Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір підряду (надалі «Договір») про наступне

Разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір підряду (надалі «Договір») про наступне

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _____
м. _______________ «_____» ___________ 2017 року
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «________________» в особі генерального директора ________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» (реєстраційний номер у системі Замовника – ____________) в особі генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір підряду (надалі – «Договір») про наступне:


 1. Предмет Договору

  1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов’язується на свій ризик за завданням Замовника виконати монтажні роботи з встановлення тимчасової складської споруди «Ангар-3» (надалі – «Роботи»), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані Роботи.

  2. Перелік конкретних Робіт, що виконуються за Договором, визначається технічним завданням, договірною ціною та локальним кошторисом, які підписуються Сторонами та є невід’ємною частиною Договору (Додатки № 1-3 до Договору).

  3. Інші Роботи, не вказані у п. 1.1. Договору, виконуються Підрядником на підставі підписаних Сторонами додаткових документів до Договору, які є його невід’ємною частиною (технічне завдання, специфікація, договірна ціна, замовлення тощо).

  4. Умови додаткових документів до цього Договору, що стосуються умов виконання Робіт та порядку розрахунків, мають пріоритет по відношенню до аналогічних умов Договору.
 1. Ціна, загальна вартість та порядок розрахунків

  1. Валютою Договору та валютою розрахунків є гривня.

  2. Ціна Робіт вказується у цьому Договорі або додаткових документах до нього, визначається у гривні та не може збільшуватися протягом строку дії Договору.

  3. Загальна вартість Робіт, що виконуються відповідно до п. 1.1. Договору, складає 615 000,00  грн. (шістсот п’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ.

  4. Загальна сума Договору є сумарною вартістю усіх Робіт, виконаних Підрядником протягом строку дії цього Договору і оформлених Актами приймання-передачі виконаних робіт, та не має перевищувати 700 000,00  грн.(сімсот тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ.

  5. У разі виконання Підрядником Робіт на суму, що перевищує встановлений у п. 2.4. Договору ліміт, сторони зобов’язані укласти Додаткову угоду до цього Договору або новий договір.

  6. Оплата Робіт за цим Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника чотирма частинами:

   1. 1-ша частина – попередня оплата 56%: оплата 344 400 (триста сорок чотири тисячі чотириста) грн., у т.ч. ПДВ, до 07.08.17;

   2. 2-га частина – 15% - 92 250 (дев’яносто дві тисячі двісті п’ятдесят) грн., у т.ч. ПДВ протягом 5 календарних днів з моменту підписання Акту виконаних робіт по 1-му етапу згідно Графіку виконання робіт (Додаток № 6 до Договору);

   3. 3-тя частина – 15% - 92 250 (дев’яносто дві тисячі двісті п’ятдесят) грн., у т.ч. ПДВ протягом 5 календарних днів з моменту підписання Акту виконаних робіт по 2-му етапу згідно Графіку виконання робіт (Додаток № 6 до Договору);;

   4. 4-та частина – постоплата 14%, остаточний розрахунок: оплата 86 100 (вісімдесят шість тисяч сто) грн., у т.ч. ПДВ, у строк до 04.09.2017 включно на підставі підписаного обома Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт без зауважень Замовника на підставі рахунку та податкової накладної Підрядника, зареєстрованої відповідно до чинного законодавства України. На всіх рахунках та Актах приймання-передачі виконаних робіт Підрядник повинен зазначати реквізити цього Договору та реєстраційний номер Підрядника у системі Замовника. Третій етап оплати проводиться Замовником за умови виконання Підрядником усіх Робіт, передбачених цим Договором, у повному обсязі.

  7. У випадку не надання Підрядником необхідних документів або виявлення недоліків у їх оформленні, Замовник має право відтермінувати строк оплати до усунення недоліків Підрядником. Таке відтермінування строку оплати не є простроченням. Оплата здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів із дня надання Підрядником Замовнику усіх належним чином оформлених документів.

  8. Підрядник зобов’язується надавати Замовнику податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (надалі – «ПН/РК»), оформлені та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – «ЄРПН») із дотриманням вимог чинного податкового законодавства України. У випадку втрати Підрядником можливості реєстрації ПН/РК в ЄРПН, реєстрації ПН/РК з порушенням порядку їх заповнення, порушення Підрядником обов’язку щодо реєстрації ПН/РК Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% від суми, на яку повинні були бути належним чином зареєстровані ПН/РК, незалежно від його вини. Сторони узгодили, що доказом порушення Підрядником обов’язку щодо реєстрації ПН/РК є витяг з ЄРПН, в якому зазначено, що відповідні ПН/РК не були зареєстровані або були зареєстровані з порушеннями, одержаний після спливу законодавчо встановленого для їх реєстрації строку. Сплата штрафу здійснюється шляхом утримання Замовником відповідних сум при проведенні розрахунків із Підрядником або шляхом перерахування Підрядником грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника протягом 5 (п’яти) календарних днів із дня пред’явлення відповідної вимоги.

  9. У день приймання-передачі виконаних Робіт Підрядник зобов’язаний направити Замовнику копії Актів приймання-передачі виконаних робіт на електронну пошту: _______________. У випадку порушення Підрядником вимог цього пункту Замовник має право відтермінувати розрахунки із Підрядником до з’ясування питання фактичного замовлення, виконання та приймання Робіт. У такому випадку Замовник не несе відповідальності за нездійснення розрахунків у встановлені цим Договором строки.

2.10. Датою оплати Робіт вважається дата списання коштів із рахунку Замовника та отриманя коштів Підрядником на своему рахунку.

.


 1. Умови виконання Робіт

  1. Роботи виконуються Підрядником із використанням власних матеріалів і засобів на території Замовника за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, із обов’язковим дотриманням вимог з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та процедурної інструкції «Правила та положення для підрядників ТОВ «______________» (Додаток № 4 до Договору).

  2. Підрядник зобов’язаний:

   1. виконати визначені цим Договором Роботи якісно, в узгоджений Сторонами строк та відповідно до умов Договору, додаткових документів до нього, вимог, що звичайно ставляться до робіт відповідного характеру, ДБН, СНіП, ДСТУ, ГОСТ, ТУ, чинного законодавства України тощо;

   2. виконати Роботи, передбачені п. 1.1. Договору, у строк з 07.08.2017 року по 06.09.2017 року включно згідно етапів, зазначених в Графіку виконання робіт (Додаток № 6 до Договору);

   3. до початку виконання Робіт надати Замовнику належним чином засвідчені копії усіх ліцензій і дозвільних документів, необхідних для виконання Робіт, та забезпечувати їх дійсність протягом строку дії Договору;

   4. до початку виконання Робіт надати Замовнику належним чином засвідчені копії документів про останнє проходження власним персоналом і персоналом субпідрядників інструктажу з техніки безпеки, а також дійсні посвідчення на виконання робіт з підвищеною небезпекою у разі необхідності. Підрядник зобов’язаний забезпечувати періодичне проходження власним персоналом і персоналом субпідрядників, залученим до виконання Робіт на території Замовника, інструктажу з техніки безпеки протягом усього строку дії Договору відповідно до вимог чинного законодавства;

   5. Відповідальною особою Підрядника за дотримання вимог з охорони праці та техніки безпеки під час виконання Робіт на території Замовника, та до початку виконання Робіт є ______________________. Відповідальна особа, призначена Підрядником, під час виконання Робіт завжди повинна бути присутня на території Замовника у місці виконання Робіт (надалі – «Робоча зона»);

   6. запровадити та виконувати правила техніки безпеки і методи забезпечення безпеки, які відомі в промисловості та виконання яких вимагається державними органами та стандартами Замовника, а також відповідати за безпеку засобів, що використовуються, і Робіт, що виконуються;

3.2.7. за власний рахунок усунути з території Замовника будь-який власний персонал і персонал субпідрядників, який не дотримується вимог і правил, передбачених цим Договором (при умові наявності доказів про це), і забезпечити його заміну. Персонал, усунутий на прохання Замовника, не повинен знову призначатися для виконання Робіт на його території без письмового дозволу Замовника;

3.2.8 забезпечити працюючий персонал спецодягом і взуттям, індивідуальними засобами захисту, а також нести відповідальність за додержання власним персоналом і персоналом субпідрядників, залучених до виконання Робіт на території Замовника, вимог з охорони праці та техніки безпеки, визначених Договором;

   1. належним чином звітуватися про використання матеріалів, оформити акти приймання-передачі та/або списання матеріалів, а також повернути їх залишки у разі використання для виконання Робіт матеріалів Замовника;

   2. складувати сміття та завезені матеріали у визначених Замовником місцях, підтримувати чистоту та порядок у Робочій зоні, регулярно вивозити відходи та сміття, що утворилися під час виконання Робіт;

   3. забезпечувати збереження усіх матеріалів, інструментів та обладнання, що використовуються ним під час виконання Робіт (за винятком, коли матеріали, інструменти та обладнання знаходяться під охороною замовника у неробочі часи та вихідні дні у Приміщенні, яке виділено Замовнику відповідно умов п. 3.7. цього Договору;

   4. ощадливо ставитись до ведення Робіт, майна Замовника і вживати заходів щодо запобігання нанесенню Замовнику будь-якої шкоди;

   5. використовувати під час виконання Робіт якісні та узгоджені із Замовником матеріали, інструменти та обладнання, дотримуватися технології виконання Робіт і виконувати всі обґрунтовані та правомірні вказівки Замовника щодо виконання Робіт;

   6. своєчасно повідомляти Замовника про готові для приймання обсяги Робіт та надавати необхідні документи, які підтверджують виконання усіх обсягів Робіт за Договором;

   7. забезпечити відповідність виконаних Робіт умовам цього Договору на момент їх приймання-передачі та протягом визначеного гарантійного строку;

   8. передати Замовнику разом із результатом виконаних Робіт інформацію щодо його експлуатації та використання у документарній формі;

   9. за свій рахунок і у строки, зазначені Замовником, виправити неякісно виконані Роботи;

   10. негайно повідомляти Замовника про неможливість виконання Робіт у передбачений цим Договором строк, а також про необхідність зміни обумовлених обсягів Робіт і проведення додаткових робіт, що може призвести до збільшення їх загальної вартості;

   11. після закінчення виконання будь-якої частини Робіт протягом 5 (п’яти) календарних днів за свій рахунок усунути з площ, що визначені Замовником, усі тимчасові будівлі, відходи, сміття, невикористані матеріали, обладнання та інструменти тощо, що належать Підряднику та використовувалися ним під час виконання Робіт. У разі невиконання Підрядником цієї вимоги Замовник має право самостійно організувати прибирання Робочої зони із відшкодуванням понесених витрат Підрядником шляхом утримання Замовником відповідних сум при проведенні розрахунків із Підрядником або шляхом перерахування Підрядником грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника протягом 5 (п’яти) календарних днів із дня пред’явлення відповідної вимоги;

   12. після закінчення виконання Робіт протягом 5 (п’яти) календарних днів повернути Замовнику матеріали, інструменти, шаблони, зразки, оригінальні креслення, форми тощо, надані Замовником або спеціально розроблені за завданням Замовника Підрядником, що знаходяться у Підрядника у тимчасовому користуванні та залишаються власністю Замовника.

  1. Підрядник має право:

   1. отримувати оплату за виконані Роботи у розмірах і у строки, передбачені Договором;

   2. залучати до виконання Робіт за цим Договором субпідрядників, якщо інше не буде письмово погоджено Сторонами. При цьому Підрядник залишається відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення умов Договору.

  2. Замовник зобов’язаний:

   1. своєчасно інформувати Підрядника про готовність до початку виконання Робіт;

   2. забезпечити безперешкодний доступ Підрядника до Робочої зони у період часу з 08:00 год. по 18:00 год. включно у робочі дні (понеділок-п’ятниця);

   3. після повідомлення Підрядником про готовність певного обсягу Робіт забезпечити їх своєчасне приймання та здійснити оплату в передбачені цим Договором строки.

  3. Замовник має право:

   1. контролювати хід і якість виконання Робіт і вимагати від Підрядника виправити неякісно виконані Роботи за рахунок Підрядника.

  4. за наявності у Підрядника спеціальних вимог до підготовки Робочої зони, такі вимоги повинні бути погоджені Сторонами у письмовій формі протягом 5 (п’яти) робочих днів із моменту підписання цього Договору. В іншому випадку, Підрядник не має права у подальшому посилатися на неналежну підготовку Робочої зони Замовником.

  5. на вимогу Підрядника Замовник надає йому приміщення, для розміщення матеріалів, інструментів та обладнання Підрядника, які використовуються ним для виконання Робіт; Таке приміщення у неробочі часи та у вихідні дня знаходиться під охороною за рахунок Замовника.

У разі крадіжки та або нестачі матеріалів, інструментів та обладнання Підрядника та/або Замовника у час коли це сталося у неробочі часи та у вихідні, тобто під охороною Замовника, останній несе фінансову відповідальність про відшкодування збитків.

  1. Підрядник несе відповідальність за збереження матеріалів та інструментів, наданих його персоналу та персоналу субпідрядників для виконання Робіт, а також ризик випадкової загибелі та випадкового пошкодження будь-якого майна Замовника під час виконання Робіт.

  2. за підсумками приймання виконаних Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів:

   1. за умови успішного приймання Сторони підписують Акт приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних Робіт за формою КБ-3;

   2. при виявленні незначних недоліків у виконаних Роботах Сторони підписують Дефектний акт із зазначенням переліку всіх виявлених недоліків і дефектів, необхідних заходів і строків для їх усунення;

   3. при виявленні істотних недоліків у виконаних Роботах Замовник вправі заявити мотивовану відмову від підписання відповідного Акту приймання-передачі виконаних робіт із зазначенням переліку недоліків і дефектів, необхідних заходів і строків для їх усунення.

  3. При виявленні недоліків і дефектів у виконаних Роботах Сторони письмово погоджують розумні строки їх усунення, які у будь-якому разі не повинні перевищувати 10 (десяти) календарних днів із дати підписання Сторонами Дефектного акту чи отримання Підрядником мотивованої відмови Замовника від приймання Робіт. Після усунення усіх недоліків і дефектів Сторони проводять повторне приймання виконаних Робіт у порядку, встановленому цим Договором.

  4. При ненаданні Замовником Підрядникові підписаного Акту приймання-передачі виконаних робіт або мотивованої відмови від його підписання протягом 10 (десяти) робочих днів із дати його отримання, Роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень.

  5. Підрядник гарантує Замовнику відсутність будь-яких претензій та позовів третіх осіб щодо результатів виконаних Робіт, що можуть ґрунтуватися на недобросовісній конкуренції, неправомірному використанні матеріалів, технологій, патентів, товарних знаків, промислових зразків, моделей, креслень чи будь-яких прав інтелектуальної власності, належних третім особам.
 1. Гарантійний строк

  1. Гарантійний строк на виконані Роботи становить період часу, який встановлюється цим Договором, але не менше 1 (одного) календарного року, та поширюється на весь обсяг виконаних Робіт і використаних у ході їх виконання матеріалів. Початком перебігу гарантійного строку вважається дата підписання Сторонами останнього Акту приймання-передачі виконаних робіт за цим Договором.

  2. Під час приймання-передачі виконаних Робіт та/або протягом гарантійного строку Замовник має право пред’явити Підряднику вимогу про безоплатне усунення недоліків результату виконаних Робіт, вимагати зменшення або повернення частини ціни, сплаченої за виконані Роботи, виконання Робіт заново або відшкодування витрат Замовника на усунення недоліків, а Виконавець зобов’язаний задовольнити таку вимогу протягом 10 (десяти) календарних днів із дня її пред’явлення Замовником та відшкодувати Замовнику завдані збитки.

  3. Якщо Замовником під час приймання-передачі виконаних Робіт та/або протягом гарантійного строку будуть виявлені будь-які недоліки та дефекти, Підрядник зобов’язаний усунути їх за власний рахунок протягом 10 (десяти) календарних днів із дня пред’явлення зазначеної вимоги. У разі невиконання Підрядником своїх зобов’язань Замовник має право усунути недоліки своїми силами або залучити до цього третіх осіб із компенсацією понесених витрат у повному обсязі за рахунок Підрядника шляхом утримання відповідних сум при проведенні розрахунків із Підрядником або шляхом перерахування Підрядником грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника протягом 10 (десяти) календарних днів із дня пред’явлення вимоги.
 1. Конфіденційність

  1. Текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості на будь-якому носії інформації, що передаються або отримуються у межах цього Договору, є конфіденційними і не можуть розкриватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

  2. У випадку виникнення необхідності розкриття конфіденційної інформації будь-якою Стороною в силу законної вимоги органу державної влади, така Сторона повинна протягом 1 (одного) робочого дня із моменту отримання запиту повідомити про це іншу Сторону, надати їй його копію і вжити необхідних заходів для розкриття лише мінімально необхідної частини інформації.

  3. Зазначене зобов’язання є чинним протягом строку дії Договору та 5 (п’яти) років після його закінчення. Будь-які збитки, спричинені розкриттям конфіденційної інформації, відшкодовуються винною Стороною у повному обсязі відповідно до чинного законодавства України. Вимога про нерозголошення конфіденційної інформації поширюється на увесь персонал Сторін та персонал залучених Сторонами до виконання Договору третіх осіб, який міг із нею ознайомитися.

  4. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін згідно з Законом України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Договорі та інших документах, що його стосуються, із метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових правовідносин, а також підтверджує, що отримала від іншої Сторони повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, мету збору персональних даних та осіб, яким вони передаються.
 1. Форс-мажорні обставини

  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини непереборної сили та будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, настанню і дії яких вони не могли перешкодити, у тому числі, але не виключно: землетрус, повінь, пожежа, війна (оголошена та неоголошена) і військові дії, видання заборонних (обмежуючих) нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування тощо.

  2. Сторона, що має намір посилатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів із дати виникнення таких обставин письмово повідомити іншу Сторону про їх виникнення (із наданням відповідних підтверджуючих документів), вплив на виконання цього Договору та можливу тривалість дії. Документ, виданий торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії таких обставин.

  3. Якщо про вищезгадані обставини не буде повідомлено своєчасно, Сторона, щодо якої виникли форс-мажорні обставини, не має права посилатися на них як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання (порушення) цього Договору.

  4. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати довше 1 (одного) місяця, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні. У цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.
 1. Відповідальність Сторін

  1. За порушення строків виконання Робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості своєчасно не виконаних Робіт за кожний день прострочення.

  2. За порушення строків оплати Замовник сплачує Підрядникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

  3. Якщо порушення строків початку або завершення виконання Робіт Підрядником перевищить 30 (тридцять) календарних днів, Замовник має право достроково в односторонньому порядку та без відшкодування Підряднику будь-яких збитків розірвати Договір, повідомивши про це Підрядника у письмовій формі, а також вимагати від Підрядника сплати штрафу у розмірі 20% від вартості прострочених у виконанні Робіт, а Підрядник зобов’язаний сплатити такий штраф протягом 5 (п’яти) календарних днів із дня пред’явлення вимоги. Договір вважається розірваним із дати, зазначеної Замовником у письмовому повідомленні.

  4. Підрядник несе ризик випадкового знищення або пошкодження Робочої зони, результату Робіт, будь-яких матеріалів, інструментів та обладнання до фактичного прийняття результату виконаних Робіт Замовником.

  5. Підрядник несе відповідальність за збитки, завдані Замовнику (обладнанню, майну, персоналу тощо) під час виконання Робіт з його вини та з вини залучених ним субпідрядників, а також за збитки, завдані Замовнику у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів із моменту пред’явлення вимоги Замовника відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

  6. У випадку порушення Підрядником своїх гарантійних зобов’язань Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від вартості Робіт за Договором за кожний випадок порушення, а також у повному обсязі компенсує будь-які завдані Замовнику збитки.

  7. У разі донарахування при перевірці Замовника органами фіскальної служби додаткових сум ПДВ, податку на прибуток через визнання контрагента, з яким співпрацює Підрядник, недобросовісним платником податків, а також визнання договорів між Підрядником та його контрагентами нікчемними та з будь-яких інших підстав, Підрядник на підставі письмової вимоги Замовника зобов’язується відшкодувати Замовнику усі витрати, пов’язані з таким донарахуванням ПДВ, податку на прибуток та визнання таких договорів нікчемними тощо, а також спричинені збитки у повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів із дня пред’явлення вимоги Замовника.
 1. Вирішення спорів і застосовне право

  1. Цей Договір і всі пов’язані з ним правовідносини регулюються законодавством України.

  2. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  3. Сторони домовилися, що всі можливі претензії та вимоги у зв’язку із цим Договором (окрім тих, строк виконання яких прямо зазначено в Договорі) повинні бути розглянуті Сторонами протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів із моменту отримання відповідної вимоги, претензії.
 1. Цілісність і зміна умов Договору

  1. Цей Договір, включаючи всі додаткові документи до нього, становить один єдиний Договір між Підрядником і Замовником, який після його підписання замінює всі інші письмові чи усні попередні домовленості Сторін, що мають відношення до його предмету.

  2. Усі домовленості Сторін, які доповнюють, змінюють або породжують нові взаємні зобов’язання Сторін Договору або так чи інакше пов’язані з його виконанням, оформлюються у письмовій формі, підписуються Сторонами і становлять невід’ємну частину Договору.

  3. Недійсність будь-якого з положень цього Договору не впливає на дійсність будь-яких інших його положень. При цьому недійсне положення, за необхідності, підлягає заміні належним положенням, яке найбільше відповідає суті правовідносин між Сторонами, іншим умовам цього Договору та положенням чинного законодавства України.
 1. Строк дії та розірвання Договору

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 30.09.2017 року включно, але у будь-якому разі – до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. Якщо жодна зі Сторін не повідомила іншу Сторону у письмовій формі про намір припинити дію цього Договору за 30 (тридцять) календарних днів до спливу строку його дії, Договір автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік.

  2. Дію цього Договору може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін або за ініціативою однієї зі Сторін. Для цього Сторона, що бажає припинити дію Договору, має надіслати іншій Стороні письмове повідомлення не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати такого припинення. Договір вважатиметься достроково припиненим через 30 (тридцять) календарних днів із моменту направлення відповідного повідомлення.

  3. Замовник має право достроково припинити цей Договір в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника відшкодування завданих збитків, якщо:

   1. під час виконання Робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином або у встановлений Сторонами строк;

   2. Підрядник не усуває недоліки у виконаних Роботах у визначений Замовником строк. У такому випадку Замовник має право доручити виправлення Робіт третім особам за рахунок Підрядника;

   3. Підрядник відступив від умов цього Договору, що погіршило якість Робіт, або допустив інші недоліки при виконанні Робіт.

   4. Замовник має право у будь-який час відмовитися від Договору, сплативши Підряднику вартість виконаних Робіт.
 1. Інші умови

  1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

  2. Сторони визначили контактних осіб, відповідальних за виконання цього Договору:

Від Замовника:

ПІБ: ____________________

Тел./факс: ____________________

Електронна адреса: ______________________

Від Виконавця:

ПІБ: ____________________

Тел./факс: ____________________

Електронна адреса: ______________________

У подальшому Сторони в усній або письмовій формі можуть погодити інших контактних осіб.

  1. Замовник призначає Відповідального за проект, який відповідає за організацію, контроль та прийняття Робіт за Договором. Будь-які зміни до обумовленого Договором обсягу Робіт мають бути узгоджені з Відповідальним за проект:

ПІБ: __________________

Тел./факс: -_______________

Електронна адреса: ____________________

Зразок підпису:

  1. Сторони підтверджують, що вони надали одна одній належним чином посвідчені копії статутних, реєстраційних і дозвільних документів підприємств до підписання цього Договору.

  2. У разі зміни однією зі Сторін свого найменування, місцезнаходження, статусу платника податків, керівника, контактних осіб, банківських та інших реквізитів, а також у разі реорганізації, ліквідації або банкрутства, вона зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів письмово інформувати про це іншу Сторону та надати на підтвердження вказаних змін належним чином посвідчені копії відповідних документів.

  3. Виконавець є платником податку на прибуток та платником податку на додану вартість на загальних підставах згідно з Податковим кодексом України.

  4. Замовник є платником податку на прибуток та платником податку на додану вартість на загальних підставах згідно з Податковим кодексом України.

  5. Договір підписується з наступними додатками:

Додаток № 1. Технічне завдання.

Додаток № 2. Договірна ціна.

Додаток № 3. Локальний кошторис.

Додаток № 4. Правила та положення для підрядників ТОВ «_________________» .

Додаток № 5. Заява Підрядника.

Додаток № 6. Графік виконання робіт. 1. Реквізити та підписи Сторін
ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________»

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________»

Адреса: ___________________

Код ЄДРПОУ ___________________

р/р -_____________ в АТ «__________ », м. Київ

МФО ______________

Тел.: ____________________

Поштова адреса: ___________________


Адреса: ___________________

Код ЄДРПОУ ___________________

р/р -_____________ в АТ «__________», м. Київ

МФО 380805

Тел.: ____________________

Поштова адреса: ___________________


Генеральний директор


Генеральний директор
_____________
_______________

М.П.

М.П.Додаток № 5

до Договору підряду № _____________ від _____._________.2017 року
м. _____________ «____» __________ 2017 року
Заява підрядника
Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська монтажна компанія», місцезнаходження: __________________, заявляємо, що ми ознайомились і повністю зрозуміли Правила і положення для Підрядників ТОВ «_____________», і погоджуємося виконувати дані Правила, знаходячись на території Підприємства Замовника. Ми також зобов’язуємось проінструктувати працівників, агентів чи субпідрядників, які знаходяться під нашим контролем, про вимоги Підприємства.
Крім того, даним документом ми підтверджуємо свою згоду відшкодувати Підприємству чи будь-яким третім особам збитки за будь-яких обставин, які стосуються псування майна, смерті чи нанесення ушкоджень працівникам при виконанні своїх робіт на території Підприємства, а також збитки, що завдані Підприємству у зв’язку з невиконанням нами вимог нормативних актів та цих Правил і положень для Підрядників ТОВ «_______________».
Ми застрахуємо будь-яку відповідальність, яка випливає з законодавства, по відношенню до будь-якої особи, найнятої чи такої, що вважається найнятою нами для виконання робіт на Підприємстві.
Ми погоджуємось представити на вимогу письмове підтвердження всіх наших гарантій.

Керівник підрядної організації:
П.І.Б. _____________, Підпис __________________ Дата ___ / ___ / __

М.П.
Відповідальний за виконання

робіт на ТОВ «__________»
П.І.Б. ________ Підпис __________________ Дата ___ / ___ / __

М.П.
Підписи Сторін


ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________»

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________»Генеральний директор


Генеральний директор
__________
__________

М.П.

М.П.
Сторінка з

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Проект договору
Редчука Дениса Володимировича, який діє на підставі довіреності від 20. 10. 2016 р., зареєстрованої в реєстрі за №926 з іншої сторони,...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Надалі «Ліцензіат», з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна...
«Ліцензіат»), з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», враховуючи те, що Ліцензіар володіє виключними авторськими...

Генпідрядник та Підрядник надалі разом іменовані «Сторони», а кожний...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій»
«Виконавець»), в особі Генерального директора Чернова Олександра Ігоровича, що діє на підставі статуту, з другого боку, (в подальшому...

Публічне акціонерне товариство "банк січ"
Клієнт ), в особі, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які далі за текстом разом іменуються Сторони, а кожна окремо –...

Вказати найменування сторони
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Ліцензійний договір (надалі іменується "Договір") про наступне

Вказати найменування сторони
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Ліцензійний договір (надалі іменується "Договір") про наступне

Товариство з обмеженою відповідальністю «сав-дістрибьюшн»
Поврозніка Вячеслава Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Покупець» з іншої сторони, що разом надалі за...

Договір № оренди нежитлового приміщення
Фізична особа-підприємець, назване в подальшому Орендар в особі Зіброва Павла Володимировича, що діє на підставі свідоцтва про державну...

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі
Замовник І виконавець далі по тексту разом Сторони, або окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Фізична особа-підприємець бойко ганна олександрівна
А особа-підприємець бойко ганна олександрівна (надалі іменується "Виконавець), що діє на підставі виписки з єдр серії аав №787327,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «прінт інжінірінг»
Ясківця О. М., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона", уклали...

Сторони, які надалі іменуються як «Сторони», або окремо «Сторона»,...

Проведення робіт з ремонту (надалі «Договір»), про наступне
Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір на проведення робіт з ремонту (надалі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт