Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Зареєстровано
Затверджено


Виконавчим комітетом Миколаївської міської Ради

27.06. 2012 р.
Реєстраційний № 15221050012001547
Ідентифікаційний код 01373890

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Протокол

від 26 червня 2012р.


Державний реєстратор

Назарова О.В.

Голова Загальних зборів

Зелінський О.С.


статут

ПУБЛІЧНОГО Акціонерного Товариства

Суднобудівний завод
“Лиман”


ідентифікаційний код 01373890
(нова редакція)


м. Миколаїв
2012 рік

Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН» (Ідентифікаційний код 01373890).

З моменту державної реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Миколаївської міської ради Миколаївської області 01.06.2011р. (номер запису № 15221050012001547).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман», створеного в результаті перереєстрації у зв’язку із зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Чорноморський судномеханічний завод», яке було засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 10 травня 1994 року № 39 шляхом перетворення державного підприємства «Чорноморський судномеханічний завод» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону «Про приватизацію майна державних підприємств».

1.2. Організаційно правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип акціонерного товариства – публічне.

1.3. Повне найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН»;

1.3.2. російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЛИМАН»»;

1.3.3. англійською мовою – PUBLIC Joint-Stock Company «Shipbuilding yard «Liman».

1.4. Скорочене найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою – ПАТ «СЗ «ЛИМАН»;

1.4.2. російською мовою – ПАО «СЗ «ЛИМАН»;

1.4.3. англійською мовою – PJSC «Shipbuilding yard «Liman».

1.5. Строк діяльності Товариства необмежений.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, круглі печатки зі своєю повною офіційною назвою, може мати інші печатки, фірмовий знак (символіку), емблему, товарний знак, торгову марку, а також інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.3. Товариство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства та рішень його органів управління.

2.4. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

2.5. Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства право володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов’язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.6. Джерелами формування майна Товариства є:

 • грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;

 • доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити, позики;

 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

 • майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій і громадян у встановленому законодавством порядку, надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;

 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування та подарунки організацій, підприємств, установ, інших юридичних осіб та фізичних осіб;

 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

2.7. Товариство є власником:

 • майна та майнових (немайнових) прав, цінних паперів, переданих йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

 • одержаних доходів;

 • інформації;

 • продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

 • іншого майна та майнових (немайнових) прав, набутих на підставах, не заборонених законодавчими актами України.

2.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування несе Товариство. Окремими угодами або договорами ризик випадкової загибелі або пошкодження конкретного майна може бути перекладене на іншу особу.

2.9. Товариству можуть належати будинки, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

 • продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

 • купувати, отримувати у власність, брати під заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб;

 • вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов’язання;

 • представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, органах місцевого самоврядування, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними чи фізичними особами;

 • емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на власні цінні папери та цінні папери та їх похідні інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України та Статутом Товариства;

 • виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, арбітражних, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов’язки, що надаються юридичній особі;

 • придбавати на фондових ринках, ринках цінних паперів, у фізичних та юридичних осіб випущені ним акції для їх подальшого продажу іншим особам, або з метою консолідації, дроблення чи анулювання. Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу (фонду) або консолідації без зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства відповідно до рішення Загальних зборів. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій;

 • створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами;

 • створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство). Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства, а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого Загальними зборами учасників цього дочірнього підприємства. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

 • виступати засновником та учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб;

 • здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну діяльність;

 • брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди;

 • надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних), вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дар та пожертви;

 • самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті;

 • залучати до роботи спеціалістів, в тому числі закордонних;

 • видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички, дарувати або жертвувати майно Товариства для вирішення ними своїх соціально-побутових питань;

 • одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

 • чинити інші дії, що не суперечать діючому законодавству.

2.11. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об’єктами нерухомого майна відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

2.12. Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке, у відповідності до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

2.13. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов’язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

2.14. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. У випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на майно, акціонери, які не повністю оплатили вартість належних їм акцій, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.15. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та засновників. Засновники та держава не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства.

2.16. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство набуває цивільних прав та обов’язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов’язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

2.17. Товариство зобов’язане:

- здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;

- у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

- сумлінно виконувати прийняті на себе зобов’язання;

- виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.18. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства.

2.19. Генеральний директор Товариства постійно здійснює організацію інструктажу та контроль з питань охорони праці.

2.20. Генеральний директор керує цивільною обороною, забезпечує військовий облік працівників та мобілізаційні заходи згідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву.

2.21. Заходи з цивільної оборони організуються та проводяться згідно закону України «Про цивільну оборону», рішень Уряду України та місцевих органів самоврядування.

2.22. Військовий облік і мобілізаційні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу».

2.23. Товариство зобов’язане забезпечити охорону навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів, безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми та вимоги захисту здоров’я робітників та споживачів продукції, безпечні умови праці робітникам підприємства згідно з чинним законодавством.

2.24. Збереження державної таємниці Товариством здійснюється у відповідності з вимогами Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання. Окремі роботи, які вимагають від виконавця спеціальних знань та доступу до роботи, пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими в установленому для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці встановленої форми.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

Затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
Статуту Публічного акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (код єдрпоу 00480945), зареєстрованого за записом №15881050018000219...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Затверджено загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства
Постанови Кабінету Міністрів України №32 від 17 січня 1995 року та перейменовано в публічне акціонерне товариство «Полтавський завод...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

19 квітня 2016 року Річними Загальними зборами публічного акціонерного товариства
Україні, так І за її межами, в яких дтек б. В. прямо або опосередковано є власником акцій та∕або інших корпоративних прав або будь-яким...

19 квітня 2016 року Річними Загальними зборами публічного акціонерного товариства
Україні, так І за її межами, в яких дтек б. В. прямо або опосередковано є власником акцій та∕або інших корпоративних прав або будь-яким...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Приватного акціонерного товариства “надія” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом об’єднання...

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Затверджено: Загальними зборами акціонерів
Абрика діаграмних паперів» (ідентифікаційний код 31907589) є новим найменуванням дочірнього підприємства «друкарня «діа-плюс» Публічного...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Публічного акціонерного товариства
...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт