Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу

Надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Договір № 000/01

надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналум. Київ
03 березня 2008 року.


Приватне підприємство "Захід-сервіс плюс”, надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Матусевича Костянтина Ісааковича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю „Яііі”, надалі "КЛІЄНТ", в особі директора Кооо, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, котрі в подальшому можуть бути спільно пойменовані як „Сторони”, та кожний окремо - як „Сторона”, уклали цей договір про нижческазане.
Терміни, визначення, базове законодавство.

Для цілей цього Договору та для уникнення непорозумінь та конфліктів у майбутніх стосунках нижченаведені терміни та визначення визначають наступне:

I. Послуги аутсорсингу – послуги по наданню Виконавцем персоналу для вирішення виробничих питань Клієнта.

ІІ. Аутсорсинг – передача функцій підбору та обліку персоналу Клієнта до Виконавця.

ІІІ. Аутстаффинг - вивід за межі кадрового обліку Клієнта частину або повний склад найманих працівників, та приймання цих людей до штату Виконавця. При цьому співробітники продовжують працювати на колишньому місці та виконують свої колишні обов’язки, але обов’язки роботодавця по відношенню до них виконує вже Виконавець.

IV. Договір надання послуг по аутсорсингу персоналу — документ, що регулює відносини між Клієнтом і Виконавцем у процесі надання послуг аутсорсингу персоналу.

V. Спосіб доручення - в письмовій формі шляхом підписання цього Договору та додатків до нього – Заявки та Розрахунку, в яких узгоджуються деталі та обсяг послуг, як то: кількість працівників, їх посади, індивідуальне консультування чи ні, консультування з виїздом по м. Києву, консультування з виїздом в інші міста України, використання якого виду обладнання, інше.

VI. Спосіб узгодження замовлення та досягнення згоди з усіх істотних умов надання послуги - підписання Договору та додатків до нього.

VII. Вартість робіт - загальна вартість робіт визначається у додатку №2 до цього Договору, яка після підписання Заявки та Розрахунку до неї оплачується Клієнтом та у випадку відмови працівників від проходження тестування не підлягає зменшенню.

VIII. Термін виконання робіт (етапи робіт) - загальний перебіг терміну виконання робіт починається від дня повної оплати послуг по психофізіологічному тестуванню у розмірі, визначеному Заявкою та Розрахунком до неї та складає не більш, ніж 20 (двадцяти) робочих днів. У випадку ненадання необхідного приміщення з необхідним обладнанням для надання послуги з виїздом по м. Києву або по Україні – ризик ненадання послуги покладається на Клієнта. У випадку ненадання приміщення у термін до 2 (двох) робочих днів – послуга не надається, а оплата зараховується як неустойка та поверненню не підлягає.

IX. Спосіб та порядок оплати - 100% передплата у безготівковій формі є обов’язковою.

X. Прийняття послуг - у залежності від виду та обсягу, за підсумком усіх наданих послуг не пізніше наступного дня після надання послуг між Клієнтом та Виконавцем складається акт прийняття виконаних робіт, що є підставою для відсутності будь-яких претензій між Сторонами.

XI. Клієнт – юридична (фізична) особа, яка в результаті свого волевиявлення уклала і належним чином виконує умови цього Договору.

XII. Розрахунковий (временний) період – звітний місяць.

XIII. Щомісячна плата – регулярний щомісячний платіж, який оплачує Клієнт за отримані послуги по цьому Договору.

XIV. Місце надання послуг - визначена Клієнтом та Виконавцем фактична адреса отримання послуг, згідно з цим Договором.

XVI. Рахунок-фактура - розрахунковий документ, у якому вказана сума платежу за послуги, що надаються Клієнту, відповідно до цього Договору, а також інша інформація.

XVII. Відповідальна особа – фізична особа, яка Клієнтом чи (та) Виконавцем була визначена для здійснення дій у межах цього Договору.

XVIIІ. Базовим законодавством сторони визнають - українське, діюче на дату підписання цього Договору.

Законодавство - такі, що вступили в силу і діють: Конституцію України, будь-який закон, кодекс законів, Міжнародні угоди, декрет, указ, постанову Кабінету Міністрів України, розпорядження або будь-який інший законодавчий чи нормативний акт України, зареєстрований у встановленому порядку в Міністерстві юстиції України, Міжнародні угоди, ратифіковані Верховною Радою України.

XXXI. Заголовки у цьому Договорі потребляються тільки для зручності та не впливають на його тлумачення.
1. Предмет договору.

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату послуг аутсорсингу та аутстаффингу персоналу Клієнта, протягом терміну дії цього Договору.

1.2. Послуги по цьому Договору надаються Виконавцем по самостійно розробленому та узгодженому з Клієнтом графіку.

1.3. Послуга аутсорсингу та аутстаффингу персоналу включає в себе:

- Зарахування до штату та оформлення трудових відносин з співробітниками Клієнта. При необхідності, пошук та підбір кандидатів згідно вимог Клієнта та зарахування їх до штату Виконавця.

- Надання резервних робітників у разі хвороби або відсутності основних працівників.

- Оформлення кадрових процедур та кадрової документації згідно трудового законодавства України.

- Нарахування та виплата заробітної плати співробітникам. При необхідності, відкриття та ведення банківських рахунків для переводу заробітної плати.

- Розрахунок та перерахування податків та зборів до державного бюджету та державних фондів страхування.

- Виплата допомоги по тимчасової непрацездатності, компенсацій за відпуску, оформлення лікарняних листів, видачу співробітникам довідок.

- При необхідності, медичне страхування співробітників, страхування життя, страхування від нещасних випадків та інше.

- При необхідності, вирішення конфліктних ситуацій з співробітниками.

- Здачу звітності, передбаченої діючим законодавством України.

1.4. Сторони у своїх правовідносинах керуються Цивільним кодексом України, Главою 63 „Послуги”, з урахуванням особливостей, встановлених в окремих статтях цього Договору.
2. Вартість послуг та порядок розрахунків.

2.1. Загальна вартість цього Договору не регламентується і складається з сум актів виконаних робіт.

2.2. Валюта по всім розрахункам по цьому Договору – виключно гривні, або інша національна валюта України, діюча згідно законодавства на момент поточного розрахунку. Усі розрахунки між сторонами цього Договору здійснюються виключно в безготівковій формі.

2.3. Клієнт та Виконавець засвідчують, що між сторонами досягнута домовленість про мінімальний розмір до­говірної ціни на місяць за надання послуг, передбачених пунктом 1.1. в сумі еквівалентній 1430,00 грн. (одна тисяча чотириста тридцяти грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ.

Ця сума дорівнює:

- загальному розміру заробітної плати та інших виплат (передбачені діючим українським законодавством та домовленістю Сторін цього Договору), що нараховуються співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору;

- сумі податків, зборів, витрат та виплат, які пов’язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати;

- прибуток Виконавця у розмірі 5 (п’яти) відсотків від суми витрат, вказаних вище у цьому пункті.

У подальшому, у разі змін до кількості працівників та рівня їх заробітної плати та гарантованих Клієнтом компенсаційних виплат, вартість послуг може змінюватись.

Клієнт здійснює оплату послуг Виконавця згідно рахунків, виставлених Виконавцем. Оплата наданих послуг здійснюється Клієнтом в триденний термін з дати виписки рахунку (або передачі цього рахунку Клієнту).

2.4. В термін до 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання цього Договору Клієнт здійснює перерахування першого внеску в розмірі 2816,00 грн.(дві тисячі вісімсот шістнадцять грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ. Перший внесок складається двох частин:

- з оплати за перший місяць дії цього Договору;

- залогового внеску який залишається у Виконавця протягом дії цього Договору.

Отриманий від Клієнта залоговий внесок Виконавець використовує виключно на оплату останнього місяця дії цього Договору, у разі відсутності своєчасної оплати з боку Клієнта. Залоговий внесок повертається на розрахунковий рахунок Клієнту в термін 3 (трьох) банківських днів з моменту припинення дії цього Договору, але тільки після повного розрахунку з боку Клієнта по своїм зобов’язанням.

2.5. При необхідності вартість окремих послуг, особливості розрахунків, терміни виконання та вимоги щодо оформлення результатів додатково визначаються протоколами до цього Договору.

2.6. Виконавець має право змінювати тарифи на послуги (у тому числі розмір щомісячної плати за послуги), з попередженням про це Клієнта не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до набуття чинності нових тарифів шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення.

2.7. Виконавець повідомляє Клієнта про те, що його комерційна діяльність оподатковується податком на прибуток на загальних підставах згідно з ст. 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Виконавець є платником податку на додану вартість.

2.8. Клієнт повідомляє Виконавця про те, що його комерційна діяльність оподатковується податком на прибуток на загальних підставах згідно з ст. 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Клієнт є платником податку на додану вартість.
3. Порядок виконання та здавання і приймання послуг.

3.1. Клієнт не пізніше ніж через 3 (три) робочих дня після підписання цього Договору обома Сторонами, передає Виконавцю у письмовому вигляді заявку на надання персоналу, в якої Клієнт зобов’язаний вказати спеціальності та посади необхідного йому персоналу, його кількість та рівень заробітної плати, а також максимальний строк трудового договору по кожній спеціальності та посаді. Цю заявку Клієнт зобов’язаний підписати особисто та завірити своєю печаткою.

3.2. Виконавець проводить первинний підбір персоналу, який відповідає вимогам Клієнта. Потім Клієнт ознайомлюється з набраним персоналом. Якщо нарікань від Клієнта не має, то відібраний персонал підписує з Виконавцем письмові строкові трудові договори на виконання відповідного обсягу робіт. Строк трудових договорів з персоналом не може бути більш, ніж максимальний строк, вказаний в заявці на надання персоналу.

Усіх співробітників Виконавець приймає на випробувальний термін строком до 3 (трьох) календарних місяців. У разі успішного проходження випробувального терміну співробітник приймається на роботу по строковому трудовому договору, якій співпадає з максимальним строком трудового договору по кожній спеціальності та посаді, затвердженим Клієнтом.

Тільки після укладання письмового строкового трудового договору співробітник має право приступити до своїх обов’язків.

3.3. Приймання та звільнення співробітників Виконавцем.

3.3.1. Форми та умови строкового трудового договору, включаючи звільнення, не передбачені українським законодавством, яке діє на момент укладання цього строкового трудового договору, підлягають обов’язковому узгодженню з профспілковою організацією Виконавця.

3.3.2. Приймання фахівців на посади, де особливе значення мають професійні якості робітника, здійснюється виключно по результатам конкурсу, який проводять спільно представники Виконавця та Клієнта.

3.3.3. Перевагу на заміщення вакантних (нових) робочих місць надається колишнім співробітникам Виконавця, звільненим раніше у зв’язку з скороченням, членам родин співробітників Виконавця та іншім.

3.3.4. Сторони цього Договору гарантують працевлаштування особам, потребуючим соціальної допомоги (молоді, інвалідам та іншим) на робочі місця, в тому числі спеціальні, кількість яких встановлюється українською державою та (або) місцевою владою.

3.3.5. Кожен прийнятий співробітник Виконавця, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору в частині, яка безпосередньо торкається виконанням ним своїх зобов’язань.

3.3.6. Співробітники Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, можуть бути звільнені у разі змін в організації виробничого процесу у Клієнта, при скороченні чисельності або штату. У таких випадках ці співробітники персонально попереджаються адміністрацією Виконавця про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за 2 (два) місяця. При цьому одна чи інша сторона цього Договору надають такому співробітнику іншу роботу за фахом, а у разі неможливості цього або при відмові співробітника від неї останній працевлаштовується самостійно. При звільнені співробітника по вказаній в цьому пункті підставі йому Виконавець виплачує, а Клієнт компенсує Виконавцю, заробітну плату за весь період послідуючого працевлаштування, але не більш ніж за 1 (один) місяць з дня звільнення.

3.3.7. Сторони цього Договору не допускають звільнення співробітника Виконавця у зв’язку з ліквідацією робочих місць, якщо до досягнення пенсійного віку цим співробітником йому необхідно проробити до 2 (двух) років.

3.3.8. Звільнення співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, можливе тільки після використання обома сторонами цього Договору усіх можливих та додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості у Клієнта та (або) у Виконавця.

3.4. Строковий трудовий договір. Зайнятість. Підготовка та перепідготовка кадрів. Підвищення кваліфікації.

3.4.1. Жоден строковий трудовий договір, який укладається з співробітником, не може суперечити цьому Договору та діючому українському законодавству таким чином, що у порівнянні з останніми, права та інтереси співробітника у строковому трудовому договорі були якимось чином обмежені. У разі виникнення такої суперечки відповідні положення строкового трудового договору визнаються Сторонами цього Договору недійсними.

3.4.2. Клієнт не має права вимагати від співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, виконання роботи, яка не обумовлена цим Договором та (або) трудовим договором з цим співробітником. Сторони цього Договору повинні передбачити у трудовому договору з співробітником або розробити та затвердити для кожного співробітника Виконавця, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, його функціональні обов’язки, ознайомити його з ними та вимагати лише їх виконання. У функціональних зобов’язаннях або у трудовому договорі може бути передбачене виконання одним співробітником обов’язків іншого лише у випадку тимчасової відсутності останнього у зв’язку з хворобою відпусткою або по іншим поважним причинам, при цьому такі обов’язки можуть покладатись на другого співробітника тільки за додаткову плату та з урахуванням його реальної можливості виконання їх, т.ч. з урахуванням відповідної професійної підготовки та зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.

3.4.3. Кожен співробітник Виконавця, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, зобов’язаний:

- порядно та якісно виконувати свої обов’язки;

- дотримуватись дисципліни праці;

- своєчасно та точно виконувати розпорядження своїх безпосередніх керівників, керівництва Клієнта та Виковнаця;

- дотримуватись трудової та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів по охороні праці;

- бережливо відноситись до майна Клієнта та Виконавця;

- на прохання адміністрації Клієнта негайно надавати звіт про виконання своїх обов’язків.

3.4.4. По закінченню терміну дії строкового трудового договору з кожним співробітником, останній вважається звільнений відповідного до чинного трудового законодавства України. Для продовження виконання ним своїх обов’язків, з цим співробітником Виконавцем, за згодою Клієнта, підписується новий строковий трудовий договір.

3.5. У разі відхилення від умов праці співробітників Виконавця, передбачених технологічним процесом та/або цим Договором, Клієнт проводить відповідну доплату у розмірі, який обумовлюється Сторонами цього Договору у окремому протоколі (якій є невід’ємною частиною цього Договору).

3.6. В перший місяць після початку надавання послуг по цьому Договору, Виконавець розробляє, а Клієнт затверджує графік відпусток по наданому персоналу. Затверджений графік відпусток не підлягає зміні, крім випадків узгоджених обома сторонами цього Договору.

У подальшому, графік чергових щорічних відпусток повинен бути затверджений обома сторонами цього Договору до 12 (дванадцятого) січня поточного року. Для цього графік чергових щорічних відпусток не пізніше 20 (двадцятого) грудня минулого року надається Виконавцем Клієнту. При визначенні черговості відпусток вважаються сімейні та інші особисті обставини кожного співробітника та інтереси виробничого процесу Клієнта. Перелік категорій співробітників, маючих право на надання відпустці у зручний для них час, визначається діючим українським законодавством.

3.6.1. При цьому, Сторони зобов’язуються:

3.6.1.1. Надавати співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, щорічну відпустку наступної тривалості:
- робітникам

-
Календарних днів
- службовцям

-
Календарних днів
- керівному складу

-
Календарних днів
- представникам керівництва

-
Календарних днів
3.6.1.2. Надавати додаткові відпустки:
- робітникам з ненормованим робочим днем

-
Календарних днів
- робітникам, що проробили за цим Договором більш, ніж _____ років

-
Календарних днів
- робітникам-учасникам бойових дій, ліквідації аварії на ЧАЕС, іншим особам згідно законодавства України

-
Календарних днів
3.6.1.3. Надавати, при наявності можливостей, співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, 2 (дві) відпустки загальною тривалістю до 14 (чотирнадцять) календарних днів на різдвяні та пасхальні свята.

3.6.1.4. Надавати, при наявності можливостей, співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, додаткові короткочасні відпустки з збереженням середньої заробітної плати у випадках:
- одруження

-

3

Календарних днів
- народження дитини

-

3

Календарних днів
- смерті осіб, які перебувають з співробітником у близьких родинних стосунках

-

3

Календарних днів
- робітникам, які мають дітей шкільного віку

-

1

вересня
- для технічного обслуговування особистого автотранспорту, який використовується у службових цілях

-

3

Календарних днів
3.6.1.4. Надавати співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, по їх письмовому проханню короткочасні відпустки без збереженням заробітної плати тривалістю до 15 (п’ятнадцяти) календарних днів щоквартально.

3.6.1.5. Жінкам-співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, відпустку по вагітності та пологам, а також додаткову відпустку до досягнення дитиною трирічного віку, згідно діючого законодавства України.

3.6.2. Право на щорічну відпустку виникає у співробітника Виконавця через 6 (шість) місяців після прийому на роботу. Якщо співробітник Виконавця, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, був прийнятий по переводу з іншого місця роботи, відпустка може бути надана достроково, при узгоджені з Виконавцем та Клієнтом.

3.6.3. Відпустка надається щорічно у терміни, які встановлені графіком відпусток по наданому персоналу. У виключних випадках дозволяється перенесення чергової відпустки на наступний рік. Перенесення чергової відпустки більш, ніж на один рік не допускається. По вимоги співробітника Сторони цього Договору дозволяють розбивку чергової відпустки на частини, при умові, що основна її частина буде не менш, ніж 6 (шість) календарних днів для дорослих, та 12 (дванадцять) календарних днів для осіб, які молодші 18 (вісімнадцять) років.

3.6.4. Виконавець, на вимогу Клієнта або за інших обставин, може відкликати співробітника, за його згодою, із чергової відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю. У цих випадках Клієнт, через Виконавця, повністю компенсує співробітнику витрати на проїзд на місце відпочинку та з місця відпочинку, а також збільшується чергова відпустка на час, необхідний на проїзд до місця відпочинку, але не менш ніж на 3 (три) доби.

У разі, якщо співробітник знаходиться на відпочинку у пансіонаті, домі відпочинку або санаторії, то Клієнт, через Виконавця, компенсує йому в повному обсязі витрати на придбання відповідної путівки. Якщо співробітник знаходиться на відпочинку з сім’єю, то Клієнт, через Виконавця, компенсує витрати на придбання путівок членів родини.

У разі захворювання співробітника під час знаходження у щорічній відпустці, дні хвороби, які підтверджені офіційним документом медичного закладу або лікаря по місцю проведення відпочинку, до терміну відпустки не зараховуються.

3.6.5. При наявності можливостей, Клієнт, через Виконавця, виплачує співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, при виході у щорічну відпустку разову грошову допомогу у розмірі 300 (трьохсот) грн., а також допомогу на дітей (утриманців) з розрахунку 200 (двісті) грн. на кожного. Співробітнику, який був залучений на виконання цього Договору та маючих право на чергову відпустку, Клієнт, через Виконавця, виплачує допомогу у розмірі, який пропорційний відпрацьованому часу.

3.7. У випадку тимчасової непрацездатності співробітника Виконавця (який безпосередньо виконує умови цього Договору) з вини Клієнта, останній приймає на себе усі витрати (або компенсує їх Виконавцеві), передбачені українським законодавством, діючим на момент виникнення цієї непрацездатності.

Якщо тимчасова непрацездатність виникла за межами виконання умов цього Договору, усі виплати Виконавець проводить за свій власний рахунок.

3.8. У випадку отримання співробітниками Виконавця (які безпосередньо виконують умови цього Договору) травм від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від виконання своїх обов’язків у Клієнта, останній приймає на себе усі витрати (або компенсує їх Виконавцеві), передбачені українським законодавством, діючим на момент виникнення цих травм. Крім того, Клієнт зобов’язаний вирішити усі питання з контролюючими органами по цим питанням.

Якщо ці травми співробітники Виконавця отримають за межами виконання умов цього Договору усі ризики та наслідки приймає на себе виключно Виконавець. При цьому він зобов’язаний у триденний строк надати Клієнту іншого свого співробітника, для виконання обов’язків відсутнього співробітника.

3.9. Клієнт через Виконавця зобов’язується гарантувати виплату встановлених діючим законодавством України компенсації та здійснювати індексацію заробітної плати.

3.10. Додаткові компенсації за роботу у вихідні та святкові дні.

3.10.1. За роботу у вихідні дні Клієнт зобов’язується надавати інший день відпочинку. Співробітник Виконавця має право самостійно вирішити якій день брати у якості віхідного дня. Про своє рішення він інформує свого безпосереднього начальника (а також відповідальну особу Клієнта) в усній або письмовій формі не менш ніж за 3 (три) робочих дня до цієї дати. Клієнт не має права відмовити в наданні дня відпочинку. Співробітник Виконавця має право додати день роботи у вихідній день до щорічної відпустки.

За бажанням співробітника Виконавця та по узгодженню з відповідальною особою Клієнта день роботи у вихідній день може компенсуватись оплатою у подвійному розмірі.

3.10.2. За бажанням співробітника Виконавця та по узгодженню з відповідальною особою Клієнта за роботу у святкові дні можуть бути надані дні відпочинку. У цих випадках оплата за роботу у святкові дні проводиться по тарифним ставкам та окладам.

Оплата труда співробітників Виконавця за роботу у святкові дні зараховується у базу при розрахунку різних премій, доплат, при виплаті пільг та компенсацій.

3.10.3. Клієнт зобов’язується за роботу у святкові та вихідні дні:

- виплачувати через Виконавця грошове забезпечення на безкоштовне харчування із розрахунку аналогічної виплати у робочі дні;

- сплачувати проїзд на роботу та з роботи із розрахунка 5,00 грн. (п’ять грн. 00 коп.);

- оплату за роботу у святкові та вихідні дні враховувати при визначенні середнього заробітка при визначенні оплати днів відпустки.

3.11. Інші види компенсацій та пільг.

3.11.1. Клієнт через Виконавця зобов’язується використовувати надбавку на ріст вартості життя. Кожному співробітнику Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, буде індексуватись у повному обсязі заробіня плата, але не нижче передбаченого діючим законодавством України. Індексація проводится після визначення державними органами України відповідного індекса інфляції.

3.12. При наявності можливостей Клієнт через Виконавця зобов’язується.

3.12.1. Додатково надавати та оплачувати жінкам, а також чоловікам-удівцам, які мають дітей віком до 16 років, щомісячно один день для ведення домашнього хазяйства.

3.12.2. Додатково виділити щомісячні проїзні білети для поїздок співробітників по місту, якщо ці поїздки обумовлені роботою, яку вони виконують.

3.13. У випадку, якщо до закінчення дії цього Договору, та/або до закінчення дії окремих строкових трудових договорів з співробітниками, Клієнт має намір достроково розірвати цей Договір, а Виконавець буде вимушений провести термінове скорочення свого штату, Клієнт зобов’язаний компенсувати Виконавцеві усі ризики та наслідки, передбачені українським законодавством, діючим на момент виникнення цього випадку.

3.14. Усі співробітники Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, зобов’язані без дозволу відповідальної особи Клієнта не знаходитись у його приміщеннях у неробочий час по причинам, не пов’язаним з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

3.15. По завершенні кожного розрахункового періоду Виконавець надає Клієнту акт про надання послуг. Результати роботи повинні бути оформлені відповідно до законодавчих та загальноприйнятих вимог, якщо інші вимоги не передбачено в протоколах.

3.16. Клієнт в триденний термін розглядає результати виконаної роботи та повертає Виконавцю підписаний акт про надання послуг.

У разі, якщо Клієнт має претензії до співробітників Виконавця (порушення трудової дисципліни, низка кваліфікація, невідповідність вимогам займаної посади та інше), які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, Клієнт письмово сповіщає про це Виконавця та надає документи, необхідні Виконавцю як роботодавцю, для прийняття відповідних заходів, встановлених діючим законодавством України.

3.17. Робота вважається прийнятою в день передачі результатів з виконанням всіх умов цього Договору, якщо інше не передбачено в протоколах, або якщо в десятиденний термін від Клієнта не надійшла вмотивована письмова відмова від прийняття виконаних робіт.

3.18. Якщо у встановлений термін Виконавець не отримає підписаний акт виконаних робіт або вмотивовану письмову відмову, робота вважається прийнятою в день подання акту про надання послуг з виконанням всіх умов цього Договору.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Терміни, предмет договору, перелік надаваних послуг та визначення...

Правил а надання послуг у готелі Grand Admiral Resort & spa
України у сфері надання послуг розміщення (готельних послуг) споживачам, І регулюють відносини між споживачами (фізичними особами,...

Регламент роботи Новомосковського центру надання адміністративних послуг
Регламент) встановлює порядок діяльності Новомосковського центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок...

Лист дфс україни від 20. 05. 2016 №17612/7/99-99-15-03-02-17
Пдв щодо порядку відображення у податковій звітності з пдв операцій суб'єкта спеціального режиму оподаткування пдв з надання іншим...

Інформація про роботу Центру адміністративних послуг міської ради...
Результатом здійснення Концепції реформування системи надання адміністративних послуг в Україні є Центри надання адміністративних...

Регламент процедурних дій адміністраторів, державних адміністраторів...
Центрі надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Київ Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання
З метою підвищення якості та надійності надання населенню послуг з газопостачання, посилення відповідальності виконавців цих послуг...

Регламент Центру надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради
Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі центр), порядок дій адміністраторів...

Про роботу центрів надання адміністративних послуг з обслуговування...
Ро адміністративні послуги”, відповідно до якого при міських радах (їх виконкомах) І райдержадміністраціях були створені центри надання...

Оформлення та видача паспорта громадянина України Черкаський районний...
Посадова особа територіального підрозділу дмс або адміністратор центру надання адміністративних послуг(у разі надання послуги через...

Інструкція №23 оп
Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів...

Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних...
Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2013 №588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг"...

Проект
Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська та Переліку адміністративних послуг, що надаються...

Регламент центру надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької...
Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року №588 "Про затвердження...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Правила надання послуг поштового зв'язку Загальна частина
Ці Правила визначають порядок надання послуг поштового зв'язку, права та обов'язки операторів поштового зв'язку І користувачів послуг...

До вдосконалення надання послуг
Стаття присвячена проведенню дослідження напрямів удосконалення надання ним таких послуг. Виявлено, що таке удосконалення має здійснюватись...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт