Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник










АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № ___________

м. Київ «___» _________ 2013 р.

Приватне підприємство «ПАЛ-ТУР” (Ліцензія Державної служби туризму і курортів на тур операторську діяльність від 09.04.2010 р. серія АБ, №505870;), платник податку на прибуток на загальних підставах, іменоване надалі “Туроператор” в особі директора Аксеніной Оксани Віталіівни , що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони,

та __________________________________________________________________________________________________________________________, в особі_____________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________

надалі – Турагент, з іншої Сторони,

далі разом та окремо - «Сторони» і «Сторона», діючи добровільно, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), розуміючи правові наслідки укладення цього правочину, керуючись ст.ст. 202-204, 626, 627 ЦК України, уклали цей Договір (далі –Договір) про наступне

1. Терміни Договору.

З метою уніфікації та скорочення тексту однакового розуміння та тлумачення умов цього Договору сторони домовились визначати наступні терміни:

Законодавство ” – закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

Договір” – даний Агентський Договір;

Додатки” – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою правочини, які є невід’ємною частиною Договору;

Повноваження” – права та обов’язки Сторін, передбаченні Законодавством, і Договором;

Третя особа” – будь-який учасник цивільних відносин, який не є Стороною даного договору.

Турист” - особа, яка здійснює, або має намір здійснити подорож до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року, включаючи день від’їзду та приїзду, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;

Туристичний продукт” - попередньо розроблений ТУРОПЕРАТОРОМ комплекс туристичних послуг, який поєднує не

менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням;

Тур” - туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт та інші).

Просування туристичного продукту” - комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації туристичного продукту чи туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо);

Туристичний оператор” – юридична особа, створена згідно із законодавством України що поставляє туристичний продукт від власного імені, має ліцензію на туроператорську діяльність та для якої цей вид діяльності є виключним відповідно до ст.20 Закону “Про туризм”;

Туристичний агент” - юридична особа, створена згідно із законодавством України, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що поставляє туристичний продукт від імені туристичного оператора та має ліцензію на турагентську діяльність відповідно до закону;

Реалізація туристичного продукту” - оформлення договором на туристичне обслуговування або ваучером відчуження турпродукту на користь Туриста.

Сторони” - Туроператор та Турагент;

Туристичний Ваучер (путівка)” - документ, визначеної Туроператором форми, який надає право Туристу на розміщення в зазначеному готелі з певним типом харчування та типом номера у визначений строк. Ваучером також може надаватись право Туристу на користування трансфером. На Ваучер не розповсюджується ст. 23 Закону України «Про туризм». Ваучер не є документом, зазначеним у ст. 207 Податкового кодексу України;

Подорож” - поїздка Туриста за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо) придбаного ним Турпродукту;

Замовлення від Турагента” – безвідклична оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці Турагента та в Додатку № 2 до Договору (Договір на туристичне обслуговування).

Заявкою Турагента також є безвідклична оферта самого Турагента направлена Туроператору, в якій міститься пропозиція укласти договір на організацію туру на умовах, визначених в такій Заявці Турагента та в проформі такого договору, що міститься на сайті Туроператора www.paltour.com.ua.

Подання Турагентом Туроператору Заявки Турагента означає згоду Турагента на його поручительство перед Туроператором за відшкодування збитків, яких може зазнати Туроператор внаслідок відкликання оферти Туристом або юридичною особою після її отримання Туроператором.

Заявка Турагента подається Турагентом Туроператору в електронному вигляді. Формування Заявок Турагента здійснюється таким чином, щоб виключити можливість здійснення авіаперельоту неповнолітніх без супроводу батьків, піклувальників або інших осіб, які уповноважені ними.

Підтвердження Замовлення” - згода (акцепт) ТУРОПЕРАТОРА по електронних чи факсимільних засобах зв'язку на Замовлення ТУРАГЕНТА, у якому міститься згода ТУРОПЕРАТОРА на надання Турпродукту. Така відповідь ТУРОПЕРАТОРА може бути надана у вигляді рахунку ТУРОПЕРАТОРА, виписаного на ім’я ТУРАГЕНТА відповідно до Замовлення ТУРАГЕНТА;

Зміна Замовлення Турагента” - скасування попереднього Замовлення Турагента та подання нового Замовлення Турагента, що має відмінність від раніше поданого;

Ануляція» - відмова Турагента зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого та/чи придбаного у Туроператора Турпродукту чи його частини, а також відмова Туроператора від надання замовленого та/чи придбаного Турпродукту у випадках визначених у Договорі. Турпродукт вважається придбаним в момент укладення договору на туристичне обслуговування між Турагентом та Туристом.

Фінансова відповідальність Турагента перед Туроператором” - обов'язок, який ТУРАГЕНТ приймає перед ТУРОПЕРАТОРОМ шляхом підписання даного Договору та який включає в себе: (1) обов'язок ТУРАГЕНТА реалізувати замовлений ТУРАГЕНТОМ Турпродукт за ціною Турпродукту, встановленою в прайс-листах ТУРОПЕРАТОРА, наданих ТУРАГЕНТУ; (2) обов'язок ТУРАГЕНТА перерахувати ТУРОПЕРАТОРУ виручку від реалізації замовленого ТУРПРОДУКТУ в розмірі та строки, встановлені Договором, незалежно від розміру та строку фактичного одержання ТУРАГЕНТОМ такої виручки від Туриста та незалежно від дати фактичної реалізації ТУРАГЕНТОМ такого Турпродукту.

Оn-line бронювання ” – бронювання туристичних послуг ТУРОПЕРАТОРА за допомогою Інтернет через систему «LIK-TOUR on-line», розміщену на офіційному сайті ТУРОПЕРАТОРА

2. Предмет Договору.

2.1 За цим Договором Туроператор доручає, а Турагент зобов'язується особисто, за винагороду, від імені Туроператора здійснювати в його інтересах і на його користь юридичні й фактичні дії визначені цим Договором, пов'язані з реалізацією сформованого Туроператором туристичного продукту із самостійним набором і формуванням туристичних груп. Для чого проводить діяльність по рекламуванню, консультуванню, просуванню на ринку туристичних послуг продукту Туроператора, проводить діяльність, пов'язану з укладенням договорів на туристичне обслуговування із третіми особами (туристами).

2.2 Відносини, що виникають з даного Договору не є монопольними агентськими відносинами.

2.3 Формою підтвердження повноважень Турагента є даний договір.

3. Порядок укладання і обслуговування Договорів на туристичне обслуговування

3.1 На підставі Договору Турагент від імені та за дорученням Туроператора укладає договори на туристичне обслуговування з

Туристами (Туристом) у формі, встановленій Туроператором (форма договору на туристичне обслуговування є Додатком до цього Договору № 2 та міститься на офіційному сайті Туроператора www.paltour.com.ua ).

Турагент укладає договір на туристичне обслуговування Туриста, предметом якого є послуги, що містяться в Підтвердженні заявки. Договір на туристичне обслуговування вважається укладеним в момент відправлення Туроператором Турагенту Підтвердження Заявки.

3.2. Для реалізації цього права Турагента

Туроператор зобов’язаний:

3.2.1 Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

3.2.2 В період дії цього Договору оперативно надавати допомогу Турагенту, при виникненні у нього ускладнень при підготовці і укладенні конкретних договорів на туристичне обслуговування.

3.2.3. Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення Туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни на Турпродукт чи його частину. При зниженні вартості туру знижена частина вартості Турпродукту, сплачена Турагентом, поверненню Турагенту не підлягає.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента письмово (по електронній пошті), про що Турагент повідомляє Туристів. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста.

3.2.4 Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

3.2.5 Забезпечити страхування Туристів (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками.

3.2.6 Оформляти, та надавати представникам Турагента виїзні документи Туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорі і які підтверджують надання Туристу Турпродукту. Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку Туру. Відсутність у представника Турагента належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів. Неповна, чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів.

3.2.7 Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять у замовлений Турпродукт, за наявності можливості у Туроператора надання такого Турпродукту. При цьому Турагент повинен виконати зобов’язання, передбачене в пп. 3.3.11 Договору.

3.2.8 На підставі поданого Турагентом Замовлення на бронювання послуг Туроператор протягом 2-х робочих днів з моменту отримання Замовлення надає Турагенту підтвердження Замовлення у вигляді рахунку на оплату вартості Турпродукту або відмовляє у бронюванні послуг.

3.2.9 Відповідно до Замовлення Турагента, підтвердженого Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг Туроператор надає Турпродукт Турагенту для реалізації. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах та Договорі вимог, у тому числі відносно вартості Турпродукту, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукту. У будь-якому разі Турагент зобов’язаний забезпечити повну та своєчасну оплату вартості Турпродукту, визначеної у виставленому рахунку.

3.2.10 Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти ( відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та ін.), яка, зокрема міститься в каталогах та на сайті Туроператора.

3.3 При укладанні договорів на туристичне обслуговування Турагент зобов’язаний:

3.3.1. До укладення Договору на туристичне обслуговування надати Туристу або юридичній особі інформацію, визначену ч. 4 ст. 20 Закону України «Про туризм» та Договором, а також пояснити значення зробленої Туристом чи юридичною особою оферти Туроператору.

3.3.2. До початку надання туристичних послуг надати Туристу або юридичній особі за їх вимогою інформацію, визначену в ч. 5 ст. 20 Закону України «Про туризм».

3.3.3. Перевіряти у Туристів наявність та правильність оформлення необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд. Турагент повинен відмовити Туристу (або юридичній особі) в укладенні Договору на туристичне обслуговування якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим від строку перебування Туриста у цій країні, або меншим від строку, визначеного компетентними органами цієї країни;

б) строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим семи днів (для іноземців та осіб без громадянства);

в) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

г) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;

ґ) відсутність документів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»;

д) відсутність документів, які надають право іноземцю чи особі без громадянства в’їжджати та перебувати на території України, що передбачені законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.1995р. № 1074 «Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію»

3.3.4. Приймати від Туриста або юридичної особи плату за Турпродукт шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.

3.3.5. У межах своїх зобов’язань вести звітність у формі та в строки, що визначені Договором.

3.3.6. У випадку звернення Туриста до Турагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Туроператора протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попереджати Туристів про те, що до претензії має додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні перебування.

3.3.7. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування Турпродукта Туроператора.

3.3.8. Негайно у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Заявці Турагента чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

3.3.9. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта, зокрема, списки Туристів із зазначенням прізвища та імені (в латинській транскрипції), громадянства, дат перебування в країні, до якої подорожує Турист, вибраного Туристом готелю та розміщення в номерах, серію та номер закордонного паспорта, дату видачі закордонного паспорта та дату закінчення його чинності, орган, який видав закордонний паспорт, дату народження Туриста, номер телефону Туриста.

3.3.10. При укладенні Договору на туристичне обслуговування з Туристом, який має особливі потреби (інвалід або інша особа, яка бажає отримати додаткове обслуговування в аеропортах вильоту/прильоту), Турагент зобов’язаний:

а) внести відповідну примітку в Заявку Турагента і за дві доби до вильоту рейсу направити Туроператору відповідне повідомлення електронною поштою на адресу: office@paltour.com.ua

б) отримати від такого Туриста кошти для сплати Туроператору вартості обслуговування в аеропортах вильоту/прильоту відповідно до виставленого Туроператором рахунку.

3.3.11. При Ануляції або Зміні заявки Турагента повернути Туроператору невикористаний Ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі неповернення вказаних документів, нові документи на ім’я того самого туриста Туроператором не видаються.

3.3.12. Після укладення Договору на туристичне обслуговування надавати Туроператору послуги з доведення до Туристів (юридичних осіб) інформації, яка стосується замовленого Турпродукту, приймати від Туриста претензії, побажання тощо і направляти їх Туроператору. При Ануляції або Зміні заявки Турагента, оформити відповідні зміни в Договір на туристичне обслуговування відповідно до положень ст. 654 Цивільного кодексу України та провести розрахунки з Туроператором, викликані Ануляцією або Зміною заявки Турагента, а також виконувати інші дії, визначені Договором.

3.3.13. Діяти виключно в межах повноважень, обумовлених Договором.

4. Розрахунки Сторін

4.1. Вартість Туру зазначається у рахунку, що виставляється ТУРОПЕРАТОРОМ. Рахунок повинен містити банківські реквізити та адреси Сторін; вартість туру до сплати ТУРАГЕНТОМ у гривнях за вирахуванням агентської винагороди.

4.2. ТУРОПЕРАТОР надає ТУРАГЕНТУ винагороду за реалізацію Туру, розмір якої залежить від маркетингових програм ТУРОПЕРАТОРА та зазначається у Підтвердженні Замовлення, що надсилається ТУРОПЕРАТОРОМ ТУРАГЕНТУ електронною поштою.

Право ТУРАГЕНТА на агентську винагороду виникає в момент коли Турист почав користуватися послугою, що входить до складу Туристичного продукту і використання якої передує у часі усім іншим послугам, які входять до складу Туристичного продукту.

Розмір винагороди, порядок її виплати, а також форма та зміст рахунку встановлюються ТУРОПЕРАТОРОМ та можуть бути змінені ним в

односторонньому порядку шляхом публікації на сайті ТУРОПЕРАТОРА www.liktour.com.ua та /або шляхом направлення ТУРАГЕНТУ відповідного письмового повідомлення.

4.3. Якщо інші строки платежу не будуть зазначені у рахунку ТУРОПЕРАТОРА, при надходженні до ТУРОПЕРАТОРА Замовлення ТУРАГЕНТА на Тур за 9 (дев’ять) та більше днів до початку ТУРУ, оплата здійснюється ТУРАГЕНТОМ на підставі рахунку ТУРОПЕРАТОРА протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підтвердження даного Замовлення. Замовлення, що поступило за 8 (вісім) днів до початку Туру, повинно бути оплачене ТУРАГЕНТОМ протягом 2 (двох) банківських днів. Замовлення, що поступило за 7 (сім) і менше днів, повинно бути оплачена протягом 1 (одного) дня, наступного за днем підтвердження Замовлення. Замовлення, що поступили за один день до початку Туру або в день початку Туру, оплачуються негайно після отримання підтвердження ТУРОПЕРАТОРА.

4.4. Фактом виконання ТУРАГЕНТОМ грошового зобов'язання по оплаті вартості Туру в безготівковій формі вважається момент надходження коштів на рахунок ТУРОПЕРАТОРА. При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій, а також ризик зміни валютних курсів відноситься на ТУРАГЕНТА.

4.5. Невчасна, неповна або неправильна оплата ТУРАГЕНТОМ виставлених рахунків-фактур знімає з ТУРОПЕРАТОРА всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором та надає ТУРОПЕРАТОРУ право відмовити Туристу в наданні Турпродукту, навіть якщо ТУРАГЕНТ вже отримав Підтвердження Замовлення.

У цьому випадку ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право Анулювати Замовлення ТУРАГЕНТА із застосуванням штрафних санкцій відповідно до розділу 6 Договору.

При ануляції Замовлення з причин, зазначених в цьому пункті, ТУРАГЕНТ несе відповідальність перед Туристом за розірвання (відмову) від

договору на туристичне обслуговування.

При відмові ТУРОПЕРАТОРА від надання Турпродукту за один день до початку туру через причини зазначені у цьому пункті, ТУРАГЕНТ зобов’язаний сплатити штраф ТУРОПЕРАТОРУ в розмірі 100% (сто) відсотків від вартості Турпродукту.

4.6. Якщо інший курс не буде встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ: суми платежів, виражені в умовних одиницях та зазначені у пов’язаних з Договором документах Сторін, сплачуються у гривнях по внутрішньому курсу Туроператора на день формування рахунку, якщо інший курс не буде зазначений у Підтвердженні Замовлення та/або опублікований на сайті ТУРОПЕРАТОРА www.paltour.com.ua

ТУРОПЕРАТОР має право змінювати внутрішній курс в односторонньому порядку інформуючи ТУРАГЕНТА про таку зміну шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті ТУРОПЕРАТОРА www.paltour.com.ua

4.7. Вартість туру може змінюватись для громадян інших країн (не ризедентів України).

4.8. ТУРАГЕНТ не має права реалізовувати туристичний продукт за ціною, вищою ніж та, що встановлена ТУРОПЕРАТОРОМ.

4.9. Всі суми, отримані ТУРАГЕНТОМ від реалізації Турпродукту Туристам, є власністю ТУРОПЕРАТОРА (транзитні кошти), за винятком агентської винагороди ТУРАГЕНТА і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з ТУРОПЕРАТОРОМ.

4.10. ТУРОПЕРАТОР не відшкодовує жодних витрат ТУРАГЕНТА, пов’язаних із виконанням ним Договору, у тому числі витрати на просування Турпродукту ТУРОПЕРАТОРА, підтримання власних офісів, на використання поштового, телеграфного, телефонного або електронного зв’язку у будь-яких цілях. Такі витрати ТУРАГЕНТ має покривати за рахунок винагороди за цим Договором, а при її недостатності - за рахунок інших джерел.

4.11. У разі систематичного невчасного або неповного перерахування грошових коштів ТУРОПЕРАТОР має право припинити дію даної угоди.

5. Права і обов’язки Сторін

5.1. Турагент має право:

5.1.1. За згодою Туроператора проводити заходи рекламного та консультаційного характеру, що сприяють укладенню Турагентом Договорів на туристичне обслуговування. Використання Турагентом знаку для товарів і послуг Туроператора можливе лише за погодженням з Туроператором.

5.1.2. На отримання повної інформації про взаєморозрахунки Сторін, які здійснюються на виконання Договору та іншої інформації, необхідної для виконання Договору.

5.2. Туроператор має право:

5.2.1. Зменшити або збільшити повноваження Турагента, що оформляється у вигляді Додатку до Договору.

5.2.2. Здійснювати перевірку документів, пов’язаних з укладенням Турагентом конкретних Договорів на туристичне обслуговування.

5.2.3. Здійснювати перевірку зберігання документів Туристів (проїзних документів, страхових полісів, Ваучерів), отриманих від Туроператора, з метою передачі їх Туристу чи юридичній особі.

6.3. Турагент зобов’язаний:

5.3.1. Надавати допомогу Туроператору при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред’явлення Туристом чи юридичною особою претензії.

5.3.2. У випадку зміни реквізитів Турагента (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси Турагента, дані уповноваженої особи, номер телефону/факсу, електронна адреса), Турагент зобов’язаний в день, коли сталися ці зміни інформувати про них Туроператора шляхом надіслання Туроператору відповідного повідомлення, в тому числі електронними та факсимільними засобами зв’язку з наступним надісланням підтверджуючих документів.

5.3.3. За день до початку туру уточнити час вильоту літака і при його зміні довести інформацію до Туриста чи юридичної особи.

5.3.4. Не пізніше трьох днів з моменту отримання від Туроператора двох екземплярів Акту до агентського договору надіслати підписаний Турагентом один екземпляр цього акту на адресу Туроператора. У випадку ненадходження на адресу Туроператора підписаного Акту до агентського договору, Туроператор залишає за собою право достроково розірвати Договір.

5.3.5. Перевіряти електронну поштову скриньку, на яку Туроператор надсилає інформацію, що стосується виконання Договору та стан (статус) Заявки Турагента на офіційному сайті Туроператора www.paltour.com.ua У разі відсутності виставленого Туроператором рахунку-фактури на Підтверджену заявку або/та відсутності повідомлень про стан (статус) Заявки Турагента повідомити про це Туроператора.

5.3.6. Протягом визначеного законодавством строку зберігати укладені від імені Туроператора Договори на туристичне обслуговування та інші документи, пов’язані з укладенням та виконанням цих договорів та надавати їх на вимогу Туроператора.

5.4. Туроператор зобов’язаний:

5.4.1. Своєчасно та якісно виконувати свої обов’язки за Договором;

5.4.2. Надавати Турагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки Сторін за певний період дії Договору станом на перше число конкретного місяця.

5.4.3. У випадку зміни реквізитів Туроператора (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси Туроператора, дані уповноваженої особи), Туроператор зобов’язаний у термін до кінця місяця, у якому стались ці зміни, інформувати про них Турагента. У випадку зміни електронної адреси, номерів телефонів/факсів Туроператор зобов’язаний негайно повідомити Турагента про ці зміни.

5.5 Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за Договором, за винятком настання випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

6.Відповідальність Сторін.

6.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, та умов цього Договору.

6.2.Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором, зокрема, розуміється:

Для Турагента:

- надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу (Туристам);

- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну або не повну інформацію:

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;

- ненадання Туристам або юридичній особі інформації про загальні правила продажу Турпродукту Туроператора, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі, включаючи інформацію, зазначену в пп. 3.3.1.та 3.3.2 Договору;

- не перевірена наявності та правильності оформлення паспортних та візових документів у Туристів відповідно до пп. 3.3.3 Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

6.2.1. Турагент несе повну відповідальність за укладення Договору на туристичне обслуговування у формі, встановленій Туроператором у Додатку № 2 до Договору, в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з не укладенням зазначеного договору у формі, встановленій Туроператором.

6.2.2. У випадку невиконання зобов'язань по оплаті Турпродукту (п.4.1.) Турагент зобов'язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен день прострочки до моменту повного погашення заборгованості.

6.2.3. У випадку ануляції або зміні Турагентом раніше поданого Замовлення штрафні санкції для Турагента складають:

При ануляції Туру або зміні Замовлення:

Турагент сплачує ШТРАФ у розмірі:

Більше ніж за 15 діб

Гривневий еквівалент $25 за замовлення туру

Від 15 до 8 діб

15 (п’ятнадцять) відсотків від вартості Турпродукту

Від 7 до 6 діб

30 (тридцять) відсотків від вартості Турпродукту

Від 5 до 1 доби

80 (вісімдесят) відсотків від вартості Турпродукту

Менше ніж за 1 добу чи неявка на рейс

100 (сто) відсотків від вартості Турпродукту

6.2.4. Сторони домовилися, що зазначений у ст.6.2.3 розмір штрафу не застосовується до турів у напрямку Йорданія, Ізраїль, ОАЕ, Таїланд, Шрі-Ланка, Мальдівські острови, Домініканська республіка, Індія, Куба, Маврикій, Греція, Ліван, Сирія та інших країн не зазначених у ст.. 6.2.3 Розрахункові строки застосування штрафів та її розмір публікуються ТУРОПЕРАТОРОМ на сайті www.liktour.com.ua та можуть бути зазначені у Підтвердженні Туру.

6.2.4. Сторони (з урахуванням задекларованих готелями умов) дійшли згоди, що у будь-якому випадку односторонньої відмови ТУРАГЕНТА від підтвердженого Замовлення з нестандартним розміщенням Туристів у готелі, а також у випадку відмови ТУРАГЕНТА від Замовлення зі стандартним розміщенням Туристів у готелі у спеціально обумовлені ТУРОПЕРАТОРОМ дати, у період національних свят України або країни тимчасового перебування, а також у дні шкільних канікул будуть застосовуватися інші умови та розмір неустойки. У таких випадках розмір договірної неустойки може бути змінений ТУРОПЕРАТОРОМ у межах 100% вартості Туру. Про розрахункові строки застосування зазначеної неустойки, встановлені у відповідності із вимогами готелів, ТУРОПЕРАТОР повідомить ТУРАГЕНТА шляхом відповідної публікації на сайті ТУРОПЕРАТОРА www.paltour.com.ua

6.2.5. Інші умови ануляції туру та розміри штрафних санкцій визначаються відповідно до договорів Туроператора з партнерами по організації Туру, за умови повідомлення Турагента Туроператором про такі строки відмов та розміри штрафних санкцій до подання Турагентом Замовлення Туроператору.

6.2.6. У випадку ануляції або зміни Турагентом раніше поданого замовлення на авіаційне перевезення, що було замовлене без інших туристичних послуг, Турагент зобов’язаний на вимогу Туроператора сплатити останньому штраф в розмірі, визначеному у тарифах авіаперевізника:

6.2.7. Якщо це передбачено спеціальними тарифами перевізника на регулярні рейси або спеціальними умовами турів то Турагент зобов’язаний відшкодувати і збитки, окрім штрафних санкцій, вказаних в таблиці даного пункту. При цьому слід мати на увазі, що сума тарифу квитків на чартерні рейси є такою, що не повертається.

У випадку одночасного настання таких обставин:

- відсутність ануляції Турагента;

- відсутність оплати Турагентом Турпродукту чи авіаквитка;

- неявка туриста на рейс,

на Турагента накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукту.

6.2.8. За цим Договором збитки, завдані Туроператору, стягуються у повній сумі понад штрафні санкції. Штрафи сплачуються Турагентом на підставі рахунку, виставленого Туроператором. Стягнення штрафних санкцій є правом, а не обов’язком Туроператора.

6.2.9.У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор в даному випадку відповідальності не несе.

6.2.10. Турагент несе повну відповідальність за перевірку наявність та правильність оформлення у Туристів необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд, та відшкодовує в розмірі завданих Туроператору збитків які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з їхньою відсутністю, а також Турагент відшкодовує всі витрати у випадку будь яких порушень Туристами, прикордонного, митного режимів, включаючи й ті які можуть виникнути у Туроператора в зв’язку з необхідністю депортації Туристів, які перевозяться відповідно до діючого договору.

6.2.11. Усі домовленості, пов’язані з реалізацією Туру: Замовлення, підтвердження Замовлення, відмова від Замовлення, зміна підтвердженого Замовлення, претензійна переписка і т. ін. здійснюється виключно у письмовій формі. До письмової форми прирівнюються факсимільні повідомлення та

повідомлення, передані електронною поштою (e-mail) ТУРОПЕРАТОРОМ або отримані на офіційну адресу ТУРОПЕРАТОРА.

6.2.12. Підписанням Договору ТУРАГЕНТ підтверджує, що ТУРОПЕРАТОР до укладення даного Договору надав ТУРАГЕНТУ увесь необхідний інформаційний матеріал – пакет документів, який містить необхідну за законодавством інформацію про Тури, ТУРОПЕРАТОРА та рекомендації ТУРАГЕНТУ: пам’ятку Туристу по країні перебування та профілактиці можливих захворювань; інформаційні листи; прайс-листи, інформація про штрафні санкції. Зазначений інформаційний так само матеріал опублікований на сайті ТУРОПЕРАТОРА www.paltour..com.ua та зберігається в офісі ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОР має право вносити зміни в інформаційний матеріал шляхом направлення ТУРАГЕНТУ відповідних повідомлень або розміщення інформації на сайті ТУРОПЕРАТОРА. Дата направлення повідомлення ТУРАГЕНТУ або дата розміщення інформації на сайті ТУРОПЕРАТОРА вважається датою вступу змін або доповнень в інформаційний матеріал. Обов’язок по з’ясуванню змін, які можуть бути внесені в інформаційний матеріал після укладення Договору, покладається на ТУРАГЕНТА. Зміст інформаційного матеріалу може доповнювати або змінювати умови Договору.

6.3. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором, зокрема, розуміється

Для Туроператора:

- ненадання вчасно замовленого та оплаченого Турагентом і підтвердженого Туроператором Турпродукту;

- неправильне оформлення документів, необхідних для здійснення подорожі, якщо зобов’язання по оформленню таких документів взяв на себе Туроператор;

- несвоєчасна передача Турагенту документів, необхідних для використання Турпродукту.

- ненадання або несвоєчасне надання інформації, необхідної для належного виконання даного Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

6.3.1.У випадку невиконання з вини Туроператора своїх зобов'язань, передбачених Договором, що до надання підтвердженого Турпродукту, він несе відповідальність перед Турагентом у формі грошової компенсації вартості не наданого з вини Туроператора Турпродукту або його ненаданої частини. Туроператор у випадку необхідності має право замінити замовлений готель на рівноцінний без зниження в класі обслуговування.

6.3.2. Туроператор не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов'язані із цим зміни обсягу і строків Туру, а також за невиконання або неналежне виконання авіаперевізником, готелем, аеропортом, страховою компанією зобов’язань у наданні послуг з авіаперевезення, готельного обслуговування, послуг аеропорту, страхових послуг відповідно. У цих випадках відповідальність перед Турагентом і Туристами несуть авіакомпанії й інші транспортні компанії, готель, аеропорт, страхова компанія відповідно до чинного законодавства.

6.3.3. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду Туру.

6.3.4. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не скористався Турпродуктом.

6.3.5. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Турагенту та/або Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні Турагента, підтвердженому Туроператором.

7. Рекламації.

7.1.Усі пред’явлені Турагентом рекламації Туристів мають відповідати нормам Закону України «Про звернення громадян» та повинні містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста, період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом, та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, акт обов’язково повинен бути завіреним підписом представника Туроператора в країні перебування. Рекламації повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Туроператору надається копія Договору Турагента з Туристом, інші документи, що мають відношення до інциденту. За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації Туристам.

7.2.Туроператор розглядає отримані від Турагента рекламаційні документи протягом 30 днів, починаючи з моменту їх одержання, а при необхідності отримання додаткової інформації – до 45 днів.

7.3.Рекламації, подані чи заявлені Турагентом з порушенням вимог п.7.1 даного Договору, Туроператором до розгляду не приймаються і Турагент несе по них самостійну відповідальність без права пред'явлення вимог до Туроператора та без права задоволення таких вимог за рахунок Туроператора.

8.Форс-мажорні обставини.

8.1.Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, саме як на приклад:

- Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

- Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;

- Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору;

- Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

- Законні чи незаконні дії органів державної влади.

8.2.Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

9.Порядок вирішення спорів.

9.1.Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з даного Договору чи в зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. При неможливості такого вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд до господарського суду за місцем укладання Договору.

11. Інші умови.

11.1. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до 01.04.2015р.

У разі не попередження другої Сторони за тридцять днів до дати, визначеної в п. 11.1 даного Договору, про не бажання продовжувати дію даного Договору на майбутнє, в такому випадку Договір вважається переукладеним на невизначений термін.

11.2 Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку, крім документів, що стосуються розрахунків та спірних питань сторін.

11.3.Сторони зберігають за собою право достроково розірвати даний Договір. У цьому випадку ініціатор розірвання Договору зобов'язаний направити письмову пропозицію іншій стороні, сторона договору, яка одержала пропозицію у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

11.4. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

11.5.Будь-які зміни і доповнення даного Договору мають свою силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі, за підписами обох Сторін та оформлені додатками до нього.

11.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.7. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

11.8. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.9. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.10 Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за цим Договором, за винятком настання випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

11.11. Цей Договір складений українською мовою, на 6 сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

ТУРОПЕРАТОР

Платник податку на прибуток на загальних умовах

Поштова адреса: 01004, м. Київ

Вул.. Льва Толстого б.11/61 оф.52

Тел/факс (044)235-52-53 багатоканальний

Ел. Адреса office@ paltour.com..ua

web-сайт www.paltour.com.ua

Код ЄДРПОУ 31245218 МФО300023 в м.Києві

р/р 26009000016661 Подільське відділення УКРСОЦБАНК”

Свідотство платника податків Серія А №520738

Св № 694233 від 27.11.2000р.

Ліцензія Серія АВ № 505830 видана Державною

службою туризму і курортів 09.04.2010.

Фінансова гарантія виконання зобов’язань № 358/10-Г


ТУРАГЕНТ

Платник податку _____________________________________

Поштова адреса: ______________________________________

_____________________________________________________

Тел/факс _____________________________________________

Ел. адреса ___________________________________________

Сайт ________________________________________________

Код ЄДРПОУ _______________МФО_____________________

р/р_________________________банк______________________

_____________________________________________________

Інд.Подат. № _________________________________________

Св № __________________від________________________ р.

Ліцензія на провадження _____________________ діяльності Серія № видана _________________________

______________________________ «___» ___________201__р.

Директор ________________ Аксеніна О. В.

М.П.

Розмір фінансового забезпечення ТУРАГЕНТА складає ______

(_____________________) ЄВРО. Платіжна гарантія № _______

видана _________________________________________________

Директор ________________________________

М.П.

Шановні колеги!

Просимо Вас вказати відповідальніх осіб та телефони за якими можливо в не робочий час та вихідні дні підтрімувати зв'язок

(мобільний, домашній тощо)

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________


поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Додаток №1 до агентського договору
Прат тк «АйТі-тур» на реалізацію туристичних продуктів №11118166 (адреса: 61174, м. Харків, пр. Перемоги, 77 Літ.«А-1», ліцензія...

Приватне підприємство «Квітка Буковини» (P. C buk Flower) (ліцензія...

Товариство з обмеженою відповідальністю „фор ґейтс україна”, ліцензія...
Державного агентства України з туризму та курортів на операторську діяльність серія ае №272548 від 16. 10. 2013 р платник податку...

Приватне підприємство «Модні подорожі» (ліцензія Державної служби...
«Модні подорожі» (ліцензія Державної служби туризму І курортів від 08. 06. 2007 р., серія ав №329815), яке є платником податку на...

Приватне підприємство „Світлана Тур
Приватне підприємство „Світлана Тур”, яке є платником єдиного податку, ліцензія серія ае №185629 (надалі іменується "туроператор")...

“антарес тур” Україна, 04050, Київ, вул. Артема 58/2,оф. 1 Тел./факс:...
Ліцензія Державної служби туризму та курортів на туроператорську діяльність аг №580610 від 05. 10. 2011

“антарес тур” Україна, 04050, Київ, вул. Артема 58/2,оф. 1 Тел./факс:...
Ліцензія Державної служби туризму та курортів на туроператорську діяльність аг №580610 від 05. 10. 2011

На туристичне обслуговування
«Нью Лоджик» (м. Київ, вул. Михайлівська, 6а; ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську діяльність серія аг,...

Ліцензія серія аг №580988 Державної служби туризму І курортів від...
Аг №580988 Державної служби туризму І курортів від 30. 03. 2012р., платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах,...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
«алінда тур» (ліцензія Державного агенства з туризму та курортів від «16» жовтня 2013 р., серія ае №272543), платник податку на прибуток...

Терміни, категорії І поняття, що вживаються в договорі турист (споживач туристичних послуг)
Перемоги, 77 Літ.«А-1», ліцензія Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
Виробничо-комерційне приватне підприємство «Галлея» (ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів від «20. 02. 2012»,...

Приватне підприємство «імі тур»
Приватне підприємство «імі тур», яке є платником єдиного податку (5%), іменоване надалі «Туроператор», в особі Генерального директора...

Юридична особа за законодавством України пп «Галичанка іф» ліцензія...
Агентства України туризму І курортів на туроператорську діяльність від 13. 04. 2012р., серія аг №581043 строк дії ліцензії необмежений,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пегас Туристик» ліцензія...
Міністерства культури І туризму України від 12. 10. 2007 р., серія aв, №349664, платник податку на прибуток підприємств на загальних...

Догов І р на туристичне обслуговування
Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія ае №272527, платник єдиного податку...

Ліцензія Державної служби туризму І курортів на туроператорську діяльність
Аг №580610 від 05. 10. 2011 р., платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор», в...

На туристичне обслуговування
Приватне підприємство «Океан-Тур» м. Львів, вул. Шолом -алейхема 7, оф. 1А; ліцензія



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт