Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Департамент державної архітектурно-будівельної

Департамент державної архітектурно-будівельної


Додаток 2
до Порядку

Департамент державної архітектурно-будівельної


Найменування відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю, якому надсилається повідомлення
(найменування органу державного архітектурно-будівельного

інспекції у м. Києві

контролю, якому надсилається повідомлення)
Замовник


Прізвище, ім’я та по-батькові замовника
Іванов Іван Іванович, 00000, м. Київ, вул. Київська, 1, кв.1, (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце

паспорт серія ХХ номер 000000, виданий

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві


Місце проживання, паспортні дані, номер телефону та ідентифікаційний номер замовника (фізичної особи)
номер облікової картки платника податків (не зазначається

00.00.0000, ідент. номер 0000000000

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

тел. (000)000-00-00

відмовляються від прийняття реєстраційного номера ________________________________________________________


Фізичними особами не заповнюється
облікової картки платника податків та повідомили про це ________________________________________________________

відповідному органу державної податкової служби і мають

________________________________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

________________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, ________________________________________________________

номер телефону)

Необхідно підкреслити, що подається саме повідомлення про початок виконання будівельних робіт, а не повідомлення про зміну даних у раніше поданому повідомленні
ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних
у повідомленні про початок виконання будівельних робіт


Заповнюється лише у разі подання повідомлення про зміну даних у раніше поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт
Відповідно до статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ____ ____________ 20_____ (необхідне підкреслити).


Найменування об'єкта будівництва згідно з будівельним паспортом або проектною документацією
Будівництво садового будинку на вул. Садовій, 1, С/Т «Дніпро» у . Дніпровському районі м. Києва, 00000 ,

(найменування об’єкта будівництва)


Поштова/будівельна адреса згідно з правовстановлюючими документами.
поштова/будівельна адреса 00000, м. Київ, Дніпровський район, вул. Садова, 1, С/Т «Дніпро» ,

вид будівництва Нове будівництво ,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)


Вид будівництва, до якого віднесені будівельні роботи, які виконуються на об’єкті
код об’єкта 1 1110.4 .

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом)


Номер будівельного паспорта. Найменування органу, який видав будівельний паспорт, дата видачі.

Код об’єкта будівництва згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000.
№ 00/00/00-0/000-00
(номер)
виданий Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
(найменування органу, який його видав,

. 00.00.0000 ,

дата видачі)


Найменування проектувальника, його код згідно з ЄДРПОУ (заповнюється у разі будівництва за проектом)
проектна документація (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта) розроблена ______________________________-_______________________________________

(найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)

під керівництвом (у разі розроблення проекту):

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення


Інформація про фахівця, під керівництвом якого розроблена проектна документація (заповнюється у разі будівництва за проектом)
Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

-

-

-

-


Дата затвердження проектної документації (заповнюється у разі будівництва за проектом)
та затверджена замовником ________________________-_______________________________

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження


Зазначається категорія складності об`єкта будівництва.

Інформація про проектну документацію (заповнюється у разі будівництва за проектом)

Інформація про проектну документацію (заповнюється у разі будівництва за проектом)
_______________________________________________________________________________,

або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності ________________________ІІ____________________________________, основні показники індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (у разі розроблення проекту):

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів

-

-

-


Інформація про кількість поверхів, загальну, житлову та нежитлову площу об'єкта будівництва (заповнюється у разі будівництва за проектом)
-

загальна площа нежитлових будівель об’єкта, кв. метрів ______________-________________

.


Інформація про загальну площу нежитлових будівель об’єкта.
Експертиза проекту будівництва проведена __________________-_________________

(найменування експертної

_________________________________-______________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,

_________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)


Відомості щодо експертної організації

зазначаються стосовно об’єктів, для

яких проводилася експертиза проекту в установленому порядкуПрізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка здійснює авторський нагляд (заповнюється у разі будівництва за проектом)
Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) _______________-____________________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) ___________________-___________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,


Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката особи, відповідальної за здійснення технічного нагляду.


_______________________________________________________________________________________________.

номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі

Державного акту на земельну ділянку серія ХХ № 000000, зареєстрованого .

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування

в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та

земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_право постійного користування землею, договорів оренди за № 00-0-00000 .


Зазначається документ, на підставі якого використовується земельна ділянка для будівництва або вказується посилання на норму законодавства, відповідно до якої такий документ не вимагається
від 00.00.0000, кадастровий номер 0000000000:00:000:0000 .

та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

. Іванов Іван Іванович, 00000, м. Київ, вул. Київська, 1, кв. 1, ,


У разі виконання будівельних робіт силами замовника (фізичної особи), зазначається інформація про замовника.

Прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер замовника та номер телефону замовника
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

. паспорт серія ХХ номер 000000 ,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

. виданий Шевченківським РУ ГУ МНС України у м. Києві 00.00.0000 .

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

ідент. номер 0000000000, тел. (000)000-00-00___ ___

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

_______________________________________________________________________________

повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

_______________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________.

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, Іванов Іван Іванович,


Прізвище, ім’я, по-батькові особи замовника
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)


Особистий підпис, ініціали та прізвище замовника.
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

________Х_________

(підпис)

І.І. Іванов .

(ініціали та прізвище)

МП


Необхідно звернути увагу на те, що замовник повинен підписати та засвідчити печаткою (за наявності) кожну сторінку повідомлення.
___________

Примітки. 1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

3. Відомості щодо проектної документації зазначаються у випадку, якщо замовник за власним бажанням розробив проект будівництва.

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 21.10.2015}

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок заповнення декларації
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області

Зразок заяви Президенту Будівельної палати України П. С. Шилюку Шановний Петре Степановичу!
Просимо прийняти (повна назва юридичної особи) в дійсні (асоційовані) члени Будівельної палати України

Департамент науки І освіти
Кегичівської районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної...

Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю...
Руководство по организации государственного архитектурно-строительного контроля и надзора за производством строительных материалов...

Затверджено
Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

Затверджено
Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

Затверджено
Департамент соціального захисту населення чернігівської обласної державної адміністрації

Затверджено
Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

Пояснювальна записка Збірник завдань з технологій призначено для...
Департамент освіти І науки хмельницької обласної державної адміністрації хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної...

На уроках інформатики
Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу...
Момент визнання об’єкта будівництва незавершеним І ступінь його будівельної готовності в контексті державної реєстрації прав на нього:...

Методичний посібник гра «джура»
Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Ухвала іменем україни
Хмельницького окружного адміністративного суду від 05 березня 2014 року у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою...

Програми покращення функціонування Центру обслуговування платників...
Луцька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області, Луцька міська...

Міністерство внутрішніх справ україни департамент державної автомобільної інспекції
У департаменті даі мвс україни, в межах компетенції, розглянуто Ваше звернення, з яким Ви звернулися на сайт

Положення про Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України
Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (далі – Департамент, дкз) є структурним підрозділом апарату...

Департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

Найменування органу державного архітектурноБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт