Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/3
  1   2   3


Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ"
ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПАТ "АвтоКрАЗ"

Протокол № 22

від "21" березня 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ»


(нова редакція)

м. Кременчук

2013 р.


 1. Преамбула
  1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПАТ "АвтоКрАЗ" (далі - Товариство) та основних засад корпоративного управління.

  2. Положення визначає підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

  3. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства та Статуту Товариства і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариства в цілому і кожному акціонеру окремо. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни та/або доповнення.

  4. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише рішенням Загальних зборів Товариства.
 1. Загальні положення
  1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) є вищим органом управління Товариства.

  2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

  3. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
 1. Компетенція Загальних зборів
  1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради чи Генерального директора.

  2. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

   1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

   2. Внесення змін до Статуту Товариства.

   3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

   4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

   5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

   6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

   7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

   8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

   9. Затвердження внутрішніх Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

   10. Затвердження річного звіту Товариства.

   11. Затвердження річної фінансової звітності Товариства.

   12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

   13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.5. Статуту Товариства.

   14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

   15. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

   16. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.

   17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

   18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

   19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

   20. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

   21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.

   22. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

   23. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

   24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

   25. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень.

   26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюється приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

   27. Обрання Комісії з припинення Товариства.

   28. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

   29. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 Статуту Товариства у випадку, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про такий правочин.

   30. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства.

   31. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

   32. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.

   33. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

   34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.


3.3. Питання, віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам управління Товариства.

3.4. Статутом Товариства та цим Положенням до виключної компетенції Загальних зборів може бути віднесено також вирішення інших питань.

3.5. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.


 1. Скликання Загальних зборів
  1. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

  2. Річні Загальні збори скликаються рішенням Генерального директора Товариства.

  3. Наглядова рада Товариства за поданням Генерального директора Товариства призначає дату проведення річних Загальних зборів.

  4. Усі інші Загальні збори, крім чергових, є позачерговими.

  5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається або надається особисто кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

  6. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, поштою простим листом або простою поштовою карткою, або шляхом вручення повідомлення особисто акціонеру під розписку.

  7. Датою надання повідомлення вважається дата:

   1. вручення повідомлення безпосередньо акціонеру під розписку;

   2. передачі повідомлень, що надсилаються Товариством звичайною кореспонденцією, до установи зв’язку;

   3. дата виходу друкованого видання, в якому опубліковане повідомлення про проведення Загальних зборів.

  8. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових або позачергових Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

  9. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів має містити такі дані:

   1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

   2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

   3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

   4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

   5. перелік питань, що виносяться на голосування;

   6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

   7. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

   8. інші відомості, передбачені чинним законодавством.

  10. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

  11. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

  12. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання

   1. Затвердження річного звіту Товариства, включаючи його дочірні підприємства. убрать

   2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

   3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

  13. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

   1. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

   2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.

   3. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 1. Позачергові Загальні збори
  1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

   1. З власної ініціативи.

   2. На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

   3. На вимогу Ревізійної комісії.

   4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

   5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

  2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

  3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

  4. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

   1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

   2. неповноти даних, передбачених п. 5.2. цього Положення.

  5. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

  6. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

  7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

  8. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт