Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон україни «Про освіту»

Закон україни «Про освіту»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про освіту»
Освіта - основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях.
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про освіту

Законодавство України про освіту базується на Конституції України і складається з цього Закону, інших актів законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 2. Право на освіту

1. Громадяни України мають право на доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти.

Це право забезпечується:

розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів освіти дорослих;

створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;

публічним характером діяльності закладів освіти;

різними формами здобуття освіти (очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, індивідуальною, екстернатною тощо);

підтримкою різних форм здобуття та видів освіти впродовж життя.

2. Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.

3. Особа має право здобути ступінь професійної та вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету один раз, крім випадків, передбачених законодавством. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету для здобуття певного ступеню професійної та вищої освіти, мають право повторно безоплатно здобувати цей ступінь професійної та вищої освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету витрачених коштів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в закладах освіти України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

5. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Стаття 3. Державна політика у сфері освіти

1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства, тож вона має першість при розподілі державних ресурсів.

2. Державна політика у сфері освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

3. Засадами державної політики у сфері освіти є:

її обґрунтованість статистичними даними та науковими дослідженнями;

забезпечення рівності між закладами освіти у питаннях якості освіти;

забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обставин та ознак; позитивні дії для забезпечення рівного доступу до освіти;

інституційне відокремлення здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти;

прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень;

фінансова, академічна та адміністративна автономія закладів освіти у межах, визначених законодавством;

сприяння навчанню впродовж життя;

інтеграція у міжнародне освітнє та наукове середовище.

4. При формуванні мережі закладів дошкільної та середньої освіти органи управління освітою зобов'язані забезпечити:

максимально можливу рівність якості освіти в усіх державних та комунальних закладах та рівність у доступі до освіти;

достатню кількість місць у закладах освіти державної та комунальної форми власності для забезпечення потреб усіх громадян, які проживають на відповідній території.
Стаття 4. Основні принципи освіти

Основними принципами освіти в Україні є:

гуманізм;

невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту;

науковий, світський характер освіти;

інтеграція з наукою і виробництвом;

єдність і наступність системи освіти;

свобода у виборі форм здобуття і видів освіти;

навчання впродовж життя.
Стаття 5. Мова освіти

1. Мовою навчання у закладах освіти України є українська мова.

2. Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах середньої освіти.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, у першу чергу - англійської мови, у державних і комунальних закладах освіти шляхом:

обов’язкового зазначення у стандартах освіти володіння мовою міжнародного спілкування як складової переліку нормативних компетентностей випускника та її обсягу;

забезпечення за кошти державного і місцевого бюджетів оволодіння та підвищення рівня володіння мовою міжнародного спілкування для педагогічних і науково-педагогічних працівників;

використання мови міжнародного спілкування в освітньому процесі.

4. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад освіти може прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами.

5. Особливості використання мови навчання на певному рівні освіти визначаються спеціальними законами.
Стаття 6. Освітній процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти

1. Освітній процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських організацій та релігійних організацій.

2. Залучення осіб, що навчаються, до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час освітнього процесу не допускається.

3. Належність особи до будь-якої політичної партії, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі.

4. Особи, що навчаються, та особи, що навчають, можуть створювати у закладах освіти первинні осередки громадських організацій, членами яких вони є.
Стаття 7. Заклади освіти і релігійні організації

Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім закладів духовної освіти.
Розділ IІ. Система освіти

Стаття 8. Форми здобуття та види освіти

1. Особа має право реалізувати право на навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Держава підтримує, визнає та заохочує всі ці види освіти.

2. Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених цим Законом та іншими нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається у закладах освіти, які мають ліцензію.

Формальна освіта передбачає досягнення визначених державними стандартами результатів освіти (засвоєння знань, умінь і навичок). Здобуті результати освіти підтверджуються відповідним документом про освіту в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

3. Неформальна освіта - організоване навчання з метою здобуття нових знань та вмінь, отримання чи підвищення професійних навичок, не передбачає здобуття рівня освіти і отримання документа про освіту, встановленого законодавством України, та здобувається у закладах освіти, установах та організаціях, що не підлягають ліцензуванню та акредитації.

4. Інформальна освіта (самоосвіта) є самоорганізованою та не передбачає інституціолізованих форм.

5. Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

6. Якщо в нормах цього Закону не зазначено інше, термін «освіта» означає формальну освіту.

7. Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані.

8. Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, що навчаються.
Стаття 9. Рівні освіти

1. У системі формальної освіти існують такі рівні:

дошкільна освіта;

середня освіта;

професійна освіта;

вища освіта.

2. Повна середня освіта розпочинається у віці 6-7 років і складається з:

початкової середньої освіти тривалістю 5 років;

базової середньої освіти тривалістю 4 роки;

профільної середньої освіти тривалістю 3 роки

3. Професійна освіта включає:

первинну професійну освіту, після виконання програм якої присуджується ступінь кваліфікованого робітника;

спеціалізовану професійну освіту, після виконання програм якої присуджується ступінь молодшого спеціаліста.

4. Вища освіта включає:

перший цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь бакалавра;

другий цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь магістра;

третій цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь доктора філософії.
Стаття 10. Дошкільна освіта

1. Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, закладах дошкільної освіти та у інші визначені спеціальним законом способи. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.

2. Держава гарантує право на отримання дошкільної освіти і оплачує її здобуття.
Стаття 11. Заклади дошкільної освіти

1. Прийом дітей у заклади дошкільної освіти проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, формуючи та підтримуючи мережу закладів дошкільної освіти, забезпечують достатню кількість місць у них для всіх охочих.
Стаття 12. Середня освіта

1. Метою середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини. У процесі здобуття повної середньої освіти особа має засвоїти визначений суспільними потребами обсяг знань, сформувати прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, бути готовою до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності.

2. Держава гарантує усім громадянам право на отримання повної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна середня освіта в Україні є обов’язковою.

3. Профільна середня освіта переважно здобувається у відокремлених закладах освіти. Профільна середня освіта може мати академічне або професійне спрямування. Особа, яка отримує середню профільну освіту за програмою професійного спрямування, одночасно отримує ступінь кваліфікованого робітника.

4. Середня освіта може здобуватися особами в будь-яких формах, визначених законодавством. Вибір форми здобуття середньої освіти дітьми покладається на їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, із погодженням з дитиною.

5. Середню освіту особи здобувають на основі освітніх програм, що складаються відповідно до вимог Державного стандарту середньої освіти та затверджуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
Стаття 13. Заклади середньої освіти

1. Заклади середньої освіти створюються органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

2. Мінімальна наповнюваність класів у закладах базової та профільної середньої освіти становить десять осіб. У сільській місцевості на запит територіальної громади можуть відкриватися заклади базової чи профільної середньої освіти із середньою наповнюваністю класів менше десяти осіб за умови, що територіальна громада надає повне матеріально-технічне забезпечення цього закладу, а максимально допустимі видатки шкільної субвенції з розрахунку на одного учня, затверджені Кабінетом Міністрів України, повністю забезпечують оплату праці педагогічних працівників.

3. Для здобуття середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при закладах середньої освіти.

4. Охочім надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.
Стаття 14. Професійна освіта

1. Професійна освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок осіб, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершується здобуттям певного кваліфікаційного рівня.

2. Професійна освіта здобувається на базі повної середньої освіти або базової середньої освіти.

3. Здобуття професійної освіти на основі базової середньої освіти відбувається з одночасним здобуттям повної середньої освіти.

4. Заклади професійної освіти здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за кошти державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями, окремими громадянами.

5. Навчання особи у закладі професійної освіти на основі повної середньої освіти може оплачувати підприємство, установа, організація на підставі тристоронньої угоди про навчання та подальше працевлаштування.

6. Особа, яка отримала ступінь кваліфікованого робітника, може продовжити навчання за суміжною спеціальністю за скороченою програмою підготовки для отримання ступеня молодшого спеціаліста.
Стаття 15. Заклади професійної освіти

1. Заклад професійної освіти утворюється для провадження освітньої та інших видів діяльності на певних рівнях професійної освіти.

2. Заклади професійної освіти створюються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. Заклад професійної освіти набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

3. При формуванні мережі державних і комунальних закладів професійної освіти проводяться консультації з відповідними об’єднаннями роботодавців та професійними асоціаціями.
Стаття 16. Вища освіта

1. Вища освіта забезпечує здобуття громадянами наукової і професійної (теоретичної та практичної) підготовки відповідно до їхніх інтересів і здібностей.

2. Держава створює громадянам України умови для реалізації їхнього права на здобуття вищої освіти, зокрема, через фінансування закладів вищої освіти.

3. Прийом громадян до закладів вищої освіти проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності закладу освіти та джерел плати за навчання.

4. Забороняється встановлювати пільги при вступі до закладів вищої освіти, зокрема, у вигляді права на вступ поза конкурсом. Для забезпечення доступу до вищої освіти осіб, котрі потребують додаткової соціальної підтримки та котрі не потрапили за конкурсом на навчання за кошти державного бюджету, держава може оплачувати вартість навчання за умовами, встановленими для осіб, що навчаються за контрактом, після проходження ними конкурсу на вступ до закладів вищої освіти. Порядок та обсяги державного фінансування вищої освіти для осіб, що потребують додаткової соціальної підтримки, визначає Кабінет Міністрів України.

5. Перший цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь бакалавра, здобувається на основі повної середньої освіти або ступеня професійної освіти.

6. Другий цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь магістра, здобувається на основі бакалаврського рівня вищої освіти.

За спеціальностями медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування магістерський рівень здобувається на основі повної середньої освіти у результаті виконання освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС.

7. Третій цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь доктора філософії, здобувається на основі магістерського рівня вищої освіти.

8. За результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих наукових виданнях, особі може бути присуджений науковий ступінь доктора наук. Отримання ступеня доктора наук засвідчує високий рівень наукових досягнень особи.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...

Закон України від 23. 05. 1991 №1060-хіі “Про освіту”. Закон України...
Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності з питань охорони дитинства та соціального захисту дітей

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про освіту»
Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України

Закон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх

Закон України «Про освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

1. Закон України Про освіту
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури у 2016-2017 Н. Р

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон україни «Про освіту»
Стаття Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт