Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МиколаЇвський Національний університет

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Бібліотека Миколаївського національного університету

імені В.О. Сухомлинського

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес

Бібліографічний покажчик

Випуск 2


Миколаїв

2010

ББК 91.9:74

М–74


Укладач:

Дундук З. С. – провідний бібліотекар бібліотеки

МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Рецензенти:

Наконечний І.В. – доктор біологічних наук , проректор з наукової роботи МНУ ім. В.О. Сухомлинського.
Рехтета Н.А. – кандидат фізико-математичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Відповідальний за випуск:

Сімоненко Н.Е. – директор бібліотеки МНУ ім. В.О. Сухомлинського
М-74 Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Укладач Дундук З.С. – Миколаїв: МНУ, 2011. – 26 с.

Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів і педагогічних інститутів, учителів.


ББК 91.9:74

До читачів

Зростання ролі вищої освіти сьогодні обумовлено об’єктивними тенденціями в розвитку людства. Це перехід від індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій. Українська вища школа завжди була європейською. Це неодноразово відзначали й міжнародні експерти. Наші університети знають у Європі, у світі, але безумовно українська вища школа має багато проблем, як, до речі, й вищі школи країн – учасниць Болонського процесу.

Учасники Болонського процесу сьогодні ключовою проблемою вважають створення системи забезпечення якості і гарантій якості, налагодження моніторингу якості вищої освіти.

Болонська декларація передбачає перехід на єдині вимоги, єдині критерії та стандарти вищої освіти. Наріжним каменем Болонської декларації є кредитно-трансферна система планування навчального процесу та оцінювання знань студентів ECTS – європейська кредитно-трансферна система планування навчального процесу та оцінювання знань студентів. ECTS – це система оцінок завантаженості студента при вивченні тієї чи іншої дисципліни. Сюди включені як аудиторні заняття, та й самостійна робота. Кредити нараховуються на всі види діяльності, включаючи практику, курси, дипломні та курсові роботи. Студенту кредити нараховуються після успішного складання іспитів.

Пропонуємо Вам бібліографічний покажчик «Модернізація вищої освіти України і Болонський процес» Вип.2, який підготувала бібліотека МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Матеріал розміщений у 4-х розділах, де представлені книги та статті із періодичних видань.

Покажчик адресується викладачам, студентам, магістрантам, аспірантам вищих навчальних закладів, науковцям та вчителям шкіл.
Автор

I. Європейський вибір вищої школи України.

 1. Андрущенко, В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 34-43.

 2. Андрущенко, В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викладання ХХІ ст. / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта України. – 2009. – № 4. – С. 17-24.

 3. Андрущенко, В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 5-14.

 4. Андрущенко, В. Університетська освіта ХХІ століття: спроба прогностичного аналізу / В. Андрущенко // Пам’ять століть. – 2009. – № 5-6. – С. 3-10.

 5. Бабенко, Д.В. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу при / Д. В. Бабенко // Матеріали науково-практичної конференції "Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку" 7-9грудня 2009 року. – Миколаїв, 2009. – С. 60-67.

 6. Бандера, І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів // Вища школа: 2010. – № 2. – С. 14-22.

 7. Бех, В. На шляху до європейського простору вищої освіти // Пам’ять століть. – 2005. – № 2. – С. 57-63.

 8. Бєліков С.Б. Досвід упровадження Болонської системи в закладах вишу Запоріжжя / С. Б. Бєліков, О. В. Климов // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 17-28.

 9. Бійчук І. Проблеми впровадження Болонської системи в Україні / І. Бійчук // Збірник наукових робіт : За матеріалами ІV студентської науково-практичної конференції "Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність". – Миколаїв, 2010. – Вип. 3. – с.155-157.

 10. Більченко Є. Болонський процес: інший кут зору [Текст] / Є. Більченко // Освіта. – 2011. – №26-27. – С.2.

 11. Болонська декларація. Спільна декларація міністрів освіти Європи. Болонія, 19 червня 1999р. // Я, студент. – 2005. – № 4. – С. 15-16.

 12. Болонський процес і перспективи законодавчого врегулювання розвитку вищої освіти в Україні // Зайченко І.В. Історія педагогіки. У 2-х кн.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кн. 2.: Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – К.: Слово, 2010. – С. 956-968.

 13. Болонський процес: зближення а не уніфікація // Освіта і наука в Україні – інноваційний аспекти. Стратегія. Результати. – К., 2005. – С. 330-360.

 14. Болонський процес: Нормативно правові документи / Укладачі: З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Греков, Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 102с.

 15. Бордакова, О.М. Модернізація вищої освіти в контексті Болонського процесу // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції. – К., 2009. – С. 336-344.

 16. Вакарчук, І. Мета реформ у вищій школі. – Якість і доступність освіти / І. Вакарчук // Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 3-31.

 17. Верхогляд, О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний міжнародний аспект / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 15-24.

 18. Винницький, М. Впровадження третього циклу вищої освіти – ключ до успіху Болонського процесу / М. Винницький // Вища школа. – 2008. – № 12. – С. 20-28.

 19. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Офіційне видання. – 2008. – № 13-14-15. – С. 3-20.

 20. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа. – 2008. – № 6. – С. 92-127.

 21. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / М.Ф. Степко, Я.Я Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін.; За ред. В.Г. Креміня. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2004. – 383с.

 22. Внукова, Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття / Н. Внукова // Вища школа. – 2010. – № 12. – С. 26-37.

 23. Головатий, М. Організаційно-методичні засади інтеграції. Національні системи України в Європейську систему освіти, відповідно до Болонського процесу / М. Головатий // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С. 157-161.

 24. Голубченко, О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті Болонських реформ / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2006. – № 5-6. – С. 10-19.

 25. Голубченко, О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформування / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 50-61.

 26. Голубченко, О. Стандартизація освіти: За і проти / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2008. – № 7. – С. 13-24.

 27. ГорянасЛ Г. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи / Г. ГорянасЛ // Основи здоров'я та фізична культура. – 2008. – № 5-6. – С. 8-9.

 28. Гузик, Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу / Р. Гузик, Л. Дехтяр // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 12-19.

 29. Даниленко, В. Державні стандарти вищої освіти – візитна картка в ХХІ ст. // Освіта України. – 1999. – 3 37-38. – 8 вересня.

 30. Дем’яненко Н. Класичний університет України і Болонський процес: реалізація принципу автономії в управлінні // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 53-56.

 31. Добрянський, І. Вища освіта України: Європейський вимір // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 12-17.

 32. Євтух, М. Болонський процес: стратегічні цілі й тактика реалізації / М. Євтух // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С. 181-184.

 33. Євтух, М. Реформування системи вищої освіти України: стратегічні орієнтири і тактичні завдання / М.Б. Євтух // Пед. газета. – 2006. – Листопад. – № 11.

 34. Євтух, М.Б. Методологічні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу / М.Б. Євтух // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України. У 5-ти томах. – К., 2007. – С. 7-18.

 35. Жижко, Т. Реформа університетської освіти в контексті Болонських домовленостей / Т. Жижко // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 28-36.

 36. Жовта, І. Реформування вищої освіти і Болонський процес / І. Жовта // Освіта України. – 2003. – 9 грудня (№ 92). – С. 3.

 37. Жорнова, О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 114-124.

 38. Журавський, В. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу: [Доп. на Всеукр. наук.-практ. конф.] / В. Журавський // Освіта України. –2004. – 27 лютого (№ 16). – С. 1-2.

 39. Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей. Комюніке Конференцій Міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 20-26.

 40. Загвоздкін, В. Стандарти освіти у міжнародному контексті / В. Загвоздкін // Шляхи освіти. – 2009. – № 3. – С. 20-23.

 41. Захожай, В. Болонський процес і напрями його впровадження в Україні для вищих навчальних закладів недержавної форми власності / В. Захожай, Р. Щокін, Я. Литвиненко // Освіта і управляння. – 2005. – № 3-4. – С.189-194.

 42. Зінковський, Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти / Ю.Ф. Зінковський // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 57-62.

 43. Каленюк, І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі / І. Коренюк // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 55-63.

 44. Квіт, С. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації / С. Квіт // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 68-71.

 45. Кіктенко А.І. Болонський процес як засіб оптимізації розвитку освіти і забезпечення професійного майбутнього сучасної молоді / А. І. Кіктенко // Матеріали науково-практичної конференції "Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку" 7-9грудня 2009 року. – Миколаїв, 2009. – С. 82-85.

 46. Кільова Г. Вища освіта України у Болонському процесі: проблеми, завдання, перспективи / Г. Кільова // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 8-10..

 47. Клочек, Г. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу / Г. Колчек // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 2-6.

 48. Клочек, Г. Про деякі проблеми «стратегії і тактики» реформування вищої освіти (Болонський процес) / Г. Клочек // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10. – № 2. – С. 57-62.

 49. Коваленко, О. Велика Хартія: розширення кордонів / О. Коваленко // Освіта України. – 2010. – 11 червня.

 50. Коваленко, О. Один з принципів Болонського процесу мобільність студентів у європейському просторі / О. Коваленко // Освіта України. – 2006. – 20 січня.

 51. Ковальчук, Б.В. Розвиток мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах реалізації Болонського процесу / Б.В. Ковальчук, Л.О. Ковальчук // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції. – К. – Житомир, 2009. – С. 442-452.

 52. Коміренко, В. Приєднання до Болонського процесу як Євроінтеграційна стратегія України: аспекти, проблеми, прогнози / В. Коміренко // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С. 175-180.

 53. Кондрашова, Л. Проблеми вищої школи у світлі Національної доктрини розвитку освіти України / Л. Кондрашова // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С. 39-44.

 54. Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2005. – № 6. – С. 44-47.

 55. Корлюк, С. Реальна автономія ВНЗ – основна умова розвитку вищої освіти в Україні / С. Корлюк // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 3-12.

 56. Корсак, К. Європейський простір вищої освіти і Україна у 21 ст. / К. Корсак // Вища школа. – 2005. – № 1. – С. 47-56.

 57. Корчак, Л. Університети третього століття як приклад освіти дорослих в контексті суспільних змін / Л. Корчак // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції. – К. – Житомир, 2009. – С. 226-234.

 58. Костюченко Т.І. Вища освіта та Болонський процес / Т. І. Костюченко // Матеріали науково-практичної конференції "Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку" 7-9грудня 2009 року. – Миколаїв, 2009. – С. 79-82.

 59. Коцур, В.П. Вища освіта в Україні і Болонський процес: проблеми, здобутки, перспективи розвитку / В.П. Коцур // Педагогічна і психологічна наука в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України. У 5-ти томах. – К., 2007. – С. 313-325.

 60. Красунька, І. Вікно до освітянської Європи відчинено (бесіда з В. Тесленко про програму співпраці у сфері освіти) : Євроінтеграція української освіти / І. Красуцька // Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 1. – С. 11-22.

 61. Кремень, В. Болонский процесс – сближение, а не унификация / В. Кремень // Зеркало недели. – 2003. – 13 декабря.

 62. Кремень, В.Г. Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації. Доповідь президента Національної акдемії педагогічних наук України В.Г. Кременя / В. Г. Кремень // Освіта. – 2011. – №18. – С.6-7.

 63. Кремень В.Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 5-13.

 64. «Круглий стіл»: Проблеми реформування, кадри, самоврядування // Голос України. – 2005. – 10 червня.

 65. Крючков, Г. Від Болонського процесу до Європейського простору вищої освіти / Г. Крючков // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – № 2. – С. 82-86.

 66. Левківський, К. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів – вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці / К. Левківський, Д. Панасович // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 12-26.

 67. Лігум Ю.С. Якість овіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейський освітній простір. / Ю. С. Лігум // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 22-28.

 68. Луговий, В.І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій / В.І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 5-17.

 69. Лук’янчук, А. Сучасні шляхи гуманізації вищої освіти / А. Лук’янчук, А.І. Тімомірова // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу. – Миколаїв, 2009. – С. 67-68.

 70. Любар, О. Українська освіта і європейський освітній простір: історія, сучасність, перспектива / О. Любар // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 8-12.

 71. Мадзігон, В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 19-27.

 72. Маліца, М. Входження країн Чорноморського регіону до Європейського простору вищої освіти / М. Маліца // Вища школа. – 2005. – № 5. – С. 35-49.

 73. Марцин, В. Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір / В. Марцин // Вища школа. – 2007. – № 5. – С. 27-36.

 74. Мачулін, В. ВАК України в тексті Болонського процесу / В. Мачулін // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 26-33.

 75. Михальченко, М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 27-33.

 76. Мищишин, І. Проблема реформування педагогічної освіти у класичних університетах України в контексті Болонського процесу / І. Мищишин // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.. 22. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 3-11.

 77. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта України. – 2004. – 10 серпня.

 78. Науменко, О. Маркетинг освіти в контексті Болонського процесу / О. Науменко // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С. 94-98.

 79. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VI Міністерської конференції // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 3-26.

 80. Нечаєв, В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії… / В. Нечаєв // Вища школа. – 2005. – № 1. – С. 56-66.

 81. Ніколаєнко, С. Реформа вищої освіти України і Болонський процес / С.Н. Ніколаєнко // Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2007. – № 6. – С. 4-11.

 82. Носенко Е.Л. Шлях освіти. Погляд на проблеми модернізації освіти крізь призму існуючої ієрархії позитивних цінностей і рис особистості педагогів та студентів / Е. Л. Носенко // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 26-29.

 83. Огнев’юк, В. Криза-момент істини для університетської освіти / В. Огнев’юк // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 5-17.

 84. Онкович, Г. Болонський процес і національні пріоритети в гуманітарній освіті / Г. Онкович // Освіта. – 2004. – 15-22 грудня.

 85. Оптимальні терміни навчання глибокий аналіз, серйозне обговорення. 9 червня відбулися Парламентські слухання на тему «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти» // Освіта. – 2010. – 6-16 червня.

 86. Пендзей І. Медіаосвітні технології як спосіб упровадження ідей Болонського процесу / І. Пендзей // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 48-55.

 87. Півняк, Г. Стандарти вищої освіти в контексті Болонської декларації / Г. Півняк // Вища школа. – 2004. – № 5-6. – С. 70-74.

 88. Приходченко К.І. Навчання студентів України за болонською системою як умова підвищення якості освіти / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 63-69.

 89. Приходько, В. Про два типи сучасних систем вищої освіти і майбутнє України / В. Приходько // Вища освіта. – 2006. – № 3. – С. 56-60.

 90. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 106-117.

 91. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки // Освіта. – 2004. – № 8.

 92. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Освіта України. – 2004. – 27 лютого.

 93. Раєвнєва, О. Розвиток інноваційної діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства / О. Раєвнєва // Вища школа. – 2010. – № 12. – С. 37-50.

 94. Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України // Освіта і управління. – 2009. – № 2. – С. 7-17.

 95. Реформа вищої освіти України і Болонський процес / Інтерв’ю з міністром освіти і науки Станіславом Ніколаєнком // Голос України. – 2007. – 8 червня.

 96. Руденко В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу / В. Руденко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 31-39.

 97. Сидоренко, С.І. Нова ініціатива ЮНЕСКО: Етичні й моральні виміри для вищої освіти і науки / С.І. Сидоренко // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 2. – С. 5-17.

 98. Соловей, М. Удосконалення виховної системи вищого навчального закладу у світлі Болонського процесу / М. Соловей, В. Демчук //Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 3-10.

 99. Сорокопуд, Ю.В. Модернизация подготовки преподавательских кадров высшей школы / Ю. В. Сорокопуд // Мир образования - образование в мире. – 2010. – № 3. – С. 27-34.

 100. Спільна декларація міністрів освіти Європи // Гуманітарні науки. – 2003. – № 2.

 101. Становлення національної системи вищої освіти в Україні // Освіта і наука в Україні – інноваційний аспект. Стратегія. Реалізація. Результати. – К., 2005. – С. 208-221.

 102. Степко, М. Болонський процес у контексті інтересів держави і громадян / М. Степко // Голос України. – 2010. – 8 червня.

 103. Степко, М. Якість та ефективність вищої освіти – відповідальність учасників навчального процесу / М. Степко // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 19-29.

 104. Степко, М.Ф. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес (Інформація до першої лекції 2004-2005 навч. року) // Освіта. – 2004. – 25 серпня – 1 вересня.

 105. Степко, М.Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу / М.Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 34-40.

 106. Суліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу / Є. Суліма // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 5-14.

 107. Сухарніков, Ю. Вища школа України в контексті Болонського процесу / Ю. Сухарніков // Освіта. Технікуми, коледжі. – К., 2004. – № 1. – С. 12-21.

 108. Сухарніков, Ю. Національні особливості впровадження додатку до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2006. – № 2. – С. 76-89.

 109. Табачник, Д. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні у контексті євроінтеграції / Д. Табачник // Вища школа. – 2004. – № 4. – С. 3-21.

 110. Таланова, Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? / Ж. Таланова // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 96-107.

 111. Таланова, Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі ( Круглий стіл з проблем участі України в Болонському процесі пройшов у Національній академії педагогічних наук України) / Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 22-24.

 112. Тацій, В. Кожний етап розвитку суспільства вимагає реформування системи освіти / В. Тацій // Вища освіта України. – 2001. – № 4-5. – С. 3-11.

 113. Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : Монографія. Ч. 1 / За ред. Н.М. Лавриченко. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 146 с.

 114. Товожнянський, Л. Ми в Європі / Л. Товожнянський // Освіта України. – 2004. – 10-17 березня.

 115. Толок, В. Особливості реалізації основних принципів Болонської декларації в Україні / В. Толок, О. Васильєва // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С. 161-164.

 116. Хоружий, Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 12-25.

 117. Цехмістрова, Г.С. Болонський процес та інтеграція вищої освіти в європейське освітнє середовище / Г.С. Цехмістрова // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Вип. 61. – К.: Інститут інноваційних технології і змісту освіти, 2010. – С. 57-61.

 118. Цехмістрова, Г.С. Болонський процес і перепідготовка викладачів в ВНЗ / Г.С. Цехмістрова // Проблеми освіти: Науковий збірник. Вип. 57. – К., 2008. – С. 11-16.

 119. Цехмістрові, Г.С. Болонський процес та інтеграція вищої освіти в європейське освітнє середовище / Г. С. Цехмістрова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. – К., 2010. – Вип. 61. – С. 57-61.

 120. Цехмістрова Г.С. Процес засвоювання знань та оцінювання рівня навченості студентів вищих навчальних закладів в умовах інтеграції в європейський освітній простір / Г. С. Цехмістрова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. – К., 2010. – Вип. 63, Ч. 2. – С. 153-159.

 121. Цехмістрова Г.С. Інноваційні технології та творчість у навчанні - як чинники якості підготовки фахівців в умовах інтеграції в Європу / Г. С. Цехмістрова // Проблеми освіти : Науковий збірник. – К., 2010. – Вип. 65. – С. 99-101.

 122. Шаповалова, Л. Україна і Франція в Болонському процесі / Л. Шаповалові // Шлях освіти. – 2008. – № 2. – С. 24-30.

 123. Шахірєва, Н.В. Інтеграція в єдиний освітній простір – самоціль чи вимоги часу? / Н.В. Шахірєва // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. університету. Пед. науки: Збірник наукових праць. Вип. 10. Т. 1. – Миколаїв: МДУ, 2005. – С. 201-204.

 124. Шебанін, В.С. Болонська декларація – діє! (Інтерв’ю з ректором аграрного ун-ту) / В.С. Шебанін // Рідне Прибужжя. – 2006. – 28 січня.

 125. Шевченко, С. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу / С. Шевченко // Вища школа. – 2008. – № 11. – С. 14-24.

 126. Шлях до Європи потребує відповідних стандартів освітянської галузі // Освіта України. – 2004. – 16 березня.

 127. Шубин, О. Адаптація університету до Болонського процесу / О. Шубін // Вища школа. – 2005. – № 6. – С. 13-27.

 128. Шулікін, Д. Зменшити термін навчання і підвищити якість освіти: Парламентські слухання / Д. Шулікін // Освіта України. – 2010. – 15 червня.

 129. Ющенко, В. Освітні перспективи України / В. Ющенко // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 3-8.

 130. Якість вищої освіти – основна вимога Болонського процесу // Освіта. – 2004. – № 18. – 14-21 квітня.

 131. Яцейко, М. Демократизація освіти як тенденція її розвитку у ХХІ століття / М. Яцейко // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 34-41.  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бібліографічний покажчик присвячено українському письменнику та політичному...
Геніальний майстер слова Олесь Гончар [Текст]: бібліографічний покажчик / уклад. О. М. Львович. – К.: Цпрб ім. О. С. Пушкіна цбс...

Рекомендації до організаці наукових досліджень студентів
Одним з викликів, що ставить перед українською вищою школою Болонський процес, є підняття рівня наукових ступенів бакалавра й магістра...

Бібліографічний покажчик Суми
Великі українці. Михайло Грушевський : до 150-річчя від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського / уклад. В. О. Шарко; відп...

Бібліографічний покажчик стат
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Використання
В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії І...

І болонський процес
Рекомендовано вченою радою нувгп як навчально-методичний посібник для підготовки магістрів, аспірантів та перепідготовки викладачів...

Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с

Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с

Пропозиції департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки...
України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення...

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної...
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», державних та галузевих стандартів освіти,...

До уваги користувачів каталогу каталог
Мду пропонують для освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями мду на першому та другому рівнях...

Базовий компонент дошкільної освіти УкраЇни Загальні положення
В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на...

Науково-методичний журнал Випуск №1
...

Затверджено Педагогічною радою хтек кнтеу
Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-vii, інших нормативно-правових актів, що регулюють освітній процес,...

Законукра ї н и
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...

Законукра ї н и
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...

Законукра ї н и
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у сфері вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт