Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Типовий договір обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

Типовий договір обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

Зразок
ТИПОВИЙ ДОГОВІР

обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу


_______________________________________

(місце укладення договору)

"___" ____________ 20_ р.


Страховик ______________________________________________________________________

(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження,

серія, номер і термін дії ліцензії)

______________________________________________________________________________,

з одного боку, та страхувальник __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)

_______________________________________________________________________________,

з другого боку, уклали цей договір про нижче наведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535 (далі - Порядок і правила), приймає на страхування відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, пошті, вантажу, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Об'єктами страхування згідно з Порядком і правилами є:

майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, шкоду, заподіяну третім особам, під час експлуатації повітряного судна;

майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, пасажирам (спадкоємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок страхового випадку.
2. Страхова сума, страховий тариф і умови страхування
2.1. Страхова сума відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам:


Тип повітряного судна

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна

Розмір страхової суми


2.2. Страхова сума відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів, багажу, пошті, вантажу:


Тип повітряного судна

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна

Кількість пасажирських місць

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю одного пасажира

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну поклажі одного пасажира

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну за кожен кілограм багажу (загальна сума відповідальності за багаж)
Тип повітряного судна

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна

Розмір страхової суми за втрату або шкоду, заподіяну пошті/вантажу, за кожен кілограм ваги

Загальний розмір страхової суми за шкоду, заподіяну пошті/вантажу


2.3. У разі страхування відповідальності стосовно одного повітряного судна загальна страхова сума відповідальності повинна бути не меншою ніж загальна страхова сума відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, поклажі, пошті, вантажу, визначена у цьому договорі:


Тип повітряного судна

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна

Розмір загальної страхової суми відповідальності


2.4. Страховий тариф визначається у розмірі __ відсотка страхової суми.
2.5. Найменування додатково застрахованих осіб/повітряних перевізників (у разі потреби)

_______________________________________________________________________________
2.6. Види польотів _______________________________________________________________
2.7. Франшиза (тільки на майнові збитки) _____________________________________
2.8. Додаткові виключення/застереження ________________________________________
2.9. Географічні межі дії цього договору ________________________________________
2.10. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)

____________________________________________________________________________
2.11. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.
2.12. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.
2.13. Відповідальність перед пасажиром вважається застрахованою за наявності у пасажира авіаквитка з моменту його реєстрації та внесення до поіменного списку перевізника до моменту, коли він (пасажир) залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.
2.14. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою на час офіційного перебування багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження (розвантаження) повітряного судна.
3. Розміри страхових платежів і терміни їх внесення
3.1. Загальна сума страхового платежу становить ________________________________
3.2. Страхові платежі вносяться страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) у такі терміни:


Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення


3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.
3.4. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за _________ робочих днів (але не раніше ніж за десять робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.
4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається:

подія за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю фізичних осіб, та збитки, завдані майну фізичних і юридичних осіб;

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів;

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (втрату, пошкодження, зіпсуття), заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу.
5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування
5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта, що складається страховиком.
5.2. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів, багажу, поклажі, пошті, вантажу, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

заяви пасажирів або їх спадкоємців, власників багажу, поклажі, пошти, вантажу;

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);

корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);

акти про пошкодження/втрату багажу, вантажу;

документи на перевезення вантажів та пошти;

документи реєстрації події з повітряним судном.
5.3. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну третім особам, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);

документи реєстрації події з повітряним судном.
5.4. Після отримання заяви страхувальника про страхове відшкодування страховик проводить в установленому порядку розслідування страхового випадку. Термін такого розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про страхове відшкодування. Якщо обставини розслідування потребують надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик може продовжити термін розслідування ще на 60 діб. Під час проведення розслідування страховик самостійно робить необхідні запити до компетентних та експертних організацій, за свій рахунок залучає експертів, перевіряє надані страхувальником документи та відомості.
5.5. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком, у термін протягом 10 днів після підписання страхового акта.
6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

повного відшкодування страхувальнику збитків особою, винною у їх заподіянні;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

заподіяння шкоди життю і здоров'ю пасажира внаслідок природних причин, самому собі або внаслідок самовільного проникнення пасажира до забороненої для його доступу зони;

заподіяння вантажу збитків унаслідок природної втрати в межах, які встановлені спеціальними нормами під час його перевезення, а також впливу температури, вологості чи особливих властивостей, які можуть призвести до загибелі чи зіпсуття вантажу (усушка, утруска, загнивання, самозаймання тощо);

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо ці ризики не передбачаються договором страхування.
7. Права та обов'язки сторін
7.1. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страховий поліс (сертифікат);

провести в установленому порядку розслідування страхового випадку;

у разі визнання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 днів після підписання страхового акта;

у разі включення в договір обов'язкового страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, декілька застрахованих осіб (повітряних перевізників), зазначених у пункті 2.5 цього договору, здійснити виплату страхового відшкодування тим повітряним перевізникам, перевізна документація (пасажирські квитки) яких використовувалася на повітряному судні;

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі не пізніше ніж протягом 15 діб після закінчення розслідування страхового випадку;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірі та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо об'єктів страхування, зазначених у цьому договорі;

протягом двох робочих днів після повідомлення страхувальника про настання страхового випадку письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.
7.4. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або на відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового поліса (сертифіката) у разі його втрати;

опротестувати відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.
8. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктами 5.4 і 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.
9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.
9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ________ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган виконавчої влади в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.
9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу і фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.
10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 200_ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 200_ р.
10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (включаючи час, коли пасажир залишить перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника, та коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).
10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
11. Адреси та реквізити сторін


Страховик

Страхувальник

_________________________________________________________________________________ (підпис керівника)

__________________________________________________________________________________ (підпис керівника)

М. П.

М. П.

--------------

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповненню повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду
Типових схем дорожньо-транспортних пригод та розподілу відповідальності учасників дорожньо-транспортної пригоди за заподіяну ними...

Каско осцпввнтз
Заява про настання страхового випадку за договором добровільного страхування транспортного засобу та обов’язкового страхування цивільно-правової...

Вищий спеціалізований суд україни з розгляду цивільних І кримінальних справ
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ було обговорено та взято до відома інформацію про...

Рекомендації з питань порядку укладення внутрішніх договорів обов’язкового...

Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж страхування...
Правила розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» №85/96-вр від 07. 09. 96р. із змінами та доповненнями, та інших...

Порядок використання бланків страхових документів зразка 2010 року...

Інструкція щодо заповнення бланку страхового сертифікату «зелена картка»
«зелена картка» та бланку полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів...

Інструкція про порядок заповнення бланку поліса обов’язкового страхування...
Бланк полісу осцпввнтз (далі поліс) складається з двох аркушів самокопіювального паперу формату А4

План вступ. Аналіз статистичних даних. Законодавче врегулювання спорів...
Умови відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки та порядок її відшкодування

Позовна заява про стягнення страхового відшкодування за договором...
Закрите акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Чесна Страхова компанія України»

Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників...
Власник транспортного засобу юридична або фізична особа, яка експлуатує транспортний засіб, що належить їй на праві власності, повного...

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Стаття 124 купАП: порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу,...

Строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні
Ліцензія Серія ав №483329 від 14. 08. 2009 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім...

Спадковий договір. Особливості застосування нового правочину
Тому нотаріусу необхідно знати переваги та недоліки застосування відповідних правочинів та роз’яснювати їх особливості сторонам,...

Спадковий договір. Особливості застосування нового правочину
Тому нотаріусу необхідно знати переваги та недоліки застосування відповідних правочинів та роз’яснювати їх особливості сторонам,...

Класифікація вітроприймальних пристроїв за конструктивними ознаками Загальні відомості
Перетворення енергоресурсів повітряного потоку (вітру) здійснюється за допомогою вітроенергетичних установок, що перетворюють кінетичну...

Правила перевезень пасажирів та багажу тов «Авіаційна компанія «роза вітрів» загальні положення
Ради від 13. 05. 2002 №889/2002, з урахуванням положень Варшавської конвенції 1929 року, Монреальської конвенції 1999 року та Загальних...

Законом n 2902-iv 2902-15
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземнихБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт