Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зміст положення (норми) чинного Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17. 10. 2006 №999, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27. 11. 2006 за №1238/13112

Зміст положення (норми) чинного Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17. 10. 2006 №999, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27. 11. 2006 за №1238/13112

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЧИННОЇ ТА НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ


Зміст положення (норми) чинного Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 №999, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за №1238/13112

Зміст відповідного положення (норми) проекту змін до Положення про депозитарну діяльність

Пропозиції та аргументи щодо прийняття/відхилення запропонованих змін до Положення про депозитарну діяльність

Розділ I. Загальні положення

депозитарні активи - сертифікати цінних паперів, розміщених у документарній формі на пред'явника, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, глобальні сертифікати цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, записи на рахунках у цінних паперах депозитаріїв в інших депозитаріях, а також записи на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії;


депозитарні активи - сертифікати цінних паперів, розміщених у документарній формі на пред'явника, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, глобальні сертифікати цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, записи на рахунках у цінних паперах депозитаріїв в інших депозитаріях, у тому числі в Національному депозитарії України та іноземних депозитарних установах, а також записи на рахунках у цінних паперах зберігачів в депозитаріях та в Національному депозитарії України;
ініціатор депозитарної операції - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції може бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, уповноважена особа, депозитарна установа, реєстроутримувач, органи державної влади у межах їх повноважень;

ініціатор депозитарної операції - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції може бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, депозитарна установа, реєстроутримувач, органи державної влади у межах їх повноважень;
керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, який у зберігача набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або в депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності;

керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, який у зберігача набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або в депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності. Обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;
клієнт депозитарію - зберігач, який користується послугами депозитарію на підставі депозитарного договору, або емітент, який користується послугами депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, або Національний депозитарій України чи інший депозитарій, з яким укладено договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів, або реєстратор, з яким укладено договір про надання зведеного облікового реєстру, або уповноважений на зберігання, з яким укладений договір про відкриття рахунку в цінних паперах уповноваженого на зберігання;

клієнт депозитарію - зберігач, який користується послугами депозитарію на підставі депозитарного договору, або емітент, який користується послугами депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, або інший депозитарій, у тому числі Національний депозитарій України чи іноземна депозитарна установа, який (яка) користується послугами депозитарію на підставі договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів (далі – депозитарій-кореспондент), або реєстратор, з яким укладено договір про надання зведеного облікового реєстру;
операція з цінними паперами - дія учасника ринку цінних паперів щодо цінних паперів, яка призводить до зміни власника або передачі хоча б однієї з правомочностей власника;

операція з цінними паперами - дія учасника фондового ринку, яка призводить до набуття чи припинення прав на цінні папери та прав за цінними паперами або обмеження обігу та/або реалізації прав за цінними паперами;
операції емітента щодо випущених ним цінних паперів - розміщення, викуп, дроблення, консолідація, конвертація, погашення, анулювання, виплата доходу за цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу, та інші операції відповідно до законодавства;

операції емітента щодо випущених ним цінних паперів - розміщення, викуп, дроблення, консолідація, конвертація, погашення, анулювання, виплата доходу за цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу, операції щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката та інші операції відповідно до законодавства;
розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, який у депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження на виконання депозитарних операцій, або іншим чином, передбаченим внутрішніми документами депозитарної установи або договорами між депозитарною установою та депонентом або клієнтом, надавати вимогу щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи;

розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, який у депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або іншим чином, передбаченим цим Положенням, внутрішніми документами депозитарної установи або договором між депозитарною установою та депонентом або клієнтом, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи. Такий статус в депозитарних установах набувають фізичні особи – депоненти/ керуючі рахунками, керівні посадові особи та/ або працівники юридичних осіб – депонентів/ керуючих рахунками;
уповноважена особа - особа, якій депонентом на підставі визначеного законодавством правочину надані певні повноваження щодо здійснення окремих дій за його рахунком у цінних паперах;

уповноважений на зберігання - вживається відповідно до визначення, що встановлено Порядком дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 №396 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за №1295/9894.

Виключено
Розділ II. Перелік цінних паперів, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність і які допущені до обслуговування в Національній депозитарній системі

1. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму шляхом знерухомлення:

акцій;

облігацій підприємств;

облігацій місцевих позик;

державних облігацій України;

казначейських зобов'язань України;

інвестиційних сертифікатів;

іпотечних сертифікатів;

іпотечних облігацій;

сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
інших цінних паперів за окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму шляхом знерухомлення:

акцій;

облігацій підприємств;

облігацій місцевих позик;

державних облігацій України;

казначейських зобов'язань України;

інвестиційних сертифікатів;

іпотечних сертифікатів;

іпотечних облігацій;

сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;

опціонних сертифікатів;

інших цінних паперів за окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким Національним депозитарієм України призначений код цінних паперів відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 Цінні папери - Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів.

2. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким призначений код цінних паперів відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 Цінні папери - Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів.
5. Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються у Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, шляхом установлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому законодавством України.

5. Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється депозитарними установами тільки за умови їх допуску та/ або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України. Цінні папери іноземних емітентів допускаються до обслуговування у Національній депозитарній системі тільки через установлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн.
7. Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі, якщо їх випуск не оформлений глобальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у депозитарії.

7. Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.
Розділ III. Основні функції депозитарних установ

4. Для обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарні установи виконують депозитарні операції, наслідками яких є відображення на рахунках у цінних паперах таких операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

викуп - придбання емітентом випущених ним цінних паперів для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання;дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

погашення - сукупність дій емітента щодо припинення обігу цінних паперів та їх анулювання відповідно до умов випуску;
операції, пов'язані зі зміною розміру статутного фонду акціонерного товариства;

виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

операції, пов'язані з реорганізацією;

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

4. Для обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарні установи виконують депозитарні операції, наслідками яких є відображення на рахунках у цінних паперах таких операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

викуп - придбання емітентом за плату розміщених ним цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання; викуп цінних паперів інституту спільного інвестування – сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;

дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

погашення - сукупність дій емітента щодо припинення обігу цінних паперів та їх анулювання відповідно до умов випуску;

зміна місця зберігання глобального сертифікату – сукупність дій емітента щодо передання обслуговування випуску цінних паперів до системи депозитарного обліку іншого депозитарію;

операції, пов'язані зі зміною розміру статутного фонду акціонерного товариства;

виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

операції, пов'язані з реорганізацією;

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Проект положення про здійснення фінансового моніторингу професійними...
Ку цінних паперів, втрачає свою чинність Рішення нкцпфр від 19. 07. 2012 №995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 03. 2016 р. №06 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 29. 09. 2017 р. №24 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 09. 2015 р. №16 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

«нові технології»
України з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів законодавством України...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Постанова кму "Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів" (N 1254 від 13. 12. 2010 р.)

І частина
Стягнення штрафних санкцій, застосованих Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Рішення Національної комісії
У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінено словами...

Затверджено
«Про банки І банківську діяльність», нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Кодексу корпоративного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт