Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма фахового випробування з «цивільного права»

Програма фахового випробування з «цивільного права»

Сторінка1/3
  1   2   3ВНПЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

гуманітарного університету

О.В. Негодченко

«___» __________ 2014 р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

З «ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА»

(при вступі на навчання за ОКР «спеціаліст»)

Схвалено на засіданні

Приймальної комісії

26 лютого 2014 р.

Протокол № 2

Дніпропетровськ

2014

Програма фахового випробування з «Цивільного права» (при вступі на навчання за ОКР «спеціаліст») / Укладач: завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук Білнова Г.О., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Татарінов В.І. – Дніпропетровський гуманітарний університет”. – 2014. – 27 с.

Рецензенти:
Чабаненко М.М. – завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.
Тропіна О.М. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ
ТЕМА №. 1. Місце цивільного права в системі права. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ, НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
Місце цивільного права в системі правових галузей. Взаємодія галузей сучасного права. Предмет цивільного права як галузі права. Цивільне право як регулятор суспільних відносин. Майнові відносини, відносини власності. Майнові відносини у галузі товарообігу. Особисті немайнові відносини і виникнення їх у зв'язку із здійсненням особистих прав. Метод цивільного права. Загальне юридичне становище суб'єктів цивільних прав і обов'язків. Специфіка юридичних фактів у цивільному праві. Диспозитивні начала в цивільному праві. Особливості цивільно-правових санкцій. Принцип цивільного права. Функції цивільного права. Визначення і система цивільного права. Сторони в цивільному праві. Мета в цивільному праві. Цивільно-правові норми та інститути як система сучасного цивільного права. Форми систематизації (кодифікація, інкорпорація).

Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Норми сучасного цивільного права. Суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання. Цивільні правовідносини. Юридичні факти. Судова практика застосування цивільно-правових норм. Методи, що використовуються в науці цивільного права: формально-логічний метод, порівняльний метод, системно-структурний метод, конкретно-соціологічний.

Значення цих положень обумовлено формуванням загального уявлення про цивільне право як самостійну галузь.

ТЕМА № 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Поняття і особливості цивільного законодавства. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства. Проблеми створення нового цивільного законодавства. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства. Комплексне законодавство. Аналогія права і аналогія закону. Роль судової і господарської практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства.

Поняття і особливості цивільних правовідносин. Ознаки цивільно-правових відносин. Елементи цивільно-правових відносин. Зміст цивільних правовідносин. Суб'єкти і об'єкти цивільних правовідносин. Суб'єктивне цивільне право і суб'єктивний цивільний обов'язок. Види цивільно-правових відносин. Регулятивні і охоронні відносини. Абсолютні, загальнорегулятивні і відносні правовідносини. Активні і пасивні цивільні правовідносини. Речові і зобов'язальні, майнові і немайнові правовідносини. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності. Юридичні факти та їх класифікація. Дії і події як юридичні факти.

Норми цивільного права регулюють суспільні відносини за участю громадян і різноманітних організацій. При цьому суспільні відносини будучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими відносинами.
ТЕМА № 3. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Правоздатність громадян. Реальність і гарантованість правоздатності. Співвідношення і відмінності між правоздатністю і суб'єктивними цивільними правами. Дієздатність громадян: виникнення, зміст і припинення. Основні риси цивільної дієздатності. Види дієздатності та випадки її обмеження. Визнання громадянина недієздатним. Встановлення опіки над особами визнаними недієздатними в судовому порядку. Правові наслідки визнання громадянина недієздатним. Порядок і правові наслідки визнання громадянине безвісно відсутнім і оголошення його померлим. Ім'я і місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. Порядок реєстрації актів громадського стану, їх оскарження і відновлення.

ТЕМА № 4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ І ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Поняття та ознаки юридичної особи. Організаційна єдність. Наявність

відокремленого майна. Виступ у цивільному обороті від свого імені. Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Здатність бути позивачем або відповідачем у суді, господарському чи третейському суді. Правоздатність і дієздатність юридичної особи. Зміст цивільної правоздатності юридичної особи. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Основні способи утворення юридичних осіб : розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний, договірний. Форми припинення юридичних осіб: ліквідація, реорганізація. Банкрутство як одна з підстав для ліквідації юридичної особи. Класифікація юридичних осіб. Господарські товариства як юридичні особи. Види господарських товариств. Виробничі підприємства як юридичні особи. Види підприємств. Об'єднання підприємств. Україна, як особливий суб'єкт цивільного права. Участь України в цивільно-правових відносинах.

Юридична особа є самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили.
ТЕМА № 5. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Поняття і види цивільних прав. Відносини між суб'єктами з приводу речей, майнових та немайнових прав. Речі, як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Засоби виробництва і предмети споживання. Речі, вилучені з цивільного обороту, обмежені в обороті, не вилучені з цивільного обороту. Речі індивідуально визначені і визначені родовими ознаками. Речі споживчі і неспоживчі. Подільні і неподільні речі. Речі головні і приналежні. Плоди і доходи. Гроші та валютні цінності. Нерухомі та рухомі речі. Майно. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. Приватизаційні папери як особливий вид державних цінних паперів. Приватизаційні майнові сертифікати. Вексель як об'єкт цивільного права. Джерела вексельного законодавства. Поняття і види векселя. Форма векселя. Дії, послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав. Службова та комерційна таємниця.

Правовідносини слід розглядати як відносини між суб'єктами з приводу того чи іншого об'єкту. Вони складаються між особами щодо матеріального чи нематеріального блага для задоволення своїх потреб. В цих положеннях розглядаються об'єкти цивільних прав, те заради чого суб'єкти вступають у відносини і на що спрямовані їхні суб'єктивні права та обов'язки, з метою здійснення своїх законних прав та інтересів.

ТЕМА № 6. ПРАВОЧИНИ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ АБО ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Поняття і види правочинів. Умови дійсності правочину. Форма правочину: усна або письмова (проста і кваліфікована). Вимоги до письмових правочинів.

Сторони правочину. Особливості вчинення правочинів неповнолітніми, обмежено дієздатними і недієздатними особами. Зміст правочину. Відповідність волі і волевиявленню правочину. Недійсні і умовно дійсні правочини. Мнимий і удаваний правочин. Умови і строки правочину. Наслідки визнання правочину недійсними. Поняття і види реституції.

ТЕМА № 7. Поняття, види та зміст ОСОБИСТих НЕМАЙНОВих ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Поняття особистих немайнових прав, не пов'язаних і майновими. Ознаки особистих немайнових відносин. Зміст особистих абсолютних правовідносин. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими. Право громадянина на ім'я. Право громадянина на власне зображення. Право на особисту недоторканість і свободу, охорону житла і здоров'я. Особливості захисту цих прав. Засоби захисту особистих немайнових прав.

Фізична особа як суб'єкт історичного процесу розвитку матеріальної і ду­ховної культури є біосоціальною істотою. Вона наділена природними і суспільно-юридичними якостями. Для того щоб бути учасником цивільно-правових відносин необхідні цивільна правоздатність і цивільна дієздатність, які розкриваються у даній темі.

Цивільне законодавство регулює майнові і зв'язані з ним особисті немайнові відносини, а також інші особисті немайнові відносини у випадках. спеціально передбачених законом. Отже, особисті немайнові відносини у "чистому" вигляді, тобто поза зв'язком з майновими, регулюються нинішнім цивільним правом лише у винятковому порядку.
ТЕМА № 8. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Поняття і значення строків в цивільному праві. Строки та їх місце у системі юридичних фактів цивільного права. Зміст строку. Різниця між строком і терміном. Види цивільно-правових строків. Строки здійснення суб'єктивних прав і виконання обов'язків. Строки захисту цивільних прав (гарантійні, оперативного захисту, претензійні, позовної давності, процесуальні).

Позовна давність. Види строків позовної давності (загальні і спеціальні). Момент перебігу позовної давності. Випадки призупинення перебігу строку позовної давності. Порядок обчислення строків позовної давності. Обставини (юридичні факти) які перешкоджають управомоченій особі своєчасно пред'явити позов.

Строки, які встановлюються у цивільних правовідносинах як прояв соціального часу (у формі існування соціальної матерії, суспільного буття), с важливим правовим засобом цілеспрямованого регулювання діяльності громадян та організацій. Строки дисциплінують учасників правових зв'язків, забезпечують чіткість і визначеність у правах та обов'язках суб'єктів.

ТЕМА № 9: ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ

Зміст суб'єктивного цивільного права. Зобов'язальні правовідносини. Способи здійснення суб'єктивного права. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав. Поняті правового захисту. Елементи права на захист. Зв'язок правового захисту з правовою охороною. Зміст суб'єктивного права на захист. Об'єкти правового захисту. Різниця між відмовою у захисті права і відмовою у правовому захисті. Правопорядок як об'єкт правового захисту. Виникнення та здійснення права на захист. Наявність передумов, які роблять можливим і необхідним виникнення права на захист.

Способи захисту. Визнання права. Припинення дій, то порушують право. Відновлення становища, що існувало до порушення права. Присудження до виконання обов'язку в натурі. Зміна правовідносин. Припинення правовідносин. Стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків. Стягнення неустойки (штрафу, пені). Компенсація моральної шкоди. Інші способи захисту. Органи, що здійснюють захист. Право на захист (самооборону).

Поняття представництва. Повноваження та особливості комерційного представництва. Види представництва: законне, договірне, адміністративне. Повноваження представника і їх особливості. Відповідальність представника. Довіреність (разова, спеціальна, генеральна). Форма довіреності. Строк дії довіреності. Передоручення. Припинення дії довіреності.

ТЕМА 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Поняття і значення цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Форми цивільно-правової відповідальності. Взаємозв'язок між обов'язком і відповідальністю. Різниця між цивільно-правовою відповідальністю і засобами оперативного впливу (оперативними санкціями). Компенсаційна роль інституту відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності (договірна та позадоговірна). Часткова, солідарна і субсидіарна відповідальність. Повна, обмежена і підвищена (кратна) відповідальність. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності. Умисел як форма вини. Випадок і непереборна сила як підстави звільнення від відповідальності.
ТЕМА № 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВЕ ПРАВО. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗАХИСТ. ВОЛОДІННЯ І ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Поняття речового права. Речове право в об'єктивному і суб'єктивному розумінні. Ознаки речового права. Абсолютний характер речового права. Суб'єкти і об'єкти речового права. Зміст речового права. Види речових прав. Право власності і право володіння. Права на чужі речі. Поняття і зміст володіння чужою річчю. Види володіння. Суб'єкти володіння. Виникнення і припинення володіння. Захист володіння. Право обмеженого користування чужими речами (сервітути). Види сервітутів. Виникнення і припинення сервітутів. Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Встановлення і припинення емфітевзису. Право користування чужою, землею для забудови (суперфіцій). Припинення і захист суперфіцію.

Поняття власності і права власності. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному розумінні. Способи набуття і припинення права власності. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі.

Коли окремий індивід привласнює конкретну річ він усуває від неї всіх інших осіб. Цим і визначається характер взаємодії людей у процесі привласнення. Центральним моментом цієї теми є те, що відносини між окремими індивідами та їх групами складаються з приводу привласнення матеріальних благ.
ТЕМА № 12. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Поняття інтелектуальної власності і творчої діяльності. Основні ознаки права інтелектуальної власності. Відмінність права інтелектуальної власності від права власності. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності.

Поняття і джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Суб'єкти авторських відносин. Види співавторства. Суб'єкт похідного авторського права. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі. Право на недоторканість твору. Право на обнародування твору. Майнові права автора чи іншої суб’єктів авторського права. Поняття суміжних прав. Суб'єкти суміжних прав. Суб'єктивні суміжні права. Права виконавців. Права виробників фонограм. Права організацій мовлення. Строк охорони суміжних прав. Поняття і види ліцензійного договору і авторських договорів.

Захист авторського права і суміжних прав. Види порушень авторського права і суміжних прав. Способи цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав.
ТЕМА №13. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ: КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА, ДАРУВАННЯ, ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ, РЕНТА
Поняття і значення договору купівлі продажу. Різновиди купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору. Земля як об'єкт договору купівлі-продажу. Об'єкти які не можуть бути у власності тих чи інших суб'єктів правовідносин або мають набуватися з дотриманням спеціальних правил. Ціна в договорі. Перелік продукції, товарів і послуг на які може запроваджуватись державне регулювання цін і тарифів. Державна полі­тика ціноутворення. Особливий порядок визначення цін передбачений для зовнішньоекономічних угод. Правовий режим валютних цінностей. Форма договору. Особливі умови та порядок оформлення окремих різновидів договору купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення. Права покупця у разі придбання речі неналежної якості, якщо її недоліки не були застережені продавцем. Особливості окремих типів купівлі-продажу. Купівля-продаж у роздрібній торгівлі. Купівля-продаж в зовнішньо-торговельному обігу. Купівля-продаж на біржах і аукціонах. Купівля-продаж майна державних підприємств у порядку приватизації. Форвардні, ф'ючерсні і опціонні операції. Договір міни. Бартерний договір. Договір дарування. Сторони в договорі дарування. Предмет договору дарування. Форма договору дарування.

Поняття і значення договору поставки. Договір поставки як правова форма регулювання господарських відносин. Суб'єкти і об'єкти договору поставки. Поставки продукції за державними замовленнями (контрактами). Організація господарських зв'язків з поставок. Порядок і способи укладення договорів поставки. Форма укладення договору поставки. Строки укладення договору поставки. Гарантійні строки у договорі. Зміст договору поставки. Умови укладення договору. Виконання договору поставки. Іногородні поставки продукції. Правила, які регулюють перевірку продукції і товарів за кількістю і якістю. Правові наслідки порушення договору поставки. Прострочення поставки або недопоставка: Відхилення виготовлювача від вимог щодо якості продукції. Поетапна некомплектної продукції. Договори на постачання енергією та газом. Нормативні акти які здійснюють правове регулювання договірних відносин з постачання енергією та газом. Сторони та об'єкти договору. Матеріальна відповідальність енергопостачальних організацій.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма фахового випробування з «цивільного права»
Окр «бакалавр» на основі окр «молодший спеціаліст» / Укладачі: завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Блінова Г. О., старший...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання...
«Секретар-друкарка», «Оператор комп’ютерного набору», «Діловод», «Оператор з уведення даних в еом(ОМ)», «Обліковець з реєстрації...

Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки...
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін І передбачає визначення...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за ступенем «магістр»
Фахове вступне випробування за спеціальністю «Облік І оподаткування» за ступенем «магістр» проводиться з метою визначення рівня засвоєння...

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка»
Мета фахового вступного випробування підготовка фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика»,...

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання...
Обладнання переробних І харчових виробництв” складена на основі навчального плану підготовки бакалавра напряму 050503 „Машинобудування”...

Програма конкурсного фахового вступного випробування для вступу на...
Спеціальність 05070104 «Монтаж І експлуатація електроустаткування підприємств І цивільних споруд»

Програма вступного випробування з математики / Укладач Подоляк В....
Вступного випробування із дисципліни «Математика» (співбесіда) для вступників на спеціальність 01010201 Початкова освіта на основі...

Програма фахового вступного випробування для отримання освітнього...
Магістр менеджменту соціокультурної діяльності, менеджер готельно-ресторанного І туристичного бізнесу

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма фахових випробувань за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Бакалаври навчальних закладів III-IV рівня акредитації за напрямом 050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” повинні...

Програма вступного випробування підготовки доктора філософії галузі...
Програма вступного випробування призначена для вступників в аспірантуру за спеціальністю071 «Облік І оподаткування»

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт