Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної особи І створення комісії

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної особи І створення комісії

ОСНОВНІ КРОКИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ) на 19.11.2015р.

Крок 1. Статтею 104 Цивільного кодексу України (надалі ЦКУ) передбачено такий спосіб припинення юридичної особи, як реорганізація. Згідно з цією нормою, — припинення юридичної особи відбувається в результаті передачі свого майна, обов’язків та прав іншій юридичній особі або декільком особам-правонаступникам одним із наступних способів: поділ, перетворення, злиття, приєднання.Перетворення юридичної особи, як зазначено у ст. 108 ЦКУ, — це зміна її організаційно-правової форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи. Підприємство, що реорганізується, у разі такого перетворення, не ліквідується, а просто змінює свою організаційно-правову форму.

  1. Прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення. Рішення ОТГ про реорганізацію, встановлення порядку і строків реорганізації юридичної особи та створення комісії з реорганізації. До складу комісії входить голова ради ОТГ, заступник голови, секретар ради, бухгалтер, ін.

  2. Повідомлення державному реєстратору про реорганізацію шляхом перетворення і встановлення строку для задоволення претензій кредиторів. Але він за законом не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про реорганізацію.

Для держреєстратора подаються такі документи:

  • рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної особи і створення комісії

  • документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про припинення юридичної особи у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами 1 і 2 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755).

  1. Комісія повинна провести інвентаризацію (активів та пасивів), комунального майна і скласти передавальний акт, який підписує голова та члени комісії. Передавальний акт затверджується органом, який прийняв рішення про її припинення. Нотаріально посвідчені копії передавального акта передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію.

  2. Комісія вживає необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості, виявлення кредиторів та претензій останніх.

Крок 2. У зв’язку з відмінностями процедур припинення юридичної особи шляхом реорганізації і ліквідації КЗпП установлено певні відмінності порядку звільнення працівників суб’єкта господарювання, що припиняється. Зокрема, відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП дозволяється розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за наявності змін в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Разом з тим згідно з частиною третьою статті 36 КЗпП у разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового догово­ру працівника продовжується. Припи­нення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 цього Кодексу).

Отже, пунктом 1 статті 40 КЗпП реорганізацію підприємства визначено як окрему підставу розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Однак згідно з частиною третьою статті 36 КЗпП при реорганізації суб’є­кта господарювання припинення трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

Таким чином, якщо при реорганізації суб’єкта господарювання не відбуватиметься скорочення чисельності або штату працівників, сам факт проведення реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,перетворення) не може бути підставою для розірвання трудовогодоговору з ініціативи власника абоуповноваженого ним органу.

Якщо при реорганізації суб’єкта господарювання фактично відбувається скорочення чисельності або штату працівників, то лише за таких умов працівника може бути звільнено з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП у зв’я­зку із скороченням чисельності або штату працівників.
Тоді  Комісія (голова комісії сам або визначає наказом (розпорядженням) відповідального члена комісії за попередження працівників) попереджає за 2 місяці штатних працівників ОТГ про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників в наслідок реорганізації відповідно до п.1 ст.40 КЗпП. якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу,

ЗРАЗОК

Касиру Іванівської сільської ради

Іваненку  Олексію  Івановичу 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попереджаємо,  що  відповідно  до рішення від  29.12.2010  № 100  “Про реорганізацію Іванівської сільської ради”  посада касира,  яку  Ви  обіймаєте,  з  09  березня  2011  року  скорочується  і  Ви  підлягаєте  звільненню  за  п. 1 ст. 40  КЗпП  України.             

Голова реорганізаційної ї комісії І.О. Петренко  

З попередженням про звільнення ознайомлений………09.01.2011р. ……………… 

Крім того, комісія з реорганізації може застосувати до працівників ст.32 КЗпП переведення на іншу роботу та зміна істотних умов праці. Відповідно до частини третьої ст. 36 КЗпП України, у разі реорганізації юридичної особи шляхом (злиття, приєднання, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Зміна підпорядкованості юридичної особи (далі – підприємство) не припиняє дії трудового договору, і на новому підприємстві зберігаються трудові відносини з працівниками (частина друга ст. 36 КЗпП). У цьому разі накази (розпорядження, постанови) про продовження трудових відносин не видаються.

У кожній раді кількість працівників, які підлягають персональному обліку, визначається штатним розписом. Отже, на новому підприємстві (в новообраній раді) необхідно внести зміни і доповнення до штатного розпису з урахуванням посад які плануються ввести і оформити їх відповідними наказами.

Якщо структура підприємства зазнає істотних змін (з'являються нові структурні підрозділи), доцільно затвердити і ввести в дію новий штатний розпис, який має затвердити рада.

Якщо юридична особа ( орган місцевого самоврядування) реорганізується, то її працівники мають бути зараховані до облікового складу працівників юридичної особи - правонаступника з одночасним внесенням до їх трудових книжок записів про його реорганізацією в порядку, встановленому пунктом 2.15. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110.

Крок 3. Якщо є профком в раді чи виборний орган  первинної профспілкової організації то з профкомом або виборним органом первинної профспілки має відбутися не пізніш як за три місяці Погодження рішення про реорганізацію і звільнення працівників саме за п.1.ст.40 КЗпП (в разі якщо реорганізація супроводжується скороченням чисельності або штату працівників) відповідно ч. 3 ст. 22 Закону України«Про професійні спілки їх права і гарантії». Розглядаючи питання про звільнення, слід ураховувати переважне право працівників на залишення на роботі (ст. 42 КЗпП) та отримати згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на звільнення кожного конкретного працівника.

 Крок 4. Визначення серед працівників, посади яких скорочуються, осіб щодо яких встановлено заборону на звільнення У разі звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 КЗпПУ діють певні обмеження на звільнення окремих категорій працівників. Так, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — у порядку і випадках, передбачених ч.6 ст. 179 КЗпП, ст.184 КЗпП ), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації.

У десятиденний строк після вивільнення працівників про це треба поінформувати центр зайнятості за місцем реєстрації підприємства як платника страхових внесків, надіславши звіт за формою №3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

31 травня 2013 р. Мінсоцполітики затвердило нові форми звітів № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (наказ № 316) і № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» (наказ № 317) та порядки їх подання.

Форма № 3-ПН подається роботодавцями за наявності вакансії не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії. Наказом визначено, що датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним.

Форма № 4-ПН подається не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників за умовами, передбаченими статтями 48 і 50 Закону України «Про зайнятість населення».

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

— вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

— вивільнення 10 і більше % працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше % працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

Форми звітності № 4-ПН (план та факт) втратили чинність. Тепер потрібно подавати новий звіт 4-ПН і № 3-ПН. В 2013 році  набули чинності накази Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 315, 316 і 317, якими затверджені такі форми звітності для надання в Державну службу зайнятості: форма № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні», форма № 3-ПН «Інформація про попит робочої сили (вакансії)», форма № 4-ПН «Інформація про заплановане масове звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

Крок 5.

Голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення про реорганізацію, повинен подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладеного) державному реєстратору такі документи (ст. 37 Закону № 755):

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок приєднання;

– свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

– оригінал установчих документів;

– нотаріально засвідчену копію передавального акта. Передавальний акт повинні затвердити засновники (учасники) юридичної особи або орган, який ухвалив рішення про припинення юридичної особи. Справжність підписів голови та членів комісії з припинення юридичної особи на передавальному акті повинна бути нотаріально засвідчена;

– довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

– документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (якщо є податковий борг);

– довідку відповідного органу державної податкової служби про те, що нема заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

– довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про те, що нема заборгованості;

– довідки відповідних органів фондів соціального страхування про те, що нема заборгованості.

В реєстраційній службі строк державної реєстрації припинення (реорганізації) юридичної особи не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

31 травня 2013 року № 317

Звітність

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників

у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
Подають
Термін подання

Форма № 4-ПН
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

31 травня 2013 року № 317

за погодженням із

Державною службою

статистики України


Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску

– територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті

Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

за умовами, передбаченими статтями 48 та 50 Закону України "Про зайнятість населення"

Респондент:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________
Найменування:______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п

Професія (посада)

Кількість працівників, яких передбачається вивільнити, осіб

Дата наказу про попередження про заплановане вивільнення

Запланована дата вивільнення

А

1

2

3

4
Усього:
х

х


Працівників передбачається вивільнити: □ – одноразово (або протягом одного місяця)

(обрати один з варіантів) □ – протягом трьох місяців
Дата заповнення " " 20 року
Керівник (власник)

(відповідальна за подання інформації особа) ______________________________ ________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Телефон: _______________________ Факс:__________________ Електронна пошта: _____________________

Дата прийняття " " 20 року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію __________________________ _____________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи
Етап прийняття рішення отг про припинення ради, як юридичної особи, що об’єдналась шляхом ліквідації, встановлення порядку І строків...

Програмний комплекс “ земельні ресурси сільської, селищної ради” Посібник користувача м. Київ
Метою створення програмного комплексу “Земельні ресурси сільської, селищної ради” є ведення єдиної інформаційної бази даних обліку...

Рішення прийняте ІХ позачерговою сесією сільської ради
Уповноважити адміністраторів відділу з організації надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації...

Рішення від 18. 07. 2018 року с. Загвіздя Про затвердження Регламенту...
Відповідно до пункту 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію робочої групи із...

До рішення Срібнянської селищної ради
Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Срібнянської селищної ради

До рішення сесії Тубільцівської сільської ради сільської ради
Встановити в межах Тубільцівської сільської ради такі ставки місцевих податків, зборів, інших платежів на 2018 рік

Рішення селищної ради щодо нормативної грошової оцінки земельних...
Піщанської селищної ради та поповнення дохідної частини місцевого бюджету, враховуючи висновок постійної комісії в сфері планування...

Рішення селищної ради щодо нормативної грошової оцінки земельних...
Піщанської селищної ради та та поповнення дохідної частини місцевого бюджету, враховуючи висновок постійної комісії в сфері планування...

Затверджено рішення
Онофрійчук М. Ю., депутата сільської ради Піць Н. Т., члена виконавчого комітету сільської ради Кишкана І. М. склали цей акт на предмет...

Створення юридичних осіб Частина іі1
Установчий документ є найважливішим корпоративним актом юридичної особи. Установчі документи – це корпоративні нормативні акти, в...

Рішення сільської ради від 22. 06. 2016р №7 «Про застосування ставок...
Затвердити Положення про плату за землю в межах територіальної громади сіл Інгульської сільської ради на 2018рік. (додаток)

Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків*
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...

Рішення про створення (реорганізацію) знз
Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Рішення 20. 06. 2013 с. Мойсівка №37 Про затвердження зразків форм...
Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»,відповідно статті 10 Положення про адміністративні комісії Української рср,...

Протокол
На сесію сільської ради запрошувались депутати сільської ради, депутат районної ради, який проживає на території сільської ради

Протокол
На сесію сільської ради запрошувались депутати сільської ради, депутат районної ради, який проживає на території сільської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт