Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за №185/24962

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за №185/24962ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України

14 січня 2014 року № 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 185/24962

ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної1. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в податковій накладній зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).

Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова накладна складається особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

При здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном, податкова накладна складається особою – управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається зареєстрованим на території України платником податку – покупцем (отримувачем).

Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктом „а” пункту 193.1 статті 193 розділу V з урахуванням положень пункту 10 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, втрачають право на складання податкової накладної.

Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена в цьому пункті.

2. Податкова накладна та додатки до неї складаються та надаються за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:

1) у паперовому вигляді.

У випадку складання податкової накладної в паперовому вигляді вона заповнюється за встановленою формою шляхом:

або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;

або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них;

2) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Податкова накладна заповнюється державною мовою.

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять числові значення (індивідуальний податковий номер, номер телефону), вирівнюються по правій межі поля та не повинні містити жодних інших знаків та символів.

3. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань продавця.

Дата складання податкової накладної заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання податкової накладної не проставляються.

Порядковий номер податкової накладної містить лише числові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з трьох частин:

у першій частині (до знаків дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині (між знаками дробу) проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування;

у третій частині (після знаків дробу) проставляється числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Порядковий номер, що зазначається в першій частині порядкового номера податкової накладної, присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у другій частині порядкового номера податкової накладної код відповідної діяльності:

2 – сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Податкового кодексу України;

3 – сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Податкового кодексу України, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

4 – переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету та на спеціальний рахунок.

Якщо платник податку перебуває на загальному режимі оподаткування, у другій частині порядкового номера податкової накладної (між знаками дробу) код діяльності не заповнюється.

При складанні податкової накладної філією чи структурним
підрозділом платника податку в третій частині порядкового номера податкової накладної зазначається числовий номер такої філії чи структурного підрозділу.

У випадку, коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється.

Якщо порядковий номер, що зазначається в першій частині, чи числовий номер філії (структурного підрозділу), що зазначається в третій частині порядкового номера податкової накладної, мають меншу кількість знаків, ніж кількість відведених для цього клітинок, такі номери вирівнюються по правій межі поля, а решта клітинок не заповнюється.

У клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

4. Місцезнаходження (податкова адреса) продавця та місцезнаходження (податкова адреса) покупця вказуються з урахуванням вимог статті 45 глави 1 розділу ІІ Податкового кодексу України та статей 29 і 93 Цивільного кодексу України.

У графі „Вид цивільно-правового договору” податкової накладної зазначається вид цивільно-правового договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом України. Дата укладання договору заповнюється в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 3 цього Порядку.

5. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

6. Податкова накладна складається у двох примірниках.

У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні помітки (потрібне виділяється поміткою „Х”).

Податкова накладна, яку складає платник податку – отримувач послуг, складається в одному примірнику.

У разі складання податкової накладної в електронній формі у верхній лівій частині податкової накладної робиться відповідна помітка "Х".

Примірник податкової накладної, що залишається у продавця товарів/послуг як податковий документ, зберігається в порядку та протягом строку, передбачених законодавством для зобов'язань зі сплати податку.

Відправка, передавання, одержання, зберігання та організація обігу податкових накладних, складених в електронній формі, здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

7. Податкові накладні, які відповідають вимогам пункту 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та/або які складаються в електронній формі, підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робиться відповідна помітка „Х”.

8. Податкова накладна є підставою для віднесення до податкового кредиту витрат зі сплати податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку.

Не дає права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту:

відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому такій реєстрації підлягають податкові накладні, складені в електронній формі, а у разі складання податкової накладної у паперовому вигляді – такій реєстрації підлягають податкові накладні, які відповідають вимогам пункту 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України;

порушення порядку заповнення податкової накладної;

складення податкової накладної платником податку, звільненим від сплати податку за рішенням суду, після набрання чинності таким рішенням суду.

9. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу отримувача цих товарів/послуг.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право в порядку, передбаченому пунктом 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України, додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту.

10. Усі примірники податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 11 цього Порядку, складаються в паперовому вигляді та залишаються в особи, що їх склала, і зберігаються відповідно до пункту 6 цього Порядку.

У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка „Х” та зазначається тип причини:

01 – Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій);

02 – Постачання неплатнику податку;

03 – Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;

04 – Постачання у межах балансу для невиробничого використання;

05 – Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;

06 – Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;

07 – Експортні постачання;

08 – Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 – Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

10 – Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;

11 – Складена за щоденними підсумками операцій;

12 – Складена на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін (у разі здійснення контрольованих операцій);

13 – Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;

14 – Складена покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.

В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

11. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій у рахунок оплати праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “400000000000”.

У разі складання податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку „Індивідуальний податковий номер продавця” відображається умовний ІПН “300000000000”, а у разі, якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу України, – умовний ІПН “200000000000”.

У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих рядок „Індивідуальний податковий номер покупця” заповнюється у порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

12. Податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

13. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 11 та граф 8, 9 і 10).

Зазначене не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи.

У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, у податковій накладній у розділі ІІI та графі 11 робиться помітка „Без ПДВ” з обов'язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Податкового кодексу України.

У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено статтею 195 розділу V Податкового кодексу України за нульовою ставкою, у розділі ІІI та графах 9 і 10 проставляється нуль. 

14. До розділу І податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

1) до графи 2 – дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.

Графа 2 заповнюється в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 3 цього Порядку;

2) до графи 3 – номенклатура товарів/послуг продавця.

У разі здійснення контрольованих операцій:

у податковій накладній, складеній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також зазначається „перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______” (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості);

у податковій накладній, складеній на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін, у цій графі також зазначається „звичайна ціна за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______” (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму безоплатного постачання цих товарів/послуг, яка дорівнює нулю);

у податковій накладній, складеній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя, над фактичною ціною, у цій графі, крім „перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______”, також зазначається „сума процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя”.

У разі перевищення кількості найменувань поставлених товарів/послуг над кількістю рядків, відведених для їх розміщення у бланку податкової накладної, такий бланк доповнюється необхідною кількістю рядків;

3) до графи 4 – код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Графа 4 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

4) до графи 5 – одиниця виміру товарів/послуг – грн, шт., кг, м, см, м куб., см куб., л, послуга тощо;

5) до графи 6 – кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

6) до графи 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість.

Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

7) до графи 8 – база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою;

8) до графи 9 – база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно з Податковим кодексом України);

9) до графи 10 – база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Податкового кодексу України);

10) до графи 11 – база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V та підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України;

11) до графи 12 – загальна сума коштів, що підлягає сплаті.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

15. До розділу II податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 12 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

16. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов'язаннях (додаток 1 складається у двох примірниках, один з яких видається покупцю, а інший залишається у продавця).

У разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 4 додатка 1 до податкової накладної вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.

17. У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках з покупцем, продавцем може бути складена зведена податкова накладна.

Періодичність складання таких накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. Така дата складання проставляється у графі 2 зведеної податкової накладної.

При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє продавця від складання зведеної податкової накладної.

Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У такому випадку складається податкова накладна, як визначено пунктом 16 цього Порядку.

До зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

18. Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку – продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, скріплюється печаткою платника податку – продавця, яка, крім реквізитів такого платника податку, може містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку накладну.

Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка „Для податкових накладних”.

У разі складання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку накладається у порядку, визначеному законодавством.

19. У разі якщо при здійсненні контрольованих операцій база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець складає дві податкові накладні: одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до пункту 10 цього Порядку (01 – Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій)). Така податкова накладна покупцю не надається, усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Такий порядок складання податкових накладних застосовується і в разі здійснення контрольованих операцій, у яких база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін:

збільшених на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, складеної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, включається і сума вказаних процентів;

безоплатно поставлених товарів/послуг (12 – Складена на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін (у разі здійснення контрольованих операцій)).

20. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України постачальник товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Порядковий номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

Якщо розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка відповідає вимогам пункту 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та/або яка складена в електронній формі, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі якщо розрахунок коригування складається в електронній формі та/або на суму податку на додану вартість, яка перевищує суму, передбачену пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої складається цей розрахунок.

21. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов'язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від'ємним чи додатним значенням).

22. Розрахунок коригування складається виключно продавцем – особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право складання податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою – управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами про управління майном, та покупцем – отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов'язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов'язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від'ємним чи додатним значенням.

23. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 4 розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.

24. Показники у графах 7, 8, 10 – 12 розрахунку коригування заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для податкових накладних.

25. У графі 7 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.

26. У графі 8 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

Директор Департаменту координації

нормотворчої та методологічної роботи

з питань оподаткування Н.Є. Привалова


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Від 23 січня 2015 року №13 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 грудня 1995...
Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання...
Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12. 01. 2005 за №26/10306 (із змінами)

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2010 року...
Відповідно до Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів, та контролю...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 р за №2245/24777
Останнi змiни внесено: наказ Мiнiстерства освiти I науки України вiд 16. 06. 2014 №716

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 318 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки...

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 311 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

Методичні рекомендації щодо проведення дпа з математики у 9 класах...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, (затверджено наказом мон №1547...

Правила прийому зі змінами (Наказ Міністерства освіти І науки України...
Вищому навчальному комунальному закладу «Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова» здійснюється відповідно до ліцензії...

Правила прийому зі змінами (Наказ Міністерства освіти І науки України...
Вищому навчальному комунальному закладу «Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова» здійснюється відповідно до ліцензії...

Методичні рекомендації щодо порядку ведення документації у навчальних кабінетах у знз
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 12. 2012 №1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети...

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р за №2018/24550

Методичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
У міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року №1254,...

Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та...
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. КостюченкаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт