Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації приватного акціонерного товариства «плодовод» (далі Товариство). Найменування товариства

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації приватного акціонерного товариства «плодовод» (далі Товариство). Найменування товариства

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛОДОВОД» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛОДОВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛОДОВОД» з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року.
СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСІЩЕВО» є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛОДОВОД», заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення фонду Державного майна України по Харківській області від 10 квітня 1997 р. №655-П, шляхом перетворення Державного підприємства радгоспу ім. ХХ-го партз’їзду у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 року та Постанови Кабінету Міністрів №1099 від 11 вересня 1996 року «Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств та підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства».
1.2. Статут Товариства визначає предмет і цілі діяльності, розмір та порядок утворення статутного і інших фондів, склад та компетенцію органів Товариства та порядок прийняття ними рішень, права та обов'язки акціонерів.
1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок” та іншими законодавчими і підзаконними актами, які є частиною чинного в Україні законодавства та цим Статутом.
1.4. Організаційно-правова форма Товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
1.5. Тип товариства – ПРИВАТНЕ.
1.6. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.
1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛОДОВОД»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЛОДОВОД».

1.7.2. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою – ПрАТ «ПЛОДОВОД»;
- російською мовою – ЧАО «ПЛОДОВОД».
1.8. Місцезнаходження Товариства: УКРАЇНА, 64809, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ САДОВЕ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 63.

1.9. Товариство створене на невизначений строк.
СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України та є правонаступником майнових прав та обов’язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛОДОВОД»;
2.2. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
2.3. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банківських установах, використовує власну печатку, угловий штамп та іншу атрибутику юридичної особи.
2.4. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням. Товариство має власний фірмовий угловий штамп, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.
2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.
2.5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
2.5.2. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.
2.5.3. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).
2.5.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками у власність;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;

- об’єктів інтелектуальної власності;

- цінних паперів, придбаних Товариством в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
2.7.1. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
2.7.2. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділі Товариства.

2.9. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

2.10. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі положень про них. Положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють на підставі довіреності, виданої Директором Товариства.

2.11. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які передаються Товариством дочірнім підприємствам, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Товариство є підприємницьким, що створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

    1. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

- виробництво та реалізація продукції садівництва;

- виготовлення та реалізація продуктів харчування та їх напівфабрикатів, виготовлення безалкогольних напоїв, а також переробка молочної, м’ясної та рибної продукції в порядку, встановленому законодавством України;

- здійснення виробництва і реалізації кулінарної продукції власного виробництва та забезпечення торгівельного обслуговування населення у відповідності з затвердженими технологічними правилами;

- організація мережі переробних підприємств сільськогосподарської продукції, виробництво, закупівля, переробка та реалізація продуктів харчування, в тому числі риби, сільгосппродукції, ліків та лікарських рослин, товарів народного споживання, виробів народних промислів, продукції виробничо-технічного призначення та комплектуючих частин;

- здійснення збору та переробки вторинних ресурсів, виробництво та реалізація товарів з них;

- створення мережі власних комерційних магазинів та об’єктів торгівлі, здійснення роздрібної та комісійної торгівлі товарами народного споживання, продовольчими та промисловими товарами як власного виробництва, так і придбаними;

- створення та експлуатація пунктів громадського харчування, буфетів, кафе;

- роздрібна та оптова торгівля;

- зовнішнто-економічна діяльність;

- здійснення промислового рибальства;

- вирощування, збирання, заготівля, переробка лікарський рослин;

- виробництво горілчаних, лікерних та коньячних виробів;

- переробка вторинних матеріальних ресурсів, у т.ч. побутових відходів;

- виробництво інших товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;

- оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

- оптова і роздрібна торгівля продовольчими товарами, у т.ч. сільськогосподарською продукцією;

- оптова і роздрібна торгівля медикаментами та виробами медичного призначення;

- оптова і роздрібна торгівля промисловими виробами, інструментом та устаткуванням;.

- оптова і роздрібна торгівля побутовою технікою;

- оптова і роздрібна торгівля товарами побутової хімії;

- оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами;

- оптова і роздрібна торгівля горюче-змащувальними матеріалами, природним і технічним газом, нафтопродуктами;

- реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів;

- створення власної торговельної мережі (магазини, салони, пересувні авто- лавки та інше) з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;

- створення ринків, у т.ч. авто ринків, промислових, продовольчих;

- створення іексплуатація магазинів, тогових будинків та інших пунктів роздрібної та оптової торгівлі;

- виконання малярних, будівничо-монтажних робіт;

- заготівля, переробка і реалізація відходів виробництва і технічної сировини;

- надання платних послуг населенню по переробці сільськогосподарської продукції, у т.ч. зерна;

- надання послуг по створенню та утриманню млинів;

- надання послуг з розпилювання лісу, сушка пиломатеріалів;

- надання послуг з виготовлення столярних виробів та меблів;

- надання послуг з обробки землі населенню (орні роботи);

- надання послуг з будівництва та експлуатації об’єктів автосервісу (станцій техобслуговування, гаражів, автостоянок, АЗС, естакад та інше);

- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- надання послуг, пов’язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;

- надання послуг з заготівлі, транспортування, утилізації макулатури та іншої вторинної сировини у населення та організацій за готівковий та безготівковий рахунок;

- надання послуг з заправки та миння автомобілів;

- надання транспортно-експедиційних послуг;

- рекламні послуги;

- дилерські послуги;

- складські послуги;

- надання послуг з медичного та ветеринарного обслуговування;

- операції з нерухомістю, у т.ч. купівля-продаж житлових та нежитлових приміщень;

- лізінгові операції;

- організація та утримання рибних господарств;

- створення пунктів громадського харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального та побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення;

- організація та експлуатація кафе, ресторанів та ін. пунктів споживання;

- діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- організація та експлуатація автосалонів;

- надання косметологічних та перукарських послуг;

- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність;

- туроператорська та турагентська діяльність;

- фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність:

- організація і проведення спортивних занять професіоналів і любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

- надання бухгалтерських та аудиторських послуг;

- розроблення логотипів, товарних знаків та ін.;

- надання послуг з консалтингу:
- бухгалтерське обслуговування;

- консультативні послуги з менеджменту, маркетингу та логістики;

- консультативно-інформаційні послуги;

- придбання, оренда (лізинг) будівель та споруд, земельних ділянок, обладнання, устаткування та іншого майна, у тому числі, основних фондів та засобів виробництва;

- впровадження науково-технічних досягнень на підприємствах України та зарубіжних країн; - навчання фахівців і підвищення їх кваліфікації у різних галузях науки, господарської діяльності, культури;

- участь у розробці та впровадженні заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього середовища;

- виконання контрактів з організації, комплектування, встановлення, пуску, налагодження, освоєння нових технологій та видів продукції;

- розробка, виробництво та збут програмної та комп'ютерної продукції, надання послуг аналогічного характеру;
- ремонт, відновлення та технічне обслуговування автомобільного транспорту, а також запасних частин і деталей, надання пов'язаних з цим аналогічних послуг;

- надання транспортних, експедиторських і побутових послуг організаціям і громадянам:

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»;

- виробництво, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

- придбання, зберігання, переробка, реалізація сільгосподарської продукції й інших видів продуктів харчування;

  • надання консультативних і виконавчих послуг, пов'язаних з вибором оптимальних ринків сировини, матеріалів, обладнання, товарів, комерційних партнерів;

  • комерційна діяльність з організації та проведення виставок, презентацій, екскурсій, круїзів, санаторно-курортного лікування, курсів, семінарів, симпозіумів, конкурсів, аукціонів за участю вітчизняних та зарубіжних підприємств, організацій, фірм та громадян;

- надання юридичних послуг з питань підприємницької діяльності, цивільного та господарського законодавства;

- юридична практика;

- організація сервісного обслуговування;

- медична практика;

- виробництво та реалізація одягу і виробів з текстилю, хутра та шкіри, в тому числі взуття;

- виробництво та реалізація галантерейних виробів;

- виконання інших робіт та послуг, відповідно до статутних цілей Товариства та не
заборонених законодавством.
3.3. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної юридичної, видавничої, рекламної, проектної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
3.4. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензій у встановленому законодавством порядку.
3.5. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
Ормвидав» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з акціонерного товариства «харківформвидав» на приватне акціонерне...

1 Цей Статут визначає порядок організації, діяльності, реорганізації...
«Металург» шляхом перетворення його у відкрите акціонерне товариство на підставі рішення установчих зборів засновників (протокол...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Стату т
Цей Статут викладений у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Статут
Публічне акціонерне товариство „Продовольча компанія „ясен” (далі за текстом Товариство) є правонаступником відритого акціонерного...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Рішенням зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Цей Статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій ” (далі “Товариство”)

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Приватного акціонерного товариства “надія” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом об’єднання...

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства...
Публічне акціонерне товариство «промислово-виробниче підприємство «кривбасвибухпром»

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт