Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

Додаток 8 до Наказу №122 від «21» червня 2017р.


ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»

Київ 2016


ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Назва документа

Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»

Реєстраційний номер та дата реєстрації

№ ________ від ____.09.2016р.

Рішення про затвердження документа

Протокол засідання Правління «АКБ «НОВИЙ»

від № 42 від 07.07.2016.р.


Дата набрання чинності
Необхідність подання документа до регулюючих та контролюючих органів

Ні


Найменування органів:
Підрозділ - розробник документа

Управління платіжних карт Київської дирекції

Рівень доступу


ЗагальнийІсторія документа

Версія

Дата

Стислий опис змін
1.0

___.___.2016 р.

Перша версія документа

Зміни внесені у зв‘язку з введенням МПС VISA принципу «нульової відповідальності» з 01.08.2016р.

2.0

___.___.2016 р.

Конкретизовано дії клієнтів та банку для запобігання шахрайських операцій по платіжних картках
ЗМІСТ


Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»1.

Загальні положення…………………………………………………….…………………...

3

2.

Терміни та визначення Договору………………………………………..…………….…..

3

3.

Предмет Договору……………………………………………………...…………………...

6

4.

Права та обов‘язки
4.1.

Банк має право…………………………………………………………...…………………..

7

4.2.

Клієнт має право……………………………………………………………………………..

8

4.3.

Банк зобов‘язаний………………………………………………………..………………….

8

4.4.

Клієнт зобов‘язаний………………………………………………...........………………….

9

5.

Відповідальність Сторін………………………………………………….…………………

10

6.

Гарантування вкладів……………………………………………………..…………………

10

7.

Розірвання Договору………………………………………………...........…………………

11

8.

Заключні положення………………………………………………...........…………………

12

Додаток №1 Умови відкриття Карткового рахунку, видачі та обслуговування Платіжної картки фізичної особи ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»

1.

Загальні положення……………………………………………………………………….....

13

2.

Умови відкриття поточного Карткового рахунку та обслуговування операцій з використанням Платіжних карток……………………………………………………….....


14

3.

Кредитування …………………………………………………………….……………….....

16

4.

Закриття Карткового рахунку……………………………………………………..…..…....

18

5.

Права та обов‘язки
5.1.

Банк має право…………………………………………………………..……………….......

18

5.2.

Клієнт має право…………………………………………………...........……………….......

19

5.3.

Банк зобов‘язаний……………………………………………………….………………......

20

5.4.

Клієнт зобов‘язаний…………………………………………………….………….……......

21

6.

Правила користування Платіжними картками, емітованими Банком……….......………

23

7.

Заключні положення……………………………………………………...………………....

25

Додаток №1 Заява-Анкета-Договір про відкриття Карткового рахунку, видачу та обслуговування Платіжної картки……………………………..……………………………...…


26

Додаток №2 Заява-Анкета-Договір Уповноваженої особи про відкриття Карткового рахунку, видачу та обслуговування Платіжної картки………………………………………….


28

ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Згідно зі статтями 633, 634 Цивільного Кодексу України ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» (надалі - Банк), (код за ЄДРПОУ 19361982, Код Банку 305062, Банківська ліцензія №112, видана Національним банком України 01.11.2011 р., Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 112 із Додатком, видані Національним банком України 01.11.2011 р.) встановлює умови цього Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» (надалі – Договір), як публічного договору приєднання.

Обслуговування фізичних осіб Банком здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Договором, відповідно до законодавства України, нормативних актів Національного банку України, Правил Платіжних систем.

На підставі ст. 633, 634, 641 та 644 Цивільного кодексу України Банк бере на себе зобов‘язання щодо надання банківських послуг, зазначених у цьому Договорі, який розміщений на сайті Банку www.banknew.dp.ua будь-якій фізичній особі, яка погодиться з Умовами обслуговування в Банку, викладеним у цьому Договорі та приєднається до нього шляхом укладання окремого документу - Заяви-Анкети-Договору, яким визнає умови цього Договору, та наданням Банку необхідних документів і достовірної інформації про себе та свою діяльність.


  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ


Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням Платіжної картки.

Авторизаційні ліміти - обмеження кількості операцій за однією Платіжною карткою з отримання готівки та здійснення торгових операцій за певний період часу; гранична сума коштів, яка доступна Держателю протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням Платіжної картки.

Банківський день – робочий день для банківських установ України, в який Банк здійснює проведення операцій з переказу грошових коштів з використанням каналів взаємодії з Національним банком України.

Банкомат – банківський автомат самообслуговування - програмно-технічний комплекс, який дає змогу держателю Платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього програмно-технічного комплексу.

Верифікація - встановлення (підтвердження) Банком відповідності особи Клієнта (Довіреної особи Клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.

Витратний ліміт – гранична сума коштів, доступна Клієнту. Обчислюється як сума залишку власних коштів Клієнта на Картковому рахунку та невикористаних коштів Кредитної лінії (в разі її наявності) за мінусом суми Незнижуваного залишку (в разі його наявності) та заблокованих, але не списаних коштів.

Дебетова схема – передбачає здійснення Клієнтом операцій з використанням Платіжної картки в межах залишку власних коштів Клієнта.

Дебетово-кредитна схема - передбачає здійснення Клієнтом операцій з використанням Платіжної картки в межах залишку власних коштів Клієнта, які обліковуються на його рахунку, а якщо їх недостатньо або вони відсутні – за рахунок наданого Банком Кредиту/Кредитної лінії.

Держатель Платіжної картки/Держатель/Клієнт – фізична особа, на ім’я якої відкрито Картковий рахунок, яка на законних підставах використовує Платіжну картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів з відповідного Карткового рахунку в Банку або здійснює інші операції з його застосуванням та/або його Довірена особа.

Довірена особа – фізична особа, якій Клієнт довірив виконувати операції з використанням Додаткової Платіжної картки, емітованої на ім’я Довіреної особи до Карткового рахунку Клієнта.

Додаткова картка – Платіжна картка, що випускається додатково до Основної картки. Може бути випущена на ім’я Клієнта або його Довіреної особи за ініціативою Клієнта.

Зарплатний Договір – типовий договір, який укладається з підприємством про відкриття Карткових рахунків та випуск Платіжних карт працівникам підприємства для виплати заробітної плати та здійснення інших виплат.

Зарплатний проект – комплекс банківських послуг, що надаються суб’єкту господарювання, як роботодавцю, та фізичним особам, як працівникам роботодавця, з метою безготівкового зарахування/отримання заробітної плати та інших виплат підприємства на Карткові рахунки.

Заява-Анкета-Договір – документ, укладання та підписання якого Сторонами свідчить про приєднання Клієнта до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», Умов відповідного банківського продукту, а також погодження на обслуговування за продуктом, визначеним в частині «Заяви» та «Договору» (Дод.№1, Дод.№2 до Умов відкриття Картрахунку).

«Заява» містить основні характеристики банківського продукту, обраного Клієнтом, в «Анкеті» зазначені основні ідентифікаційні дані Клієнта, «Договір» визначає банківський продукт, за яким Клієнт приєднується до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

Ідентифікація процедура отримання документів і відомостей про Клієнта, перелік яких визначений нормативними документами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, під час встановлення ділових відносин з Банком або проведення Клієнтом фінансових операцій з готівкою. В процесі обслуговування Клієнта в Банку інформація про нього доповнюється новими або уточненими даними в порядку, установленому нормативними документами Національного банку України.

У разі телефонного звернення Клієнта до Банку з метою отримання оперативної інформації щодо власних рахунків, ідентифікацією вважається встановлення особи Клієнта за допомогою наперед визначеного слова-пароля (зазвичай – дівочого прізвища матері) або іншої апріорної інформації про нього.

Картка для розрахунків у мережі Інтернет – спеціальний платіжний засіб у вигляді роздрукованих даних Платіжної картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з Картрахунку платника з метою оплати вартості товарів і послуг у мережі Інтернет.

Картковий рахунок (Картрахунок) – поточний рахунок для обліку операцій, здійснених з використанням Платіжної картки, а також інших операцій, визначених нормативними документами Національного банку України.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Правління
Рішення Правління: gf/B39/DP09: Еволюція кмк: Кодекс поведінки для кмк І політика кмк

Тема: Шаблон документа. Макроси. Друк документа
Актуалізувати знання учнів про стилі, стильове оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

Петрова за домовленістю з головою правління жбк "Жовтневий" прибирала...
Відробивши два роки, Петрова попросила надати їй відпустку І компенсацію за невикористану відпустку. Голова правління відмовив Петровій...

З відома І в присутності Голови правління осбб
Проведені загальні збори осбб І засідання правління оформлені у вигляді протоколів, які пронумеровані І в належному вигляді підшиті...

Про затвердження положень про відзначення міськими нагородами у новій редакції
Черкаської міської ради ( протокол засідання від 17. 08. 2017 №25), а також задля впорядкування внесених раніше та запропонованих...

Засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого
Протокол засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємств, установ, організацій

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 318 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки...

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 311 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій...

Протокол №24 Засідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення...

1. Вимоги до технічного забезпечення
України від 3 травня 2006 року №242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» зі...

Документи, що додаються до заявки на затвердження типу транспортного засобу (компонента)
Технічна документація (інформаційний документ), склад І зміст якої залежить від етапності затвердження типу, наявності документів...

Новорічна дефіляда. Новий рік у Львові
Зустрічайте Новий рік 2018 у Львові! Подаруйте собі Львів на Новий рік! Проведіть зимові свята у столиці Західної України!

Дублікат. Видача дубліката документа про право власності на нерухоме...
Точки зору дублікат — документ, ідентичний похідному, що має такі самі юридичні наслідки, як І оригінал. Фактично видача дубліката...

Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним...
Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 квітня...

Рішення про затвердження документу (№ та дата рішення)
Положення визначає основні поняття, правила І встановлює вимоги до провадження та регулювання діяльності депозитарної установи

Рішення від 24. 06. 2016 №302 9 сесія 7 скликання м. Вінниця Про...
«Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами)

Закон України «Про освіту»
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт