Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма N 2

Алгоритм складання

Нормативна база 


П(С)БО № 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.

Методрекомендації № 433 - Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433. 

Методрекомендації № 476 – Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476.

План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291. 

Розділ I «Фінансові результати»


Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до П(С)БО № 1, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям п. 4 р. ІІ П(С)БО № 1:

- інформація є суттєвою;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком "*".

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежі від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань (п. 3.3 Методрекомендацій № 433):

обороти за Дт 701, 702, 703 в кореспонденції з Кт 791 за мінусом оборотів за Дт 791 в кореспонденції з Кт 704

Чисті зароблені страхові премії*

2010

У додатковій статті "Чисті зароблені страхові премії" страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду (п. 3.4 Методрекомендацій № 433).

Показник графи 3 рядка 2010 розраховується за формулою  (п. 33 Методрекомендацій № 476):

р. 2011 - р. 2012 - р. 2013 + р. 2014 (у разі заповнення всіх цих рядків) *

* формула наведена відповідно до змін, внесених до Методрекомендацій № 476 наказом Мінфіну від 15.04.2014 р. № 401

Премії підписані, валова сума*

2011

Премії, передані у перестрахування*

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума*

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій*

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 30 "Біологічні активи".

У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів.

Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпечений сплатою участі у лотереї (п. 3.5 Методрекомендацій № 433).

У рядку 2050 відображаються: 

обороти за Кт 90 в кореспонденції з Дт 791

Дані в рядку 2050 вказуються в дужках

Чисті понесені збитки за страховими виплатами*

2070

У додатковій статті "Чисті понесені збитки за страховими виплатами" страховики відображають різницю між загальною сумою збитків за страховими виплатами та сумою відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від перестраховика цих збитків (п. 3.6 Методрекомендацій № 433)

Валовий:
прибуток

2090

У статті "Валовий прибуток" зазначається валовий прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.7 Методрекомендацій № 433):

р. (2000 + 2010) – (2050 + 2070) (якщо значення додатне

збиток

2095

У статті "Валовий збиток" зазначається валовий збиток, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.7 Методрекомендацій № 433):

р. (2000 + 2010) – (2050 + 2070) (якщо значення від'ємне)

Дані в рядку 2095 вказуються в дужках

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань*

2105

У додатковій статті "Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань" страховики відображають дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) резервів довгострокових зобов'язань і відповідної частки перестраховиків, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств (п. 3.8 Методрекомендацій № 433)

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів*

2110

У додатковій статті "Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів" страховики наводять дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) інших страхових резервів, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств (п. 3.9 Методрекомендацій № 433) 

Зміна інших страхових резервів, валова сума*

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах*

2112

Інші операційні доходи

2120

У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

• дохід від операційної оренди активів;

• дохід від операційних курсових різниць;

• відшкодування раніше списаних активів;

• дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках;

• дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

• дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо (п. 3.10 Методрекомендацій № 433):

оборот за Дт 71 в кореспонденції з Кт 791 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю*

2121

У додатковій статті "Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю" відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.10 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 710 в кореспонденції з Дт 211, 212, 27, 100, 161, 163, 165

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у статті 2121 відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.10 Методрекомендацій № 433)

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції*

2122

У додатковій статті "Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції" відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 3.10 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 710 в кореспонденції з Дт 23 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* 

2123 

У додатковій статті "Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування" відображається дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування, на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними (п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13462_img_001.gifФорму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» доповнено новою додатковою статтею 2123 «Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування» відповідно до наказу Мінфіну від 08.02.2014 р. № 48

Адміністративні витрати

2130

У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства (п. 3.11 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 92 в кореспонденції з Дт 791  

Дані в рядку 2130 вказуються в дужках

Витрати на збут

2150

У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо (п. 3.12 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 93 в кореспонденції з Дт 791

Дані в рядку 2150 вказуються в дужках

Інші операційні витрати

2180

У статті "Інші операційні витрати" відображаються: 

• собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

• відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість";

• втрати від знецінення запасів;

• втрати від операційних курсових різниць;

• визнані економічні (фінансові) санкції;

• відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)) (п. 3.13 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 94 в кореспонденції з Дт 791

Дані в рядку 2180 вказуються в дужках

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю*

2181

У додатковій статті "Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю" відображаються витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.13 Методрекомендацій № 433):

обороти за Дт 949 в кореспонденції з Кт 211, 212, 27, 100, 161, 163, 165

Дані в рядку 2181 вказуються в дужках

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції*

2182

У додатковій статті "Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції" відображаються витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 3.13 Методрекомендацій № 433):

обороти за Дт 940 в кореспонденції з Кт 23 

Дані в рядку 2182 вказуються в дужках

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.13 Методрекомендацій № 433)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

У рядку 2190 відображається прибуток від операційної діяльності, який визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (п. 3.14 Методрекомендацій № 433):

р. (2090 +/- 2105 +/- 2110 + 2120) – р. (2130 + 2150 + 2180) або 
р. (2120 +/- 2105 +/- 2110) – р. (2095 + 2130 + 2150 + 2180) 
(якщо значення додатне

збиток

2195

У рядку 2195 відображається збиток від операційної діяльності, який визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (п. 3.14 Методрекомендацій № 433):

р. (2090 +/- 2105 +/- 2110 + 2120) – р. (2130 + 2150 + 2180) або
р. (2120 +/- 2105 +/- 2110) – р. (2095 + 2130 + 2150 + 2180) 
(якщо значення від'ємне)

Дані в рядку 2195 вказуються в дужках

Дохід від участі в капіталі

2200

У статті "Дохід від участі в капіталі" відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (п. 3.15 Методрекомендацій № 433):

оборот за Дт 72 в кореспонденції з Кт 792

Інші фінансові доходи

2220

У статті "Інші фінансові доходи" відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) (п. 3.16 Методрекомендацій № 433):

оборот за Дт 73 в кореспонденції з Кт 792 

Інші доходи

2240

У статті "Інші доходи" відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; дохід підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (п. 3.17 Методрекомендацій № 433):

оборот за Дт 74 в кореспонденції з Кт 793

Дохід від благодійної допомоги*

2241

У додатковій статті "Дохід від благодійної допомоги" наводиться сума доходу, пов'язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість, дохід визнається у порядку, встановленому П(С)БО 15 "Дохід" (п. 3.17 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 745 в частині отриманої благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від ПДВ (Дт 483)

Фінансові витрати

2250

У статті "Фінансові витрати" відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 "Фінансові витрати" (п. 3.18 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 95 в кореспонденції з Дт 792

Дані в рядку 2250 вказуються в дужках

Втрати від участі в капіталі

2255

У статті "Втрати від участі в капіталі" відображається збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (п. 3.19 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 96 в кореспонденції з Дт 792

Дані в рядку 2255 вказуються в дужках

Інші витрати

2270

У статті "Інші витрати" відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (п. 3.20 Методрекомендацій № 433):

обороти за Кт 97 в кореспонденції з Дт 793

Дані в рядку 2270 вказуються в дужках

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті*

2275

У додатковій статті "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті" наводиться сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до П(С)БО 22 "Вплив інфляції" (п. 3.21 Методрекомендацій № 433)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

У рядку 2290 відображається прибуток до оподаткування, який визначається як  алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях (п. 3.22 Методрекомендацій № 433):

р. (2190 + 2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2250 + 2255 + 2270) або
р. (2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2195 + 2250 + 2255 + 2270)
(якщо значення додатне)

збиток

2295

У рядку 2295 відображається збиток до оподаткування, який визначається як  алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) (п. 3.22 Методрекомендацій № 433):

р. (2190 + 2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2250 + 2255 + 2270) або
 р. (2200 + 2220 + 2240 +/- 2275) – р. (2195 + 2250 + 2255 + 2270)
(якщо значення від'ємне)

Дані в рядку 2295 вказуються в дужках 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

У статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (п. 3.23 Методрекомендацій № 433):

сума, відображена у звітному періоді за Кт 98 Дт 791 (витрати) або Дт 791 Кт 98 (доходи)

Витрати відображаються в дужках

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

У статті "Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування" відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації (п. 3.24 Методрекомендацій № 433):

вибірка по рахунках відповідних даних, що відображають фінрезультати від припиненої діяльності

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

У рядку 2350 відображається чистий прибуток, який розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування (п. 3.25 Методрекомендацій № 433):

р. (2290 +/- 2300 +/- 2305 + 2295) (якщо значення додатне)

збиток

2355

У рядку 2355 відображається чистий збиток, який розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування (п. 3.25 Методрекомендацій № 433):

р. (2290 +/- 2300 +/- 2305 + 2295) 
(якщо значення від'ємне)

Дані в рядку 2355 вказуються в дужках 

Розділ II «Сукупний дохід»


Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

У статті "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" наводиться сума дооцінки об'єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об'єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок. Сума дооцінки, яка включається до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, до складу сукупного доходу розділу II звіту про фінансові результати не включається (п. 3.27 Методрекомендацій № 433)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

У статті "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів" наводиться сума зміни балансової вартості об'єктів хеджування у порядку, визначеному п. 38 – 41 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" (п. 3.28 Методрекомендацій № 433)

Накопичені курсові різниці

2410

У статті "Накопичені курсові різниці" наводиться сума курсових різниць, які відповідно до п. 9 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході (п. 3.29 Методрекомендацій № 433)

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

У статті "Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств" наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі (п. 3.30 Методрекомендацій № 433)

Інший сукупний дохід

2445

У статті "Інший сукупний дохід" наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі (п. 3.31 Методрекомендацій № 433)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

У рядку 2450 відображається інший сукупний дохід до оподаткування, який визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу (п. 3.32 Методрекомендацій № 433):

р. (2400 + 2405 + 2410 + 2415 + 2445) 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

У статті "Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом" наводиться сума податку на прибуток, що пов'язаний з іншим сукупним доходом (п. 3.33 Методрекомендацій № 433)

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

У статті "Інший сукупний дохід після оподаткування" наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток (п. 3.34 Методрекомендацій № 433, п. 47 Методрекомендацій № 476):

р. (2450 +/– 2455) *

* формула наведена відповідно до змін, внесених до Методрекомендацій № 476 наказом Мінфіну від 15.04.2014 р. № 401

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

У рядку 2465 відображається сукупний дохід, який розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування (п. 3.35 Методрекомендацій № 433):

р. (2350 або 2355 + 2460)


Розділ IIІ «Елементи операційних витрат» 


c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13462_img_001.gifУ розділі III звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться (п. 3.37 Методрекомендацій № 433).

Назва рядка

Код рядка 

Пояснення щодо заповнення

Матеріальні затрати

2500

У рядку 2500 відображаються:

обороти за Кт 20, 21, 22, 27, 28 в кореспонденції з Дт 23, 91, 92, 93, 94 

Витрати на оплату праці

2505

У рядку 2505 відображаються: 

обороти за Кт 66 та 471, 477 в кореспонденції з Дт 23, 91, 92, 93, 94 

Відрахування на соціальні заходи

2510

У рядку 2510 відображаються: 

обороти за Кт 65 та 471, 472, 477 в кореспонденції з Дт 23, 91, 92, 93, 94 

Амортизація

2515

У рядку 2515 відображаються: 

обороти за Кт 13 в кореспонденції з Дт 23, 91, 92, 93, 94 

Інші операційні витрати

2520

У рядку 2520 відображаються: 

обороти за Кт 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 473, 474 в кореспонденції з Дт 23, 91, 92, 93, 94 

Разом

2550

У рядку 2550 відображається: 

сума рядків 2500, 2505, 2510, 2515, 2520

Розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій»


Розділ IV звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433). 

c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13462_img_001.gifГрошові показники розділу IV звіту про фінансові результати наводяться в гривнях з копійками.

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Середньорічна кількість простих акцій

2600

У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду (п. 3.39 Методрекомендацій № 433).
 
Розрахунок середньорічної кількості акцій здійснюється згідно з п. 5 – 7 П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" (п. 3.43 Методрекомендацій № 433)

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій (п. 3.40 Методрекомендацій № 433). 

Розрахунок скоригованої середньорічної кількості акцій здійснюється згідно з пп. 9.2 П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" (п. 3.43 Методрекомендацій № 433)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу (п. 3.41 Методрекомендацій № 433).

Розрахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію здійснюється згідно з п. 4 П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" (п. 3.43 Методрекомендацій № 433)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

У статті "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу (п. 3.42 Методрекомендацій № 433).

Розрахунок скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію здійснюється згідно з п. 8 – 14 П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"  (п. 3.43 Методрекомендацій № 433)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди (п. 3.44 Методрекомендацій № 433)


 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2014
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2014

c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\logotype.bmp

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Інструкція
Форма звітності №1-кр (місячна) „Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів” (далі

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про рух грошових коштів надає
Зміст І форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються пбо 4 “Звіт про рух грошових...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Інструкція
Форма звітності № знз-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” (далі – звіт) поширюється на всі денні загальноосвітні...

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складанняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт