Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік


Додаток 2

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 2)

(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від _______ 2015 № _ _ ___ )РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них
І. Загальні питання
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається
на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Значення рядків у підрозділах I – V та VIII розділу “Основні фінансові показники” фінансового плану (звіту про виконання фінансового плану) заповнюються автоматично, оскільки містять посилання на відповідні рядки таблиць 1 – 6, які змінювати самостійно забороняється.

Підрозділи VI “Звіт про фінансовий стан” та VІI “Кредитна політика” розділу “Основні фінансові показники” фінансового плану (звіту про виконання фінансового плану) заповнюється згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”, визначеній Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, зареєстрованим в Мін’юсті 28.02.2013 за № 336/22868.

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників
на поточний рік, яка складається, виходячи з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (далі – Порядок) і подається
в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті про виконання фінансового плану відображаються фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, уважається суб’єкт господарювання державного сектору економіки, який за результатами фінансово-господарської діяльності фактично отримав у минулому році, планує отримати в поточному або плановому році за показником “Чистий фінансовий результат” (прибуток) (далі – чистий прибуток) 50 мільйонів гривень і більше.

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються
на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової
та статистичної звітності.

Консолідований фінансовий план формується відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно
з додатками 1 і 3 до Порядку.

Під час складання фінансового плану необхідно планувати граничні обсяги витрат у межах, установлених пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю
за використанням державного майна і фінансових ресурсів”.

У разі незатвердження (непогодження) фінансового плану
в установленому порядку суб’єктам господарювання державного сектору економіки необхідно дотримуватися обмежень, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки
у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів
у встановленому порядку”.

У рядках, у яких передбачено розшифрування відповідних показників, зазначені суми повинні бути обов’язково розшифровані у таблицях 1 – 3 додатків 1 та 3 до Порядку.
ІІ. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, для виплати дивідендів здійснюються за нормативами
та в порядку, визначеними законодавством України.

Підприємство може спрямовувати кошти до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства, та інших фондів, передбачених
його статутними документами.

ІІІ. Рекомендації щодо заповнення таблиць 1 – 6 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання (додатки 1 та 3)
Таблиці 1 – 6 додатків 1 та 3 до Порядку є обов’язковими для заповнення.
Показники, які містять формули – змінювати самостійно забороняється.

У ячейках, які містять дужки, показник вводиться зі знаком мінус
(в дужках, наводяться показники про витрати і збитки, податок на прибуток, вирахування з доходу, вибуття коштів).
3.1. Таблиця 1 “Формування фінансових результатів”
Чистий фінансовий результат розраховується як алгебраїчна сума фінансового результату до оподаткування, витрат (доходу) з податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

Показник рядка 1200 = ряд. 1170 ± ряд. 1180 та/або ряд. 1181 ± ряд. 1190 та/або ряд. 1191.

Для перевірки: показник рядка 1200 = ряд. 1201 – ряд. 1202;

показник рядка 1200 = ряд. 1210 – ряд. 1220.

Показник рядка 1200 звіту про виконання фінансового плану підприємства відповідає показнику рядка 2350 або 2355 форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”, визначеній Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, зареєстрованим в Мін’юсті 28.02.2013 за № 336/22868 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Для малих підприємств показник рядка 1200 відповідає показнику рядка 2350 форми 2-м “Звіт про фінансові результати”, визначеній Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженим наказом Мінфіну від 25.02.2000 № 39, зареєстрованим в Мін’юсті 15.03.2000 за № 161/4382 за звітний період.

У консолідованому фінансовому плані підприємства (консолідованому звіті про виконання фінансового плану підприємства) довідково відображається неконтрольована частка (рядок 1230).
3.2. Таблиця 2 “Розрахунки з бюджетом”
Розрахунки з бюджетом (таблиця 2) здійснюються за нормативами
та в порядку, визначеними законодавством України.

Зарахування загальнодержавних податків і зборів до державного
і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Перелік загальнодержавних податків і зборів встановлено Податковим кодексом України (стаття 9).

Рядок 2110 “Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)” заповнюється відповідно до вимог статті 29 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2120 “Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)” заповнюється відповідно до вимог статей 63, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2132 “митні платежі” заповнюється відповідно до вимог пункту 27 частини першої статті 4 Митного кодексу України.

Рядок 2133 “єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” заповнюється відповідно до вимог пункту 2 частини першої
статті 1 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
3.3. Таблиця 3 “Рух грошових коштів”
Таблиця 3 “Рух грошових коштів” фінансового плану підприємства
(звіту про виконання фінансового плану підприємства) формується
за прямим методом та розгорнуто відображає суми надходжень та видатків планового (звітного) періоду, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Таблиця 3 “Рух грошових коштів” фінансового плану підприємства
(звіту про виконання фінансового плану підприємства) заповнюється згідно
з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)”, визначеній Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, зареєстрованим в Мін’юсті 28.02.2013 за № 336/22868.

При формуванні показників можуть бути використані Методичні рекомендації, затверджені наказами Мінфіну від 28.03.2013 № 433
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності” та від 11.04.2013 № 476 “Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності”.
3.4. Таблиця 4 “Капітальні інвестиції”

У рядку 4000 “Капітальні інвестиції, усього” відображаються обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду
на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію
(добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт. Зазначені обсяги інвестицій повинні відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3–5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду
на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт.

Витрати на капітальний ремонт об’єктів основних засобів, які пов’язані
з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його строку служби
або виробничої потужності, визнаються капітальними інвестиціями.
Такі витрати відображаються в рядку 4060 “капітальний ремонт” таблиці 4 “Капітальні інвестиції” фінансового плану підприємства (звіту про виконання фінансового плану підприємства).

Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти до капітальних інвестицій не відносяться. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) відносяться до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та відображаються у рядку 1016 таблиці 1 “Формування фінансових результатів” фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

Витрати на капітальні інвестиції відображаються без урахування податку
на додану вартість.
3.5. Таблиця 6 “Інформація до фінансового плану” складається
з дев’яти пунктів:
1) пункт 1 “Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці” містить інформацію про підприємство (резюме) та відомості щодо:

середньої кількості працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами). Заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої
в Мін’юсті 30.11.2005 за № 1442/11722;

фонду оплати праці. Заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої в Мін’юсті 27.01.2004 за № 114/8713;

витрат на оплату праці, які мають відповідати рядку 1410 розділу I “Формування фінансових результатів” таблиці 1 фінансового плану підприємства (звіту про виконання фінансового плану підприємства);

середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника,
які визначаються діленням суми витрат на оплату праці на середню кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників,
що працюють за цивільно-правовими договорами) за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік) та на кількість місяців у цьому періоді;

Окремо зазначається інформація щодо директора підприємства, адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року та відповідного звітного періоду,
а також планові показники минулого, поточного та планового років).

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році (звітному періоді) порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року, обов’язково, в пояснювальній записці надаються відповідні обґрунтування та розрахунки;
2) пункт 2 “Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану” містить інформацію щодо:

переліку підприємств, які включені до консолідованого фінансового плану, що належать до сфери управління суб’єкта господарювання,
та які включаються до консолідованої фінансової звітності підприємства;

переліку підприємств, які включені до зведеного фінансового плану,
що належать до сфери управління органу, уповноваженого управляти державним майном або корпоративними правами держави.

У разі наявності підприємств, які не включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення;
3) пункт 3 “Інформація про бізнес підприємства” відображає всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 “Чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” звіту про виконання фінансового плану підприємства;
4) пункт 4 “Діючі фінансові зобов’язання підприємства” містить інформацію щодо кредиторів, перед якими в підприємства є фінансові зобов’язання, виду кредитного продукту, суми одержаних кредитів, відсоткової ставки та графіка повернення кредитів;
5) пункт 5 “Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів” містить інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов’язання), у тому числі за кредиторами;
6) пункт 6 “Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів” (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) містить інформацію щодо витрат, пов’язаних з утриманням службових автомобілів суб’єкта господарювання державного сектору економіки;
7) пункт 7 “Витрати на оренду службових автомобілів” (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) містить інформацію щодо витрат
на оренду службових автомобілів, наявності договорів оренди, марки автомобіля, мети використання та дати початку оренди.

Загальна сума планованих витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1032 фінансового плану.

Загальна сума фактичних витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1032 звіту про виконання фінансового плану підприємства;
8) пункт 8 “Джерела капітальних інвестицій” заповнюється відповідно
до таблиці 4 “Капітальні інвестиції” з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Показники щодо придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб’єктного розшифрування, а із зазначенням джерел інвестування.

У разі здійснення витрат на ліцензійне програмне забезпечення
та легалізацію комп’ютерних програм зазначені витрати потребують обов’язкового розшифрування у статті “Придбання (створення) нематеріальних активів”.

Загальний обсяг капітальних інвестицій, зазначений у пункті 8 таблиці 6, повинен відповідати показнику рядка 4000 “Капітальні інвестиції, усього” таблиці 4 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

Дані про джерела капітальних інвестицій наводяться без урахування податку на додану вартість;
9) пункт 9 “Капітальне будівництво”.

Таблиця 4 “Капітальні інвестиції”, пункт 8 таблиці 6 “Джерела капітальних інвестицій” та пункт 9 таблиці 6 “Капітальне будівництво
(рядок 4010 таблиці 4)” фінансового плану підприємства та звіту про його виконання заповнюються згідно з даними форми № 2-інвестиції (квартальна або річна), затвердженої наказом Держстату від 05.08.2014 № 225 (форма № 2-інвестиції містить інформацію щодо фактично освоєних (використаних)
у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні
та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування, без урахування суми податку на додану вартість).

Загальна сума освоєння капітальних вкладень, зазначена у графі 7
пункту 9 таблиці 6 додатків 1 та 3, повинна відповідати показнику рядка 4010 “капітальне будівництво” таблиці 4 “Капітальні інвестиції” з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням із зазначення джерел фінансування у пункті 8 таблиці 6 “Джерела капітальних інвестицій” фінансового плану підприємства
та звіту про його виконання.

Графа 6 “Незавершене будівництво на початок планового року” пункту 9 таблиці 6 додатка 1 та “Незавершене будівництво на початок звітного періоду” пункту 9 таблиці 6 додатка 3 заповнюється відповідно до даних бухгалтерського обліку підприємства.
IV. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану та звіту про його виконання
4.1. Загальні відомості

Розділ містить інформацію про підприємство та його діяльність (структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства).

4.2. Формування дохідної частини фінансового плану

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування дохідної частини фінансового плану, а саме:

узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют;

акти законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи),
на основі яких сформовано фінансовий план підприємства (чинні чи за умови введення з відповідного періоду (указати дату) змін до цін (тарифів) на товари, роботи, послуги);

розрахунки формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (грошовому та кількісному вираженні)
та надання пояснень і обґрунтувань щодо значних відхилень.

4.3. Формування витратної частини фінансового плану

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану, а саме:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічна доцільність планованих витрат.

Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами,
які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не повинні перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Крім того, зазначається інформація щодо вжитих заходів з мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі наявності відхилень між плановими
та фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником фінансового плану.

4.4. Очікувані фінансові результати

Розділ містить інформацію щодо основних доходів та витрат,
які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану наводиться порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, факту минулого року та прогнозу поточного року. Надаються пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків порівняно з прогнозом поточного року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані порівняльного аналізу фактичних показників поточного року з плановими показниками та фактичними показниками минулого року.

У пояснювальній записці до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану наводяться дані факторного аналізу
як фактичних показників минулого року, так і запланованих показників,
який повинен передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників:

динаміка цільового ринку;

вихід на нові ринки;

зміна асортименту;

зміна ринкової частки підприємства;

зміна цін на готову продукцію;

зміна цін на сировину, матеріали та інше;

зміна рівня оплати праці;

зміна продуктивності праці;

рівень податкового навантаження;

ефект від інвестиційних програм;

інше (залежно від специфіки підприємства).

Крім того, обов’язково надається план заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який включає заходи щодо скорочення витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження цих заходів, зокрема: суми збільшення надходжень до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо.

Обов’язково також надається інформація щодо кількості розірваних контрактів з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.

4.5. Розподіл чистого прибутку

Зазначається інформація щодо розподілу чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених
для покриття витрат, пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства.

4.6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Наводиться інформація щодо очікуваних/фактичних обсягів надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів.

4.7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання

4.8. Інвестиційна діяльність підприємства

У пояснювальній записці до фінансового плану наводяться:

інформація щодо запланованих капітальних інвестицій з розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства;

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проектів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проекту тощо.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначається інформація щодо запроваджених інвестиційних проектів
у звітному періоді та їх економічної ефективності.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Звіт про виконання плану роботи Державного агентства з питань електронного урядування України
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій до проекту плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Звіт про виконання плану роботи Державного агентства з питань електронного урядування України
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій до проекту плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Звіт про виконання плану роботи Державного агентства з питань електронного урядування України
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій до проекту плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Звіт про виконання
Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2015 рік

Укра ї н а шаргородська міська рада вінницької області
Про виконання плану соціально- економічного розвитку міста за 2015 рік та прогноз на 2016 рік

Звіт про виконання Плану роботи
Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, Податковим кодексом України, актами та дорученнями Президента України,...

Звіт за рік
Складається щорічно за станом на 1 січня І подається до вищих за рівнем органів профспілки

Звіт про виконання плану
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів та інших платежів, а також...

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Звіт про виконання Плану роботи
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів та інших платежів, а також...

Звіт про результати моніторингу виконання
Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України (із змінами)

Вимоги до складання плану роботи кабінету на навчальний рік
...

Звіт про виконання програми
Після закінчення проходження практики студенти подають керівнику практики від кафедри пакет зі звітною документацією, який складається...

Звіт про виконання програми
Після закінчення проходження практики студенти подають керівнику практики від кафедри пакет зі звітною документацією, який складається...

Звіт про виконання програми
Після закінчення проходження практики студенти подають керівнику практики від кафедри пакет зі звітною документацією, який складається...

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації...
Сахновщинської районної державної адміністрації про виконання річного плану заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт