Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, затвердження звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, затвердження звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік

ПРОТОКОЛ № 18

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Шліфверст”

(05748909)

м. Лубни

вул. Комунарівська, 19/12 26 квітня 2012 року 14 год.

Директор ПАТ ”Шліфверст” Дрозд Володимир Андрійович:

Шановні акціонери.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06.03.2012 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах проведена реєстраційною комісією, призначеною наглядовою радою в складі:

Ковальчук В.І.

Любченко Т.Н.

Про підсумки реєстрації та визначення кворуму загальних зборів доповідає голова реєстраційної комісії Ковальчук В.І.:

час початку реєстрації учасників зборів – 12-год.

час закінчення реєстрації учасників зборів – 13-год 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 20 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 2691 осіб, в т.ч.6 – юридичних осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку і які мають право на участь у загальних зборах – 2692221голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах– 23 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1947903 голосів.

Кворум загальних зборів - 72,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Необхідний кворум для проведення зборів Є і відповідно до чинного законодавства збори вважаються правомочними та мають право приймати рішення з питань порядку денного.

(Протокол реєстраційної комісії додається)

Директор Товариства повідомляє загальним зборам, що на підставі «Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Шліфверст» та згідно з рішенням наглядової ради від 06.03.2012 р. робочі органи загальних зборів призначені в наступному складі:


Ковальчук Валентина Іллівна - голова зборів

Любченко Тамара Низамівна - секретар зборів

Для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного зборів призначена "тимчасова" лічильна комісія :

1. Гуржій Іван Іванович

2. Бабенко Микола Федорович

3. Гречуха Микола Васильович

4. Муляр Вікторія Анатоліївна

5. Татарцов Євген Леонідович
Голова зборів оголошує порядок денний зборів.
1. Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, затвердження звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік.

Доповідач: Дрозд Володимир Андрійович – Директор Товариства.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії і річного звіту товариства за 2011 рік.

Доповідач: Артемченко Валерій Степанович – голова ревізійної комісії.

4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності товариства за 2011 рік.

Доповідач: Дрозд Володимир Андрійович – Директор Товариства.

5. Звіт наглядової ради за 2011 рік, затвердження звіту.

Доповідач: Ратко Сергій Георгійович – голова наглядової ради.

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії на 2013 рік.

Доповідач: Артемченко Валерій Степанович – голова ревізійної комісії.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства, уповноваження особи на підписання змін та доповнень до Статуту.
Робота за порядком денним

Розгляд першого питання порядку денного загальних зборів:
"1. Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного. Обрання лічильної комісії."
Голова зборів

Голосування з усіх питань порядку денного відбуватиметься з використанням бюлетенів, які акціонери отримали при реєстрації.

Лічильна комісія згідно законодавства обирається загальними зборами.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії пропонується провести "тимчасовій" лічильній комісії, яка призначена наглядовою радою.

При голосуванні з усіх питань оголошеного порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім питання сьомого порядку денного, рішення щодо якого приймається трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. (75%)
Голова зборів пропонує:

1. Затвердити порядок голосування бюлетенями з усіх питань порядку денного. Підрахунок голосів по першому питанню провести "тимчасовій" лічильній комісії. Для підрахунку голосів з усіх інших питань обрати лічильну комісію в кількості 5 осіб в складі: Гуржій І.І., Бабенко М.Ф., Гречуха М.В., Муляр В.А., Татарцов Є.Л.
Голосування бюлетенем № 1

Підсумок голосування

“ЗА” 1947840 голосів 99,99677 %

“ПРОТИ” 0 голосів 0 %

“УТРИМ” 0 голосів 0 %

“НЕ ГОЛОС.” 63 голосів 0,00323 %

"НЕ ДІЙСНІ" 0 голосів 0 %

Таким чином, за підсумками голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

1.Затвердити порядок голосування бюлетенями з усіх питань порядку денного. Підрахунок голосів по першому питанню провести "тимчасовій" лічильній комісії. Для підрахунку голосів з усіх інших питань обрати лічильну комісію в кількості 5 осіб в складі: Гуржій І.І., Бабенко М.Ф., Гречуха М.В., Муляр В.А., Татарцов Є.Л.
Розгляд другого питання порядку денного загальних зборів
2. Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, затвердження звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік."

Доповідач - Директор Товариства Дрозд Володимир Андрійович

(Доповідь додається)

Слухали:

Акціонер – Волошко Володимир Іванович:

Які суми штрафів сплачені товариством в звітному році і за що?

Відповідь – ця інформація буде надана в доповіді голови ревізійної комісії.
Голосування за пропозицію директора бюлетенем № 2

Підсумок голосування

“ЗА” 1947714 голосів 99,99030 %

“ПРОТИ” 126 голосів 0,00647 %

“УТРИМ” 0 голосів 0 %

“НЕ ГОЛОС.” 63 голосів 0,00323 %

"НЕ ДІЙСНІ" 0 голосів 0 %

Таким чином, за підсумками голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.
Розгляд третього питання порядку денного загальних зборів
“3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії і річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

Доповідач голова ревізійної комісії Артемченко Валерій Степанович

(Доповідь додається)

Слухали:

Акціонер – Волошко Володимир Іванович:

Які кошти отримало товариство від здавання вільних приміщень в оренду?

Відповідь головного бухгалтера товариства Прохорової Світлани Миколаївни:

Сума надходжень від здавання в оренду вільних приміщень складає близько 20 тис. грн. щомісяця.

Голосування за пропозицію доповідача бюлетенем № 3

Підсумок голосування

“ЗА” 1946937 голосів 99,95041 %

“ПРОТИ” 126 голосів 0,00647 %

“УТРИМ” 777 голосів 0,03989 %

“НЕ ГОЛОС.” 63 голосів 0,00323 %

"НЕ ДІЙСНІ" 0 голосів 0 %

Таким чином, за підсумками голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення :

3. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії і річний звіт товариства за 2011 рік.
Розгляд четвертого питання порядку денного загальних зборів
4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності товариства за 2011 рік.”
Доповідач директор товариства Дрозд Володимир Андрійович.

(Доповідь додається)
Голосування за пропозицію доповідача бюлетенем № 4.

Підсумок голосування

“ЗА” 1944961 голосів 99,84897 %

“ПРОТИ” 985 голосів 0,05057 %

“УТРИМ” 1894 голосів 0,09723 %

“НЕ ГОЛОС” 63 голосів 0,00323 %

"НЕ ДІЙСНІ" 0 голосів 0 %

Таким чином, по четвертому питанню порядку денного зборів за підсумками голосування прийняте рішення:

4. Затвердити віднесення збитку, отриманого від звичайної діяльності товариства за 2011 рік в сумі 311 тис. грн., на збільшення непокритого збитку попередніх років. Враховуючи збитковість за звітній період та відсутність нерозподіленого прибутку, дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.
Розгляд п’ятого питання порядку денного загальних зборів
5. Звіт наглядової ради за 2011 рік, затвердження звіту.”

Доповідач Голова наглядової ради товариства Ратко Сергій Георгійович

(Доповідь додається)
Слухали:

Акціонер – Безгубенко Юрій Анатолійович:

Як Ви оцінюєте роботу керівництва підприємства?

Відповідь доповідача:

Порушень законодавства з боку директора товариства наглядовою радою не встановлено. Директор діє відповідно до рішень загальних зборів акціонерів та в межах повноважень згідно Статуту товариства, враховуючи основні напрямки діяльності. Але наглядова рада товариства відмічає нераціональне накопичення значного об'єму виробничих запасів та незавершеного виробництва, частка якого була списана по ціні металобрухту.
Акціонер – Федосієнко Сергій Іванович:

Яка орендна плата встановлена в договорі оренди цілісного майнового комплексу товариства й чи може вона змінюватись?

Відповідь:

Орендна плата становіть 300 тис. грн. щомісяця. В разі необхідності, змін умов договору та ін. вона може змінюватись на підставі додаткової угоди.
Акціонер – Безгубенко Юрий Анатолійович:

В Вашій відповіді зазначалося, що частка незавершеного виробництва була списана. Що це – верстати, обладнання?

Відповідь директора Дрозда Володимира Андрійовича:

Виробничі запаси, незавершене виробництво, які тривалий час знаходились без переміщення в виробництві, і потреба в яких зникла, або прийшли до непридатності, уцінено й в подальшому використані в ливарному виробництві для власних потреб. Рішення про це приймалось кваліфікованою комісією з фахівців підприємства.
Акціонер – Безгубенко Юрій Анатолійович:

Яким чином мені, як акціонеру, можна ознайомитися зі змістом договору передачі в оренду АТ "Мотор Січ" майна товариства? Згідно цьому договору яким чином призначається директор товариства?

Відповідь:

Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру за його запитом доступ до інформації про товариство відповідно до чинного законодавства України. Крім того, інформація розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР, стрічці новин, та на сайті товариства. Директор товариства обирається наглядовою радою згідно Статуту.
Акціонер - Безгубенко Юрій Анатолійович:

Яким чином витрачатимуться кошти, отримані від здавання в оренду майна товариства та чи проводився аналіз майбутніх витрат , на підставі якого й визначався розмір орендної плати?

Відповідь:

Рішення про розподіл прибутку, отриманий від здавання в оренду майна, прийматимуть загальні збори акціонерів. Для укладення договору оренди цілісного майнового комплексу товариства комісією товариства проведена повна інвентаризація майна та його незалежна оцінка, складений кошторис витрат.
Акціонер – Волошко Володимир Іванович:

А що буде з нашими акціями? Чи залишатимуться вони в нас?

Відповідь:

Згідно рішенню загальних зборів акціонерів від 19.04.2011р. проведена дематеріалізація акцій, тобто змінилась форма існування акцій з документарної на бездокументарну. Всім власникам акцій товариства відкриті рахунки в цінних паперах у зберігача ТОВ "Гарант – Інвест" з кількістю акцій кожного, що обліковувались у реєстратора.

Акціонер – Федосієнко Сергій Іванович:

Щороку загальні збори приймають рішення про віднесення збитків на збільшення непокритого збитку попередніх років. Яку суму складають ці збитки?

Відповідь головного бухгалтера Прохорової Світлани Миколаївни:

З урахуванням минулих років сума непокритого збитку станом на 31.12.2011року складає 731тис. грн. й покриватиметься за рахунок отриманого прибутку.
Голосування за пропозицію наглядової ради бюлетенем № 5

Підсумок голосування

“ЗА” 1945820 голосів 99,89306 %

“ПРОТИ” 0 голосів 0 %

“УТРИМ” 2020 голосів 0,10370 %

“НЕ ГОЛОС.” 63 голосів 0,00323 %

"НЕ ДІЙСНІ" 0 голосів 0 %
Таким чином, по п’ятому питанню порядку денного зборів прийнято рішення:
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.
Розгляд шостого питання порядку денного загальних зборів.
“ 6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії на 2013 рік.”
Доповідач - Голова ревізійної комісії Артемченко Валерій Степанович

Оголошує зміст кошторису (Додається)
Слухали:

Акціонер – Жабинський Микола Павлович:

В зв'язку з передачею АТ "Мотор Січ" цілісного майнового комплексу ПАТ "Шліфверст", звільненням майже всіх працівників, припиненням виробничої діяльності товариства, вважаю, що заплановані витрати на 2013 рік на діяльність наглядової ради та ревізійної комісії завищені.
Акціонер – Федосієнко Сергій Іванович.

На які цілі витрачатимуться кошти, передбачені кошторисом?

Відповідь доповідача:

Кошти, передбачені кошторисом, витрачатимуться на діяльність наглядової ради та ревізійної комісії, пов'язану з контролем за використанням майна товариства.
Голосування за пропозицію доповідача бюлетенем № 6

Підсумок голосування

“ЗА” 1943586 голосів 99,77838 %

“ПРОТИ” 3162 голосів 0,16233 %

“УТРИМ” 1092 голосів 0,05606 %

“НЕ ГОЛОС.” 63 голосів 0,00323 %

"НЕ ДІЙСНІ" 0 голосів 0 %

Таким чином, за підсумками голосування по шостому питанню порядку денного прийнято рішення:
6. Затвердити кошторис витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії на 2013 рік і доручити голові та секретарю загальних зборів підписати кошторис витрат від імені загальних зборів

Розгляд сьомого питання порядку денного загальних зборів.
"7. Внесення змін і доповнень до Статуту товариства, уповноваження особи на підписання змін та доповнень до Статуту
Голова зборів:

В зв’язку з передачею в оренду АТ "МОТОР СІЧ" майна Товариства змінюється основний вид діяльності товариства: з виробничої - на діяльність щодо здавання в оренду та експлуатацію нерухомого, рухомого майна та інших машин і устаткування, тому пропонується внести наступні доповнення до Статуту –

1. Підрозділ 4.2., розділу 4 Статуту доповнити пунктами 4.2.31 – 4.2.35, а саме:

4.2.31. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

4.2.32. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

4.2.33. Надання в оренду вантажних автомобілів.

4.2.34. Надання в оренду офісних машин і устаткування, в тому числі комп’ютери.

4.2.35. Надання в оренду інших машин, устаткування, та товарів.
крім цього, пропонується внести зміни, які стосуються діяльності та повноважень виконавчого органу товариства, а саме:

Пункт 9.4.2. підрозділу 9.4, розділу 9 Статуту викласти в новій редакції:

"9.4.2. Права та обов’язки Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та Положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з ним. Контрактом визначаються умови та порядок оплати праці Директора Товариства, підстави його дострокового припинення, наслідки розірвання контракту тощо.

У разі, якщо трудовий контракт та Положення про виконавчий орган суперечать Статуту Товариства, то вони діють лише в той частині, що не суперечить Статуту.

Підставою для зміни умов контракту з Директором є зміни діючого законодавства України, внесення змін до Статуту Товариства, суттєві зміни у діяльності Товариства, тощо. Рішення про переукладання контракту з Директором приймається наглядовою радою Товариства.

Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою."

Пункт 9.4.4, підрозділу 9.4., розділу 9 Статуту викласти в новій редакції:

"9.4.4. Директор обирається на посаду рішенням наглядової ради Товариства. Директором може бути будь – яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Директор обирається на строк, визначений рішенням наглядової ради Товариства."

Пункт 9.4.5, підрозділу 9.4, розділу 9 Статуту викласти в новій редакції:

"9.4.5. Директор, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, без доручення від імені Товариства здійснює всі дії, що не суперечать законодавству, представляє Товариство у всіх відносинах з третіми сторонами, веде переговори і укладає будь-які договори (контракти, угоди тощо), що не суперечать чинному законодавству України, підписує юридичні акти (документи), що стосуються діяльності Товариства, видає довіреності (доручення), відкриває рахунки в банках, підписує колективний договір з трудовим колективом, видає накази, розпорядження про укладання трудових договорів з працівниками Товариства і про їх звільнення у відповідності з чинним трудовим законодавством України."

Підрозділ 9.4., розділу 9 Статуту доповнити пунктом 9.4.12, а саме:

"9.4.12. Наглядова рада Товариства може відкликати Директора до закінчення терміну його повноважень."

Інші положення Статуту залишаються без змін.
Голова зборів пропонує:
7. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ "Шліфверст" окремим додатком до нього. Уповноважити голову загальних зборів підписати зміни та доповнення до Статуту від імені загальних зборів акціонерів. Директору товариства здійснити всі необхідні дії для проведення їх державної реєстрації.

Голосування по запропонованій пропозиції, бюлетенем № 7

Підсумок голосування

“ЗА” 1944082 голосів 99,80384 %

“ПРОТИ” 859 голосів 0,04410 %

“УТРИМ” 2899 голосів 0,14883 %

“НЕ ГОЛОС.” 63 голосів 0,00323 %

"НЕ ДІЙСНІ" 0 голосів 0 %
Таким чином, за підсумками голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

7. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ "Шліфверст" окремим додатком до нього. Уповноважити голову загальних зборів підписати зміни та доповнення до Статуту від імені загальних зборів акціонерів. Директору товариства здійснити всі необхідні дії для проведення їх державної реєстрації.
Слухали:

Акціонер – Князькін Зеро Михайлович:

Шановні акціонери! Я є акціонером і пенсіонером підприємства. Тридцять дев'ять років пропрацював на верстаті, тепер болять ноги. Таких, як я багато: все життя працювали на заводі, будували його. Приємно було, коли раніше директор поздоровляв зі святами працівників і пенсіонерів. Прохання до Вас, керівників, пом'ятайте про нас, не соромтеся казати добрі слова на нашу адресу, поздоровляти зі святами, а іноді й надати матеріальну допомогу.

Голова лічильної комісії Гуржій І.І. оголошує протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.
Ухвалили

Затвердити протокол про підсумки голосування з питань порядку денного.
Голова зборів оголошує збори закритими.


Голова зборів В.І.Ковальчук
Секретар зборів Т.Н.Любченко
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

2Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р
Місце проведення загальних зборів: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Будівельників, 40

План основних організаційних заходів кз «Обласний центр з профілактики...
Провести аналіз діяльності закладу за 2011 рік. Питання обговорити на розширеному засіданні медичної ради «Про підсумки роботи закладу...

Правила внутрішньої господарської діяльності садівничого товариства «Троянда-2»
Правила поширюються на усіх членів Товариства, які зобов’язані їх виконувати. Відповідно до Статуту Товариства у разі грубого або...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
А «плодовод» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з відкритого акціонерного товариства «плодовод» на приватне...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
Ормвидав» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з акціонерного товариства «харківформвидав» на приватне акціонерне...

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття...
Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (далі – Товариство) код 00130926

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Львів, вул. Пластова, 4, код єдрпоу 05461378, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні...

Начальник управління охорони здоров’я обласної
Узагальнити результати та підвести підсумки діяльності закладу за 2012 рік. Питання обговорити на розширеному засіданні медичної...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Протокол №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю
Про утворення статутного капіталу Товариства, та розподілу його між учасниками Товариства

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

1 Цей Статут визначає порядок організації, діяльності, реорганізації...
«Металург» шляхом перетворення його у відкрите акціонерне товариство на підставі рішення установчих зборів засновників (протокол...

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Антикорупційна програма приватного акціонерного товариства “
Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів І процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт