Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»

Сторінка1/72
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАРВИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ОХОРОНА ПРАЦІ

В ДНЗ

( нормативно - правові матеріали)


смт Варва

2013р.


ПЕРЕЛІК

основних нормативних та інших офіційних документів, що регламентують питання охорони праці в навчальних закладах


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.

 3. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами і доповнення­ми)

 4. Закон України «Про дорожній рух» від ЗО червня 1993 р. № 3353-ХІІ (із змінами і допо­вненнями)

 5. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. №3745-ХІІ (із змінами і до-повненнями)

 6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещас­ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІУ (із змінами і доповненнями)

 7. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-Х1! (із змінами і допо­вненнями)

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442

 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та об­ліку нещасних випадків невиробничого характеру» від 22 березня 2001 р. № 270

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про орга­нізацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» від 1 серпня 2001 р. № 563 (із змінами і доповненнями)

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» від

18 квітня 2006 р. №304

 1. Наказ Міністерства освіти України та Головного управління державної пожежної охо­рони Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил пожежної без­пеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» від ЗО вересня 1998 р № 348/70

 2. Наказ Міністерства охорони здоров'я «Про затвердження Положення про медичний огляд працівників певних категорій» від 31 березня 1994 р. № 45

15.Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» від 29 жовтня 1996 р. № 170

16.Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про розробку інструкцій з охорони праці» від 29 січня 1998 р. № 9

(із змінами)

17.Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Положення про службу охорони праці» від 15 листопада 2004 р. № 255

18.СНІП 11 -4-79 «Природне та штучне освітлення»

19.СНІП 3.05.06.-85 «Електротехнічне обладнання»

20.СНіП 2.04.05.-91 «Опалення, вентиляція та кондиціювання»

21.ДНАОП 1.2.20-72 «Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж»

22.ДБН В 2.2.3-97 «Будівлі І споруди. Будівлі та споруди навчальних закладів»

23.ДБН В 2.2.4-97 «Будівлі і споруди. Будівлі та споруди дитячих дошкільних закладів»


Перелік локальних нормативних актів з охорони праці в навчальному закладі

 • Статут навчального закладу {наявність розділу з охорони праці)

 • Колективний договір (наявність розділу з охорони праці)

 • Угода з охорони праці навчального закладу, затверджена керівником цього закладу (укла­дається на календарний рік)

 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці в навчальному закладі (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу)

 • Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі (затверджується керівником навчального закладу)

 • Наказ про організацію роботи з охорони праці, призначення відповідальних осіб щодо прове­дення цієї роботи, як в цілому у закладі, так і у його структурних підрозділах (видається щоріч­но перед початком навчального року)

 • Наказ про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку

 • Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство

 • Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці (видається один раз на п'ять років)

 • Наказ про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці (видається один раз на три роки)

 • Наказ про організацію пожежного режиму в навчальному закладі

 • Посадові обов'язки з охорони праці працівників навчального закладу з їх особистими підписа­ми (доводяться до відома співробітників щорічно перед початком навчального року)

• Інструкції з охорони праці для всіх професій та посад і виконання усіх видів робіт (узгоджуються з профкомом та затверджуються керівником навчального закладу, переглядаються один раз на п'ять років)

 • Інструкція з пожежної безпеки

 • Технічний паспорт будівлі навчального закладу

 • Акт (Паспорт) готовності навчального закладу до нового навчального року за затвердженою формою (оформляється щорічно перед початком нового навчального року)

 • Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях і спортивних залах (оформля­ються щорічно перед початком нового навчального року)

 • Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, допризов­ної підготовки (оформляються щорічно перед початком нового навчального року)

 • Акт ревізії стану котельної (оформляється щорічно перед початком нового опалювального сезону)

 • Акт гідравлічного випробування опалювальної системи (оформляється щорічно перед почат­ком опалювального сезону)

 • Акт готовності харчоблоку до нового навчального року

 • Акт перевірки опору ізоляції електромереж (оформляється один раз на три роки)

 • Акт перевірки заземлення (занулення) обладнання (оформляється щорічно)

 • Акти оформлення нещасних випадків на виробництві за формами Н-1, Н-5 (зберігаються 45 років)

 • Акти оформлення нещасних випадків з учнями, вихованцями за формою Н-Н (зберігаються 55 років)

 • Журнал обліку інструкцій з охорони праці з присвоєнням порядкового номера повинен охоп­лювати всі види робіт і професій закладу (ведеться спеціалістом з охорони праці або керівни­ком навчального закладу)

 • Журнал реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці (оформляється спе­ціалістом з охорони праці або керівником навчального закладу при зарахуванні працівника на роботу)

 • Журнал реєстрації проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці (оформляється' керівником структурного підрозділу при призначенні на посади всіх працівників, а в майбутнь­ому не менше двох разів на рік у першому і другому півріччях)

 • Журнал реєстрації протипожежного інструктажу (вступного і на робочому місці)

 • Журнал реєстрації перевірки знань у працівників з І кваліфікаційною групою з електробезпеки

 • Журнал адміністративно-громадського контролю з охорони праці

 • Журнал реєстрації нещасних випадків, які сталися з працюючими в навчальному закладі

 • Журнал реєстрації інструктажу студентів, учнів, вихованців з охорони праці при організації суспільно корисної, продуктивної праці та проведенні позаурочних заходів

 • Журнал реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями

 • План евакуації людей (графічна та текстова частина) на випадок виникнення пожежі (аварій­ної ситуації)


Крім вказаних локальних нормативних актів з охорони праці у керівника навчального закла­ду або відповідальних осіб мають зберігатися (на робочому місці):

 • програми вступного, первинного інструктажів з охорони праці (затверджуються керівником навчального закладу);

• протокол зборів трудового колективу (профспілкової організації) про вибори уповноваже­ного з охорони праці і представників у комісію з охорони праці;

 • протоколи перевірки знань з охорони праці працівників навчального закладу (оформля­ються один раз на три роки, для вперше прийнятих на роботу — протягом місяця)

 • програма вступного інструктажу з охорони праці {узгоджується з профкомом та затверд­жується керівником навчального закладу);

 • програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (узгоджується з проф­комом та затверджується керівником навчального закладу);

 • приписи органів державного нагляду та повідомлення про їх виконання;

• матеріали проведення атестації робочих місць за умовами праці (зберігаються протягом п'яти років);

 • повідомлення про наслідки нещасних випадків на виробництві (у виконавчий орган фонду соціального страхування, орган виконавчої влади, а у разі смертельного, групового або важкого нещасного випадку додатково: у територіальну інспекцію по нагляду за охороною праці, прокуратуру, об'єднання профспілок);

 • посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника навчального закладу, його за­ступників, спеціаліста з охорони праці і членів комісії з перевірки знань


Циклограма роботи керівника навчального закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
Зміст роботи

Місяць


п/п

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень _ ,

березень

квітень

травень

червень

липень
1

Отримання Акта (Паспорта) готовності навчального закладу до нового навчального року

+

2

Видання наказу

«Про затвердження складу комісії для перевірки

знань з охорони праці"

+

3

Ознайомлення працівників навчального закладу з посадовими обов'язками з охорони праці за їх особистими підписами
+


5

Видання наказу «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці»+6

Контроль за проведенням перевірки захисного заземлення і опору ізоляції електромереж+

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 №322 (зі змінами)...
Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 №322 (зі змінами) (далі — кзпП)

Кодекс законів про працю України
Затверджується Законом №322-viii від 10. 12. 71 Ввр, 1971, додаток до №50, ст. 375}

Кодекс законів про працю України
Затверджується Законом №322-viii від 10. 12. 71 Ввр, 1971, додаток до №50, ст. 375}

Урок вивчення нового матеріалу. Форма проведення: урок з використанням...
...

Закон україни
Частину другу статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до n 50, ст. 375) викласти...

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260
Закону України від 24 грудня 1999 року №1356-xiv "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно до статей 24...

Обласним комітетом профспілки працівників освіти І науки України
Сторони укладена відповідно до Законів України «Про колективні договори І угоди» та «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної...

Кодекс законів про працю України

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Кодекс законів про працю України визначає правові засади І гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями...

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Кодекс законів про працю України визначає правові засади І гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями...

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Кодекс законів про працю України визначає правові засади І гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями...

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Кодекс законів про працю України визначає правові засади І гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями...

Кодекс законів про працю україни
У найменуванні Кодексу та його тексті слова "Української рср" замінено словом "України". згідно із Законом України n 2134-xii від...

Кодекс законів про працю України
Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну працю,спрямовану на задоволення потреб працівників пп «Компанія»...

Кодекс законів про працю України
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Кодекс законів про працю України
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»

Пенсійний фонд україни лист від 12. 02. 2015 р. N 4244/05-10
Закон n 77), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року n 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове...

Кодекс законів про працю України (КЗоТ). Глава XII. Праця жінок....
Вводиться в дію Постановою вр №2695-xii ( 2695-12 ) від 14. 10. 92, Ввр, 1992, №49, ст. 669 )База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт