Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора







Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Укрстандарт-аудит”

Україна, 69006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 6, кім.40

р/р 2600810643401 в АТ “МЕТАБАНК”, МФО 313582 Код ЄДРПОУ 36201704

Телефон/факс: (061)-222-11-40, 222-52-82, auditor@pat.ua

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням АПУ від 27.11.2008р. №196/3,

продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013 р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

за 2013 рік

Акціонерам та керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»
Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторською фірмою «Укрстандарт-аудит», яка діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4222, виданого рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013 р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р., проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Вільнянський Агрос» (далі по тексту ПАТ «Вільнянський Агрос» за 2013 рік.

Мета аудиту - висловлення незалежної професійної думки відносно достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності її Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання станом на 31.12.2013 р.
Вступний параграф

Основні відомості про емітента:

Повне найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

Код за ЄДРПОУ

05488727

Місцезнаходження

70002, Запорізька область, Вільнянський район, вул. Елеваторна,будинок 4

Дата державної реєстрації

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 518189 . Дата проведення державної реєстрації 29.04.1996 року. Орган реєстрації - Вільнянська районна державна адміністрація Запорізької області Підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію-зміна найменування юридичної особи. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 17.12.2010 року

Основні види діяльності:


Основні види діяльності згідно Довідки АЗ № 051169 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:

01.11 Вирощування зернових культур /крім рису/, бобових культур і насіння олійних культур

01.61 допоміжна діяльність у рослинництві

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами


Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законодавства України в сфері господарської діяльності і оподаткування: Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства»; «Про цінні папери та фондовий ринок»; «Про аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360, «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528.
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПАТ “Вільнянський Агрос” станом на 31.12.2013 року. Фінансова звітність Товариства складалась вперше за міжнародними стандартами фінансової звітності за період, що розпочався 01 січня 2012 року та закінчився 31 грудня 2012 року та була попередньою. За 2013 рік повний комплект фінансової звітності, що підлягав перевірці включає:

  • форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2013 року,

  • форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2013 рік,

  • форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» за 2013 рік,

  • форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2013 рік,

  • Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Основою надання фінансової звітності ПАТ “Вільнянський Агрос” є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). За всі звітні періоди, які закінчувались 31 грудня 2011 г., Товариство складало фінансову звітність відповідно до Національних (стандартів) положень бухгалтерського обліку України.

Підприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2012 року.

Товариство визначило Концептуальну основу складання фінансової звітності, яка ґрунтується на чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності, які опубліковані на сайті Міністерства Фінансів України та затвердило облікову політику

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності були розкриті в Примітках до фінансової звітності. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності, якщо не вказано інше.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності була складена на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.

Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності ПАТ «Вільнянський Агрос» достовірно відображають фінансовий стан товариства і відповідають встановленим нормативам бухгалтерського обліку, згідно концептуальної основи фінансової звітності, яка визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності, та прийнятої облікової політики товариства. Бухгалтерський облік товариства не комп'ютеризований.

Показники фінансового стану ПАТ «Вільнянський Агрос» відображені в синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для підтвердження достовірності та повноти показників фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та

достовірне представлення фінансових звітів
Управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та її достовірне подання. Управлінський персонал також бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам та Концептуальній основі складання фінансової звітності.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Фінансова звітність Товариства за 2012 рік була перевірена ПП Чистік О.Г. Аудит надав умовно-позитивний висновок в зв’язку з тим, що аудитор не спостерігав за інвентаризацією матеріальних активів Товариства станом на 31.12.2012р. У зв’язку з тим, що Товариством переоцінка основних засобів, можливість якої передбачена МСФЗ, не здійснювалася, аудитор не дійшов висновку, що такі необоротні активи повною мірою відповідають їхній справедливій вартості станом на 31.12.2012 р. У той же час допустив, що зазначені викривлення можуть бути несуттєвими

Ми не мали змоги підтвердити кількість та вартість запасів, основних засобів та інвестиційної нерухомості ПАТ «Вільнянський Агрос» станом на 31.12.2013 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскільки не спостерігали за річною інвентаризацією необоротних активів.

Висновки про достовірність та повноту фінансової звітності ми базували на аналізі наданих товариством документів по інвентаризації активів і зобов’язань та первинної документації щодо фінансово-господарської діяльності товариства.

В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов`язань, відображених на балансі товариства станом на 31.12.2013 року.
Умовно-позитивна думка
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим в Україні.

Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки». Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі, аудитор вважає, що фінансова звітність ПАТ «Вільнянський Агрос» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства на 31 грудня 2013р. та його фінансові результати за 2013 рік з додержанням вимог Концептуальної основи складання фінансової звітності та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Розкриття інформації про активи
Активи підприємства розділені на необоротні та оборотні. В балансі підприємства відображені активи, оцінка яких може бути достовірно визначена та очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням. Активи підприємства відображені в обліку згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р.№ 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591) із змінами внесеними наказами Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627.

Облік основних засобів (визнання, класифікація, оцінка, амортизація, тощо) відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам МСБО 16 “Основні засоби” та обліковій політиці товариства.

Нарахування амортизації для всіх груп основних засобів здійснюється за прямолінійним методом, що відповідає вимогам МСБО та обліковій політиці товариства. Згідно облікової політики товариства амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів, строк використання яких більше 1 року нараховується у розмірі 100 % вартості в тому місяці в якому їх введено в експлуатацію.

Наявність основних засобів за первісною вартістю станом на 31.12.2013 року підтверджено актом інвентаризації та відповідає даним бухгалтерського обліку, складає:

- будинки та споруди-1707тис.грн.;

- транспортні засоби-11 тис.грн..

- машини та обладнання-211 тис.грн..

- інструменти та прилади- 4 тис.грн.

- інші основні засоби-2325 тис.грн..

Дооцінка (уцінка) основних засобів в 2013 р. не проводилась.
Облік запасів товариства (визнання, класифікація, оцінка, тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах вимогам МСФЗ 2 «Запаси» та обліковій політиці товариства:

Запаси отримані (придбані) зараховуються на баланс по собівартості.

В фінансовій звітності запаси відображаються за первісною вартістю.

Вибуття запасів здійснюється за методами:

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

  • середньозваженої собівартості.

На протязі звітного періоду метод оцінки запасів при їх відпуску у виробництво, продаж та іншому вибутті залишався незмінним.

Станом на 31.12.2013 р. запаси товариства складають 172 тис. грн., у т.ч.:

- сировина та матеріали -25 тис.грн.,

- поточні біологічні активи -147 тис.грн..

Переоцінка товарно –матеріальних цінностей у 2013 році товариством не проводилася.

Протягом звітного року запаси на комісію та в заставу товариством не передавалися.
Облік дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка, тощо) відповідає в усіх суттєвих аспектах Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за первісною вартістю.

Станом на 31.12.2013 р. дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) складає - 59 тис. грн.

Сумнівна заборгованість відсутня.

Відображення в звітності поточних активів відповідає Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ.
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2013 р. складаються з коштів на банківських рахунках підприємства в національній валюті. Залишок грошових коштів станом на 31.12.2013 р. у валюті балансу склав – 6 тис. грн.
Сума активів підприємства станом на 31.12.2013 р. складає 2882 тис. грн., яка облікована за умовами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Таким чином аудитори висловлюють думку, що оборотні та необоротні активи, які вказані в Розділі І та ІІ Активу Балансу (Форма № 1) визначені та обліковані у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Розкриття інформації про зобов’язання
Облік поточних зобов’язань (визнання, класифікація, оцінка, тощо) та відображення в балансі відповідають вимогам МСФЗ та «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій», затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р.№ 291 (зі змінами).

Поточні зобов’язання станом на 31.12.2013 р. становлять 1 тис. грн., в тому числі:

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1 тис. грн.;

Інші довгострокові зобов'язання складають 33 тис.грн.

В результаті своєї операційної діяльності підприємство в змозі вчасно розраховуватися по витратам на оплату праці. Тому підприємство вирішило не створювати забезпечення (резерв) відпусток робітників згідно прийнятої облікової політики.

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, достовірно визначених у п. 60 МСБО 1.
Розкриття інформації про власний капітал
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв та доказів, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу. Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов’язань, які призводять до його зміни. Ми вважаємо, що статті розділу «Власний капітал» пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства. Власний капітал підприємства відображений в обліку згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій», затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р.№ 291 (зі змінами).

Власний капітал ПАТ «Вільнянський Агрос» станом на 31.12.2013 р. складається із:

- статутного капіталу - 668 тис. грн.,

- додаткового капіталу - 2558 тис. грн.,

- непокритого збитку - 378 тис. грн.

Розмір внесків в бухгалтерському обліку відображений по балансовому рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» на субрахунку 401 «Статутний капітал» в сумі, рівнозначній Статуту товариства – 667460 тис.грн.:

- заявлений – 667460 тис.грн.;

- сплачений – 667460 тис.грн.

Статутний фонд товариства станом на 31.12.2013 р. сформовано з дотриманням вимог чинного законодавства України та сплачено повністю у встановлені законодавством терміни.

Статутний капітал товариства утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Склад та структура діючого статуту, який є новою редакцією статуту ПАТ «Вільнянський Агрос», первинно зареєстрованого розпорядженням Голови Вільнянською районною державною адміністрацією від 24.04.1996 року № 220. Нова редакція Статут Товариства зареєстрована 01.04.2011 р.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №60/08/1/11, видане Запорiзьким ТУ ДКЦПФР.

- кількість акцій-2669840 шт.;

- номінальна вартість-0.25 грн. ;

- види акцій – прості іменні;

-Форма існування – бездокументарна.
Склад учасників станом на 31.12.2013 р.,

які володіють акціями більш 10% суми статутного капіталу:


Власник

Кількість акцій, шт.

Загальна номінальна вартість, грн.

Від загальної кількості, %

Фізична особа

1328013

332003

49,7413

Усього

1328013

332003

49,7413

Додатковий капітал станом на 31.12.2013 р. обліковується в сумі 2558 тис. грн. та складається з сум дооцінок у попередніх роках.

За наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вільнянський «Агрос» станом на 31.12.2013 року має непокритий збиток у сумі 378 тис. грн.

Таким чином, власний капітал ПАТ «Вільнянський «Агрос» станом на 31.12.2013 р. складає 2848 тис. грн. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку)
Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам МСФЗ.

Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої Наказом МФУ від 30.11.1999р. № 291 (із змінами).

Протягом 2013 року товариством були отримані доходи у розмірі 909 тис. грн., у т.ч.:

  • чистий дохід від реалізації продукції (продукція рослинництва) -793 тис. грн.;

  • інші операційні доходи – 116 тис. грн. (відшкодування ПДВ як сільгоспвиробнику).



Визнання витрат в фінансовій звітності Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ.

Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої Наказом МФУ від 30.11.1999р. №291 (із змінами).

За 2013 рік витрати товариства склали 687 тис. грн., у т.ч.:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 357 тис. грн.;

- адміністративні витрати – 250 тис. грн.;

- інші витрати – 80 тис. грн..

Таким чином, за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік чистим фінансовим результатом ПАТ «Вільнянський «Агрос»» є прибуток у сумі 222 тис. грн., який визначено у відповідності до вимог норм діючого законодавства України.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Перевіркою встановлено, що фінансові звіти, в цілому, об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів, тобто про розмір власного капіталу товариства за 2013 рік.

Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2013 р. складає - 2848 тис. грн. Розмір чистих активів більше розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам частини третьої ст.155 ЦКУ від 16.01.2003р. № 435 IV.


Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. У відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» суттєвої невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації, отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено.
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2013 року та можуть вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до

значної зміни вартості його цінних паперів
Протягом звітного періоду не мали місце події, якi згiдно з частиною першою статті 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV вiднесенi до складу особливої інформації.

Протягом аудиторської перевiрки аудитором не було виявлено вiдомостей щодо наявностi протягом року в дiяльностi ПАТ «Вільнянський Агрос» iнших подiй, вiднесених законодавством до складу особливої iнформацiї.
Виконання значних правочинів у 2013 р.
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 р. (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон України «Про акціонерні товариства») щодо вчинення значних правочинів. Значний правочин – правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Вартість активів ПАТ «Вільнянський «Агрос» станом на 01.01.2013 року складає 2746 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 274,6 тис. грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що товариство не виконувало значних правочинів в звітному 2013 році.
Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»
Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «Вільнянський Агрос» здійснюється відповідно до Статуту (нова редакція) товариства, зареєстрованого 01.04.2011 р. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів — вищий орган Товариства;

- Наглядова рада — орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

- Директор — виконавчий одноосібний орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

- Ревізійна комісія — орган Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства .

Створення служби внутрішнього аудиту та посади корпоративного секретаря не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Функції внутрішнього аудиту виконує ревізійна комісія.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений п. 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» – не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним п.1 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

Функціонування органів управління та контролю товариства регламентується відповідним розділом Статуту.

Змін у складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалось.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок:

1) Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті емітента, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р.
Використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності товариства згідно з

МСА 570 «Безперервність»


Управлінський персонал ПАТ «Вільнянський Агрос» здійснював оцінку суб’єкту господарювання безперервно продовжувати діяльність, фінансова звітність за 2013 рік складена на основі припущення про безперервність.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Під час аудиту не було виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Основні відомості про аудиторську фірму:


Повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Укрстандарт-аудит»

ЄДРПОУ

36201704

Юридична адреса

Місцезнаходження юридичної особи

690006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України,

буд. 6, кім.40

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД №131368, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 522 102 0000 017967 вiд 14.11.2008 р., видана Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати аудиторську діяльність

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013 р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р.

Інформація щодо підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ № 283/4 від 28.11.2013 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

№006965, виданий рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012р., дійсний до 29.11.2017 року

Телефон/факс

(061) 222-11-40; 222-52-82



Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:


Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 14/0220-19 від «20» лютого 2014 року

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту

«25» лютого 2014 року – «31» березня 2014 року



Аудитор О.Г. Чистік




Сертифікат №002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01.06.1995р., дійсний до 01.06.2014р.


Директор

ТОВ «АФ «Укрстандарт-аудит» А.О.Василенко

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013 р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р.

Сертифікат №006965, виданий рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012 р., дійсний до 29.11.2017р.




Аудиторський висновок складено «31» березня 2014 р.

м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.6, кім.40


поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Та звіт незалежного аудитора
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання...
Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5
Про затвердження форми №1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт