Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра обліку і аудиту

Засоби діагностики знань студентів

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

зВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ”

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

освітнього ступеня „бакалавр”
(для усіх форм навчання)


ЛЬВІВ – 2017

Звітність підприємств // Засоби діагностики знань студентів - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Львів: Видавництво ФУФБ, 2017. – 122 с.


Розробники:

Долбнєва Д. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 7 від 01.02.2017 р.) як додаток до робочої програми з навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього ступеня «бакалавр».
Зміст


ПЕРЕДМОВА

Тема 1. Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності підприємств

Тема 2. Баланс підприємства

Тема 3. Звіт про фінансові результати

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів

Тема 5. Звіт про власний капітал

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Тема 9. Податкова звітність

Тема10. Статистична і спеціальна звітність
Список рекомендованої літератури
Додаток 1. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Додаток 2. НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»

Додаток 3. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

Додаток 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 р. № 419

Додаток 5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» від 28.03.2013 р. № 433 (Витяг)

Додаток 6. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879


4
5

12

18

21

25

29

33

35

40

46
51
55

73
77
98

104
105

ПЕРЕДМОВА

Звітність, як відомо, зобов’язані складати підприємства і організації, що перебувають на господарському розрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами, а також організації, що не перебувають на господарському розрахунку, проте одержують прибутки від господарської або іншої комерційної діяльності. Звітність – це завершальна стадія й елемент методу бухгалтерського обліку; система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Одержання звітної інформації – необхідна умова для ухвалення управлінських рішень, а також для оцінки ефективності наступних вкладень капіталу і розміру фінансових ризиків. На самому підприємстві звітну інформацію використовують для аналізу господарської діяльності, пошуку резервів щодо скорочення затрат та збитків, усунення причин непродуктивних втрат. Крім того, несвоєчасне подання або ж подання неправдивої звітності податковим інспекціям та іншим контрольним державним органам є підставою для фінансових санкцій, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Під час вивчення навчальної дисципліни потрібно зосередити увагу на з’ясуванні таких питань: підготовчі роботи зі складання звітності, зміст, оцінка і джерела статей звітів, методика і техніка складання, порядок затвердження, подання звітності, податкові питання, можливості використання звітних форм з метою аналізу.

Метою дисципліни є сформувати у студентів сучасну систему знань про зміст, структуру, порядок складання і використання різних видів і форм звітності підприємства.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають:

  • засвоїти основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують звітність підприємств;

  • знати зміст, структуру і порядок складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам;

  • розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;

  • вміти готувати (накопичувати) необхідну для звітності інформацію;

  • заповнювати форми звітності, забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

Тема 1. Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності підприємств
Мета і завдання звітності. Склад і структура звітності: фінансова, податкова, статистична та спеціальна. Вимоги П (С) БО до складу та елементів фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. Принципи побудови форм звітності. Підготовка облікових даних для складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств.
Дати відповіді на тести:

1. Метою складання фінансової звітності є:

1 – звіт перед податковими органами;

2 – надання інформації користувачам;

3 – надання інформації керівнику;

4 – надання інформації банку.

2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути:

1 – меншим за 12 місяців;

2 – більшим за 15 місяців;

3 – більшим за 18 місяців;

4 – немає правильної відповіді.

3. За характером спрямування розрізняють звітність:

1 – річну і проміжну;

2 – типову і галузеву;

3 – внутрішню і зовнішню;

4 – поточну.

4. За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську звітність:

1 – ступенем узагальнення;

2 – змістом і джерелами інформації для її формування;

3 – терміном подання;

4 – за змістом.

5. Які підприємства подають річну фінансову звітність:

1 – малі підприємства;

2 – середні підприємства;

3 – великі підприємства;

4 – усі названі підприємства.

6. Квартальна фінансова звітність подається не пізніше:

1 – 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

2 – 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

3 – 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

4 – 28 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

7. Підприємства подають фінансову звітність:

1 – органам, до сфери управління яких належать;

2 – трудовим колективам на їх вимогу;

3 – власникам;

4 – всі відповіді правильні.

8. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал – це:

1 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2 – ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3 – ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

4 – ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів».

9. Надходження і вибуття грошових коштів відображається:

1 – у ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

2 – у ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

3 – ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

4 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».

10. Облікову політику підприємства розкривають у:

1 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2 – ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3 – ф. № 5 «Примітки до фінансової звітності»;

4 – ф. № 4 «Звіт про власний капітал».

11. Бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, називається:

1 – фінансовою;

2 – статистичною;

3 – оперативною;

4 – зведеною.

12. Оперативна звітність – це:

1 – спосіб представлення стану і результатів бізнесу материнської компанії та її дочірніх компаній як єдиного господарюючого суб’єкта:

2 – характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати роботи підприємства за рік;

3 – призначена для поточного контролю та управління в середині підприємства на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після їх завершення;

4 – система кількісних та якісних показників, призначена для вивчення господарської діяльності підприємств і галузей народного господарства.

13. Принцип обачності передбачає, що:

1 – оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

2 – оцінка, що застосовується в бухгалтерському обліку, повинна запобігати зниженню оцінки зобов’язань і витрат і завищенню оцінки доходів підприємства;

3 – вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій оцінці;

4 – операції повинні обліковуватись у відповідності з їх сутністю, а не тільки виходячи з юридичної форми.

14. Квартальна звітність підприємства складається з:

1 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

2 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

4 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал».

15. Актив балансу включає в себе:

1 – три розділи;

2 – чотири розділи;

3 – п’ять розділів;

4 – правильної відповіді не запропоновано.

16. Вимога мінімуму витрат на збирання, зберігання та використання даних – це вимога:

1 – аналітичної інформації;

2 – об’єктивності інформації;

3 – ефективність інформації;

4 – правильні відповіді 1 і 2.

17. Операційний цикл – це:

1 – проміжок часу, за який виконується певна господарська операція;

2 – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів, послуг;

3 – проміжок час між відпуском у виробництво сировини і матеріалів та отримання готової продукції;

4 – правильної відповіді не запропоновано.

18. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) та порядок їх заповнення встановлюється:

1 – Методологічною радою з бухгалтерського обліку;

2 – Національним банком України;

3 – Міністерством фінансів України;

4 – Верховною Радою України.

19. Облікова політика – це:

1 – сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;

2 – документ, який містить інформацію про господарську операцію і засвідчує її здійснення;

3 – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій;

4 – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

20. Перед складанням річної звітності на підприємстві проводиться:

1 – виплата дивідендів учасникам;

2 – погашається заборгованість кредиторам;

3 – інвентаризація;

4 – нарахування амортизації.

21. Облікова політика може здійснюватися:

1 – при зміні основних статутних вимог;

2 – за вимогою органа, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

3 –при зміні методів використання активів;

4 – у всіх перерахованих випадках.

22. Підприємство повинно висвітлювати облікову політику шляхом опису:

1 – принципів оцінки статей звітності;

2 – методів обліку відносно окремих статей звітності;

3 – всі відповіді правильні;

4 – правильної відповіді не представлено.

23. Форма фінансової звітності №5 належить до:

1 – квартальної звітності;

2 – річної звітності;

3 – місячної звітності;

4 – оперативної звітності.

24. Річна фінансова звітність подається не пізніше:

1 – 09 лютого наступного за звітним роком;

2 – 20 січня наступного за звітним роком;

3 – 28 лютого наступного за звітним роком;

4 – 15 лютого наступного за звітним роком.

25. Примітки до фінансової звітності не містять:

1 – інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою відповідно до стандартів;

2 – інформацію щодо потенційних партнерів підприємства;

3 – інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідну для її зрозумілості та доречності;

4 – інформацію про облікову політику підприємства.

26. Перед складанням річної фінансової звітності обов’язкове:

1 – проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства;

2 – проведення внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку;

3 –проведення аудиторської перевірки;

4 – проведення ревізії.

27. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється:

1 – методом «червоного сторно»;

2 – шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

3 – виправлення помилок не допускається;

4 – методом додаткових записів.

28. Фінансова звітність не включає:

1 – «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3 – «Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість»;

4 – «Примітки до річної фінансової звітності».

29. Звітність поділяється на первинну і зведену за:

1 – змістом і джерелами формування;

2 – ступенем узагальнення;

3 – охопленням видів діяльності;

4 – термінами надання.

30. Звітність, у якій інформація наводиться на певну дату, містить:

1 – моментні показники;

2 – інтервальні показники;

3 – проміжні показники;

4 – показники за місяць.

31. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду – це:

1 – ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

2 – ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

3 – ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

4 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».

32. Суттєвість помилки у фінансових звітах визначається:

1 – керівником підприємства;

2 – головним бухгалтером;

3 – касиром;

4 – керівником підприємства, головним бухгалтером.

33. Яка мета ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності:

1 – надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

2 – для переоцінки запасів;

3 – для проведення переоцінки основних засобів;

4 – для проведення перевірки різними організаціями.

34. Бухгалтерський облік на підприємстві повинен бути належним чином організованим:

1 – так;

2 – ні;

3 – не завжди;

4 – його взагалі не потрібно організовувати.

35. План звітності передбачає:

1 – перелік форм встановленої звітності;

2 – строки складання звітності;

3 – строки подання звітності;

4 - всі відповіді правильні.

36. Облікову політику розкривають у:

1 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2 – ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3 – ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

4 – ф. № 5 «Примітки до фінансової звітності».

37. Звітність України складається в таких грошових одиницях:

1 – грн.;

2 – тис. грн.;

3 – на власний вибір бухгалтера;

4 – правильна відповідь 2 і 3.

38 До складу річної фінансової звітності згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відносять:

1 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

2 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; ф. № 4 «Звіт про власний капітал»; ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

3 – ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»; ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

4 – правильна відповідь 2 і 3.

39. Принцип доречності інформації передбачає:

1 – відсутність інформації щодо капіталу та необ'єктивних суджень;

2 – корисність інформації та її суттєвість;

3 – зрозумілість та простоту сприйняття;

4 – корисність інформації.

40. Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також, інша інформація, формує:

1 – ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

2 – ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

3 – ф. № 4 «Звіт про власний капітал»; ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

4 – всі відповіді правильні.

41. Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірних підприємств як єдиної економічної одиниці, називається:

1 – фінансовою;

2 – консолідованою;

3 – податковою;

4 – всі відповіді правильні.

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регламентується:

1 – Статутом підприємства;

2 – Наказом про облікову політику;

3 – штатним розкладом;

4 – правильні відповіді 1 і 2.

43. Статті форм бухгалтерської звітності, по яких відсутні числові значення активів, пасивів, фінансових результатів відображаються таким чином:

1 – пропускаються;

2 – прокреслюються;

3 – проставляються нульові значення;

4 – правильні відповіді 1 і 3.

44. Бухгалтерська звітність є:

1 – періодичною;

2 – систематичною;

3 – хронологічною;

4 – правильні відповіді 1 і 2.

45. Бухгалтерська звітність підписується:

1 – головним бухгалтером підприємства;

2 – керівником підприємства;

3 – головним бухгалтером і керівником підприємства;

4 – всі відповіді правильні.

46. Бухгалтерська звітність підлягає обов’язковому аудиту:

1 – у всіх випадках;

2 – в жодному випадку;

3 – у випадках, передбачених законодавством;

4 – всі відповіді правильні.

47. Фінансова звітність повинна надавати користувачу порівнювати:

1 – фінансові звіти підприємств за звітні періоди;

2 – фінансові звіти різних підприємств;

3 – відповіді 1 і 2;

4 – правильної відповіді не запропоновано.

48. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є:

1 – календарний рік;

2 – поточний рік;

3 – операційний цикл;

4 – правильні відповіді 1 і 3.

49. До складу фінансової звітності в Україні не відносять:

1 – Звіт про прибутки та збитки;

2 – ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

3 – ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

4 – правильної відповіді не запропоновано.

50. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» не встановлює:

1 – мету складання та подання фінансових звітів;

2 – склад фінансових звітів;

3 – якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

4 – немає правильної відповіді.

51. Для того, щоб фінансова звітність була зрозуміла користувачам, НП(С)БО 1 передбачає наявність у ній даних про:

1 – підприємство;

2 – дату звітності за звітний період;

3 – облікову політику підприємства та її зміни;

4 – правильної відповіді не запропоновано.

52. До якісних характеристик фінансової звітності не належить:

1 – зрозумілість;

2 – доречність;

3 – автономність;

4 – правильні відповіді 1 і 2.

53. Принцип періодичності передбачає, що:

1 – підприємство не має ні наміру, ані потреби бути ліквідованим або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності, і залишатися таким в подальшому;

2 – результати господарської діяльності визначаються, коли вони відбуваються і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться;

3 – діяльність підприємства розподіляється на певні періоди часу (звітні періоди) з метою складання фінансової звітності;

4 – правильні відповіді 1 і 3.

54. Оцінку та прогноз структури доходів і витрат можна здійснити використовуючи інформацію, що міститься, в:

1 – ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2 – ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

3 – ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

4 – всі відповіді правильні.

55. Норми НП(С)БО 1 застосовуються до:

1 – підприємств всіх форм власності;

2 – банків;

3 – бюджетних установ;

4 – правильні відповіді 1 і 2.
Термінологічний словник до теми.

Бухгалтерський облік це упорядкована система збирання, реєстрації та узагальнення інформації про майно, зобов’язання підприємства та їх рух методами суцільного, неперервного і документального обліку всіх господарських операцій (дій або подій, що зумовлюють зміни в структурі активів та зобов’язань чи у власному капіталі підприємства).

Фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Слід звернути увагу на те, що в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» фінансова звітність тлумачиться як система взаємозв’язаних узагальнених показників, що відбивають фінансовий стан підприємства на визначену дату і результати його діяльності за звітний період і базуються на бухгалтерському обліку підприємства.

Бухгалтерська звітність звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Користувачі звітності фізичні та юридичні особи, котрі потребують інформацію про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Внутрішні користувачі це, насамперед, управлінський персонал, якому потрібно приймати обґрунтовані рішення щодо оперативного регулювання господарської діяльності підприємства та визначення стратегії розвитку компанії.

Зовнішні користувачі це ті підприємства чи фізичні особи, які мають певні фінансові інтереси й зацікавлені в інформації про підприємство.

Примітки до фінансових звітів сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Стаття елемент фінансового звіту, який відповідає установленим критеріям.

Розкриття надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Суттєва інформація інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності.

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за національними стандартами надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Принцип бухгалтерського обліку це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни „ облік на малих підприємствах”...
Хом’як Р. Л.: к е н., доцент кафедри обліку І аналізу Національного університету „Львівська Політехніка”

Курс лекцій призначено для курсантів І студентів, що навчаються у...
Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: Курс лекцій. Для курсантів І студентів, що навчаються у галузі знань 1702...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

1. основи побудови І загальні вимоги до звітності підприємств
Звітність підприємств” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106 –“Облік І аудит”)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Державного вищого навчального закладу
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів спеціальності 03050901 “Облік...

Методичні рекомендації до написання курсових І дипломних робіт
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за напрямом підготовки 030402 «Правознавство»,спеціальністю...

«погоджено» «погоджено» Ректор нгі внз вмуроЛ «Україна» Проректор нгі внз вмуроЛ «Україна»
Ковальська Л. В., Коротєєва А. В., Чернявська Т. А. Методичні рекомендації про підготовку І захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації,,магістр”...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентів,...
Селезньова Г. О. канд економ наук, доц каф економіки підприємства та менеджменту хнеу ім. С. Кузнеця

Книга розрахована на науковців, аспірантів, здобувачів, а також студентів...
А.І. Адміністративне право: Лекції / Ред та упоряд. В. В. Галунько, С. В. Діденко. – Херсон: хюі хнувс, 2007. – 268 с

Фінансова звітність підприємств
Тому перехід українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх кваліфіковане тлумачення та використання є...

Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального...
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...

Зразок листа для підприємств, які розробляють Проект ліміту
Відповідно до Переліку підприємств, для яких встановлюється ліміт скиду забруднювальних речовин у міську каналізацію, просимо

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами»...
Конспект лекцій з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» / Укладач...

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання...
Міжнародна економіка: наскрізна програма практики та методичні рекомендації до її проведення для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Практикум для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 181 «Харчові технології»
Практикум з дисципліни «Бухгалтерський облік в підприємствах ресторанного бізнесу» для поточного контролю знань студентів напряму...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт