Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Товариство з обмеженою відповідальністю "фондова компанія пілот" ( далі Зберігач )

Товариство з обмеженою відповідальністю "фондова компанія пілот" ( далі Зберігач )

Сторінка1/4
  1   2   3   4

ДОГОВІР ПРО ВIДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХм. Запоріжжя

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПІЛОТ" (далі - Зберігач), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, яке є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АВ № 440406 від 17 листопада 2008 року., в особі Заступника директора з питань депозитарної діяльності Антонової Уляни Михайлівни, що діє на підставі Довіреності № 27/02/1 від 27.02.2008 р., з одного боку, та


»

(далі - Депонент), в особі ___________________________________________, який діє на підставі ____________________________________, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:


І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Депонент доручає, а Зберігач зобов’язується надавати Депоненту якісні послуги щодо зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів (у разі якщо Депонентом є емітент цінних паперів) та надавати інші депозитарні послуги, якщо вони віднесені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку до депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

1.2. Зберігач зобов’язується надавати Депоненту депозитарні послуги у відповідності до вимог Положення про депозитарну діяльність, Внутрішнього Положення Зберігача, Регламенту Зберігача, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Депонента або, у випадку виконання безумовних операцій з цінними паперами, передбачених чинним законодавством, на підставі відповідних документів.


II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.


2.1. Зберігач зобов’язаний:

2.1.1. На підставі цього Договору відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом не більше трьох робочих днів з моменту подання документів, яких вимагає чинне законодавство України.

2.1.2. Здійснювати зберігання (колективним aбо відокремленим способом) та обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Відокремленим способом можуть зберігатись тільки цінні папери у документарній формі існування на пред‘явника.

Знерухомлені іменні цінні папери документарної форми існування при розміщенні та цінні папери, розміщені в бездокументарній формі, зберігаються Зберігачем виключно колективним способом.

2.1.3. Здійснювати ведення рахунку у цінних паперах шляхом виконання операцій у термін та згідно з порядком, встановленими внутрішніми документами Зберігача та які не суперечать чинному законодавству України. На підставі документів наданих Депонентом (визначених Положенням про депозитарну діяльність, внутрішніми документами Зберігача та цим Договором) виконувати операції зарахування цінних паперів, списання цінних паперів, переказ цінних паперів, знерухомлення цінних паперів, матеріалізація знерухомлених цінних паперів та інші депозитарні операції, якщо вони віднесені законодавством до депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у порядку встановленому законодавством. У разі якщо Депоненом є емітент цінних паперів, здійснювати обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів в термін та у порядку встановленому внутрішніми документами Зберігача згідно чинного законодавства.

2.1.4. Перевіряти достовірність підпису Депонента (та відбитку печатки, у разі якщо Депонентом є юридична особа) на всіх документах поданих Депонентом (крім тих, що засвідчені нотаріально) в порядку передбаченому внутрішніми документами Зберігача згідно з чинним законодавством.

2.1.5. Надавати виписки Депоненту з рахунку у цінних паперах після здійснення хоча б однієї облікової операції не пізніше робочого дня, наступного за датою проведення операції або за запитом Депонента протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту. Форма та реквізитний склад виписки встановлюється внутрішніми документами Зберігача.

2.1.6. У випадку отримання від Депозитарію, реєстроутримувача або Емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку Депонента у цінних паперах, передавати відповідну інформацію Депоненту не пізніше трьох робочих днів від дати отримання такої інформації Зберігачем.

2.1.7. На підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, Положенням про депозитарну діяльність та цим Договором, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до внутрішніх документів Зберігача та чинного законодавства України.

2.1.8. Не здійснювати операції з цінними паперами у випадку виявлення порушень оформлення (подання, заповнення) документів або порушення захисту інформації Депонентом, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

2.1.9. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформації щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Забезпечувати схоронність та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов’язки по зберіганню конфіденційності не виникають у випадках, якщо розголошування подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.10. У термін не більше трьох робочих днів з моменту отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах зарахувати зазначені доходи на розрахунковий рахунок Депонента. Ці доходи не є доходами Зберігача.

2.1.11. Ознайомити Депонента з регламентом обслуговування клієнтів депозитарною установою та в подальшому ознайомлювати зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента та Зберігача у порядку виконання його розпоряджень.

2.1.12. У разі припинення здійснення ним депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за рішенням відповідного органу управління Зберігача або визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення відповідним органом управління Зберігача або отримання постанови господарського суду, або рішення органу ліцензування повідомити Депонента зі зворотним повідомленням про отримання про розірвання цього договору та необхідність закриття рахунку в цінних паперах протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання цього повідомлення з зазначенням попередження, що у разі незакриття Депонентом рахунку в установлений термін належні йому цінні папери, випущені в бездокументарній формі та в документарній формі на пред'явника, будуть переведені на рахунок у цінних паперах уповноваженого на зберігання, а іменні цінні папери, випущені в документарній формі, після проведення їх матеріалізації будуть обліковуватися на особовому рахунку Депонента в системі реєстру відповідного емітента. Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.
2.2. Зберігач має право:

2.2.1. Надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон`юктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків (підготування довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів не є предметом цього Договору та оформлюється окремим договором).

2.2.2. Надавати інші послуги, пов’язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Зберігачем Депоненту.

2.2.3. Надавати реєстроутримувачу пакети документів, необхідних для здійснення операцій переміщення цінних паперів на рахунках номінальних утримувачів.

2.2.4. Передати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.5. Згідно з чинним законодавством України у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином.

2.2.6. Не виконувати операції з цінними паперами Депонента, якщо розпорядження та/або інші документи містять недостовірну інформацію, та/або якщо вони суперечать вимогам чинного законодавства України.

2.2.7. У разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів виконувати розпорядження Депонента тільки щодо проведення операцій на рахунку в цінних паперах Депонента, пов'язаних з закриттям цього рахунку.

2.2.8. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог підпункту 2.3.6. пункту 2.3. цього договору.

2.2.9. В односторонньому порядку змінювати Тарифи з повідомленням про це Депонента не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати введення в дію таких змін. Таке повідомлення Депоненту має бути надіслане рекомендованим листом, через кур’єра, електронною поштою або вручене уповноваженій особі під підпис.
2.3. Депонент зобов’язаний:

2.3.1. Дотримуватись вимог Положення щодо здійснення Зберігачем депозитарної діяльності, які стосуються взаємин Депонента та Зберігача.

2.3.2. Подавати до Зберігача необхідну інформацію (та/або документи), що передбачена законодавством як обов’язкова для подання або потрібна Зберігачу для виконання операцій з цінними паперами згідно з умовами цього договору, Положенням про депозитарну діяльність та внутрішніми документами Зберігача, в тому числі підписувати акти-прийому передачі сертифікатів цінних паперів при проведенні операцій знерухомлення, матеріалізації, передачі на зберігання у документарній формі та інших операцій, які згідно чинного законодавства передбачають передачу сертифікатів цінних паперів.

2.3.3. Надавати повноваження по власних іменних цінних паперах Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача. Надавати Зберігачу повноваження передавати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3.4. У термін не більше як десять робочих днів інформувати Зберігача та подавати йому інформацію про будь які зміни та доповнення до реквізитів рахунку у цінних паперах та документів, що необхідні для обслуговування цінних паперів на рахунку у цінних паперах.

2.3.5. Проводити оплату за послуги, що надаються Зберігачем, у термін, обумовлений цим Договором та згідно затверджених розцінок (Додаток 1).

2.3.6. Протягом тридцяти календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 2.1.12. пункту 2.1. цього договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.
2.4. Депонент має право:

2.4.1. Призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах відповідно до чинного законодавства України, розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. При цьому одні і ті ж повноваження не можуть делегуватися різним керуючим рахунком у цінних паперах.

2.4.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах відповідно до чинного законодавства України.

2.4.3. Вимагати від Зберігача виконання умов зберігання цінних паперів та обслуговування рахунку у цінних паперах.

2.4.4. Отримувати від Зберігача повну інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту.

2.4.5. У разі визнання Зберігача банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у Зберігача ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів надавати Зберігачу тільки розпорядження щодо проведення операцій на рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку.


ІІІ. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ


3.1. Депонент оплачує послуги Зберігача згідно з цим Договором та відповідно до затверджених розцінок Зберігача (Додаток 1), які є невід`ємною частиною цього Договору та не перевищують максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

3.2. Оплата за проведення Зберігачем операцій здійснюється Депонентом на рахунок Зберігача у термін п`яти банківських днів з моменту отримання рахунку від Зберігача. Для фізичних осіб – рахунок за проведення операції надається в день проведення операції, для юридичних осіб – до 5 (п»ятого) числа місяця, наступного за тим, що підлягає оплаті.

3.3. Акти виконаних Зберігачем робіт, які складаються у день отримання Зберігачем оплати згідно з рахунком за проведені операції, складаються та підписуються Зберігачем у двох оригіналах та подаються Депоненту для підписання протягом п‘яти банківських днів після складання. Депонент має підписати та повернути Зберігачу один оригінал протягом наступних п‘яти банківських днів після отримання актів.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік", в особі директора Дубова Геннадія Володимировича, який...

1 Правила надання послуг з фінансового лізингу товариства з обмеженою...
Товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «фагор» (далі – Правила) регламентують умови та процедуру надання послуг...

Примітки до фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «фінансова компанія «актив+» (далі – Товариство) зареєстроване 01. 09. 2016 року відповідно...

Тов «сімпл мані», складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за
Товариство з обмеженою відповідальністю "сімпл мані" (надалі – тов "сімпл мані", Товариство, Підприємство, Компанія) є товариством...

Правила надання коштів у позику, в тому числі І на умовах фінансового кредиту
Товариством з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «фагор» (далі – Правила) регламентують умови та процедуру надання коштів...

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

2015 року товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані"
Товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані", (далі — Замовник), в особі директора Войталюка Максима Андрійовича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрейм Рентал»
«Наймодавець» з одного боку, І товариство з обмеженою відповідальністю «євроштакет», (код єдрпоу 39349061), в особі Генерального...

Рішенням зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Цей Статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій ” (далі “Товариство”)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія інтелектуальних...

Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю...
Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю «ансу» (надалі – Правила) – внутрішні правила, що регулюють...

Товариство з обмеженою відповідальністю „Українсько-німецька компанія „Біос”
Статуту та ліцензії, виданої Міністерством охорони навколишнього природного середовища України 09. 10. 2008 року серія ав №433595,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7»
Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7», (надалі – „Продавець“), в особі директора Кудлінської Оксани Василівни, яка...

«Об'єкт капітального будівництва»
Відкрите акціонерне товариство «Домобудівний комбінат-3», іменоване далі «Продавець», від імені та в інтересах якого діє Акціонерне...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал»
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал», надалі – «Оператор», в особі директора Малюк Володимира Євгеновича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «бнк-україна»
Товариство з обмеженою відповідальністю «бнк-україна», в особі Генерального директора Короленка Сергія Олеговича, який діє на підставі...

Правила надання гарантій та поручительств товариством з обмеженою відповідальністю “фінод”
Правила надання гарантій та поручительств товариством з обмеженою відповідальністю “фінод” (далі Правила) регламентують етапи І загальну...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступнеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт