Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою відповідальністю „ Аудиторська фірма „Баррістер агенс груп” щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою відповідальністю „ Аудиторська фірма „Баррістер агенс груп” щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Аудиторська фірма “Баррістер АГЕНС Груп”

Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 26-А", офіс 314,

03186, Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд.8, кв.30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

e-mail:barister@bigmir., net, http://www.barrister-audit.com.ua

Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935,

видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах 26001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК )

товариства з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма „Баррістер АГЕНС Груп”

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

станом на 31 грудня 2014 року включно

Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Публічного акціонерного товариства

«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

Адреса : Україна, 09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква,

вул. Січневого прориву, буд. 39

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів


 1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ РІЧНИХ

ВСТУП
Нами, незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» (надалі – Аудитор) проведена незалежна аудиторська перевірка щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (надалі - ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»), що включають:

Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2014 року включно,

Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2014 рік,

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)( форма № 3) за 2014 рік,

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2014 рік,

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2014 рік,

яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керівництвом підприємства 01.01.2015 року.

Звітність складена згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу, також, охоплює:

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю на підприємстві, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок, та відповідає застосованій концептуальній основі складання фінансової звітності та законодавству України;

- вибір та застосування відповідної облікової політики й подання облікових оцінок, які відповідають даним обставинам.
Відповідальність аудитора щодо фінансової звітності
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття інформації у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку таких ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають даним обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю на підприємстві.

Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в України.

Спосіб перевірки фінансових звітів – вибірковий.

Аудитори вважають, що ми отримали достатні та належні аудиторські докази, при проведені аудиторської перевірки, які забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів.
Підстави для висловлення умовно –позитивної думки (висновок)
Ми не мали змоги станом на 31.12.2014 року спостерігати за інвентаризацією наявних запасів та отримати аудиторські докази про підтвердження наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, тому що укладання договору на проведення аудиту було здійснено після закінчення звітного періоду та з обмеженням терміну виконання аудиторських процедур, коли перевірити наявність товарно-матеріальних цінностей або підтвердити реальність дебіторської заборгованості та провести будь-які важливі процедури після дати балансу є неможливим, а також існує деяка неоднозначність законодавства, яке може призвести до значних наслідків.

Комісією ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» проведена інвентаризація основних засобів згідно наказу № 116 від 14 жовтня 2014 року станом на 31.10.2014 року та інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, дебіторської і кредиторської заборгованості згідно наказу № 115 від 14 жовтня 2014 року станом на 31.10.2014 року. Відповідно до відомостей та протоколів засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії залишків або нестач не виявлено.
УМОВНО – ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком випливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити результати інвентаризації, наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод ЗБК» станом на 31 грудня 2014 року включно, його фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів та примітки до фінансової звітності складені у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV, ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, на яких базується складання фінансової звітності та Положення ПАТ «Білоцерківський консервний завод» "Про облікову політику підприємства".


 1. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ


Цей параграф Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) від 20.03.2015 року товариства з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Баррістер АГЕНС Груп” складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 700-705.

Інформація, що міститься у цьому аудиторському висновку (звіті), складеному в зв’язку з наданням публічним акціонерним товариством «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» регулярної звітної інформації емітента акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та первинних документів публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», що були надані аудиторам керівниками та працівниками товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Питання, які викладені нижче, розглядувалися аудиторами лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» за 2014 рік, на підставі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення, і таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь - яких недоліків та/або порушень підприємством.
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)


  1. Основні відомості про емітента акцій
Повне найменування суб'єкта підприємництва

Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних виробів»

Код за Єдиним Державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)

00130659

Дані про державну реєстраціюВиписка з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 474425 від 03.05.2012 року.

Дата та номер запису в ЄДР 27.04.2012 року 1 353 105 0012 000031

видане виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області

Первинна дата реєстрації установчих документів та орган реєстрації

Статут зареєстровано 12.05.1996 року, свідоцтво реєстрації серії А01 № 339773, видане відділом державної реєстрації Білоцерківської міської ради

Дата реєстрації змін та доповнень до установчих документів та орган реєстрації

- Нова редакція Статуту зареєстрованого 29.04.2010 року за № 1 353 105 0009 000031 виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 15.04.2010 року) - зміна назви організаційно – правової форми на підставі внесення змін у законодавство України.

- Нова редакція Статуту зареєстрованого 12.05.2012 року за № 1 353 105 0012 000031 виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 10.04.2012 року) – внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Фактичне місцезнаходження:

09113,Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 39

Телефон

(04563) 34-05-95

Основні види діяльності

КВЕД:

23,61 – Виготовлення виробів із бетону для будівництва.

46.73 – Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.


Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

№ 9/27/1/09 від 27.04.2009 року видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 27.04.2009 року.


Код цінних паперів(ISIN)

UA 4000055842, виписка з реєстру Національного Депозитарію України від 26.05.2009 року
  1. Основні принципи, методи і процедури та інші важливі аспекти облікової політики та бухгалтерського обліку


Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях та в узагальненому грошовому виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2014 рік складена на підставі облікових регістрів, дані які відображені в первинних документах відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку, даним журналів-ордерів та інших облікових регістрів. Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей, журналів-ордерів та інших облікових регістрів обліку задовільний.

Положення «Про облікову політику підприємства», затверджене керівництвом підприємства згідно наказу № 4-МСФЗ від 10.01.2012 року.

Протягом періоду, що перевірявся, на підставі проведених аудитором тестів, можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться в ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування та Положення товариства «Про облікову політику підприємства».

Облікова політика ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року включно не змінювалась.

Опис облікової політики підприємства та відповідність її законодавству України
Облікова політика ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються підприємством при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Вона встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності підприємства.

Керівництво підприємства визначає і приймає політику таким чином, щоб у фінансовій звітності була представлена інформація, що:

 • доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень;

 • вірогідно представляє результати і фінансовий стан підприємства;  

 • відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їхню юридичну форму.

У своїй діяльності підприємство будує прогнози та формує свої очікування щодо майбутніх подій і умов. Такі прогнози називаються обліковими оцінками. Наприклад, застосування облікової оцінки потрібно для визначення:

 • величини резерву сумнівних боргів;     

 • ступеня знецінення запасів;  

 • справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань;    

 • терміну корисного використання основних засобів.       

Метою фінансової звітності є надання такої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і грошових потоків підприємства, що була б корисна користувачам при прийнятті економічних рішень.

Достовірне та об'єктивне подання.

Фінансова звітність повинна забезпечувати достовірне та об'єктивне подання фінансового становища, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Застосування основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
«Соколенко-Екскавація», товариства з обмеженою відповідальністю «Променергоресурс» до публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних...

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Другий етап кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора банків
Аудиторська фірма, в якій ви працюєте, здійснює аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року Приватного акціонерного...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)
«Полтавский електромеханiчний завод» у вiдкрите акцiонерне товариство “Лтава” та перейменовано в публічне акціонерне товариство «завод...

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рікБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт