Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів»

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів»

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

ІМЕНІ М. В. ГОГОЛЯ

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

дисципліни «Ринок цінних паперів»______________________

(назва дисципліни)

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»_____________

(шифр і назва галузі знань)

Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»____________________

(шифр і назва спеціальності)


Миргород

2014

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів» складені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста і програми навчальної дисципліни спеціальності: 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Укладач: ________ В.І.Гончаренко, викладач___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище, посада, кваліфікаційна категорія (вчений ступінь), педагогічне (вчене) звання)

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін
Протокол № ______ від «___» ______________20___ року
Голова циклової комісії

фінансово-економічних дисциплін _________ О.М. Борсук

(підпис) (ініціали, прізвище)

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою програмою навчальної дисципліни для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Місце ринку цінних паперів у системі фінансового ринку

2

2

Учасники ринку цінних паперів

3

3

Сутність цінних паперів

2

4

Ринок акцій

2

5

Боргові цінні папери (облігації, векселі)

2

6

Механізм випуску та обігу цінних паперів

2

7

Випуск та обіг цінних паперів (облігацій, векселів,сертифікатів)

2

8

Методика оцінки та аналізу інструментів ринку цінних паперів

1

9

Аналіз та оцінювання боргових цінних паперів

2

10

Формування портфеля цінних паперів та управління ним

2

11

Інфраструктура ринку цінних паперів

3

12

Фондова біржа

2

13

Порядок торгів на українській фондовій біржі

2

14

Біржовий ринок

2

15

Характеристика основних похідних цінних паперів

3

16

Регулювання ринку цінних паперів

2

17

Правове регулювання ринку цінних паперів

2

 

Разом

363 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Відповідно до тематичного плану дисципліни „Ринок цінних паперів” окремі питання тем програми розглядаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у декількох напрямках:

 • з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних занять. При цьому особливу увагу слід зосередити на більш детальному вивченні законодавчого та інструктивного матеріалу;

 • з питань тем дисципліни, які повністю виносяться на самостійне вивчення;

 • з питань дисципліни, які сприяють розвитку аналітичних здібностей, творчого мислення студентів і поглибленню їх теоретичних знань.

Основними цілями самостійної роботи є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим учбовим матеріалом.

При самостійному опрацюванні матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:

  1. Прочитати питання для самостійного вивчення;

  2. Уважно ознайомитися зі змістом методичних рекомендацій до самостійної роботи та опрацювати рекомендовану літературу;

  3. Здійснити, за потребою, пошук додаткової інформації;

  4. Законспектувати питання, які виносяться на самостійне опрацювання, дати письмову відповідь на завдання для самоконтролю знань, використовуючи методичні рекомендації до вивчення теми та рекомендовану літературу;

  5. Здійснити виконання ситуаційних вправ та розв’язування задач за темою (якщо вони наведені).


Результати виконання самостійної роботи записуються у зошиті для самостійної роботи, який перевіряється викладачем після вивчення кожної теми. Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів, підлягає обов’язковому поточному та підсумковому семестровому контролю (на заліку).
Тема 1. Місце ринку цінних паперів у системі фінансового ринку
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Контроль І ревізія»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Контроль І ревізія» складені на основі Галузевого стандарту підготовки...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання...

Методичні вказівки до виконання самостійної практичної роботи, присвяченої...
Уміщений програмний матеріал до вивчення дисципліни «Спецпрактикум», наведені методичні вказівки до виконання самостійної практичної...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи...
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет

Кременчуцький льотний коледж
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни „Нарисна геометрія та інженерна графіка “ складені на основі галузевого...

Кременчуцький льотний коледж
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни „Нарисна геометрія та інженерна графіка “ складені на основі галузевого...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Кременчуцький льотний коледж
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни „Математика для економістів: Вища математика “ складені на основі...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт як форми самостійної...
Злуніцина Т. В. ст викладач кафедри світового господарства І міжнародної економічної інтеграціїБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт