Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах рукопису шевчук ірина Василівна

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах рукопису шевчук ірина Василівна

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ШЕВЧУК Ірина Василівна

УДК 336.225.621.11


МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ

ФІЗИЧНИХ ОСІБ В РИНКОВИХ УМОВАХ

08.00.08 – гроші, фінанси, кредит


ДИСЕРТАЦІЯ


на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник:

доктор економічних наук,

професор,

член-кореспондент УААН, заслужений працівник освіти України

Лайко Петро Афанасійович

Київ-2008


ЗМІСТ
ВСТУП………………………..……………………………..........

3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ…...........


10

1.1.

Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб ……….............

10

1.2.

Теоретичні засади оподаткування доходів фізичних осіб …….

22

1.3.

Сутність механізму оподаткування доходів фізичних осіб та його складові……………………….……………………………..


43
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1……………………………..........

62

РОЗДІЛ 2.

СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ..............


64

2.1.

Роль податків з особистих доходів у формуванні доходної частини місцевого бюджету Житомирської області……………


64

2.2.

Оцінка ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб……………………………………………………...


81

2.3.

Стан податкового навантаження на доходи фізичних осіб…….

102
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2…………..………………………

120

РОЗДІЛ 3.

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ…..........


122

3.1.

Іноземний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та можливості його адаптації в Україні……………........................


125

3.2.

Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб ……………………………………………………..


135

3.3.

Формування перспективної моделі оподаткування трудових доходів фізичних осіб ………………………………………........


151
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3………………………..................

162
ВИСНОВКИ……………………………………………………...

164
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………..........

168
ДОДАТКИ………………………………………………..............

182

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Подальший розвиток України як соціально-орієнтованої правової держави, націленої на інтеграцію у європейське співтовариство, визначатиметься рівнем розвитку усіх державних інститутів, зокрема й податкової системи. Податкова система потребує приведення у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку шляхом забезпечення достатнього обсягу сукупних податкових находжень до бюджетів усіх рівнів. Недосконалі податкові механізми не забезпечують достатніх податкових надходжень і відповідного стимулювання платників до сплати податків. Це призводить до того, що податкова політика не вирішує поставлених перед нею завдань. З огляду на це, важливим є реформування механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пошук шляхів зростання фіскального й регулюючого потенціалу особистого прибуткового оподаткування.

Теоретико-методологічні засади оподаткування розроблені в працях таких видатних вчених як А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Міль, Ф. Нітті, Д. Рікардо, А. Сміт та відповідали фінансовим системам держав середньовіччя та відображали особливості їх державного устрою.

Більш пізні наукові розробки були зорієнтовані на відносно стабільні економічні системи розвинутих країн, характерними рисами яких є адаптованість до ринкового середовища, добре відпрацьована нормативно-правова база, високий рівень податкової культури. Тому, при високій науковій цінності, вони не відповідають реаліям оподаткування особистих доходів в постсоціалістичних країнах.

Дослідженню проблем сучасної податкової системи в цілому, а також податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб присвячені роботи вітчизняних вчених: О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка, С. Каламбет, П. Лайка, В. Мартиненка, А. Поддерьогіна, В. Синчака, А.Соколовської, Л. Шаблистої, І. Чугунова, С. Юрія та інших.

Проте, в сучасних умовах, коли надходження від оподаткування доходів фізичних осіб стають визначальним джерелом формування бюджетних доходів, малодослідженими залишилися проблемні питання обґрунтування напрямів реформування механізму оподаткування особистих доходів та оцінка його регулюючих і фіскальних можливостей.

Складність дослідження та контролю процесів взаємовідносин платників податків з контролюючими органами зумовлюють безсистемний, а також здебільшого випадковий вибір податкового інструментарію, що призводить до неефективного використання фіскальних можливостей особистого оподаткування. Водночас, сучасні податкові важелі пропорційного оподаткування не достатньо виконують завдання регулювання рівня доходів населення, що випливає із сутності регулюючої функції податків та принципів побудови податкової системи України.

Вищезазначене обумовлює відсутність єдності думок науковців і практиків щодо найбільш суперечливих і проблемних питань побудови дійсно ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб, який зміг би оптимально задовольнити потреби як держави, так і платників податків. Важливість вирішення зазначених проблем обумовили вибір теми дослідження, визначили його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри податкової та страхової справи Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграрного університету за темами „Теоретичні і методичні засади удосконалення форм господарювання, економічного механізму, інфраструктури ринку в агропромисловому виробництві та розвитку сільських територій” (державний реєстраційний номер 0101U003619) та „Формування механізму бюджетного та податкового регулювання ефективного функціонування аграрного сектора економіки” (державний реєстраційний номер 0106U003303).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є узагальнення теоретико-методичних засад механізму оподаткування доходів фізичних осіб та розробка пропозицій щодо його вдосконалення в напрямках посилення фіскального і регулюючого потенціалу в ринкових умовах.

Реалізація мети дослідження передбачає постановку і вирішення наступних завдань:

  • узагальнити історичні етапи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб та дослідити його трансформацію;

  • розглянути теоретичні засади оподаткування доходів фізичних осіб;

  • розкрити суть механізму оподаткування доходів фізичних осіб та виділити його складові;

  • оцінити ефективність сучасного механізму оподаткування доходів фізичних осіб;

  • з’ясувати значення податків з особистих доходів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів;

  • оцінити стан податкового навантаження та регулюючий вплив оподаткування на особисті доходи;

  • узагальнити теорію і практику світового досвіду оподаткування особистих доходів в контексті можливостей його адаптації в Україні;

  • обґрунтувати необхідність і напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян;

  • запропонувати перспективну модель оподаткування трудових доходів фізичних осіб та обчислити ефект від її запровадження.

Об’єктом дослідження є процес оподаткування доходів фізичних осіб.

Предметом дослідження є доходи фізичних осіб та механізми справляння податків з них.

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання соціально-економічних явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо використання податків як інструменту регулювання економічних відносин.

Для наукового вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися: історичний метод – при дослідженні еволюції оподаткування доходів фізичних осіб; абстрактно-логічний метод – при визначенні сутності та складових елементів механізму оподаткування доходів фізичних осіб; метод порівняльного аналізу – при дослідженні економічних категорій, порядку оподаткування доходів від різних видів діяльності; метод синтезу – для вивчення можливостей адаптації зарубіжного досвіду; розрахунково-конструктивний метод та метод аналогії – при розробці основних засад вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах; статистико-економічні методи, зокрема: графічний, фінансового аналізу – для дослідження тенденцій розвитку оподаткування, формування доходів фізичних осіб, чинників, що впливають на розмір податкових надходжень; середніх величин – при визначенні середньозваженої ставки прибуткового податку; кореляційний – для оцінки впливу на обсяг надходжень податку з трудових доходів фізичних осіб таких факторних ознак, як чисельність працюючих, величина фонду оплати праці та середньозважена ставка податку; прогнозування – для вивчення фіскальних можливостей та оцінки тенденцій нарощування податкових надходжень з трудових доходів фізичних осіб при застосуванні прогресивної шкали; експертних оцінок – при проведенні анкетування з питань вдосконалення механізму особистого оподаткування.

Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України з питань оподаткування, дані Державного Комітету статистики України, Житомирського обласного управління статистики, Житомирської об’єднаної державної податкової адміністрації, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань теорії і практики оподаткування доходів фізичних осіб.

Наукова новизна отриманих результатів. Найважливішими результатами досліджень, що характеризують їх новизну, розкривають зміст дисертації та виносяться на захист, є:

вперше:

- запропоновано впровадження комбінованих технологій справляння податку з доходів фізичних осіб, за яких механізм оподаткування залежатиме від специфіки одержання доходів, зокрема, застосування прогресивної податкової шкали для трудових доходів поєднуватиметься із пропорційними ставками для інших.

удосконалено:

- методику визначення оподатковуваного доходу, у відповідності до якої сукупний доход коригується на суму податкових вилучень та зменшується на величину економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму;

- методику податкового планування шляхом доповнення податкового аналітичного інструментарію показниками фіскального потенціалу;

- підходи до стягнення податків з підприємців-фізичних осіб з чистого доходу за прогресивною шкалою, за якої рівень податкового навантаження залежатиме від прибутковості діяльності платника.

набули подальшого розвитку:

- формулювання змісту податку з доходів фізичних осіб як обов’язкового нецільового платежу фізичної особи до місцевого бюджету з метою фінансування його видатків;

- теоретичні засади оподаткування шляхом уточнення сутності механізму оподаткування доходів фізичних осіб як сукупності елементів податкового регулювання особистих доходів та податкових важелів прямого та опосередкованого впливу на процес вилучення частини доходів громадян до бюджету;

- визначення поняття „фіскальний потенціал оподаткування доходів фізичних осіб”, як комплекс організаційних, правових та економічних заходів спрямований на використання наявних і прихованих можливостей справляння податків з особистих доходів;

- обґрунтування значення регулюючого потенціалу оподаткування доходів фізичних осіб, під яким слід розуміти здатність впливати на рівень життя шляхом застосування неоподатковуваного мінімуму та прогресивного оподаткування, що забезпечить зниження податкового навантаження на малозабезпечені верстви населення та його поступове підвищення для заможних громадян.

Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, впроваджені та використовуються у практичній діяльності.

Розроблені в результаті дослідження пропозиції щодо побудови і вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб були враховані Об’єднаною державною податковою інспекцією у м. Житомирі та Державною податковою адміністрацією в Житомирській області при складанні щорічних зведених програм розвитку та модернізації роботи по справлянню податку з доходів фізичних осіб та підвищення його фіскальної та регулюючої ефективності (довідка № 8152/17-2 від 21.04.2008 р.).

Розроблені автором рекомендації щодо вдосконалення методики податкового планування шляхом доповнення податкового аналітичного інструментарію показниками фіскального потенціалу з метою комплексної оцінки резервів збільшення податкових надходжень з доходів фізичних осіб були використані при аналізі виконання планових завдань та плануванні обсягів податкових надходжень з доходів фізичних осіб Об’єднаною державною податковою інспекцією у м. Житомирі та Державною податковою адміністрацією в Житомирській області на наступний податковий рік (довідка № 692/8/26-3 від 04.03.2008 р.).

Окремі результати дослідження використовуються у навчальному процесі на кафедрі фінансів і аудиту Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні студентам економічного факультету дисциплін „Податкова система” та „Податковий менеджмент” (довідка № 567 від 06.05.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною науковою працею. Представлені у дисертаційній роботі результати наукових досліджень отримані автором особисто. Наукові статті підготовлені автором особисто і відображають основний зміст дисертаційної роботи.

Апробація результатів дисертації. Результати наукового дослідження доповідалися і отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: „Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці” (м. Житомир, 2005 р.); „Формування стратегії розвитку регіонального АПК” (м. Житомир, 2005 р.); „Формування стратегії розвитку регіонального АПК” (м. Житомир, 2006 р.); „Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК” (м. Кам’янець-Подільський, 2007р.); „Формування стратегії розвитку регіонального АПК” (м. Житомир, 2008 р.).

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 165 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить 13 таблиць на 5,5 сторінках і 23 рисунки на 12 сторінках. Список використаних літературних джерел нараховує 165 найменування і розміщений на 14 сторінках. Також налічується 19 додатків на 26 сторінках.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Державна податкова адміністрація україни національний університет...
Нвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Релігійний та секулярний вимір приватного та публічного простору сучасного українського суспільства

Міністерство освіти І науки україни Уманський національний університет...
...

К иївський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису...
Правове регулювання свободи совісті, віросповідання І діяльності Релігійних організацій у радянській україні

М іністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста під впливом туристичних практик

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Карпов Никифор Семенович
Актуальність теми. Історія злочинності – це одна зі складових історії розвитку людського суспільства. Його соціальне й економічне...

Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису 6
Всі ці процеси мають вплив І на систему адміністративного права, яка наповнюється новими нормами, з яких далі утворюються правові...

Луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка...
Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Кабінет міністрів україни постанова від 28 квітня 2009 р. N 422
Відповідно до статті 13 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о...

Регламентам -2 Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України; Постанова, Регламент, Форма типового документа, Сертифікат, План, Заходи вiд 28. 12. 2011 №1367

Кабінет міністрів україни
Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування...

Проект кабінет міністрів україни
З метою здійснення фінансової підтримки програм, проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками,...

Кабінет міністрів україни постанова від 4 вересня 2013 р. №706
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання І протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт