Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон україни «Про освіту»

Закон україни «Про освіту»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про освіту»

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про освіту

Стаття 3. Зміст права на освіту

Стаття 4. Право на рівність умов доступу до освіти

Стаття 5. Право на безоплатне здобуття освіти

Стаття 6. Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами

Стаття 7. Державна політика у сфері освіти

Стаття 8. Основні принципи освіти. Основними принципами освіти в Україні є:

гуманізм; невтручання політичних партій, релігійних організацій в освіту;

науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом;

єдність і наступність системи освіти; свобода у виборі форм здобуття і видів освіти;

навчання впродовж життя.

Стаття 9. Мова освіти

1. Мовою навчання у закладах освіти України є українська мова.

2. Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах середньої освіти.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, у першу чергу - англійської мови, у державних і комунальних закладах освіти шляхом:

обов’язкового зазначення у стандартах освіти володіння мовою міжнародного спілкування як складової переліку нормативних компетентностей випускника та її обсягу;

забезпечення за кошти державного і місцевого бюджетів оволодіння та підвищення рівня володіння мовою міжнародного спілкування для педагогічних і науково-педагогічних працівників;

використання мови міжнародного спілкування у освітньому процесі.

4. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад освіти може прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання громадянами України, що навчаються, відповідної дисципліни державною мовою.

5. Особливості використання мови навчання на певному рівні освіти визначаються відповідним законом.

Стаття 10. Політична і релігійна діяльність у закладах освіти

1. Освітній процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій та релігійних організацій.

2. Залучення керівництвом закладів освіти, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими фізичними чи юридичними особами осіб, що навчаються, до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час освітнього процесу не допускається.

3. Належність особи до будь-якої політичної партії, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі.

4. Особи, що навчаються, та особи, що навчають, можуть створювати у закладах освіти первинні осередки громадських організацій, членами яких вони є.

Стаття 11. Заклади освіти і релігійні організації

Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями.

Розділ IІ. Система освіти Стаття 12. Структура освіти. Структура освіти включає:

дошкільну освіту; середню освіту; позашкільну освіту; професійну освіту; вищу освіту;

післядипломну освіту; самоосвіту.

Стаття 13. Форми здобуття та види освіти

1. Особа має право реалізувати право на навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Держава підтримує, визнає та заохочує всі ці види освіти.

2. Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених цим Законом та іншими нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається у закладах освіти, які мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності.

Формальна освіта передбачає досягнення визначених державними стандартами результатів навчання певного рівня освіти та здобуття за освітніми програмами визнаних державою кваліфікацій, що дають право доступу до наступного рівня освіти. Здобуті результати навчання та кваліфікації підтверджуються відповідним документом про освіту.

3. Неформальна освіта - організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством Украіни.

4. Інформальна освіта (самоосвіта) є самоорганізованою та не передбачає інституціолізованих форм.

5. Кваліфікації, здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти, можуть бути підтверджені та визнані у системі формальної освіти у випадках і порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

6. Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очну, заочну, змішану, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються.

Стаття 14. Дошкільна освіта

Стаття 15. Середня освіта

1. Повна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти:

початкової освіти тривалістю 5 років;

базової середньої освіти тривалістю 4 роки;

профільної середньої освіти тривалістю 3 роки.

Держава гарантує усім громадянам право на отримання повної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна середня освіта в Україні є обов’язковою.

2. Навчальні досягнення випускників по завершенню повної середньої освіти повинні обов’язково підтверджуватися державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Повна середня освіта розпочинається у віці 6-7 років. Діти, яким виповнилося 7 років на початок навчального року, мають розпочинати навчання у закладі початкової освіти цього навчального року.

4. Метою початкової освіти є різнобічний розвиток дитини відповідно до її вікових особливостей, духовне і моральне виховання особистості.

Початкова освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається у закладі освіти за місцем проживання дитини, в сім’ї або за участю вчителя чи фізичних осіб, які здійснюють освітню діяльність. Діти, які здобувають початкову освіту в сім’ї, чи за участі вчителя або фізичної особи, яки здійснює індивідуальну освітню діяльність у початковій освіті відповідно до ліцензії, підсумкову атестацію проходять у закладах початкової освіти. Діти, які здобувають початкову освіту в сім’ї, щорічно проходять атестацію у закладах початкової освіти. Орган місцевого самоврядування може зобов’язати батьків забезпечити продовження початкової освіти іншим способом, якщо результати річної атестації не відповідають вимогам освітньої програми.

5. Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини. Базова середня освіта передбачає формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, засвоєння етичних норм та громадянських компетентностей, фізичний і естетичний розвиток, особистісне і соціальне самовизначення, забезпечення готовності до продовження навчання на наступному рівні освіти. Базова середня освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – профільної середньої освіти. Базова середня освіта здобувається у закладі освіти.

6. Профільна середня освіта передбачає засвоєння особою визначеного суспільними потребами обсягу знань, формування здатності до навчання впродовж життя, до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності, забезпечення готовності до продовження навчання на наступному рівні освіти.

Профільна середня освіта відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України.

Профільна середня освіта передбачає два напрями профілізації: загальноосвітній та професійний. Загальноосвітній напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної середньої освіти та поглибленого предметного навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб кожного й орієнтацію на продовження навчання на наступному рівні освіти.

Професійний напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей та потреб кожного й орієнтацію на ринок праці.

7. Здобуття повної середньої освіти можливе шляхом навчання:

за загальноосвітнім напрямом профілізації середньої освіти – в закладах загальної середньої освіти, які спроможні поєднати здобуття повної середньої освіти, зміст якої визначеної державним стандартом, та поглибленої загальноосвітньої підготовки; профільна освіта наукового, мистецького, спортивного спрямування забезпечується також мережею шкіл-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, в яких навчання і перебування є безкоштовним. Заклади позашкільної освіти можуть залучатися до забезпечення профільної підготовки;

за професійним напрямом профілізації середньої освіти – в закладах професійної освіти (професійних коледжах і ліцеях, центрах професійної підготовки, технікумах, професійних училищах), які спроможні поєднати здобуття повної середньої освіти, зміст якої визначеної державним стандартом, та професійної підготовки.

Особа, яка отримує середню профільну освіту за програмою професійного спрямування, одночасно отримує ступінь кваліфікованого робітника.

Стаття 16. Позашкільна освіта Стаття 17. Професійна освіта

Стаття 18. Вища освіта

3. Прийом громадян до закладів вищої освіти проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності закладу освіти та джерел плати за навчання. Забороняється встановлювати пільги при вступі до закладів вищої освіти, зокрема, у вигляді права на вступ поза конкурсом. Для забезпечення доступу до вищої освіти осіб, котрі потребують додаткової соціальної підтримки та котрі не потрапили за конкурсом на навчання за кошти державного бюджету, держава може оплачувати вартість навчання за умовами, встановленими для осіб, що навчаються за контрактом, після проходження ними конкурсу на вступ до закладів вищої освіти. Порядок та обсяги державного фінансування вищої освіти для осіб, що потребують додаткової соціальної підтримки, визначає Кабінет Міністрів України.

4. Рівні та ступені вищої освіти встановлюються Законом України «Про вищу освіту».

Стаття 19. Наукова діяльність у системі вищої освіти

Стаття 20. Освіта дорослих як складова навчання впродовж життя

1. Освіта дорослих – це усі форми здобуття та види освіти осіб, що старші 18 років, задля особистісного розвитку та професійного зростання через оновлення, розвиток і набуття нових знань, умінь та навичок. Освіта дорослих є складовою навчання впродовж життя.

2. Держава створює умови для реалізації принципу навчання впродовж життя.

3. Для надання освіти дорослим можуть створюватися спеціалізовані заклади, установи, організації різних форм власності та організаційно-правових форм.

4.Держава гарантує фінансування освіти дорослих для осіб, які потребують перекваліфікації у зв'язку зі станом здоров'я або через втрату актуальності здобутої раніше професії внаслідок технологічного розвитку.

5. Держава фінансує освіту дорослих за спеціальностями, котрі визначені пріоритетними для економічного розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6. Працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності під час навчання за освітніми програмами для дорослих мають право на відповідний режим роботи, додаткову відпустку та пільги згідно з законодавством. 7. Особливості освіти дорослих на кожному рівні освіти регулюються спеціальними законами.

Стаття 21. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Стаття 22. Інтеграція осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання.

Стаття 23. Освіта для особливо обдарованих дітей.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти може створювати національні спеціалізовані заклади освіти для забезпечення здобуття повної середньої освіти дітьми, які виявили особливі здібності та таланти до освіти в математичній, природничій галузях знань, до музичної, мистецької чи спортивної діяльності. Доступ до здобуття освіти у таких закладах здійснюється на конкурсних засадах в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. Діти можуть здобувати професійну кваліфікацію одночасно із здобуттям середньої освіти в таких спеціалізованих школах.

Розділ ІІІ. Заклади освіти Стаття 24. Статус закладів освіти

1. Організаційно-правову форму закладу освіти визначає засновник згідно з законодавством.

2. Заклади освіти державної та комунальної форми власності можуть мати статус бюджетної установи або неприбуткового підприємства, установи, організації.

3.Заклади освіти у формі бюджетної установи та неприбуткової організації не можуть здійснювати інших видів діяльності, окрім освітньої діяльності та проведення наукових досліджень. Такі заклади отриманий прибуток використовують лише на здійснення статутної діяльності та фінансування заснованих ними ендавментів, засновники закладів і члени трудового колективу закладу не можуть отримувати будь-яку частку від прибутку закладу. Такі заклади звільняються від сплати усіх видів податків крім виконання обов’язків податкового агента щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Стаття 25. Типи закладів освіти Стаття 26. Управління закладом освіти

  1. Порядок управління закладом освіти визначається його статутом відповідно до цього та інших законів України. Органи управління закладами вищої освіти визначаються Законом України «Про вищу освіту».

  2. Керівництво закладами дошкільної, середньої та професійної освіти в межах повноважень, визначених законами України та статутом закладу здійснюють:

Наглядова або піклувальна рада закладу; Керівник закладу; Педагогічна рада закладу;

Батьківський комітет закладу.

4. Піклувальна/наглядова рада закладу освіти сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладу освіти, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Члени піклувальної/наглядової ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу, вносити засновнику закладу освіти подання про відкликання керівника навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом навчального закладу, контрактом.

Порядок формування піклувальної/наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом навчального закладу. До складу піклувальної/наглядової ради не можуть входити працівники навчального закладу.

Засновник може делегувати наглядовій чи опікунській раді частину своїх повноважень щодо управління закладом освіти, в т.ч. право призначення керівника закладу і укладення з ним контракту.

5. Керівник закладу освіти здійснює поточне керівництво закладом і несе відповідальність за освітню та фінансово-господарську діяльність закладу освіти.

Керівник закладу освіти обирається за конкурсом. З керівником закладу освіти укладається контракт. Кваліфікаційні вимоги до керівника, порядок проведення конкурсу та призначення на посаду визначається законодавством України і статутом закладу освіти.

6. До складу педагогічної ради закладу освіти входять усі штатні педагогічні працівники закладу. Педагогічну раду очолює керівник закладу освіти. Засідання педагогічної ради правомочне за умови присутності більше половини складу ради. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів від складу ради. Повноваження педагогічної ради визначаються законодавством України та статутом закладу освіти.

Виключно рішеннями педагогічним ради вирішуються питання:

затвердження освітніх програм і навчальних планів; затвердження програм навчальних дисциплін (предметів); визнання особи, яка здобуває освіту, такою, що успішно завершила освітню певну освітню програму; прийняття рішень щодо порядку продовження здобуття освіти особами, які відстають у виконанні навчального плану, порушують положення про порядок здійснення освітнього процесу .

7. Батьківський комітет закладу та голова батьківського комітету обирається строком на один рік загальним зборами батьків дітей, які здобувають освіту, не пізніше як через 15 робочих днів після початку навчального року.

Батьківський комітет очолює його голова. Засідання батьківського комітету проводяться не рідше одного разу на три місяці. Засідання батьківського комітету правомочні за умови присутності більше половини його складу. Рішення батьківського комітету приймаються більшістю голосів від його складу.

Основними завданнями батьківського комітету є захист прав дітей на якісну освіту та сприяння закладу освіти у здійсненні освітнього процесу.

8. У закладі освіти створюються органи учнівського чи студентського самоврядування.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...

Закон України від 23. 05. 1991 №1060-хіі “Про освіту”. Закон України...
Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності з питань охорони дитинства та соціального захисту дітей

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про освіту»
Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України

Закон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх

Закон України «Про освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

1. Закон України Про освіту
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон України «Про освіту»
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури у 2016-2017 Н. Р

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт