Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

 

 

 

Бесєда Микола Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДХЛIБ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31381106

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/н, 51403, м. Павлоград, вул. Шутя, буд. 5 А

5. Міжміський код, телефон та факс

(05632) 6-19-48 (05632) 6-19-48

6. Електронна поштова адреса

dmitriy@pvhleb.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81

 

28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

31381106.infosite.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАВЛОГРАДХЛIБ» є емiтентом, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. З огляду на це, керуючись приписами пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 Роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., Товариством не розкривається наступна iнформацiя зазначена у змiстi, а саме:
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- Iнформацiя про дивiденди;
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- Опис бiзнесу;
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- Основнi вiдомостi про ФОН;
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- Правила ФОН;
- Текст аудиторського висновку (звiту).
- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб`єктом забезпечення окремо)
2. Емiтент не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
3. Емiтент не здiйснював закритого (приватного) розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, з огляду на це Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається.
4. Емiтент не має поточного банкiвського рахунку у iноземнiй валютi. З огляду на це зазначена iнформацiя не надається.
5. Емiтент не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. З огляду на це iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi – не надається.
6. Посада корпоративного секреря у товариствi не вводилась. З огляду на це iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
7. Товариство не користувалось послугами рейтингових агентств та не проводило визначення рейтиногової оцiнки емiтента або його цiнних паперiв. З огляду на це iнформацiя про рейтингове агентство не надається.
8. Посадовi особи Товариства не володiють акцiями ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛIБ».
9. Фiзичнi особи, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента не надали згоди на розкриття своїх персональних даних, а саме Прiзвища, iм`я, по батьковi, серiї, номеру, дати видачi паспорту та найменування органу, який видав паспорт.
10. Товариство є емiтентом акцiй. Iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. З огляду на це iнформацiя про про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери – не надається.
11. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй, та не має на балансi акцiй викуплених у попереднiх звiтних перiодах (Товариство взагалi не здiйснювало викупу власних акцiй). З огляду на це, iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
12. Впродовж звiтного перiоду рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та рiшень про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть органами управлiння Товариства не приймалось. З огляду на це, iнформацiя щодо прийняття зазначених рiшень не надається.
13. Емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. З огляду на це iнформацiя про реєстрацiйний номер, серiю та номер, дату видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв в роздiлi рiчної iнформацiї «Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)» - не надається.
14. Емiтент є акцiонерним товариством. З огляду на це iнформацiя про органи управлiння пiдприємства у роздiлi рiчної iнформацiї "Основнi вiдомостi про емiтента" - не надається.
15. Товариством обрано спосiб складання Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом. Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом Товариством не складається i не надається. Однак, за недосконалiстю програмного продукту, за допомогою якого формувалась дана рiчна iнформацiя емiтента (SimpleXmlReports), Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) вiдображено у складi рiчної фiнансової звiтностi. З огляду на вищевикладене, зазначена форма фiнансової звiтностi Товариства не заповнена.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

До програми розвитку фондового ринку україни на 2011 2015 роки
Програми розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки, підготовленою робочою групою дкцпфр, вважаємо за необхідне надати пропозиції...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

Зазначена Стратегія визначає основні напрями розвитку фондового ринку...
Тому формування конкурентоспроможного українського фінансового ринку є найважливішим пріоритетним завданням економічної політики...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр " №73
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" 80
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт