Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
На правах рукопису
Медведєва Наталія Петрівна

УДК 347.249
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГІРНИЧОЇ КОНЦЕСІЇ
спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право;

екологічне право; природоресурсне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник

Балюк Галина Іванівна

доктор юридичних наук, професор


Київ – 2008

ЗМІСТ:

ВСТУП…………………………….……….………………………..…………

3

РОЗДІЛ 1.

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ГІРНИЧОЇ КОНЦЕСІЇ……….

15
1.1.

Історичні етапи правового регулювання гірничої концесії ……………………………..…………………...


15

1.2.

Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносин………………………….…

ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ 1


31

55

РОЗДІЛ 2.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГІРНИЧОЇ КОНЦЕСІЇ…..

62
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Сучасне правове регулювання гірничої концесії в зарубіжних країнах……………………………………...

Генеза правового регулювання гірничої концесії в Україні……………………………………………………

Гірнича концесія як договірна форма надрокористування ……………………………………..

Поняття, ознаки, основні умови та особливості договору гірничої концесії……………………………...

ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ 262
80
103
120

150ВИСНОВКИ

...............................................................................................

158

ДОДАТОК

А

.........................................................................................

180

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

.………………………….…..

186


ВступАктуальність теми дослідження. На сучасному етапі соціально-економічних умов розвитку України концесійні форми використання природних ресурсів, в тому числі, надр є об’єктивно необхідною умовою для реалізації окремих функцій держави через залучення приватного капіталу. Центральне місце в концесійних гірничих правовідносинах займає їх об’єкт - надра, які визнані Конституцією України національним багатством Українського народу. Водночас, на сьогоднішній день, в Україні гірнича концесія являється найменш розробленою та дослідженою формою надрокористування як на законодавчому, так і теоретико-правовому рівнях. Зокрема, наукові вітчизняні джерела з даної тематики тяжіють своїм походженням до 20-40-х років ХХ століття і являються надбанням таких авторів як Бернштейн І.Н., Ландау Б.А., Носов Є.К., Таль Л.С. та ін. або зачіпають переважно історичний аспект розвитку гірничої концесії в Україні (Пузанова Г.Й.) чи присвячені концесії, об’єктом, якої є діяльність (роботи, послуги) (Медведєва О.А.). Важливу роль відіграють наукові дослідженнях сучасних російських вчених, а саме: Клюкіна Б.Д., Кокіна В.Н., Новікової О.В., Сосни С.А. та ін.

Вырезано.

Для доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Всі вищевказані гірничі концесії мали односторонній (не договірний) характер і були результатом прояву волі лише монарха чи держави, які мали силу закону і надавалися за актами публічної влади (зокрема, жалуваними грамотами), а тому відносини концесіонера і концедента будувались на основі чіткої субординації (підпорядкування). Концесіонер мав право проявити свою волю лише в рамках згоди чи незгоди з запропонованими умовами гірничої концесії, тобто прийняти концесію, як благо в цілому, чи відмовитись від неї взагалі.

На сучасному етапі розвитку правового регулювання концесійних відносин встановився однозначний теоретичний та законодавчий підхід до концесії як договірної, що дає можливість, на нашу думку, говорити про концесію як договірну форму надрокористування.

Зауважимо, що ще в ХІХ-ХХ столітті такі вчені як Ш. Делалло, Л. Таль, А. Борзенько, Є. Носов [278; 100; 237] обґрунтували теорію про договірну природу концесії, в тому числі, природу гірничої концесії, яка на сучасному етапі розвитку наукової дуки підтримується такими вченими як Сосна С., Дьяченко С., Дроніна Н. [271; 139; 135] та ін.

Договірна форма надрокористування в порядку гірничої концесії дістала свій відчутний розвиток, зокрема за часів радянського періоду, який характеризується наявністю нормативно-правової бази різних рівнів щодо правового регулювання як концесії, так і гірничої концесії. Така нормативно-правова база носила загальнорегулятивний характер і не була достатньо глибокою і розгалуженою для формування системного блоку концесійного законодавства, що компенсувалося тим, що кожен конкретний концесійний договір, будучи винятком із загального законодавства, виступав окремим нормативним актом індивідуальної дії, який підписувався від імені держави в особі Уряду Народних Комісарів та регулював в індивідуальному порядку правовідносини держави (як носія суверенного права) та концесіонера (як приватної особи) щодо об’єкту концесії на визначених в ньому умовах. Саме такий концесійний договір виступав юридично значимою підставлю виникнення правовідносин гірничої концесії.

Початок існування радянських концесій поклала урядова «Програма економічних відносин з капіталістичними країнами» [41] від 26 травня 1918 року, в рамках якої 29 травня 1918 року було прийнято «Тези про умови залучення іноземного капіталу в товарній формі в Росію».

На думку Лінніка Л. та Сєсєкіна В., принципи, викладені у вказаних тезах, були жорсткими і малоцікавими для іноземного капіталу: не допускались виключення із російських законів; передбачались обмеження діяльності інвесторів; були відсутні гарантії недоторканності капіталу [201, c. 41]. Однак, вже 23 листопада 1920 року з метою прискорення процесу відновлення продуктивних сил Росії було передбачено можливість залучення іноземних інвесторів до справи добування та переробки природних багатств Росії - Декрет Ради Народних Комісарів “Про загальні економічні та юридичні умови концесій” [154, c. 39-40], який передбачав можливість створення гірничих, лісових, виробничих, сільськогосподарських, транспортних концесій. Вищезгаданим Декретом концесіонерам гарантувалась недопустимість націоналізації, реквізиції чи конфіскації їх майна; безперешкодний вивіз за кордон своєї долі продукції (прибуток за гірничою та ін. концесіями передбачався у натуральній формі); довгостроковість концесій; недопустимість односторонньої зміни умов концесійного договору; можливість найму російських працівників та надання торгових переваг за умови запровадження при здійсненні концесійної діяльності особливих великих технічних вдосконалень. Передумовою такого рішення була не лише зацікавленість радянської влади у розвитку продуктивних сил держави за рахунок залучення значного іноземного капіталу та передових технологій, а й ініціативна зацікавленість іноземних інвесторів у концесійній діяльності через гостру нестачу сировини і надлишок вільних капіталів у країнах Європи та в США.

Саме в радянські часи максимально зросло число предметів і дій, які були вилучені з цивільного обігу і могли передаватися у приватне володіння лише на умовах концесії. Така ситуація пояснювалась тим, що радянське законодавство базувалося на ідеології, згідно з якою земля, надра, засоби виробництва та ін. не можуть бути предметом приватної власності, а така форма приватного володіння як концесія є виключенням із загального правила, яке допускається з метою розвитку продуктивних сил країни та підвищення добробуту населення, і аж ніяк не з метою задоволення приватних інтересів. Так, Цивільний кодекс РСФРР 1922 року (ст. 22) [3] визначив перелік предметів, вилучених з цивільного обігу, де чітко вказувалось, що таким предметом є і земля з надрами, лісами і водами. На розвиток вищезгаданих положень у 1923 році було прийнято Положення “Про надра землі і їх розробку” [32], яке визначало що поклади корисних копалин в надрах землі на території РСФРР є її надбанням, і право здійснення таких гірничо-промислових робіт як пошук, розвідка, видобуток і переробка корисних копалин на умовах даного положення надається лише громадянам та юридичними особами РСФРР. А надання надр в користування на умовах, відмінних від умов вищезгаданого положення, громадянам та юридичним особами РСФРР і на будь-яких умовах іноземцям та іноземним юридичним особам дозволялося лише в порядку концесії. Отже, можна констатувати, що було встановлено два законодавчих порядки використання надр: загальний і виключний (концесійний).

Для централізованого загального керівництва, контролю та координації концесійної діяльності згідно Постанови РНК СРСР “Про заснування Головного концесійного комітету при РНК СРСР” від 21 серпня 1923 року [154, c. 55-58] було створено Головний концесійний комітет, який мав розгалужену територіальну структуру і складався з ряду підвідомчих органів, що включали концесійні комісії при наркоматах СРСР і концесійні комітети союзних республік при РНК союзних республік, також створювались концесійні комісії при торгових представництвах СРСР (зокрема, по факту було створено концесійні комісії в Лондоні, Берліні та Парижі).

Досліджуючи зазначений період формування правового регулювання гірничої концесії, російський вчений Сосна С.А. [271, c. 35-36] запропонував класифікацію концесій радянського періоду на:

- “змішані товариства” (30%) та “чисті концесії” (70%), в якому критерієм поділу виступав факт створення чи не створення спільного підприємства за участю держави та приватної особи – концесіонера;

- “загальносоюзні” (61%) і “республіканські” (53%), в якому критерієм поділу виступав рівень державного органу, який укладав договір концесії та природа законодавства, яким регулювались концесії.

Так, “змішані товариства” або так звані “квазіконцесії” існували у формі акціонерних товариств і не являлись концесіями у класичному їх розумінні. На думку автора, “змішані товариства” прирівнювались до концесії швидше не через однакову правову природу, а тому, що чинне цивільне законодавство дозволяло передавати у приватне володіння об’єкти, вилучені з цивільного обігу (в тому числі і засоби виробництва, націоналізовані підприємства з їх інструментами) лише на умовах концесії, бо така передача виправдовувалась залученням іноземного капіталу для розвитку продуктивних сил і забезпечення благополуччя населення. Їх об’єктом майже ніколи не виступали природні ресурси. Серед 53 існуючих на той час “квазіконцесій” - лише 12 були за участю іноземних інвесторів.

Щодо “чистих концесій”, то вони якраз і переважали у природноресурсній галузі – гірничі, лісові, сільськогосподарські та ін., а також мали всі риси класичної концесії, про які йтиметься в наступних розділах дисертаційного дослідження. Всі ці концесії існували за рахунок іноземних інвестицій.

“Загальносоюзні концесії” регулювались через індивідуальні декрети Раднаркому СРСР, в яких могли міститися винятки із загального чинного законодавства, та конкретними умовами концесійного договору. Саме такими була більшість гірничих концесій.

А от всі «республіканські концесії» надавались відповідно до універсального Декрету Раднаркому СРСР “Про порядок передачі губернськими (обласними) комітетами концесій на комунальні підприємства” від 12 квітня 1923 року [7]. Такі концесії надавалися лише в порядку, визначеному чинним цивільним законодавством, не передбачали жодної можливості відступу чи виключень з такого законодавства через видання індивідуальних нормативно-правових актів і практично нічим не відрізнялись за своєю юридичною природою від цивільно-правового договору підряду. До того ж, об’єктом таких концесій виступали в основному дії, вилучені з цивільного обігу, а не предмети, до яких відносяться і надра.

На думку таких російських вчених як Загорулько М.М. та Іншакова О.В., серед розроблених за часів радянського НЕПу положень необхідно виділити наступні п’ять форм концесій:

- „чисті”, які надавали концесіонеру право розпоряджатися орендованим державним майном і повністю самостійно управляти підприємством;

- „змішані”, які передбачали дольову участь іноземних та радянських партнерів у формуванні капіталів спільних підприємств та здійсненні виробничої та торгівельної діяльності;

- „концесії на технічне співробітництво”, які передбачали надання іноземними компаніями послуг по запровадженню та налагодженню західних технологій та виробництв в народному господарстві країни;

- „концесії на фінансування”, які передбачали інвестиції іноземного фінансового капіталу в виробництво іноземних чи вітчизняних господарюючих суб’єктів на території СРСР;

- „субконцесії”, які передбачали діяльність будь-яких іноземних компаній в рамках уже існуючого концесійного договору, укладеного раніше з іншим іноземним господарюючим суб’єктом на території СРСР [154, c. 27-28].

Вважаємо, що така класифікація носить суто господарсько-економічний характер організаційного спрямування, так як базується на критеріях виду діяльності, організації процесу концесійної діяльності та критерію фінансування і розподілу прибутку, а тому не може бути використаною для класифікації гірничих концесій з юридичної точки зору.

Щодо статистичних даних з приводу реально існуючих радянських концесій в цілому та гірничих зокрема, то основою таких даних виступають документи Вестфальського економічного архіву в Дортмунді (ФРН), (К І, №1340, л. 1-11), відповідно до яких “станом на 15 вересня 1926 року було надано 144 концесії (із 1900 пропозицій, отриманих до того часу, в тому числі, в нафтовій галузі). По окремих галузях народного господарства концесії розподілялись наступним чином: 12 припадало на аграрний сектор, 6 – на лісове господарство, 23 – на гірничу справу, включаючи видобуток нафти, 40 – на обробну промисловість, 13 – на транспорт, 3 – на будівництво, 38 – на торгівлю. В інших галузях діяло 9 концесій” [138, c. 3]. Найбільш відомими гірничими концесіями того часу були “Лєна Гольдфільдс Лімітед”, яка передбачала видобуток золота на Вітімі, вугілля на Алтаї, міді, залізної руди та кам’яного вугілля на Уралі; марганцева гірнича концесія американської компанії “Гарріман і К0” в Чіатурі (Грузія); три японські гірничі концесії на Сахаліні – 1 нафтова і 2 на кам’яне вугілля; англійська гірнича концесія Уркарта на видобуток свинцевої руди на Уралі; американська гірнича концесія Арманда Хаммера на видобуток мідної руди на Уралі та ін.

Так, найбільша гірнича концесія Радянського періоду була надана Англійському Товариству “Лєна Гольдфільдс Лімітед” на підставі Концесійного договору Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік з Англійським Товариством “Лєна Гольдфільдс Лімітед” (The Lena Goldfields Limited) від 1925 року [31, c. 753-798] (далі – Концесійний договір Лєни). Вказаний договір передбачав надання Урядом Лєні виключного права видобутку золота та всіх інших корисних копалин в Ленінсько-Вітімському гірничому окрузі на території, що формується площами всіх відводів, вказаних у відповідному додатку до Концесійного договору Лєни; виключне право здійснювати розвідку вказаних корисних копалин. Концесійний договір Лєни також передбачав виключне право Лєни на експлуатацію всіх без виключення гірничих багатств колишнього Сисертського та колишнього Ревдинського гірничих округів, але договір містив ряд застережень щодо виключного права Концесіонера, зокрема: поряд з Лєною здійснювати пошук та розвідку корисних копалин мав право і Уряд; у випадку виявлення Лєною платини, радію, гелію та вольфраму право видобутку Лєні не надавалося і зберігалося повністю за Урядом; право Північного Хімічного Державного Тресту використовувати для своїх потреб деякі види корисних копалин на території Лєни; інші корисні копалини використовувались в порядку концесії на платній основі у вигляді дольових відрахувань натурою в розмірі 7%; плату подесятинної за ділянку поверхні землі та пополінну плату за використання лісів на території концесії з оплатою всіх податків, зборів та акцизів на загальних підставах, що існували на той момент для радянських державних підприємств, поданням публічної звітності в загальному порядку для державних підприємств СРСР, а також Лєна зобов’язувалась при пошуку, розвідці та видобутку корисних копалин керуватись нормами всіх діючих та таких, що могли бути прийнятими законів та постанов Уряду, в частині порядку здійснення гірничопромислових робіт. Серед взаємних гарантій Сторін гірничої концесії було передбачено вичерпний перелік підстав одностороннього дострокового розірвання договору і лише в судовому порядку. По сплину строку Концесійного договору Лєни (в 30 років з моменту укладення договору по Ленінсько-Вітімському гірничому округу та в 50 років інших округах) концесія Лєни з усім обладнанням, інвентарем, наявними матеріалами, запасами і напівпродуктами без компенсації мали переходити до Уряду в стані, що забезпечував виробничу потужність не менше ніж середня річна за 10 років.

Щодо структурованих показників діючих гірничих концесій за конкретними корисними копалинами у співвідношенні із загальним їх видобутком, то в результаті концесійної діяльності в Радянському Союзі на початок ХХ ст. видобували марганцю – 40%, золота – 35%, свинцю – 62%, міді – 12% [271, c. 110].

Проте, у зв’язку із припиненням політики НЕПу в СРСР почала також згортатися концесійна політика надрокористування. Так, ще Гірниче положення 1927 року передбачало договірну (концесійну) форму надрокористування, але вже з 1936 року надра були вилучені з приватного використання і була запроваджена закрита адміністративна система надрокористування, коли суб’єктами надрокористування могли бути лише національні державні юридичні особи.

Останньою в СРСР була ліквідована вугільна гірнича концесія на Сахаліні в 1937 році [183, c. 23].

Отже, на нашу думку, в радянський період правове регулювання гірничої концесії мало доволі системний і розгалужений характер, базуючись на нормативно-правових актах різного рівня і юридичної сили. Саме це було передумовою запровадження широкомасштабних проектів із значними інвестиціями та передовими технологіями на той період і, як результат – вищенаведені статистичні дані практики застосування тогочасного концесійного законодавства. Таких результатів було досягнуто лише за неповні 9 років, починаючи з Тез про умови залучення іноземного капіталу в товарній формі в Росію 1918 року. При цьому необхідно зважити на те, що процес запровадження радянських концесій розпочався іще до початку нової економічної політики, а саме за часів політики “воєнного комунізму”, догми якого не допускали існування нічого приватного. Але вже тоді радянське керівництво зрозуміло, що без іноземних інвестиції, які є проявом ринкової економіки і антиподом соціалістичної економіки водночас, відбудувати напівзруйновану економіку неможливо.

Такий яскравий приклад, на нашу думку, надає сучасній Україні, яка прагне становлення ринкової економіки, відповідної мотивації до запровадження гірничої концесії, оскільки саме мінерально-ресурсова самодостатність країни забезпечує її реальну економічну незалежність і перетворює з країни імпортера на країну експортера, що в свою чергу, знову ж таки зміцнює національну економіку.

Проведений дисертанткою аналіз історичних аспектів (етапів) правового регулювання гірничої концесії, а саме історії становлення та розвитку гірничих концесійних правовідносин в Україні за час її перебування в складі Російської імперії та Радянського Союзу дозволяє виокремити історично значимі нормативно-правові документи, які сформували різні юридично-значимі періоди-напрямки (етапи) правого регулювання гірничої концесії в Україні.

Вважаємо за необхідне, ще раз зупинитись на таких документах з метою визначення часових рамок кожного з етапів правого регулювання гірничої концесії в Україні. Так, початок існування односторонніх гірничих концесій в порядку акцесорного типу надрокористування поклав царський привілей Івана Грозного від 1569 року на користь англійського товариства купців на чолі з Річардом Чанслером.

Початок односторонніх гірничих концесій в порядку регального типу надрокористування в Росії (у складі якої на той час перебувала Україна), пов’язано з Указом Петра І від 11 грудня 1719 року, який було відмінено Маніфестом Катерина ІІ від 28 червня 1782 року (тобто, відбулося повернення до акцесорного типу надрокористування). Знову принципи гірничої регалії в порядку концесійного надрокористування почав діяти з прийняттям Уставу гірничого Російської імперії 1893 року і діяв він до припинення існування Російської імперії - 1917 року.

Впровадження двосторонніх гірничих концесій в порядку регального типу надрокористування відбулося на підставі Декрету Ради Народних Комісарів «Про загальні економічні та юридичні умови концесій» від 23 листопада 1920 року. Цей період тривав до моменту ліквідації останньою в СРСР вугільної гірничої концесії на Сахаліні в 1937 році.

З огляду на вищевикладене, дисертантка дійшла висновку, що в історії розвитку законодавства щодо гірничої концесії та особливостей її правового регулювання можна виділити наступні три історичні періоди-напрямки правового регулювання гірничої концесії в Україні:

  1. період існування односторонніх гірничих концесій в порядку акцесорного типу надрокористування, який тривав у наступні часові рамки: 1569 р. - 1719 р., 1782 р. - 1893 р.;

  2. період існування односторонніх гірничих концесій в порядку регального типу надрокористування, який тривав у наступні часові рамки: 1719 р. – 1782 р., 1893 р. – 1917 р.;

  3. період існування двосторонніх гірничих концесій в порядку регального типу надрокористування, який тривав у наступні часові рамки: 1920 р. – 1937 р.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису Черноус Світлана Миколаївна удк...
Трудового кодексу України передбачає реформування понятійного апарату трудового права. Зазначені процеси зумовлюють необхідність...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Твір-опис у художньому стилі «Світ краси природи у творчості Т. Шевченка»
Тараса Шевченка та ХVІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Тараса Григоровича Шевченка на уроках II української мови
Сьогодні вивчення мови поетичних творів Т. Г. Шевченка – дуже актуальна тема. Питання про те, як у мові Шевченка використовуються...

Марченко Ольга Петрівна Вихователь Твердохліб Наталія Олексіївна, Бібліотекар
...

05 грудня 20015 року в Одеській області за підтримки Одеської обласної...
Про проведення обласного VІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені тараса шевченка

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Одеська національна юридична академія на правах рукопису аніщук ніна Володимирівна
Правові засоби викорінення гендерного насильства в україні: історико-теоретичний аналіз

Книга для iiiтисячоліття
При всій значній кількості різноманітних друкованих матеріалів про видатного українця Тараса Григоровича Шевченка, його особистість...

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах...
Теоретичні засади формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб…

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису пахолок ольга олегівна
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу 12База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт