Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказом Голови Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

407 від «17» жовтня 2013 р.ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

Протокол

від «27» серпня 2013 р.
Голова Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»
_______________В.В. Дубєй


положення про депозитарну діяльність

депозитарної установи АТ «ТАСКОМБАНК»

м. Київ, 2013

Зміст


Розділ І.

Загальні положення

3

Розділ ІІ.

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

3

Розділ ІІІ.

Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

5

Розділ IV.

Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

6

Розділ V.

Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонетами, емітентами

8

Розділ VI.

Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах
Глава 1.

Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

11

Глава 2.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом

24

Розділ VIІ.

Порядок виконання розпоряджень та операцій
Глава 1.

Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

25

Глава 2.

Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

26

Глава 3.

Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

27

Глава 4.

Підстави для відмови у виконанні розпорядження

31

Глава 5.

Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника

32

Глава 6.

Закриття рахунків у цінних паперах

33

Глава 7.

Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

33

Глава 8.

Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

35

Глава 9.

Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

37

Розділ VIII.

Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів
Глава 1.

Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ

37

Глава 2.

Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній

41

Розділ IX.

Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам

42

Розділ X.

Управління ризиками

42

Розділ XІ.

Відповідальність та контроль

42

Розділ XІІ.

Перелік ознак фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ,або фінансуванню тероризму»

43

Розділ XІІІ.

Вимоги до ідентифікації осіб з урахуванням вимог законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

44

Розділ XІV.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

45

Додатки.

Форми вхідних та вихідних документів

46


Розділ І. Загальні положення
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом трьох робочих днів після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.tascombank.com.ua.

4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів

Депозитарної установи
1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Управління депозитарної діяльності, до складу якого входять два окремі структурні підрозіди (відділи) для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів сіпльного інвестування. Управління безпосередньо підпорядковується Директору департаменту, який безпосередньо підпорядковується Заступнику Голови Правління, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче.

Заступник

Голови Правління

Директор Департаменту

Управління депозитарної діяльності

Відділ обслуговування рахунків у цінних паперах

Відділ обслуговування

активів інститутів спільного інвестування

Голова Правління
1.1. На Відділ обслуговування рахунків у цінних паперах покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги ораганів державної влади;

- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними папери, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встновленому законодавством;

- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулівної організації/об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;

- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.

- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

1.2. На Відділ обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ) покладено такі завдання:

- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

- зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;

- виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству, регламенту ІСІ та/або проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу активів ІСІ;

- здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;

- засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ;

- надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ) у порядку, передбаченому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

- надання наглядовій раді КІФ вимоги про скликання позачергових зборів акціонерів КІФ у випадках, передбачених статтею 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі – Закон про ІСІ);

- надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПІФ повідомлення про зупинення/ анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших державних органів, що стосуються виконання зберігачем ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

- надання інформації НКЦПФР про виявлені порушення компанією з управління активами регламенту ІСІ, норм законодавства;

- участь представника Депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії КІФ;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

2. Управління депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.
Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів
1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9:00 та закінчується о 18:00 з перервою між 13:00 та 14:00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 9:30 по 13:00 та з 14:00 по 17:30 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 9:30 по 17:30.

4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.

Операційний день Депозитарної установи починається о 9:30 та закінчується о 17:30.

У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.
Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа
1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконуює такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

2 Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:

2.1. адміністративні операції;

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2.2. облікові операції;

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.

2.2.1. Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

2.2.2. Списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента, а на рахунок у цінних паперах іншого депонента, або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема, у зв`язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

2.3. інформаційні операції.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, емітентами із Депозитарною установою.

До інформаційних операцій Депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

- виписок про операції з цінними паперами;

- інформаційних довідок;

- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

3. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:

- щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів);

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.
V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонетами та/або емітентами.
1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарної установою на підставі розпоряджень депонентів, або емітентів оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Положенням.

3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно із цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

 1. анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток 1 до Положення);

 2. анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток 2 до Положення);

 3. анкета керуючого рахунком в цінних паперах юридичної особи (додаток 3 до Положення);

 4. анкета керуючого рахунком в цінних паперах фізичної особи (додаток 4 до Положення);

 5. заява про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 5 до Положення);

 6. картка зразків підписів (юридичної особи) (додаток 6 до Положення);

 7. картка зразків підписів (фізичної особи) (додаток 7 до Положення);

 8. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (додаток 8 до Положення);

 9. розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (додаток 9 до Положення);

 10. розпорядження на встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери (додаток 10 до Положення);

 11. розпорядження на виконання облікової операції одержання/поставку цінних паперів, прав на цінні папери (додаток 11 до Положення);

 12. розпорядження на виконання інформаційної операції (додаток 12 до Положення);

 13. розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (додаток 13 до Положення).

 14. Анкета рахунку у цінних паперах держави (Додаток 16)

 15. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах (держава) (Додаток 17)

 16. Анкета рахунку у цінних паперах держави (терит. громада) (Додаток 18)

 17. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах (терит. громада) (Додаток 19)

 18. Анкета рахунку у цінних паперах (Додаток 20)

 19. Анкета керуючого рахунком у цінних паперах нотаріуса (Додаток 21)

 20. Анкета заставодержателя - фізичної особи (Додаток 22)

 21. Анкета заставодержателя - юридичної особи (Додаток 23)

4. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено форми, оформлюються згідно з цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

 1. виписки про стан рахунку у цінних паперах депонента (додаток 14 до Положення);

 2. виписки про операції з цінними паперами (додаток 15 до Положення).

5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах та відповідати вимогам законодавства. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою або перекладених на російську мову) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

7. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

8. У розпорядженнях/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки підлягають обов’язковому прокреслюванню.

Відповідальність за оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе депонент, емітент або заявник Депозитарної установи.

9. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:

9.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

9.2. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, що є депонентом Депозитарної установи підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса.

9.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншої депозитарної установи, або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

9.4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та засвідчується печаткою емітента.

10. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

10.1. На розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

10.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.
11. У випадку подання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

12. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді паперового документу, підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюється печаткою.

Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T..

13. Розпорядження (заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:

13.1. особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;

13.2. засобами поштового зв’язку;

13.3. кур’єром;

13.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

13.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

14. При особистому зверненні до Депозитарної установи особи, що подає документи для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Депозитарної установи:

14.1. перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;

14.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

14.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

 • особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;

 • документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

 • перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

15. Депозитарна установа може надавати інформаційні повідомлення, документи що підтверджують виконання Депозитарною установою депозитарної операції:

15.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

15.2 .засобами поштового зв’язку;

15.3. кур’єром;

15.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

15.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням Правління
Ат «таскомбанк» на укладання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

Протокол №1/10 Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного...
Реєстраційна комісія призначена рішенням правління зат «Рівненський домобудівний комбінат» №1 від «08» жовтня 2010 р у складі

Рішенням установчих зборів
України, Статуту Відкритого акціонерного товариства “Платинум Банк” (далі – Банк), визначає правові засади діяльності Правління Банку,...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

«затверджено» Рішенням Правління товариства Протокол №2 від 25. 09. 2014року
Нагороджується видатні фахівці, як наукові так І практикуючі працівники галузі фізичної та реабілітаційної медицини – за значний...

За рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку...
Правління осбб – виконавчий орган, який обирається загальними зборами для керівництва діяльністю об’єднання

Постанова правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року №22-2
Відповідно до статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та...

Рішенням Правління

Рішенням Правління

1. Загальні положення
У тексті Порядку посилання на додатки 1 9 замінено посиланнями відповідно на додатки 3 11 згідно з постановою правління Пенсійного...

Затверджено
«Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зі змінами, рішенням міської ради...

«Золотий ключик» Глухівської районної ради 2013 рік
Схвалено до друку рішенням методичної ради Суходільського нвк (протокол №4 від 09. 09. 2013 р.)

Конкурсі “Солодкий тріумф’ 2013”
Солодкий тріумф’ 2013”, який буде проведений 17 вересня 2013 року в виставковому центрі тов “акко інтернешнл” у числі заходів 19-ої...

Декларація по пдв за березень 2013 року (за 1 квартал 2013 року) подається за оновленою формою!
О наказу Міністерства фінансів України від 25. 11. 2011р. №1492 наказом Мінфіна від 17. 12. 12р. №1342, які чинні з 5 лютого 2013...

Вих. №29/10-13/407/579-ог від 29. 10. 2013 року міністерство юстиції україни
Тернопіль, вул. Вербицького, 12, кв. 56, повідомляє про проведення електронних торгів (аукціону) з продажу майна фізичної особи підприємця...

Досить актуальним у юридичній практиці є питання відносин між адвокатом І його помічником
Законодавчо ці відносини регулюються зу «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про помічника адвоката, яке затверджено...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт