Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках

1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

з дисципліни «Облік у банках»

для студентів денної форми навчання

спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит»,

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

ОКР «Молодший спеціаліст»

Номінація: сучасний навчальний посібник (підручник)

ІРПІНЬ – 2012

Автори: Мельниченко І. В. к. е. н. НУБіП України;

Литвинець Ю.І., аспірант, викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Рецензенти: Колеснікова О. М., к.е.н., НУБіП України;

Т.В. Талько, викладач облікових дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Анотація: Навчальний посібник з дисципліни «Облік у банках». Містить короткий виклад кожної теми; основні поняття та терміни; практичні завдання; запропоновані тестові завдання та запитання для самоконтролю.


ЗМІСТ

Вступ

4

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

6

Тема 2. Облік касових операцій

21

Тема 3. Облік розрахункових операцій

44

Тема 4. Облік операцій з кредитування

64

Тема 5. Облік депозитних операцій

84

Тема 6. Облік власного капіталу банку

97

Тема 7. Обік операцій з цінними паперами

104

Тема 8. Обік операцій в іноземній валюті

129

Тема 9. Облік доходів і витрат

147

Список рекомендованої літератури

168

В С Т У П
Неодмінною складовою професійних економічних знань студентів є наукове розуміння проблем банківської системи, правил організації бухгалтерського обліку та звітності в банках. Тому важливе місце в підготовці молодших спеціалістів відводиться навчальній дисципліні «Облік у банках».

Метою вивчення дисципліни є формування знань з бухгалтерського обліку і звітності в банках, набуття вмінь та навичок з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної діяльності та обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі.

Завдання дисципліни визначається вимогами до професійної підготовки фахівців і включає вивчення організації бухгалтерського обліку в банках; оволодіння методами обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат банку; визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результати його фінансової діяльності.

Студент повинен знати:

 • принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;

 • підходи до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України;

 • процедури здійснення основних банківських операцій;

 • проблемні питання, пов’язані із функціонуванням системи бухгалтерського обліку в банках;

 • положення інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань;

 • механізми застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО, в основі яких нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів.

Студент повинен вміти:

 • відображати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку;

 • вільно орієнтуватися у номенклатурі плану рахунків;

 • формувати зміст облікової політики;

 • визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку.

Відповідно до програми дисципліни «Облік у банках» самостійне її вивчення рекомендується проводити за такою структурою:

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

Тема 2. Облік касових операцій

Тема 3. Облік розрахункових операцій

Тема 4. Облік операцій з кредитування

Тема 5. Облік депозитних операцій

Тема 6. Облік власного капіталу банку

Тема 7. Обік операцій з цінними паперами

Тема 8. Обік операцій в іноземній валюті

Тема 9. Облік доходів і витрат

Навчальний посібник містять робочу програму дисципліни, виклад основного матеріалу до кожної теми, контрольні питання, практичні завдання зі списками рекомендованої літератури, термінологічний словник, тестові завдання.

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

План

 1. Складові елементи системи бухгалтерського обліку в банках, їх характеристика.

 2. Державне регулювання та нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках України.

 3. Концепції фінансового обліку та звітності, що застосовуються в банках України.

 4. Суть операційної діяльності банку, її організація та забезпечення.

 5. Фундаментальна облікова модель, її застосування в банках.

 6. Класифікація банківських бухгалтерських рахунків.

 7. Структура та характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

 8. Синтетичний та аналітичний облік в банках.

 9. Здійснення внутрішнього контролю у процесі операційної діяльності банку.
 1. Складові елементи системи бухгалтерського обліку в банках, їх характеристика

Система бухгалтерського обліку в банках України включає фінансовий, управлінський та податковий облік, які ґрунтуються на єдиній інформаційній базі, але відрізняються формою та періодичністю розрахунку даних.

Фінансовий облік в банках України — це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва банку та його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, оцінки, контролю й використання своїх ресурсів.

Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності, форма, правила, порядок і термін подання якої визначаються Державною податковою адміністрацією України. Порядок ведення податкового обліку банки визначають самостійно. Як правило, для ведення податкового обліку банки створюють окрему підсистему з відкриттям рахунків у розрізі статей податкової декларації та додатків до неї. Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік.

Нижче наводиться порівняльна характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, які ведуться банками України (табл.1.1).

Таблиця 1.1.

Порівняльна характеристика видів обліку

Критерії

Види обліку

Фінансовий

Управлінський

Податковий

Мета обліку

Забезпечення своєчасного

та повного відображення

всіх банківських

операцій та надання

користувачам інформації про стан активів і зобов’язань, результати фінансової діяльності та їх зміни

Забезпечення керівництва

банку та його підрозділів

оперативною фінансовою

і нефінансовою

інформацією для

планування, оцінки,

контролю й використання

банківських ресурсів

Накопичення даних про валові доходи і витрати з метою визначення суми

податків та своєчасності їх сплати

Користувачі

інформації, що надається

обліком


Внутрішні користувачі:

акціонери банку, Рада

банку, Правління банку,

внутрішні аудитори

банку, працівники банку

Зовнішні користувачі:

НБУ, наявні та

потенційні кредитори,

банки-кореспонденти,

наявні та потенційні

клієнти, інші користувачі

Внутрішні користувачі:

керівництво банку


Зовнішні користувачі:

податкові органи

Суб’єкт

регулювання

НБУ

Керівництво банку,

акціонери

ДПАУ

Юридичні

джерела

регулювання


Закони, нормативно-

правові акти НБУ,

національні положення

(стандарти)

бухгалтерського обліку,

міжнародні стандарти

фінансової звітності

Відсутні

Податкове

законодавство

Форми

звітності


Звіт «Баланс», звіт про

фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів

Управлінська звітність

(звіти про виконання

кошторисів, звіти

центрів відповідальності,

бізнес-плани)


Податкові декларації

Оприлюднен-ня звітності


Фінансова звітність

оприлюднюється шляхом публікації в пресі, а також розміщення у всесвітній

мережі «Інтернет»

Управлінська звітність

не оприлюднюється


Податкова звітність не

оприлюднюється

Періодичність

складання

звітності

Щокварталу, щорічно

Періодичність

визначається потребами

керівництва банку

Щокварталу, щорічно

Вимірники

Єдиний грошовий

Різні вимірники

Єдиний грошовий

Спрямованість

Ретроспективна оцінка

Прогнозування

Ретроспективна оцінка

 1. Державне регулювання та нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках України

Загальні засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні регламентуються Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами). Згідно з цим Законом державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

• створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

• удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) — це нормативно-правовий акт, затверджений МФУ, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. Станом на 1.01.2009 року в Україні затверджено 34 П(С)БО.

Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України.

Функції Національного банку України у сфері бухгалтерського обліку визначені також у Законах України «Про Національний банк України» (зі змінами) та «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами).

Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банківських установах, а також вимоги щодо ведення окремих банківських операцій регламентуються нормативно-правовими актами НБУ, які видаються у формі постанов Правління НБУ, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління НБУ.

На сьогодні ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності в банках України регламентується значною кількістю нормативно-правових актів, які умовно можна поділити на 3 групи:

1 група — нормативно-правові акти, що регламентують питання організації фінансового обліку та звітності в банках;

2 група — нормативно-правові акти, що забезпечують ведення синтетичного обліку в банках;

3 група — нормативно-правові акти, що регламентують методику обліку різних банківських операцій та фінансових результатів від їх проведення.

На основі нормативно-правових актів НБУ кожен банк розробляє корпоративні (внутрішні) нормативно-правові акти, що визначають порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які здійснює банк.

 1. Концепції фінансового обліку та звітності, що застосовуються в банках України

В Україні основні концепції фінансового обліку та звітності, що застосовуються в банках України, викладені у:

1) Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Даний закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

2) П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87. Цим Положенням визначаються: мета, склад, якісні характеристики, принципи підготовки фінансової звітності, вимоги до визнання і розкриття її елементів.

3) Положенні «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності у банках України», затвердженому постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначено десять принципів, на яких ґрунтується фінансова звітність, зокрема: автономності, безперервності діяльності, періодичності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності у банках України, бухгалтерський облік та фінансова звітність у банках України ґрунтуються на таких принципах:

повне висвітлення — усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

превалювання сутності над формою — операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;

автономність — активи та зобов’язання банку мають бути відокремлені від активів і зобов’язань власників цього банку та інших банків (підприємств), у зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власників не мають відображатися у фінансовій звітності банку;

обачність — застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/або витрати — не занижуватимуться;

безперервність — оцінка активів банку здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;

нарахування та відповідність доходів і витрат — для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

послідовність — постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;

історична (фактична) собівартість — активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Хоча принцип єдиного грошового вимірника та принцип періодичності у даному Положенні не згадуються, але на практиці ці принципи застосовуються.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План Вступ. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової...
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Завдання бухгалтерського обліку

Курсова робота з дисципліни «Організація обліку в банку» на тему...
Завдання та принципи організації податкового обліку в акб «Форум»

Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5
П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 с

Вступ 3
Основи побудови бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 5

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівкою та
Про Національний банк України”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно-правових актів Національного...

Розділ 1 Система бухгалтерського обліку в банках України
Усучасному економічному житті країни спостерігається стійка тенденція зростання ролі комерційних банків. Діяльність їхня багатогранна,...

Розділ Система бухгалтерського обліку в банках України
У сучасному економічному житті країни спостерігається стійка тенденція зростання ролі комерційних банків. Діяльність їхня багатогранна,...

Розділ 1 Система бухгалтерського обліку в банках України
Усучасному економічному житті країни спостерігається стійка тенденція зростання ролі комерційних банків. Діяльність їхня багатогранна,...

Царичанської районної державної адміністрації
Положення про облікову політику (далі – Положення) визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського...

Правила ведення аналітичного обліку в банках України
Ці Правила визначають основні вимоги до порядку ведення аналітичних рахунків у банках, а також до порядку формування параметрів аналітичного...

Центр економічної освіти
«Огляд змін щодо ведення бухгалтерського обліку та порядку відображення у обліку господарських операцій бюджетними установами у 2015...

Порядок організації роботи, функції та завдання структурних підрозділів...
Державної казначейської служби України з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності

Проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського...
Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства фінансів України

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

НП(С)Б01
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні’вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну...

Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покласти на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером

Про організацію бухгалтерського обліку військової частини на 2017 рік
НП(С)БО), Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 31. 12. 2013 р. №1203, нормативних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт