Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Адміністративне право україни

Адміністративне право україни

Сторінка1/60
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ


ТОМ 1

Загальне адміністративне право

АКАДЕМІЧНИЙ КУРС
підручник


Херсон 2013
2

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного

університету розвитку людини «Україна»

(протокол № 6 від 22 жовтня 2012 р. )

Адміністративне право України : підручник / [Галунько В. В., Олефір В. І.,

Гридасов Ю. В., Іванищук А. А., Короєд С. О.] – Херсон : ХМД, 2013. – Т.1 :

Загальне адміністративне право. Академічний курс. – 393 с.

Рецензенти:

Колпаков В.К., доктор юридичних наук, професор;

Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор;

Мельник Р.С., доктор юридичних наук, професор

У першому томі підручника з адміністративного права України на

основі

аналізу

правової

думки

вчених-адміністративістів,

практики

діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення прав і свобод людини

та громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та

держави, новітнього вітчизняного законодавства1 сформовано структуру та

розкрито зміст загального адміністративного права.

Призначається для студентів навчальних закладів, які навчаються за

спеціальністю «правознавство», посадових осіб публічної адміністрації,

суддів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.
1 Законодавство наведено за станом на 1 жовтня 2012 р.
3

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ........................................................................6

ПЕРЕДМОВА..............................................................................................................9

РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ЙОГО МІСЦЕ У ПРАВОВІЙ

СИСТЕМІ УКРАЇНИ................................................................................................13

1.1. Предмет і завдання адміністративного права .............................................13

1.2. Метод адміністративного права....................................................................24

1.3. Адміністративне право як галузь, наука та навчальна дисципліна .........28

1.4. Історія адміністративного права України....................................................31

1.5. Система адміністративного права України.................................................41

1.6. Роль адміністративного права в правовій системі України......................46

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 1 ............................................................................52

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА............58

2.1. Адміністративно-правова норма...................................................................58

2.2. Адміністративно-правові відносини............................................................66

2.3. Принципи адміністративного права.............................................................76

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 2 ............................................................................86

РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА...................................91

3.1. Поняття та класифікація джерел адміністративного права......................91

3.2. Конституція України як першоджерело адміністративного права..........97

3.3. Перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні102

3.4. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні

правопорушення..................................................................................................106

3.5. Характеристика розділів XVIII, ХIХ Митного кодексу України від 13

березня 2012 р. № 4495-VI як вагомих джерел адміністративного права.....109

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 3 ..........................................................................114

РОЗДІЛ 4. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ................................120

4.1. Поняття та особливості суб’єктів адміністративного права...................120

4.2. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб.....................................123

4.3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади................136

4.3.1. Поняття та структура органів виконавчої влади.......................136

4.3.2. Президент України...........................................................................141
4

4.3.3. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.....148

4.3.4. Система центральних органів виконавчої влади...........................155

4.3.5. Місцеві державні адміністрації......................................................165

4.4. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування 174

4.5. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян .........................180

4.6. Адміністративно-правовий статус суб’єктів господарювання................184

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 4 ..........................................................................190

РОЗДІЛ 5. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ

РЕГУЛЮВАННЯ ....................................................................................................197

5.1. Класифікація публічної служби в Україні та її законодавче

забезпечення ........................................................................................................197

5.2. Поняття, принципи та класифікація державної служби в Україні.........199

5.3. Адміністративно-правовий статус державного службовця....................203

5.4. Служба в органах місцевого самоврядування...........................................211

5.5. Правова культура (антикультура) у сфері публічної служби.................214

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 5 ..........................................................................218

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВА.................225

6.1. Поняття, класифікація та зміст форм діяльності суб’єктів публічної

адміністрації.........................................................................................................225

6.2. Дія адміністративно-правових актів у часі, просторі, за колом осіб

і вимоги, які пред’являються до них.................................................................233

6.3. Методи адміністративного права ...............................................................237

6.4. Контроль та нагляд у публічному управлінні...........................................243

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 6 ..........................................................................248

РОЗДІЛ 7. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.................................255

7.1. Поняття та види адміністративної відповідальності, склад

правопорушення..................................................................................................255

7.2. Поняття, види, принципи та стадії провадження у справах

про адміністративні правопорушення...............................................................261

7.3. Стадія порушення адміністративного провадження

й адміністративного розслідування...................................................................267

7.4. Адміністративно-правовий статус осіб, які беруть участь

у провадженні у справах про адміністративні правопорушення..................269
5

7.5. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення

за нею постанови.................................................................................................274

7.6. Перегляд справ про адміністративні правопорушення у зв’язку

з оскарженням та опротестуванням ..................................................................279

7.7. Докази і доказування в процесі здійснення провадження у справах

про адміністративні правопорушення...............................................................288

7.8. Стадія виконання постанови про накладення адміністративного

стягнення..............................................................................................................294

7.9. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні

правопорушення..................................................................................................303

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 7 ..........................................................................311

РОЗДІЛ 8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.....................317

8.1. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання....................317

8.2. Адміністративно-правова охорона.............................................................325

8.3. Тлумачення норм адміністративного права..............................................331

8.4. Адміністративно-правові режими..............................................................337

8.5. Адміністративні процедури ........................................................................348

8.5.1. Адміністративні послуги .................................................................359

8.6. Ефективність адміністративно-правового регулювання..........................368

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 8 ..........................................................................374

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.................................................................................382

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА......................................................................................385

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ........................................................................390

6

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АМК

Антимонопольний комітет України

АРК.

Автономна республіка Крим

ДВС

Державна виконавча служба України

Держархбудінспекція

Державна архітектурно-будівельна інспекція

України

Держатомрегулювання

Державна інспекція ядерного регулювання

України

Держветфітослужба

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба

України

Держводагентство

Державне агентство водних ресурсів України

Держгеонадра

Державна служба геології та надр України

Держгірпромнагляд

Державна служба гірничого нагляду та

промислової безпеки України

Держекоінспекція

Державна екологічна інспекція України

Держекспортконтроль

Державна служба експортного контролю України

Держенергоефективності

Державне агентство з енергоефективності та

енергозбереження України

Держземагентство

Державне агентство земельних ресурсів України

Держінформнауки

Державне агентство з питань науки, інновацій та

інформатизації України

Держлікслужба

Державна служба України з лікарських засобів

Держлісагентство

Державне агентство лісових ресурсів України

Держпраці

Державна інспекція України з питань праці

Держрезерв України

Державне агентство резерву України

Держрибагентство

Державне агентство рибного господарства України

Держсанепідслужба

Державна санітарно-епідеміологічна служба

України

Держсільгоспінспекція

Державна інспекція сільського господарства

України

Держслужба України

соцзахворювань

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних

захворювань
7

Держспоживінспекція

Державна інспекція України з питань захисту прав

споживачів

Держстат

Державна служба статистики України

Держтехногенбезпеки

Державна інспекція техногенної безпеки України

Держтуризмкурорт

Державне агентство України з туризму та курортів

Держфінінспекція

Державна фінансова інспекція України

Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу

України

ДІНЗ

Державна інспекція навчальних закладів України

ДКА

Державне космічне агентство України

ДМС

Державна міграційна служба України

ДПС

Державна податкова служба України

ДПтС

Державна пенітенціарна служба України

ДСЗПД

Державна служба України з питань захисту

персональних даних

ДСзПІВ

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

України

ДСІВ

Державна служба інтелектуальної власності

України

ДСКН

Державна служба України з контролю за

наркотиками

Казначейство

Державна казначейська служба України

МВС

Міністерство внутрішніх справ України

МЗС

МКУ

Міністерство закордонних справ України

Митний кодекс України

Мін’юст

Міністерство юстиції України

Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства

України

Міненерговугілля

Міністерство енергетики та вугільної

промисловості України

Мінкультури

Міністерство культури України

Мінприроди

Міністерство екології та природних ресурсів

України

Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України
8

Мінфін

Міністерство фінансів України

МНС

Міністерство надзвичайних ситуацій України

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України

МОНмолодьспорт

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

України

НБУ

Національний банк України

НПА

Нормативно-правовий акт

ОВВ

Органи виконавчої влади

ОВС

Органи внутрішніх справ

ОМС

Органи місцевого самоврядування

ПА

Публічна адміністрація

ПФУ

Пенсійний фонд України

РНБО

Рада національної безпеки і оборони України

Укравтодор

Державне агентство автомобільних доріг України

Укрдержархів

Державна архівна служба України

Укрдержреєстр

Державна реєстраційна служба України

Укрморрічінспекція

Державна інспекція України з безпеки на

морському та річковому транспорті

Укртрансінспекція

Державна інспекція України з безпеки на

наземному транспорті
9

ПЕРЕДМОВА

В умовах динамічного розвитку суспільних відносин в Україні вагомою

є потреба правового супроводу соціальних, економічних і політичних

реформ. У цьому аспекті вихідними є принципи вітчизняної системи права,

зрозумілість для громадян норм поведінки, закріплених у нормативно-

правових актах, стабільність і наступність законодавчої діяльності,

однаковість застосування правових норм; відповідність законодавства

сучасним стандартам прав і свобод людини, закріпленим у Конституції

України.

Провідне місце серед галузей публічного права у процесі реалізації цих
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Спеціальність: 12. 00. 07 – адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право

Лекція з дисципліни «Міграційне право» тема «Інститут імміграції...
Адміністративне право, адміністративна діяльність, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...

Книга розрахована на науковців, аспірантів, здобувачів, а також студентів...
А.І. Адміністративне право: Лекції / Ред та упоряд. В. В. Галунько, С. В. Діденко. – Херсон: хюі хнувс, 2007. – 268 с

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Митне право»
Приймаченко Д. В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Митне право». Програма вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»...

Зразок заяви для ознайомлення з матеріалами справи про адміністративне правопорушення

Дисертації (Протокол Вченої ради нді ів напрну № від р.)
Спеціальність (за якою навчається) 12. 00. 03 – цивільне право І цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Як оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення,...

Галицько-Волинський літопис по Іпатіївському списку, 1255 рік
Адміністративне підпорядкування: Кримненська сільська рада Старовижівського району Волинської області

Інструкція про заповнення бланків державних актів на право власності...
Міністрів України від 2 квітня 2002 року n 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного...

Марина Зєнікова
Стаття 45 Конституції України закріплює положення, відповідно до якого кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується,...

Затверджую
Національної поліції: для підготовки фахівців освітнього ступеня Бакалавр за напрямом підготовки 030401 Правознавство / 081 Право...

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України...

Скарга (про скасування Постанови від 24 червня 2015 року про накладення...
Податкового кодексу України №2755-vі від 02. 12. 2010 р., із змінами та доповненнями (у подальшому — Постанова). Нею на мене накладено...

Витребовування спадкової справи з архіву приватним нотаріусом до...
У ст. 41 Конституції України чітко зазначено, що кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися своєю власністю. Право...

Конспект лекцій з дисципліни «Теорія та практика вирішення публічних...
Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України / О. В. Кузьменко, Т. О. Гурій. – К.: Атіка, 2008. – 415с

Деякі особливості видачі свідоцтв про право на спадщину за участю іноземного елемента
«Про міжнародне приватне право» вiд 23. 06. 2005 р. №2709-iv тощо, а також в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт