Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стату т

Стату т

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «СУ №112 «Стальконструкція»

Протокол № 20 від « 27 » квітня2011 р.


С Т А Т У Т


ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»( НОВА РЕДАКЦІЯ )

м. Маріуполь

2011 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», та інших нормативно-правових актів.

  2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01413767) є новим найменуванням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01413767) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

  3. Цей Статут є новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

  4. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» створено шляхом виділу майна управління № 112 та створення на його базі самостійної юридичної особи із акціонерного товариства закритого типу «Донбасстальконструкція» , зареєстрованого виконкомом Ворошиловської районної ради народних депутатів м. Донецька розпорядження № 211/2 р від 29 квітня 1994 р.

  5. Товариство є публічним акціонерним товариством.

  6. Найменування Товариства:

   1. Повне найменування:

    1. українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»;

    2. російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ».

   2. Скорочене найменування:

    1. українською мовою: ПАТ «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»;

    2. російською мовою: ПАО «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ».

  7. Місцезнаходження Товариства: 87515, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, 49 .

  8. Правовий статус Товариства:

   1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

   2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові i особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

   3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

   4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об’єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

   5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

   6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

   7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

   8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

   9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

   10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

   11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

   12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

   13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

   14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

  9. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.
  1. Майно Товариства:

  2. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

   1. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

   2. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

  3. Джерелами формування майна Товариства є:

   1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

   2. доходи, отримані від надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;

   3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

   4. кредити банків та інших кредиторів;

   5. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

   6. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

   7. інші джерела, не заборонені законодавством України.

  4. Товариство є власником:

   1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

   2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

   3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

   4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

  5. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

  6. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 2 цього Статуту.

  7. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 1. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

  1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

  2. Предмет діяльності:

  • 26.61.1 Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів; 

  • 26.61.9 Виробництво інших будівельних виробів з бетону;

  • 28.11.0 Виробництво металевих конструкцій;

  • 28.21.0 Виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів;

  • 28.51.0 Оброблення та покриття металу

  • 28.52.0 Інші операції з оброблення металу

  • 28.71.0.Виробництво бочок та інших подібних металевих ємкостей .

  • 28.73.0.Виробництво виробів з дроту .

  • 29.22.1 Виробництво (без ремонту) підіймального і такелажного устаткування;

  • 29.22.2 Ремонт (спеціалізований) підіймального і такелажного устаткування; 

  • 29.51.2 Монтаж та установлення машин для металургії; 

  • 29.51.3 Ремонт (спеціалізований) машин для металургії;

  • 29.52.2 Виробництво (без ремонту) будівельних машин і обладнання; 

  • 29.52.3 Ремонт (спеціалізований) машин для добувної промисловості та будівництва; 

  • 29.52.4 Монтаж та установлення машин для добувної промисловості та будівництва; 

  • 29.71.0. Виробництво побутових електроприладів;

  • 31.10.1. Виробництво двигунів, генераторів та трансформаторів;

  • 37.10.1. Обробка металевих відходів та брухту чорних металів;

  • 37.10.2 Обробка лома та відходів кольорових металів;

  • 37.20.6. Обробка відходів та брухту та регенерація гуму ;

  • 45.11.1 Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок;

  • 45.11.2 Виконання земляних робіт;

  • 45.11.3 Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;

  • 45.21.1 Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);

  • 45.21.2 Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів;

  • 45.21.3 Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергозабезпечення;

  • 45.21.4 Будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи;

  • 45.21.5 Будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості;

  • 45.21.6 Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань;

  • 45.21.7 Монтаж і встановлення збірних конструкцій;

  • 45.22.1 Улаштування покрівель;

  • 45.22.2 Роботи з забезпечення водонепроникності;

  • 45.23.1 Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах;

  • 45.23.2 Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;

  • 45.25.1 Зведення будівельних риштовань;

  • 45.25.3 Бетонні роботи;

  • 45.25.4 Монтаж металевих конструкцій;

  • 45.25.5 Цегляна і кам'яна кладка;

  • 45.25.9 Інші спеціальні будівельні роботи;

  • 45.31.1 Монтаж електропроводки й арматури;

  • 45.31.2 Монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен;

  • 45.31.3 Монтаж ліфтів і ескалаторів;

  • 45.31.4 Інші роботи з електроустаткування будівель;

  • 45.32.0 Ізоляційні роботи;

  • 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонювання повітря;

  • 45.33.2 Водопровідні і каналізаційні роботи;

  • 45.33.3 Газопровідні роботи;

  • 45.34.1 Установлення огороджень і поручнів;

  • 45.34.2 Інші електромонтажні роботи;

  • 45.34.9 Інші монтажні роботи;

  • 45.41.0 Штукатурні роботи;

  • 45.42.0 Столярні роботи;

  • 45.43.1 Роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою;

  • 45.43.9 Інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги і стін;

  • 45.44.1 Роботи із скління;

  • 45.44.2 Малярні роботи;

  • 45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва;

  • 45.50.0 Оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;

  • 50.00.0 Торгівля транспортними засобами та їх ремонт ,

  • 50.20.1 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами; 

  • 50.20.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення; 

  • 51. Оптова торгівля і посередництво у торгівлі ,

  • 51.52. Оптова торгівля металами і рудами ,

  • 51.53.1. Оптова торгівля лісоматеріалами і будівельними матеріалами ,

  • 51.57.0. Оптова торгівля відходами та брухтом ,

  • 51.90.0 Інші види оптової торгівлі,

  • 55.23.1 Надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду; 

  • 55.23.2 Надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях;

  • 55.51.1 Діяльність їдалень на підприємствах і в установах; 

  • 55.51.5 Діяльність загальнодоступних їдалень;

  • 55.52. Постачання готової їжі;

  • 60.22.0 Пасажирські транспортні перевезення ,

  • 60.23.0 Інші автомобільні пасажирські перевезення ,

  • 60.24.1.Вантажні автомобільні перевезення . Діяльність автомобільного вантажного транспорту .

  • 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів та складування ,

  • 63.12.0. Складування .

  • 63.21.2 Функціонування автомобільного транспорту;

  • 65.21.0. Фінансовий лізинг,

  • 65.22.0. Надання кредитів ,

  • 65.23.0. Інші види фінансового посередництва ,

  • 70.1. Організація операцій з власною нерухомістю ,

  • 70.20. Здавання під найм нерухомого майна ,

  • 70.11.0 Підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;

  • 70.12.1 Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;

  • 70.12.2 Купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;

  • 70.12.3 Купівля та продаж земельних ділянок;

  • 70.20.1 Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;

  • 70.20.2 Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;

  • 70.20.3 Здавання під найм земельних ділянок;

  • 70.31.1 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення; 

  • 70.31.2 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення; 

  • 70.31.3 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок; 

  • 70.32.0 Управління нерухомістю;

  • 71.10.0. Здавання під найм автомобілів,

  • 71.21.0. Здавання під найм інших транспортних засобів ,

  • 71.32.0. Здавання під найм будівельних машин та устаткування ,

  • 73.10.0. Дослідження та розробки галузі природних та технічних наук ,

  • 74.20.1. Діяльність у сфері інжинірингу ,

  • 74.30.0. Технічний контроль та аналіз ,

  • 90.00.1 Діяльність з оброблення твердих відходів;

  • 90.00.2 Діяльність з оброблення рідких відходів;

  • 90.00.3 інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій;

  • 92.61.0 Експлуатація спортивних споруд;

  • 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту;

  • 92.72.0 Інша діяльність у сфері відпочинку та розваг;

  • 93.00.0. Індивідуальні послуги ;

  • 93.01.1 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

  1. Дозволи та ліцензії.

   1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

  1. Статутний капітал Товариства.

   1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 168 681,00 грн. (сто шістдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 00 копійок).

   2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку .

   3. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку , шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

   4. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

  2. Резервний капітал Товариства.

   1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

   2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

  3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

   1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

   2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.
 1. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

  1. Статутний капітал Товариства поділено на 337 362 (триста тридцять сім тисяч триста шістдесят дві) простих іменних акції номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень 50 копійок) кожна.

  2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Випуск привілейованих акцій не здійснюється.

  3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

  4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

  5. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

  6. Обіг акцій Товариства здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

  7. Наслідки невиконання зобов’язань щодо викупу акцій.

   1. У разі невиконання Товариством зобов`язань з обов’язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

  8. Випуск акцій.

   1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

   2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

   3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

   4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

   5. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

   6. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

   7. У разі розміщення цінних паперів Товариства чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

   8. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов’язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

   9. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій

   10. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

  9. Анулювання акцій.

   1. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

 2. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

  1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

  2. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

  3. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

   1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

   2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов’язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Витрати на виготовлення завірених копій зазначених документів та поштові витрати здійснюються за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

   3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;

   4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

   5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

   6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

  4. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який складається відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

  5. Акціонери Товариства зобов'язані:

   1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

   2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

   3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

   4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стату т

Стату т

Стату т
Державного навчального закладу “Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу І торгівлі”

Стату т
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»

Стату т
Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «спеціалізоване управління №112 «стальконструкція»

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т “Моторного (транспортного) страхового бюро України”
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження від 01. 02. 2005 №3470

Стату т
Публічного Акціонерного Товариства «медінвестпроект», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 24. 03....

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Рішення №1 від 26. 03. 2013р. Стату т адвокатського бюро «романа ганенка»
Цей статут розроблено на основі та у відповідності до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та інших чинних нормативних...

Стату т
Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (далi – Підприємство) засновано на державній власності...

Стату т
Відкритого акціонерного товариства “Електровимірювач”, яке засноване згідно з рішенням Фонду Державного майна України від 05. 11....

Стату т
Цей Статут викладений у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські...

Стату т
Цей Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Стату т
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області (далі –будинок дитячої та юнацької творчості) є установою комунальною...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт