Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методика складання звітів Форма №1 «Баланс» актив код рядка Пояснення до показника

Методика складання звітів Форма №1 «Баланс» актив код рядка Пояснення до показника

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Методика складання звітів
Форма № 1 «Баланс»


АКТИВ

Код рядка

Пояснення до показника

1

2

3

І. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість

010

Різниця рядків 011 та 012

первісна вартість

011

Сальдо Дт рахунка 12 «Нематеріальні активи»

накопичена амортизація

012

Сальдо Кт субрахунка 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Незавершене будівництво

020

Сальдо Дт рахунка 15 «Капітальні інвестиції»

Основні засоби:залишкова вартість

030

Різниця рядків 031 та 032

первісна вартість

031

Сальдо Дт рахунків 10 та 11

знос

032

Сальдо Кт субрахунків 131 та 132

Довгострокові біологічні активи:справедлива (залишкова) вартість

035

Різниця рядків 036 та 037

первісна вартість

036

Сальдо Дт рахунка 16

накопичена амортизація

037

Сальдо Кт субрахунка 134

Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Сальдо Дт субрахунка 141

інші фінансові інвестиції

045

Сальдо субрахунків 142 і 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Сальдо Дт рахунка 16

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Різниця рядків 056 та 057

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Сальдо Дт субрахунка 100

Знос інвестиційної нерухомості

057

Сальдо Кт субрахунка 135

Відстрочені податкові активи

060

Сальдо Дт рахунка 17

Гудвіл

065

Рядок, що вписується

Сальдо Дт або Кт 19.

Негативний гудвіл указується в дужках

Інші необоротні активи

070

Сальдо Дт 18

Усього за розділом І

080

Сума рядків 010 – 070

ІІ. Оборотні активи
Для довідки. На дату балансу запаси відображаються за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9 «Запаси»). Первісна вартість запасів залежить від способу їх отримання підприємством і визначається згідно з п. 9 - 13 П(С)БО 9. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо вони втратили первісно очікувану економічну вигоду, наприклад застаріли, зіпсовані тощо.

Виробничі запаси

100

Сальдо Дт 20, 22

Поточні біологічні активи

110

Сальдо Дт 21

Незавершене виробництво

120

Сальдо Дт 23

Готова продукція

130

Сальдо Дт 25, 26, 27

Товари

140

Сальдо Дт 28

Векселі одержані

150

Сальдо Дт 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161 –Ряд. 162

первісна вартість

161

Сальдо Дт 36

резерв сумнівних боргів

162

Сальдо Кт 38

Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом

170

Сальдо Дт 641, 642

за виданими авансами

180

Сальдо Дт 371, 63

з нарахованих доходів

190

Сальдо Дт 373

із внутрішніх розрахунків

200

Сальдо Дт 377, 682, 683

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Сальдо Дт 372, 374, 375, 376, 377, 65, 66, 68

Поточні фінансові інвестиції

220

Сальдо рахунка 35

Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті

230

Сальдо Дт 301, 311, 313, 333, 351

в т.ч. в касі

231

Сальдо Дт 301

в іноземній валюті

240

Сальдо Дт 302, 312, 314, 334, 352

Інші оборотні активи

250

Сальдо Дт 331, 332, 643, 644

Усього за розділом ІІ

260

Сума рядків 100 – 250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Сальдо Дт 39

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275
Баланс

280

Сума рядків 080, 260, 270, 275
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. Переклад Т. Шарашидзе 23

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Загальна форма плану-конспекту уроку виробничого навчання
Показ, пояснення прийомів (способів) послідовності роботи (завжди пояснює майстер, а потім учень може відтворити)

Реєстраційна заява платника податку Форма n 1-рн
Додаток №1. Реєстраційна заява на включення ог до Реєстру неприбуткових організацій та Пояснення до порядку запов

Назва показника Сума 1 2

Перелік регуляторних актів Державного комітету статистики України,...
МінстатНаказ, від 1993. 05. 12, №86"Про зміни І доповнення до Типової інструкції до складання звітів промислових підприємств усіх...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)
Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (заочна форма навчання)
Особливості складання документів, що приймаються в колегіальному порядку та на основі єдиноначалля

Форма n 1-опп
Код форми фінансування (бюджет 1, госпрозрахунок 2, за рахунок чл внесків 3, змішана 4)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м)
Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Анкета визначення здібностей учнів за методикою Хаана І Кафа 10. Методика «Неіснуюча тварина»
Методика визначення рівня розумового розвитку молодших школярів за Е. Замбацявічене

Методика роботи з текстами на уроках історії Островський Валерій Васильович
Островський В. Методика роботи з текстами на уроках історії / Валерій Островський // Історія І суспільствознавство в школах України...

“ 10 ” січня 2006 р. Інструкція про порядок заповнення форм річного звіту про виконання
Державного казначейства України від 28. 11. 2000 №119, Порядку складання річних фінансових звітів за 2005 рік установами та організаціями,...

22 січня 2007 року Інструкція про порядок заповнення форм річного звіту про виконання
Державного казначейства України від 28. 11. 2000 №119, Порядку складання річних фінансових звітів за 2006 рік установами та організаціями,...

Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Однакова кількість звуків І букв у кожному слові рядка а боєць, вищість, зраджений, відсіювання

Склад. Перенос слів з рядка в рядок по складах. Правила переносу
Департамент освіти І науки дніпропетровської облдержадміністрації виконавчий комітет новомосковської міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт