(А)] 22

-ІВК(А) [-ЇВК(А)], -ОВК(А) 23

-ОК 23

-ИР, -ИСТ, -ИЗМ, -ІР, -ІСТ, -ІЗМ 23

Прикметникові та дієприкметникові суфікси 23

§ 23. -Н(ИЙ), -Н(ІЙ) 23

-АНН(ИЙ), -ЕНН(ИЙ), -АН(ИЙ), -ЕН(ИЙ) 23

-ИЧН(ИЙ), -ІЧН(ИЙ) [-ЇЧН(ИЙ)] 23

-ИН, -ЇН 24

-ИН(ИЙ), -ЇН(ИЙ) 24

-ИСТ(ИЙ), -ЇСТ(ИЙ) 24

-ЕВ(ИЙ), -ЄВ(ИЙ), -ОВ(ИЙ) 24

-УВАТ(ИЙ) [-ЮВАТ(ИЙ)], -ОВАТ(ИЙ), -ОВИТ(ИЙ) 24

Дієслівні суфікси 24

§ 24. -УВА- (-ЮВА-), -ОВА- 24

-ОВУВА- 25

-ІР- (-ИР-) 25

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ 25

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ 25

§ 25. Сполучні звуки О, Е (Є) 25

Складні слова без сполучного звука 25

§ 26. Складні іменники 26

§ 27. Прикладки 27

§ 28. Складні числівники та займенники 28

§ 29. Складні прикметники 28

§ 30. Прислівники 29

§ 31. Прийменники 32

§ 32. Сполучники 32

§ 33. Частки 32

ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ (БУКВИ) 35

§ 34. Велика літера на початку речення 35

§ 35. Велика літера при звертаннях і в ремарках 35

§ 36. Велика та мала літери в рубриках 36

§ 37. Велика літера після двокрапки, на початку цитати тощо 36

§ 38. Велика літера у власних назвах 37

§ 39. Велика літера в складноскорочених назвах 42

§ 40. Графічні скорочення 42

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ 43

§ 41. Орфографічні правила переносу 43

§ 42. Технічні правила переносу 43

§ 43. Знак наголосу ( ́) 44

ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ 44

ІМЕННИК 44

§ 44. Поділ на відміни 44

§ 45. Поділ на групи 44

§ 46. Зразки відмінювання іменників 45

УВАГИ ДО ПРАВОПИСУ ОКРЕМИХ ВІДМІНКІВ 48

І відміна 48

§ 47. А. Однина 48

§ 47. Б. Множина 48

II відміна 49

А. Однина 49

§ 48. Родовий відмінок 49

§ 49. Давальний відмінок 51

§ 50. Знахідний відмінок 52

§ 51. Орудний відмінок 52

§ 52. Місцевий відмінок 52

§ 53. Кличний відмінок 53

Б. Множина 54

§ 54. Називний відмінок 54

§ 55. Родовий відмінок 54

§ 56. Давальний відмінок 54

§ 57. Знахідний відмінок 54

§ 58. Орудний відмінок 55

§ 59. Місцевий відмінок 55

§ 60. Кличний відмінок 55

IIІ відміна 55

§ 61. Однина 55

§ 62. Множина 55

§ 63. Відмінювання слова МАТИ 56

IV відміна 56

§ 64. Однина 56

§ 65. Множина 56

§ 66. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 57

ПРИКМЕТНИК 57

§ 67. Тверда та м’яка групи прикметників 57

§ 68. Зразки відмінювання прикметників 58

§ 69. Ступенювання прикметників 59

ЧИСЛІВНИК 60

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ 60

§ 70. Відмінювання кількісних числівників 60

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ 61

§ 71. Відмінювання порядкових числівників 61

ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ 61

§ 72. Відмінювання дробових числівників 61

ЗАЙМЕННИК 62

§ 73. Особові займенники 62

Відмінювання особових займенників 62

§ 74. Зворотний Займенник 62

Відмінювання зворотного займенника 62

§ 75. Присвійні займенники 62

Відмінювання присвійних займенників 62

§ 76. Вказівні займенники 62

Відмінювання вказівних займенників 62

§ 77. Питальні займенники 63

Відмінювання питальних займенників 63

§ 78. Означальні займенники 63

Відмінювання означальних займенників 63

§ 79. Складні займенники (неозначені й заперечні) 64

Відмінювання складних займенників 64

ДІЄСЛОВО 64

§ 80. Дійсний спосіб 64

Теперішній час 64

Поділ дієслів за дієвідмінами 65

Друга дієвідміна 65

Перша дієвідміна 65

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках 66

Відмінювання дієслів ДАТИ, ЇСТИ, ВІСТИ (ВІДПОВІСТИ й под.), БУТИ 67

Майбутній час 67

Минулий і давноминулий час 68

§ 81. Наказовий спосіб 68

§ 82. Умовний спосіб 69

§ 83. Неозначена форма дієслова (інфінітив) 69

§ 84. Дієприкметник 69

Дієприкметники активного стану 69

Дієприкметники пасивного стану 69

§ 85. Дієприслівник 70

ІІІ. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 70

ПРИГОЛОСНІ 70

§ 86. L 70

§ 87. G, H 70

§ 88. F, Ph, Th 70

§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні 70

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА J ТА ГОЛОСНИХ 71

§ 90. J 71

§ 91. Е, O, EU 72

ГРУПИ ПРИГОЛОСНИХ З ГОЛОСНИМИ 73

§ 92. Апостроф 73

§ 93. Ь 73

§ 94. Дифтонги AU, OU 73

§ 95. Німецький дифтонг EI 73

§ 96. Кінцеві -TR, -DR 73

§ 97. 73

§ 98. 74

§ 99. 74

ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 74

§ 100. 74

IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ ПРІЗВИЩ 74

§ 101. Українські прізвища 74

§ 102. Відмінювання прізвищ 74

§ 103. Відмінювання імен 75

§ 104. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ 78

§ 105. Неслов’янські прізвища 80

СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ
ОСОБОВІ ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА
Й ПОХІДНІ ВІД НИХ ПРИКМЕТНИКИ 80

§ 106. Імена та прізвища (прізвиська) 80

§ 107. Похідні прикметники 81

ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ 81

§ 108. Українські географічні назви 81

§ 109. Географічні назви слов’янських та інших країн 82

§ 110 83

§ 111. Іншомовні географічні назви 84

§ 112. Відмінювання географічних назв 84

§ 113. Правопис прикметникових форм від географічних назв 85

Суфікси -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ) 85

Суфікси -ОВСЬК(ИЙ) [-ЬОВСЬК(ИЙ)], -ЕВСЬК(ИЙ) [-ЄВСЬК(ИЙ)], -ІВСЬК(ИЙ) [-ЇВСЬК(ИЙ)] 85

§ 114. Правопис складних і складених географічних назв 86

V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ 87

§ 115. Крапка (.) 87

§ 116. Знак питання (?) 88

§ 117. Знак оклику (!) 89

§118. Кома (,) 90

Кома в простому реченні 90

Кома в складному реченні 97

§ 119. Крапка з комою (;) 99

§ 120. Двокрапка (:) 100

§ 121. Тире (—) 101

§ 122. Крапки (...) 104

§ 123. Дужки [( )] 105

§ 124. Лапки (« ») 106

§ 125. Розділові знаки при прямій мові 107
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Дніпропетровськ:...
Правопис приголосних (подвоєння І подовження, спрощення), звукові зміни при словотворенні

Тема: Елементи практичної риторики
Український правопис добре опрацьований кількома поколіннями мовознавців. (З газети)

Уроку
Обладнання: підручник, таблиця підручника, «Український правопис», казка «Вставне слово», байка Л. Глібова «Зозуля й півень»

Урок №10 Тема. Частини мови. Дієслово. Правопис -шся
Тип уроку: повторення, систематизація та узагальнення раніше вивченого матеріалу

Урок №3 Тема. Частини мови. Іменник. Правопис
Велика буква І лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. Апостроф

Правопис ненаголошених голосних
...

Урок №58 Тема. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
Уставте пропущені букви, поясніть правопис слів. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією

Дидактичний матеріал до теми «Не з дієсловами»
Запишіть прислів’я І приказки, розкриваючи дужки, поясніть їх зміст та правопис не з дієсловами

Урок №4 Тема. Частини мови. Прикметник
Правопис голосних у відмінкових закінченнях прикметників, уживання прикметників у прямому й переносному значеннях

Урок №11 Тема. Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників....
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація; мовлення

Яременко Валентина Іванівна вчитель української мови та літератури...
Правопис не з самостійними частинами мови (на матеріалі роману П. О. Куліша «Чорна рада»)

Тема: Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Таблиці...
Мета: познайомити учнів з відмінюванням іменників у множині, учити правильно ставити питання І визначити відмінок; розвивати спостережливість,...

Урок Творення І правопис складноскорочених слів Урок Подорож до країни...
Урок № Змінювання І творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова. Ознайомлення зі словотвірним словником

Тема: Правопис префіксів роз-, без
Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою та написанням префіксів роз-, без-; закріплювати вміння розрізняти префікси та прийменники,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт